pobierz - Urząd Miasta Bolesławiec

advertisement
Realizacja programów
profilaktycznych i zdrowotnych
za 2012 rok
W 2012 roku realizowano,
przyjęte Uchwałą Nr XVII/140/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 21 grudnia 2011 r.
następujące programy zdrowotne:
„Badania przesiewowe - profilaktyka
schorzeń sutka u kobiet”
Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu - wyłoniony
w drodze konkursu.
Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu
finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety
od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat.
Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania
w 2011 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego.
W ramach tego programu były wykonywane:
- mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi,
- opis zdjęcia mammograficznego,
- USG piersi.
W okresie realizacji programu, tj. od marca do grudnia 2012 r. na badania zgłosiły się 194 kobiety,
tj. 3,5% mieszkanek Bolesławca (rocznik od 1962 do 1972 oraz poniżej 1943 roku).
Badania mammograficzne wykonano u 194 kobiet,
a u 174 kobiet wykonano badanie USG piersi.
Badania wykonano na kwotę - 27.140 zł.
"Profilaktyka chorób wzroku u dzieci"
Realizatorem programu była Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska lek. med. Elżbieta Ośko, podmiot wyłoniony w drodze
konkursu.
W ramach programu zostały wykonane:
badania ostrości wzroku,
badania komputerowe wad wzroku,
badania dna oka,
oraz ukierunkowano rodziców w zakresie dalszego postępowania
z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Do badań zgłosiło się 160 uczniów, tj. 43,6% w stosunku do ogólnej
liczby dzieci z klas I.
W 45 przypadkach stwierdzono wady wzroku.
Badania wykonano na kwotę 4.000 zł.
„Profilaktyka próchnicy u dzieci”
Realizatorem programu był Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej,
ul. Władysława Grabskiego 19, Legnica, wyłoniony w drodze konkursu.
Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do
dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym
zwróceniem uwagi
na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II
uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz
ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
Badania zostały przeprowadzone przez lekarza stomatologa przy pomocy pielęgniarek
i higienistek w szkolnych gabinetach pielęgniarskich.
Do badań zgłosiło się 322 uczniów, tj. 94% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas
II.
W 40 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych,
a w 60 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego.
Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2012 r.
Badania wykonano na kwotę - 6.992 zł.
„Badania przesiewowe wad postawy
i kończyn dolnych u dzieci
w wieku przedszkolnym”
Realizatorem programu był Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o.
w Bolesławcu.
W ramach tego programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat
przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko
otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach
kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom.
Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali
ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem
w razie występowania jakiejkolwiek wady.
Badania wykonano u 425 dzieci, tj.75%
w stosunku do ogólnej liczby dzieci 3 i 6 – letnich.
U 177 dzieci stwierdzono wady kończyn dolnych, u 87 dzieci stwierdzono wady
postawy. Ogółem nieprawidłowości stwierdzono u 264 dzieci, tj. 62 %
przebadanych.
Termin realizacji od października do grudnia 2012 r.
Badania wykonano na kwotę - 11.050 zł.
Na realizację programów zdrowotnych
określonych Uchwałą Nr XVII/140/11 Rady
Miasta Bolesławiec
przewidziano środki w wysokości 52.000 zł.
Badania wykonano na ogólną kwotę 49.182 zł,
tj. 94,58%.
W drodze otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione
do prowadzenia działalności
w sferze pożytku publicznego, wyłoniono realizatora zadania
z zakresu ochrony zdrowia
pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz
zajęcia rehabilitacyjno-kulturalne dla osób niepełnosprawnych”,
którym było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu.
W ramach tego zadania na turnusy rehabilitacyjne wyjechało łącznie
240 osób niepełnosprawnych.
Ze środków Gminy Miejskiej dofinansowano opłaty za przejazd na turnusy. 50
osób korzystało z dofinansowania zajęć na krytym basenie.
Planowane środki finansowe na wsparcie tego zadania – 3.700 zł wykorzystano w
100%.
Termin realizacji zadania od stycznia do listopada 2012 r.
„Walka z rakiem piersi u kobiet”
„Bolesławiecki Klub „Amazonek”
realizował zadanie
„Profilaktyka walki z rakiem piersi – niesienie pomocy kobietom
po mastektomii”.
Z ćwiczeń zapobiegających obrzękowi limfatycznemu oraz zajęć z nauki
automasażu kończyny górnej skorzystało 48 kobiet.
Planowane środki finansowe na wsparcie zadania – 3.000 zł.
Środki wykorzystano w 100%.
W roku 2012
w ramach realizacji zadań własnych gminy
związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii
realizowano następujące projekty i programy
profilaktyczne:
„HARCERZE MÓWIĄ NIE NIKOTYNIE,
ALKOHOLOWI, NARKOTYKOM”
Realizator
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów
w Bolesławcu
Program adresowany był
do dzieci i młodzieży zrzeszonej w związku oraz tych osób,
które uczestniczyły sporadycznie w harcerskich przedsięwzięciach.
Celem programu było poszerzenie działalności opartej na metodyce
harcerskiej
o treści służące przeciwdziałaniu sięgania po środki zmieniające
świadomość, wdrażanie dbałości o własne zdrowie i godne kierowanie
swoim życiem. Programem objęto ok. 220 dzieci i młodzieży.
Wykorzystano środki w wysokości 9.500 zł.
Zadanie realizowano od czerwca do grudnia 2012 roku.
„Stop! Demoralizacji”
Realizatorem programu było
Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy
- Ochotniczy Hufiec Pracy 1-3 w Bolesławcu
Program polegał na całorocznej pracy indywidualnej i grupowej
z uczestnikami Hufca Pracy i opierał się na budowaniu poprawnych relacji
interpersonalnych, poznawaniu siebie, edukacji na temat zagrożeń
związanych z używaniem środków zmieniających świadomość.
Działania psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne połączono
z aktywnym wypoczynkiem, którego założeniem było promowanie
zdrowego stylu życia.
Działaniami w ramach programu objęto średnio 140 osób, członków OHP.
Planowane środki w wysokości 8.000 zł przekazano w 100 %.
Zadanie realizowano w ciągu całego 2012 roku.
„SPORTOWE SOBOTY 2012”
Program realizowany był pod hasłem
"Żyj aktywnie i zdrowo"
poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie
wolnym od zajęć szkolnych z elementami edukacyjnymi z zakresu
profilaktyki i problemów uzależnień.
Program adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej
z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
„SPORTOWE SOBOTY 2012” c.d.
Cele programu to:
poprawa kondycji fizycznej poprzez regularne zajęcia sportowe i rekreacyjne,
przekazanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej
problematyki uzależnień, w tym wskazywanie niekorzystnego wpływu używek na sprawność
fizyczną i wydolność organizmu oraz przeciwdziałanie zjawiskom ryzykownym
(palenie tytoniu, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, zachowania agresywne
i przestępcze, ucieczki w domu i uczestnictwo w subkulturach o negatywnych wpływach
wychowawczych).
Od października 2012 r. wzbogacono działania sportowo - rekreacyjne o zajęcia
na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka”.
W roku 2012 przeprowadzono 460 godzin zajęć na boiskach lub w salach gimnastycznych
skierowanych do populacji ok. 1.200 uczniów oraz 60 godzin zajęć
w basenie, w których wzięło udział ok. 120 osób.
Na realizację działań wykorzystano 41.000 zł.
Zadanie realizowane było w ciągu całego 2012 r. przez nauczycieli
z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
„ŻYJ AKTYWNIE”
Cel programu:
Organizacja czasu wolnego mieszkańcom Bolesławca, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w formach alternatywnych
do środków zmieniających świadomość, Internetu i gier komputerowych
oraz innych zjawisk patologicznych.
Zrealizowano:
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
„Aktywne ferie - ferie bez nudy”
cykl imprez
(odbywających się w okresie od 16.01.2012 r. do 29.01.2012 r.)
z elementami edukacyjnymi
Udział czynny 624 osoby, udział bierny ok. 250 osób,
liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 900 osób
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
„Sportowe wakacje - wakacje bez nudy”
cykl imprez
(odbywających się w okresie od 24.06.2012 r. do 31.08.2012 r.)
stanowiących alternatywny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież
Udział czynny 5.250 osób, udział bierny (rodzice, kibice) ok. 1.800 osób,
liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 6.000 osób
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
Letnia Spartakiada Świetlic Środowiskowych
Udział wzięło 119 osób
z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych
z opiekunami
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
Festyn
„Na zdrowie - żyj aktywnie i zdrowo”
impreza sportowo – rekreacyjna z elementami edukacyjnymi
Udział czynny 350 osób,
udział bierny (rodzice, kibice, widzowie) ok. 200 osób,
liczba osób objętych akcją edukacyjną ok. 600 osób
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
Zimowa Spartakiada
Świetlic Środowiskowych
Udział wzięło 91 osób
z bolesławieckich świetlic profilaktyczno - środowiskowych
z opiekunami.
„ŻYJ AKTYWNIE” c.d.
Ogółem na realizację działań w ramach programu
„Żyj aktywnie” wykorzystano 20.000 zł.
Zadanie realizowano
od stycznia do grudnia 2012 r.
Realizatorem programu był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu
Sesje o charakterze
psychologiczno - pedagogicznym
„Program sesji
o charakterze psychologiczno - pedagogicznym poświęconych
zagadnieniom życia rodzinnego głównie wychowaniu młodego pokolenia”
realizowany był przez
Centrum Duchowości im. Św. Marii De Mattias.
Przeprowadzono 3 sesje mające charakter warsztatowy.
W zajęciach systematycznie uczestniczyło 18 osób.
Na realizację działań wykorzystano 5.000 zł.
Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających
z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
w roku 2012
zorganizowano między innymi:
Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
-
- zajęcia terapeutyczne w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz
dorosłych dzieci alkoholików, celem zatrzymania choroby alkoholowej
w określonych jej stadiach, wyposażenie osób uczestniczących w zajęciach
w umiejętności radzenia sobie z „głodem alkoholowym”, a w przypadku osób
współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, zdobycia umiejętności
radzenia sobie ze stresem w związku z życiem w rodzinie obarczonej problemem
alkoholowym.
Przeprowadzono 666 godzin zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu
i członkami rodzin.
Realizatorem był Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.
W roku 2012 z porad i leczenia w placówce skorzystały 305 osoby uzależnione i 52
osoby współuzależnione-członkowie rodzin z problemem alkoholowym. Pacjenci
skorzystali z konsultacji indywidualnych, wizyt diagnostycznych lekarskich psychiatryczne, psychologiczne, zajęć psychoterapeutycznych.
Dofinansowanie realizacji działań wyniosło 18.980 zł.
Zadanie realizowano od stycznia do listopada 2012 r.
Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
-
- pracę Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Narkomanii przy
ul. Widok 1b. Punkt działał dwa razy w tygodniu: we wtorek w godz. 17.00
– 19.00 w środę w godz. 8.00 -10.00.
Główne działania w punkcie to: konsultacje i informacje, wstępna diagnoza
uzależnienia, rozmowa terapeutyczna, umówienie na detoksykację.
Z oferty pomocy
z uzależnieniami.
skorzystały
102
osoby
zgłaszające
problem
Realizatorem było Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień
„My Razem”.
Koszt wynagrodzenia terapeuty uzależnień – 4.800 zł.;
Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
- działania w świetlicach profilaktyczno - środowiskowych funkcjonujących
przy szkołach (MZS nr 2; SP3; SP4; MZS nr 3 - GS nr 3), prowadzonych
przez parafie i Klub „TOP”.
Dziękuję za uwagę.
Download