Załącznik 2 – Licencje Oprogramowania, Majątkowe Prawa

advertisement
Część II SIWZ
Załącznik nr 2 do IPU
Licencje i Prawa Autorskie
§1
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy, przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wyszczególnionego poniżej
Oprogramowania,
kodów
źródłowych
tego
Oprogramowania
oraz
Produktów
wytworzonych w ramach Umowy, o których mowa w Załączniku 3 (Usługi),
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Oprogramowanie i Produkty, o których mowa w Załączniku 3
zwane są również ”Utworami”.
2. Autorskie prawa majątkowe, które Wykonawca przenosi na Zamawiającego obejmują
prawo do: rozporządzania Utworami, korzystania z Utworów,
wynagrodzenia
za korzystanie z Utworów, przenoszenia praw nabytych do Utworów na podstawie
umowy, dokonywania zmian w Utworach, wyłącznego zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do Utworów, na warunkach opisanych w §2.
l.p.
1
Nazwa Oprogramowania wytworzonego w ramach
Umowy obejmującego wszystkie funkcjonalności
określone w Załączniku 1.
Producent
Oprogramowania
Generator wniosków o dofinansowanie
Liczba
użytkowników
bez limitu
§2
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami
autorskimi do Utworów, o których mowa w §1.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w §1, uprawnia
do nieograniczonego w czasie korzystania z Utworów i rozporządzania nimi w kraju
i za granicą, dokonywania zmian w Utworach, a także rozporządzania i korzystania
z opracowań, na następujących polach eksploatacji:
a) używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów przez
Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego,
b) używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów przez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Centrum
Koordynacji Projektów Środowiskowych,
c) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania oraz odtwarzania Utworów,
Strona 1 z 22
Część II SIWZ
d) rozpowszechniania Utworów, w tym w szczególności publicznego udostępniania
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
e) użyczania lub najmu, Utworów lub ich kopii,
f) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono, w tym
wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
g) swobodnego wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów,
h) tworzenia nowych wersji i adaptacji Utworów (tłumaczenia, przystosowania, skróty,
cięcia, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
i) tworzenia opracowań i przeróbek całości oraz pojedynczych fragmentów Utworów
oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach
eksploatacji określonych w niniejszym załączniku do Umowy, w tym m.in. prawo
do korekty,
j) przekształcenie formatu pierwotnego Utworów na dowolny inny format,
k) łączenia fragmentów Utworów z innymi utworami,
l) określenia
nazw
Utworów,
lub rozpowszechniane,
w
tym
pod
którymi
będą
nazw
handlowych,
one
włączając
wykorzystywane
w
to
prawo
do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą
Utwory,
m) używania, zmiany, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu
lub standardu,
n) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Utworów w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu,
systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci
komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania
i rozporządzania tymi kopiami,
o) wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych,
p) modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania lub tłumaczenia ich formy
(dekompilacja),
q) zwielokrotniania kodów źródłowych Oprogramowania, włączając w to prawo
do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych
czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów
współdziałania z programami komputerowymi.
Strona 2 z 22
Część II SIWZ
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi z chwilą
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym,
dotyczącego tego Utworu.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że twórcy Utworów nie będą wykonywali osobistych praw
autorskich.
5. Jeżeli w ramach realizacji powyższej umowy powstanie wynalazek lub wzór
przemysłowy to Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do tego wynalazku lub
wzoru przemysłowego.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe Oprogramowania, o których mowa
w §1 na nośniku CD lub DVD, w postaci nieskompilowanej wraz ze skryptami
instalacyjnymi oraz odpowiednim opisem zgodnie ze standardami powszechnie
uznawanymi i stosowanymi, w takim formacie, aby Zamawiający mógł je modyfikować.
7. Środowisko niezbędne do modyfikacji Oprogramowania zostanie wyspecyfikowane,
a specyfikacja umieszczona na nośniku z kodami źródłowymi. Jeżeli do modyfikowania
kodów źródłowych potrzebne są specyficzne narzędzia opracowane przez Wykonawcę,
zostaną one przekazane Zamawiającemu wraz z kodami źródłowymi.
8. Kody źródłowe będą aktualizowane i dostarczane Zamawiającemu po dokonaniu przez
Wykonawcę
zmian
w
Oprogramowaniu
w
związku
ze
świadczeniem
usług
gwarancyjnych, serwisowych lub usług rozwoju Oprogramowania. Zmiany będą
przekazywane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, pod warunkiem realizacji zmian
w Oprogramowaniu w danym okresie.
§3
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyszczególnione poniżej Oprogramowanie, które
jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy, a do którego
Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe oraz udziela Zamawiającemu
w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy dalszej licencji na korzystanie
z tego Oprogramowania w zakresie uzyskanej przez siebie licencji, zwanej dalej
„sublicencją” na to Oprogramowanie, na warunkach opisanych w §4.
2. W okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy Wykonawca zapewni prawo do aktualizacji
Oprogramowania do najnowszej opublikowanej wersji oraz wsparcie techniczne
dla Oprogramowania.
l.p.
Nazwa Oprogramowania
Producent
Oprogramowania
Liczba
użytkowników
1
2
Strona 3 z 22
Część II SIWZ
3
…
3. W przypadku, gdy do realizacji umowy Wykonawca wykorzysta dodatkowo inne
oprogramowanie niż wymienione powyżej oprogramowanie to zostanie dopisane do
powyższej listy i w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy Wykonawca
udzieli Zamawiającemu dalszej licencji na korzystanie z tego Oprogramowania w zakresie
uzyskanej przez siebie licencji, zwanej dalej „sublicencją” na to Oprogramowanie, na
warunkach opisanych w §4.
§4
1. Sublicencja, o której mowa w §3 zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji:
a) używania i korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego oraz inne podmioty
upoważnione przez Zamawiającego,
b) publicznego
wykonywania,
wystawiania,
wyświetlania
oraz
odtwarzania
Oprogramowania,
c) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Oprogramowania w całości
lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od
formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i
serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub
zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz
dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami,
d) wykorzystywania Oprogramowania do celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
2. Udzielenie sublicencji na Oprogramowanie nastąpi z chwilą podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru dotyczącego tego Oprogramowania.
3. Sublicencja na Oprogramowanie, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na czas
nieoznaczony, o nieograniczonym terytorialnie zasięgu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji na Oprogramowanie.
5. W przypadku wypowiedzenia sublicencji na Oprogramowanie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150% ceny zakupu tego Oprogramowania.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia wszelkich roszczeń, których będą
dochodziły strony trzecie w stosunku do licencji i majątkowych praw autorskich
przeniesionych na Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
§6
Strona 4 z 22
Część II SIWZ
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym Załączniku, nie
dotyczy
programów
komputerowych,
elementów,
podprogramów
oraz
silników
udostępnionych publicznie jako Open Source wykorzystanych do wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca oświadcza, iż w momencie podpisania końcowego protokołu odbioru
ww. programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki będą publicznie dostępne
bez ograniczeń na korzystanie z nich przez Zamawiającego oraz nie jest wymagane uzyskanie
w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
Strona 5 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 3 do IPU
Usługi
§1
1. Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę wymagań oraz opracuje specyfikację
wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Oprogramowania.
2. Wykonawca opracuje projekt techniczny Oprogramowania. Projekt będzie zawierał
między innymi niżej wymienione diagramy, zgodne ze standardem modelowania
systemów informatycznych UML:
a) diagram przypadków użycia,
b) diagram czynności,
c) diagram komponentów (wdrożeniowy),
d) schemat bazy danych.
3. Wykonawca opracuje, co najmniej, następujące dokumenty projektowe:
a) Plan Projektu
b) Plan Jakości Projektu
c) Rejestr Ryzyka
d) Raporty Końcowe Etapu
e) Raporty Okresowe
f) Plany testów
g) Protokoły z testów wewnętrznych
4. Wykonawca opracuje projekt bezpieczeństwa Oprogramowania.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4
w formie pisemnej. Jeden egzemplarz każdego z Produktów zostanie przekazany w
postaci papierowej, a drugi egzemplarz zostanie przekazany na płycie CD lub DVD, w
formacie umożliwiającym edycję, uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Wykonawca zaimplementuje prototyp Oprogramowania.
Jako prototyp Oprogramowania rozumie się wstępną wersję Oprogramowania obejmującą
ekrany przygotowane w narzędziu/narzędziach przewidzianych do budowy docelowego
Oprogramowania posiadające ograniczone funkcjonalności umożliwiające podczas
prezentacji zapoznanie się ze sposobem pracy użytkownika oraz prześledzeniem sposobu
realizacji poszczególnych funkcji oraz przebiegu całego procesu.
Wykonawca
zaprezentuje Zamawiającemu sposób działania Oprogramowania z wykorzystaniem
prototypu. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie pisemnej, uwagi do prototypu
dotyczące działania Oprogramowania na podstawie zaprezentowanego prototypu.
7. Wykonawca zaimplementuje (opracuje i wdroży) Oprogramowanie zgodnie z:
a) wymaganiami określonymi w Załączniku 1,
b) wynikami Usług opisanych w Załączniku 3,
Strona 6 z 22
Część II SIWZ
c) dokumentacją Oprogramowania,
d) uwagami do prototypu Oprogramowania.
8. Wykonawca przygotuje (zaprojektuje, opublikuje) 47 Formularzy Wniosków o
dofinansowanie wskazanych w Załączniku 1 za pomocą opracowanego do tego celu
modułu Oprogramowania – Moduł Projektowania Formularzy Wniosków.
9. Wykonawca zainstaluje i uruchomi Oprogramowanie w środowisku komputerowym
Zamawiającego, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie
zawierało wyniki prac, o których mowa w niniejszym paragrafie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia w siedzibie Zamawiającego na
etapie uruchomienia każdego z etapów Oprogramowania, w wymiarze 10 osobodni,
mającego na celu sprawne rozwiązywanie problemów, jakie mogą wystąpić na tym etapie.
11. Wykonawca,
na
żądanie
Zamawiającego,
wykona
optymalizację
wydajności
Oprogramowania.
§2
1. Wykonawca przeprowadzi następujące szkolenia:
a) dla użytkowników po stronie Zamawiającego – w formie prezentacji z
zakresu
użytkowania Oprogramowania, z wyłączeniem administrowania i projektowania
formularzy – w wymiarze nie mniej niż 5 godzin zegarowych dla każdej grupy,
2 grupy ok. 200 osób,
b) dla administratorów systemu po stronie Zamawiającego – w wymiarze 1 dnia (min. 6
godzin zegarowych), 1 grupa ok. 10 osób,
c) dla projektantów formularzy po stronie Zamawiającego – w wymiarze 2 dni (min. 12
godzin zegarowych), 1 grupa ok. 8 osób,
d) z
budowy
wewnętrznej
systemu
(z
uwzględnieniem
wszystkich
użytych
komponentów) – w wymiarze 3 dni (min. 18 godzin zegarowych), 1 grupa ok. 6 osób.
Zakres szkolenia powinien być dobrany w taki sposób, aby w wyniku szkolenia
przekazana została wiedza niezbędna do samodzielnego utrzymania i rozwoju systemu
przez zespół programistów Funduszu.
2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w sali szkoleniowej przygotowanej
przez Zamawiającego w jego siedzibie.
3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) i lit. d), będą prowadzone w
oparciu o Oprogramowanie zaimplementowane u Zamawiającego.
4. Programy szkoleń zostaną opracowane w taki sposób, aby zapewnić przekazanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji odpowiednich zadań.
5. Wymiary poszczególnych szkoleń określone w ust. 1 są minimalne. W przypadku,
gdy do przekazania wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji
odpowiednich zadań wymagany jest większy wymiar szkoleń niż określono w ust. 1,
Strona 7 z 22
Część II SIWZ
wymiar ten ulegnie odpowiedniemu powiększeniu, bez zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały
szkoleniowe przeznaczone dla poszczególnych szkoleń.
§3
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujące szkolenia autoryzowane w zakresie:
a) cykl autoryzowanych szkoleń z technologii i narzędzi programistycznych (innych niż
Microsoft Internet Information Services, C#, .NET Framework i Microsoft SQL
Server), wykorzystanych do budowy Generatora, o ile takie technologie lub narzędzia
zostały wykorzystane – jedna grupa 6 osób. Ścieżka szkoleń powinna być dobrana w
taki sposób, aby program szkoleń obejmował wiedzę niezbędną do samodzielnego
utrzymania i rozwoju systemu przez zespół deweloperów Funduszu,
b) MS-50150 C# 3.0 Programming in the .NET Framework (1 osoba),
c) MS-2310 Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio (1 osoba),
d) procesu testowania oprogramowania zgodnie ze standardem ISTQB:
 poziom podstawowy (np. przygotowanie do egzaminu ISTQB / ISEB Poziom
Podstawowy (Foundation Level) ) – jedna grupa – 10 osób,
 poziom zaawansowany (np. ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów
(Advanced Level - Test Manager) – jedna grupa – 5 osób.
2. Szkolenia będą autoryzowane przez producentów wykorzystanych technologii i narzędzi,
ewentualnie przez organizacje lub firmy koordynujące ich rozwój.
3. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w autoryzowanych ośrodkach
szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie. Materiały szkoleniowe powinny być w
języku polskim lub angielskim.
4. Zakres szkoleń zostanie dobrany w taki sposób, aby zapewnić efektywne przekazanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji odpowiednich zadań.
Zakres szkoleń wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu szkoleń Zamawiający wykaże Wykonawcy, że
szkolenia nie zapewniły uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie wystarczającym do
samodzielnej realizacji odpowiednich zadań, zakres szkoleń zostanie odpowiednio
rozszerzony, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
§4
Wykonawca opracuje opisaną poniżej dokumentację w języku polskim i przekaże ją
Zamawiającemu w formie pisemnej. Jeden egzemplarz zostanie przekazany w postaci
papierowej oraz jeden egzemplarz zostanie przekazany w postaci elektronicznej na płycie CD
lub DVD, w formacie umożliwiającym edycję, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Strona 8 z 22
Część II SIWZ
1. Dokumentacja użytkownika
 Zakres tematyczny będzie obejmował obsługę funkcjonalności związanych z bieżącym
użytkowaniem Oprogramowania.
 Dokumentacja zostanie opracowana w taki sposób, aby była ona zrozumiała
dla użytkowników nieposiadających biegłości w obsłudze komputera.
 Dokumentacja będzie zawierała, co najmniej:
a) dokładny opis ekranów, pól i akceptowalnych wartości dla poszczególnych pól,
b) dokładny opis możliwych do wykonania funkcji,
c) dokładny opis tworzenia zapytań pozwalających wyszukać żądane dane,
d) listę komunikatów i komunikatów o błędach z opisami, w przypadku wyświetlania
przez Oprogramowanie komunikatów nie posiadających pełnych opisów,
e) opis możliwych do uzyskania raportów i sposobów ich uzyskania – opis wyboru
parametrów, filtrowania i sortowania danych.
2. Dokumentacja administratora
 Zakres
tematyczny
będzie
obejmował
obsługę
funkcjonalności
związanych
z administrowaniem Oprogramowaniem.
 Podręcznik będzie zawierał, co najmniej:
a) opis mechanizmów wykorzystywanych do administrowania Oprogramowaniem,
b) opis instalacji Oprogramowania na serwerze i na stacji roboczej,
c) opis wszystkich ról i uprawnień użytkowników,
d) opis definiowania nowego użytkownika i nadawania mu uprawnień oraz zmiany
w uprawnieniach użytkownika,
e) opis rozmieszczenia plików Oprogramowania w systemie operacyjnym wraz z
plikami bazy danych i wszystkimi plikami konfiguracyjnymi, plikami logów i
rejestrów,
f) opis konfiguracji stacji roboczej w tym opis parametrów przeglądarki internetowej,
rejestrów i innych zmiennych środowiskowych stacji roboczej,
g) dokładny opis sposobu konfigurowania Oprogramowania, definiowania słowników
i parametrów
oraz
opis
ekranów,
pól
i
akceptowalnych
wartości
dla
poszczególnych pól,
h) dokładny opis mechanizmów integracji z innymi systemami,
i) procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa Oprogramowania oraz bazy danych
Oprogramowania, a także procedurę przywracania Oprogramowania oraz bazy
danych Oprogramowania z kopii,
j) listę komunikatów i komunikatów o błędach z opisami, w przypadku wyświetlania
przez Oprogramowanie komunikatów nie posiadających pełnych opisów.
3. Dokumentacja projektanta
Strona 9 z 22
Część II SIWZ
 Zakres tematyczny będzie obejmował obsługę funkcjonalności Oprogramowania
związanych z projektowaniem i implementowaniem Oprogramowania.
 Podręcznik będzie zawierał, co najmniej:
a) opis budowy logicznej Oprogramowania,
b) pełny opis znaczenia parametrów, identyfikatorów, flag i innych danych
numerycznych i znakowych mających wpływ na sterowanie procesami w
Oprogramowaniu.
4. Dokumentacja techniczna Oprogramowania
W przypadku, gdy w ramach niniejszej umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych Oprogramowania, Wykonawca
opracuje
i przekaże
Zamawiającemu
dokumentację
techniczną
Oprogramowania.
Dokumentacja ta będzie zawierała, co najmniej:
a) pełny opis struktur danych, czyli wszystkich tabel, pól tabel, indeksów, więzów
integralności, triggerów, procedur, funkcji oraz innych obiektów bazodanowych,
b) opis wszystkich procedur, funkcji, modułów, obiektów i bibliotek kodu źródłowego
oprogramowania.
Opis powinien zawierać informację, które ekrany i raporty
korzystają z procedury, funkcji, modułu, obiektu lub biblioteki oraz jakie są
parametry wejściowe ich wywołania.
§5
Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe Produkty, w formie pisemnej. Jeden
egzemplarz zostanie przekazany w postaci papierowej oraz jeden egzemplarz zostanie
przekazany w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym
edycję uzgodnionym z Zamawiającym.
Strona 10 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 4 do IPU
Warunki Gwarancji oraz Zasady Świadczenia Serwisu
Gwarancyjnego
§1
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu poprawność działania Oprogramowania,
wdrożonego do eksploatacji u Zamawiającego, obejmującą realizację przez
Oprogramowanie funkcji przewidzianych w niniejszej Umowie w sposób zgodny z:
a) wymaganiami określonymi w Załączniku 1,
b) wynikami Usług opisanych w Załączniku 3,
c) dokumentacją Oprogramowania,
d) wymaganiami
wynikającymi
z
aktów
prawnych
wyszczególnionych
w Załączniku 10.
2. Okres gwarancji Oprogramowania dostarczanego w poszczególnych etapach rozpoczyna
się w dniu podpisania Protokołu Odbioru dla danego etapu z wynikiem pozytywnym lub
pozytywnym warunkowym. Okres gwarancji dla Oprogramowania kończy się po 24
miesiącach od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji do usuwania Błędów oraz Błędów
Krytycznych Oprogramowania w celu zapewnienia zgodności jego funkcjonowania z:
a) wymaganiami określonymi w Załączniku 1,
b) wynikami Usług opisanych w Załączniku 3,
c) dokumentacją Oprogramowania,
d) wymaganiami
wynikającymi
z
aktów
prawnych
wyszczególnionych
w Załączniku 10.
§2
1. Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie na podstawie Zgłoszeń
Gwarancyjnych dokonywanych w oparciu o procedurę określoną poniżej.
2. Zgłoszenia Gwarancyjne przyjmowane będą przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy w Dni Robocze.
3. Karta Zgłoszenia Gwarancyjnego przekazana zostanie upoważnionemu przedstawicielowi
Wykonawcy za pośrednictwem: e-mail’a na adres:.................... lub za pośrednictwem
faksu na numer: ………………..
4. Wykonawca prześle Zamawiającemu
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia
gwarancyjnego nie później niż w ciągu 4 godzin roboczych, od momentu otrzymania
zgłoszenia.
5. W przypadku wystąpienia Błędu lub Błędu Krytycznego w komponentach
Oprogramowania opracowanych przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie następujące
działania:
Strona 11 z 22
Część II SIWZ
a) rozpocznie usuwanie Błędu Krytycznego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy,
od momentu przekazania zgłoszenia.
b) usunie Błąd Krytyczny w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu
przekazania zgłoszenia.
c) rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu
przekazania zgłoszenia.
d) usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od momentu przekazania
zgłoszenia.
6. W przypadku wystąpienia Błędu lub Błędu Krytycznego w komponentach
Oprogramowania, o których mowa w §3 ust. 2 Załącznika 2, Wykonawca podejmie
następujące działania:
a) rozpocznie usuwanie Błędu Krytycznego w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy,
od momentu przekazania zgłoszenia.
b) usunie Błąd Krytyczny w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu
przekazania zgłoszenia.
c) rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu
przekazania zgłoszenia.
d) usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu przekazania
zgłoszenia.
7. Bieg terminów rozpoczyna się w chwili przekazania zgłoszenia.
8. Naprawa Błędu lub Błędu Krytycznego obejmuje również aktualizację dokumentacji
Oprogramowania, o której mowa w §4 Załącznika 3.
9. Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego będzie
następował zgodnie z zasadami opisanymi w §6 Umowy, z tą różnicą, że zamiast
Protokołu Przekazania Wykonawca będzie przedstawiał Protokół Naprawy Gwarancyjnej,
który został określony w §8 niniejszego Załącznika.
§3
1. W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał wykonać zmiany w Oprogramowaniu,
prześle Wykonawcy specyfikację tych zmian w celu ich zatwierdzenia.
2. Wykonawca zweryfikuje proponowane zmiany i dokona ich akceptacji lub wskaże powód
uniemożliwiający zaakceptowanie proponowanych zmian.
3. Wykonawca udzieli odpowiedzi Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od daty
otrzymania specyfikacji zmian.
4. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę nie powodują utraty gwarancji, o której mowa
w §2 ust. 1 c) Umowy.
5. W przypadku wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu, które nie zostały zaakceptowane
przez Wykonawcę, wszelkie błędy, które wynikły z powodu wprowadzenia zmian, nie są
objęte gwarancją.
§4
Strona 12 z 22
Część II SIWZ
1. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w zasadach świadczenia
gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%, a jeśli
dotyczy to Błędu Krytycznego – w wysokości 0,3 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§5
W przypadku opóźnienia przy usuwaniu Błędu lub Błędu Krytycznego okres gwarancji
w odniesieniu do Oprogramowania ulega przedłużeniu o okres opóźnienia.
§6
Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji Zamawiający, może realizować
uprawnienia wynikające z rękojmi.
Strona 13 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 5 do IPU
Wymagania dotyczące osób realizujących umowę.
(zgodnie z wymaganiami określonymi w Części I SIWZ)
L.p.
Funkcja specjalisty
Opis wymagań
1
2
3
Strona 14 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 6 do IPU
Usługi Rozwoju Oprogramowania
§1
1. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy pozostawać będzie w gotowości do
świadczenia Usług Rozwoju Oprogramowania, o których mowa w §2 ust. 1 lit. d)
Umowy.
2. Charakter i rodzaj Usług, o których mowa w ust. 1, zostanie określony każdorazowo
w Zleceniu Usługi, którego wzór zawiera §2.
3. Zlecanie i wykonywanie Usługi odbywać się będzie w następującym trybie:
a) Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę wykonania Usługi
na adres mail’owy lub faks, wskazane w §6 Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi,
określając rodzaj oraz zakres zleconej Usługi i przewidywany termin jej wykonania.
b) Strony, przed przystąpieniem do wykonania Usługi, określą pracochłonność Usługi
i termin jej wykonania oraz wskażą specjalistów, którzy będą wykonywać Usługę.
c) Wykonawca przystąpi do wykonania zleconej Usługi zgodnie z zakresem
określonym w Zleceniu Usługi.
d) Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach Usługi będzie następowało
zgodnie z §6 Umowy.
e) Po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym,
Wykonawca przedstawi Raport z wykonania Usługi potwierdzający liczbę godzin
pracy każdego specjalisty oraz łączną liczbę godzin pracy odpowiadającą określonej
pracochłonności w zleceniu usługi. Wzór raportu zawiera §3.
4. Najmniejszą jednostką możliwą do świadczenia Usługi i stanowiącą podstawę do wypłaty
wynagrodzenia jest 1 roboczogodzina.
5. Każda zlecana Usługa jest traktowana jak etap w rozumieniu §6 umowy.
6. Usługa może być wykonywana w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego.
Wyboru miejsca wykonywania Usługi będzie dokonywał Zamawiający.
7. W przypadku wykonywania Usługi w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie
dysponował własnym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zakresu
prac ujętych w zleceniu.
8. Praca Specjalisty wykonywana w siedzibie Zamawiającego nie może przekraczać
8 godzin na dobę i może być wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00.
9. Wykonawca zainstaluje i uruchomi Oprogramowanie w środowisku komputerowym
Zamawiającego, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie
zawierało wyniki zrealizowanej Usługi.
Strona 15 z 22
Część II SIWZ
10. Wykonawca,
na
Oprogramowania.
żądanie
Zamawiającego,
wykona
optymalizację
wydajności
Wykonawca zobowiązuje się rozwiązać problemy, jakie mogą
wystąpić w trakcie wdrożenia i weryfikacji poprawności działania Oprogramowania.
11. Wykonanie Usługi obejmuje opracowanie dokumentacji prac zrealizowanych w ramach
Usługi oraz aktualizację dokumentacji Oprogramowania, o której mowa w Załączniku 3.
Dokumentacja będzie opracowana i przekazana na zasadach opisanych w Załączniku 3.
12. Na wykonaną Usługę Wykonawca udziela gwarancji na warunkach opisanych
w Załączniku 4 do umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru
z wynikiem pozytywnym dotyczącego tej Usługi.
13. W przypadku niewykonania Usługi w terminie określonym w Zleceniu, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości zlecenia brutto za
każdy dzień opóźnienia.
14. Płatności za Usługi Rozwoju Oprogramowania
z postanowieniami zawartymi w §5 Umowy.
będą
realizowane
zgodnie
Strona 16 z 22
Część II SIWZ
§2
Zlecenie Usługi Rozwoju Oprogramowania Nr ....................
1. Przedmiot usługi ................................................................................................................................................
2. Miejsce wykonania zlecenia ...............................................................................................................................
3. Pracochłonność i termin wykonania
Pracochłonność
Termin wykonania
4. Specjaliści realizujący Usługę:



5. Cel i zakres prac
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. Uwagi
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Zamawiający
Wykonawca
___________
Data
________________________
Podpis
___________
Data
_______________________
Podpis
Strona 17 z 22
Część II SIWZ
§3
Raport z Wykonania Usługi Nr …………….
Raport dotyczy Zlecenia Usługi Nr ....................
Imię i nazwisko
l.p.
1.
Liczba godzin
1
2.
3.
4.
Łączna liczba godzin
Zamawiający
Wykonawca
_______________ ________________________
Data
Podpis
_______________ ________________________
Data
Podpis
Strona 18 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 7 do IPU
Harmonogram
Numer
etapu
1.
2.
Zakres etapu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Moduł Wnioskodawcy
Moduł NFOŚiGW
Moduł definiowania i obsługi naborów
Moduł projektowania formularzy wniosków
Moduł Administratora
Moduł Wymiany danych
Zaprojektowanie i opublikowanie 20 Formularzy
Wniosków
1. Zaprojektowanie i opublikowanie 27 Formularzy
Wniosków
2. Pozostałe usługi i produkty, w tym w
szczególności podpis elektroniczny i
komunikacja z ePUAP.
Czas realizacji
(w miesiącach)
Rozpoczęcie
realizacji
6
W dniu
podpisania
umowy
(w tym 20 dni
robocze na
odbiór etapu)
9
(w tym 20 dni
robocze na
odbiór etapu)
W dniu
podpisania
umowy
Strony realizujące
Czas na odbiór
(dni robocze)*
Wykonawca
20
Wykonawca
20
Wartość brutto
(oznacza kwotę, którą
Zamawiający zapłaci Wykonawcy
po odbiorze danego etapu)
RAZEM:
* Czas na odbiór określony jest w dniach roboczych liczonych od daty przekazania Protokołu Przekazania danego etapu.
Za datę wykonania części Umowy będącej przedmiotem odbioru uznaje się datę podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym lub pozytywnym
warunkowym.
UWAGA:
Zakresy poszczególnych etapów obejmują również zadania i czynności niezbędne do pełnego, produkcyjnego wdrożenia zrealizowanych w tych etapach modułów, czyli np.
instalację konfigurację, szkolenia, wdrożenie, wsparcie na etapie uruchomienia, itd.
Strona 19 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 8 do IPU
Protokół Przekazania nr ………
sporządzony w dniu ………………………… w Warszawie
Protokół dotyczy przekazania Produktów opracowanych w ramach Umowy ………... zawartej dnia
……………. w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW jako Zamawiającym, a ……………………… jako
Wykonawcą.
Przedmiotem przekazania są następujące Produkty:
1.
l.p.
Nazwa Produktu
Nr etapu
Oznaczenie
Produktu
1.
2.
3.
2.
Wykonawca oświadcza, że przeprowadził testy lub weryfikację przekazywanych Produktów.
3.
Wykonawca oświadcza, że Produkty wymienione w ust. 1 są wolne od Błędów.
4.
Termin odbioru Produktów przez Zamawiającego zostaje określony na dzień ……………. (*)
ze strony Wykonawcy
ze strony Zamawiającego
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
(*) wypełnić w przypadku ustalenia przez strony innego terminu niż określony w §6 ust.9 umowy
Strona 20 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 9 do IPU
Protokół Odbioru nr ………
sporządzony w dniu ………………………… w Warszawie
Protokół dotyczy odbioru Produktów opracowanych w ramach Umowy ………... zawartej dnia ……………. w
Warszawie pomiędzy NFOŚiGW jako Zamawiającym, a ……………………..……
jako Wykonawcą.
1.
Protokół dotyczy Produktów przekazanych Protokołem Przekazania nr ………..
2.
Przedmiotem odbioru są następujące Produkty:
l.p.
Nazwa Produktu
Nr etapu
Oznaczenie
Produktu
1.
2.
3.
3.
Odbiór produktów wymienionych w ust. 1 zakończył się wynikiem (*):
□ – pozytywnym
4.
□ – pozytywnym warunkowym
□ – negatywnym
Warunki/Błędy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
ze strony Zamawiającego
……………………………
……………………………
(*) należy zakreślić jedną z pozycji znakiem „x”
Strona 21 z 22
Część II SIWZ
Załącznik nr 10 do IPU
Akty prawne
Oprogramowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, musi spełniać wymagania
wynikające z następujących aktów prawnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi.
Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.
Strona 22 z 22
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards