do pobrania. - Diesel Serwis Przybyłowicz

advertisement
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rzeszów, dnia 16.09.2014
Zapytanie ofertowe
I.
Zamawiający:
DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz
ul. W. Stwosza 53
35-113 Rzeszów
II.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Wybór
najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych
w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3
ust.1 pkt. 3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 5 tejże ustawy.
III.
DIESEL ZUH Piotr Przybyłowicz zaprasza do składania ofert na zakup:
1. Stół pobierczy EPS 708 BOSCH - 1szt.
Specyfikacja:
a).Napięcie sieci elektrycznej 380 VAC − 440 VAC
b).Prąd znamionowy 32 A
c).Bezpiecznik 32 A
d).Ilość faz 3P-PE
e).Częstotliwość wejściowa 50 Hz / 60 Hz
f).Moc znamionowa 7 kW
g).Temperatura składowania (z wodą systemie chłodzącym)5 °C − 60 °C
h).Temperatura składowania (bez wody systemie chłodzącym) -25 °C − 60 °C
i).Temperatura robocza 5 °C − 40 °C*)
j).Maksymalna dozwolona względna wilgotność powietrza ≤90 % (przy 25 °C
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
i w okresie 24 godzin)
k).Klasa ochronności (wyjątek: klawiatura,mysz, monitor) IP 43
l).Ciśnienie oleju 220 MPa
ł).Maksymalna prędkość obrotowa 4000 obr/min
m).Napięcie sterujące 24 VDC / 230 VAC *) W temperaturach otoczenia wyższych od 25°C
należy się liczyć z dłuższym czasem adaptacji do otoczenia.
Momenty dokręcania śrub przyłącza wysokociśnieniowego, śruba zamykająca i węże 25 Nm −
30 Nm
Pojemność zbiornika oleju testowego 50 l
p).wys.xszer.xgł 1850x2070x790
r).Masa EPS708 950 kg
s).Wydajność tłoczenia pompy oleju testowego (niskie ciśnienie 0-6 MPa ) 0-6 l/min
t).Zakres pomiaru temperatury -40 – 150 st.C
w). maksymalna moc chłodzenia oleju - 5 kW
2. Urządzenie do wtryskiwaczy DELPHI/DENSO - 1szt.
Specyfikacja: zestaw podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych umożliwiających badanie
wtryskiwaczy Common-Rail produkcji Delphi i Denso do samochodów osobowych
a). Masa 45 kg
b). jarzmo mocujące wtryskiwacze Delphi /Denso
c). cisnienie oleju probierczego zasilajacego wtryskiwacze - max.2500 bar
d). przewody zasilające cewki wtryskiwaczy , zakończone wtyczką , napiecie strujace -12V
e). profil prądu sterującego pracą cewki elektromagnesów – prąd BOOST -21,75A
f). Momenty dokręcania przyłącza wysokocisnieniowego - 25-30 Nm
g).Zakres regulacji prądu wtryskiwacza dla fazy wzrostu ciśnienia – 5A-25A
h).Ilość wtrysków na minutę 100- 2000
I). Całkowity czas włączenia 130 µs-3000µs
3. Urządzenie CRI PIEZO-BOSCH, SIEMENS, DENSO - 1szt.
Specyfikacja: zestaw podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych umożliwiających badanie
piezowtryskiwaczy Common-Rail samochodów osobowych, został stworzony do wydajnego i
dokładnego badania systemów Bosch oraz systemów innych producentów,
a). Maks. napięcie kondensatora UC +60 VDC
b). Zakres regulacji napięcia kondensatora UC 30 VDC ¸60 VDC
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
c). Rozdzielczość napięcia kondensatora UC 0.535 V
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
d). Maks. mierzalny prąd wtryskiwacza IIMax 31.8 A
e).Rozdzielczość prądu wtryskiwacza IIResolution 0.250 A
f). Maks. ustawialny prąd wtryskiwacza IIMax dla wzrostu
ciśnienia 25 A
4. Urządzenie do badania pomp DELPHI, DENSO, SIEMENS - 1szt.
Specyfikacja: zestaw podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych umożliwiających
badanie wtryskiwaczy pomp Common Rail producentów DELPHI, DENSO,SIEMENS,
a).Maksymalne ciśnienie pracy 180 MPa
b).Zakres regulacji 0,5 MPa – 180 MPa ±1 MPa
c).Maksymalna wartość przepływu 300 I/h
d).Maksymalna temperatura 120 °C
e).Maksymalna prędkość obrotowa 4000 1/min
f).Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 200 MPa ± 0,5 %
g).Zasilanie czujnika ciśnienia 5V
h).Zakres zaworu do ustawiania ciśnienia 0 – 250 kPa
i).Zasilanie modułu sterującego 12 V i 24 V
j).Zasilanie pomp CR 12 V i 24 V
k).Maksymalny prąd zaworu 3 A
l).Rozdzielczość wyświetlania prądu 0,01 A
ł). Częstotliwość zaworu 50 Hz – 1000 Hz
m).Współczynnik on/off 0 – 100 %
5. Urządzenie do pomp CP1/CP3 - 1 szt.
Specyfikacja: zestaw kołnierzy napędowych oraz mocujących przeznaczonych do stołu EPS708,
umożliwi regeneracje, testowania pomp Common Rail,
a).Maksymalne ciśnienie pracy 180 MPa
b).Zakres regulacji 0,5 MPa – 180 MPa ±1 MPa
c). Maksymalna wartość przepływu 300 I/h
d).Maksymalna temperatura 120 °C
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
e).Maksymalna prędkość obrotowa 4000 1/min
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
f).Zakres pomiarowy czujnika ciśnienia 200 MPa ± 0,5 %
g).Zasilanie czujnika ciśnienia 5V
h).Zakres zaworu do ustawiania ciśnienia 0 – 250 kPa
i).Zasilanie modułu sterującego 12 V i 24 V
j).Zasilanie pomp CR 12 V i 24 V
k).Maksymalny prąd zaworu 3 A
l).Rozdzielczość wyświetlania prądu 0,01 A
ł).Częstotliwość zaworu 50 Hz – 1000 Hz
m).Współczynnik on/off 0 – 100 %
6. Urządzenie pomiarowe CRI/CRIN 848H – 1 szt.
Specyfikacja: przystawka do mocowania wtryskiwaczy common rail , pompa wysokiego
ciśnienia CP3, szyna 2500 bar, zestaw przewodów hydraulicznych.
Umożliwia badanie wtryskiwaczy CRI/CRIN Bosch oraz CRI innych producentów. Specjalne
adaptery oraz specjalny mechanizm montażu zapewniają szybkie przygotowanie do pracy.
Przystawka została perfekcyjnie skonstruowana na potrzeby efektywnego badania wtryskiwaczy
samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych,
a).Waga pompy wysokiego ciśnienia ok. 7 kg
b).Waga modułu mocującego Max. 16 kg
c). Maksymalne ciśnienie badania 160 MPa
d).Przepływ przy prędkości 1000 Obr/min ok. 79 l/h
e).Napięcie zasilające moduł elektroniki UBat 14 VDC ±0.5; 28 VDC±0.5
f).Napięcia zasilania wtryskiwacza UI 14 VDC ±0.5; 28 VDC ±0.5
g).Maks. napięcie kondensatora UC +60 VDC
h).Zakres regulacji napięcia kondensatora UC 30 VDC ¸60 VDC
i).Rozdzielczość napięcia kondensatora UC 0.535 V
j).Maks. mierzalny prąd wtryskiwacza IIMax 31.8 A
k).Rozdzielczość prądu wtryskiwacza IIResolution 0.250 A
l).Maks. ustawialny prąd wtryskiwacza IIMax dla wzrostu ciśnienia 25 A
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ł).Zakres regulacji prądu wtryskiwacza dla fazy wzrostu ciśnienia 5 A ¸ 25 A
m).Maks. ustawialny prąd wtryskiwacza dla fazy załączenia 21 A
n).Zakres regulacji prądu wtryskiwacza dla fazy załączania 5 A ¸ 21 A
o).Maks. ustawialny prąd wtryskiwacza IIMax dla fazy wstrzymania 17 A
p).Zakres regulacji prądu wtryskiwacza IIMax dla fazy wstrzymania 5 A ¸ 17 A
r).Możliwe napięcie zaniku (Szybki zanik) UI = -(UC + 2 V)
s).Możiwe napięcie zaniku (Standard) UI = -(UC - UBat + 2 V)
t.)stała prądu załączania 0 μs lub 100 μs ¸ 500 μs
u).MIimalny czas prądu wstrzymania 30 μs¸100 μs
w). Zaks regulacji prądu - IXMin Min. +1 A i maks. +3 A
IV. Oferty należy składać do dnia 22.09.2014 r. pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w
siedzibie firmy: ul. Wita Stwosza 53, 35-001 Rzeszów lub na maila: [email protected]
Oferty można składać na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wyboru częściowego.
Oferta powinna zawierać:

dane oferenta

datę wystawienia oferty

wartość netto/brutto
V. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %
VI. Termin realizacji zamówienia – grudzień 2014 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w uzgodnieniu
z dostawcą, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą.
Osoba do kontaktu: Piotr Przybyłowicz tel. kom. 603 937 863
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Załącznik do zapytania: Formularz ofertowy
……..……, dnia ……………
Oferta dla:
……………………………………….
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OFERTA CENOWA
Nazwa firmy:
Adres:
NIP
Regon
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy ………………………………. składam ofertę cenową:
Nazwa:
Wartość netto
Wartość brutto
VAT
1. Stół pobierczy EPS 708 BOSCH - 1szt.
2. Urządzenie do wtryskiwaczy
DELPHI/DENSO - 1szt.
3. Urządzenie CRI PIEZO-BOSCH,
SIEMENS, DENSO - 1szt.
4. Urządzenie do badania pomp DELPHI,
DENSO, SIEMENS - 1szt.
5. Urządzenie do pomp CP1/CP3 - 1 szt.
6. Urządzenie pomiarowe CRI/CRIN 848H –
1 szt.
Razem
Oferent oświadcza, że:
 Uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.
 Jest związany niniejszą ofertą przez okres …………………. dni od dnia jej złożenia.
 Przedmiot oferty spełnia wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym
……………………..
Podpis/pieczątka firmowa
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards