Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu

advertisement
Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu
Kierunek studiów: psychologia
Rok akademicki 2014/2015
semestr zimowy/letni
Problemy w życiu seksualnym. Bądź ekspertem./Problems in sexual life. To be an expert.
Forma: seminarium – zajęcia fakultatywne
Liczba godzin: 30 (24 w sali i 6 w e-learningu)
ECTS: 3
Tryb studiów: stacjonarne
Wpis do indeksu: prowadzący jest zobligowany do poinformowania tych studentów, którzy wyrażają chęć otrzymania wpisu
w indeksie o możliwości uzyskania wpisu (terminie, miejscu).Dziekanat nie uzupełnia wpisów imieniu prowadzących.
Prowadzący
mgr Marzena Gmiterek
Kontakt dla studentów
[email protected]; [email protected]
Wymagania; kursy wprowadzające
wymagane lub zalecane
Opis kursu:
Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, połączony z otwartą dyskusją. Głównym założeniem jest wykorzystanie potencjału
studentów, rozwój twórczego myślenia. Realizacja zadań zaliczeniowych ma pobudzić twórczy stosunek do omawianych
zagadnień, przygotować studentów do kontaktu z Klientami. Rezultatem pracy na zajęciach ma być kompendium wiedzy w
postaci papierowego informatora na temat osób z określonymi problemami seksualnymi, możliwych form pomocy
terapeutycznej, edukacji seksualnej, spisem miejsc we Wrocławiu zajmujących się pomocą w danej dziedzinie.
Główny nacisk położony jest na :
 Zdobycie wiedzy na temat seksualności wybranych grup.
 Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat problemów seksualnych wśród osób z konkretnymi problemami
zdrowotnymi/społecznymi.
 Praktyczne zastosowanie wiedzy w życiu społecznym.
 Ułatwienie studentom wykonywania przyszłej pracy psychologa/seksuologa poprzez zdobycie wiedzy w połączeniu
z praktyką.
 Poruszanie zagadnień, które cieszą się zainteresowaniem studentów związanych z pomocą psychologicznoseksuologiczną Pacjentom.
Cel zajęć:
Nabywanie umiejętności rozumienia specyficznych problemów na tle seksualnym osób z różnych grup społecznych oraz
zaangażowanie w zdobywanie informacji od przedstawicieli tych grup. Opracowanie informatora, który ma posłużyć
studentom w przyszłości jako „ściąga” w pracy z Klientem. Jednocześnie poruszane tematy przybliżą uczestnikom
seminarium możliwe drogi dalszego kształcenia podyplomowego w zakresie seksuologii. Ważnym elementem zajęć jest
przybliżenie etycznych zagadnień pracy w obszarze seksuologii.
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia :
Projekt :
 W ramach zaliczenia studenci wykonają projekt z wybranego przez siebie obszaru zainteresowań (tematy podane
poniżej).
 Projekty będą realizowane w grupach 2-3 osobowych, zgodnie z kierunkiem zainteresowań studentów,
pokrywających się z działami zawartymi w sylabusie. Konieczne jest przygotowanie merytoryczne na bazie
podanej literatury.
 Forma: spotkanie jednej grupy z osobą spełniającą kryteria tematu poruszanego na kolejnych zajęciach.
Przeprowadzenie z nią wywiadu (wg schematu przedstawionego przez prowadzącego). Zaprezentowanie w formie
prezentacji multimedialnej rezultatów rozmowy, propozycji pomocy psychologiczno-seksuologicznej oraz miejsc we
Wrocławiu świadczących pomoc w tym zakresie. Praca wszystkich uczestników seminarium nad możliwymi
formami oddziaływań psychologicznych w danej grupie osób z problemami seksualnymi.
 Spisanie uzyskanych rezultatów i zestawienie ich w formie kompendium wiedzy i informatora.
Aktywność: atmosfera merytorycznej dyskusji, aktywność uczestników, w dyskusji korzystanie z podanej literatury oraz
innych źródeł.
Uczestnictwo w zajęciach: dopuszczalne dwie nieobecności (odrobienie każdej następnej musi zostać ustalone z
prowadzącym)
Ocena końcowa: przeprowadzenie wywiadu + prezentacja multimedialna + zestawienie opracowanych zagadnień i
zaproponowanej pomocy psychologiczno-seksuologicznej + aktywność
Tematy poszczególnych zajęć
1. Sport i seks – czy to dobre połączenie
 Czy istnieje zróżnicowane podejście do seksu w zależności od dyscypliny sportu?
 Jakie mogą być zalety, a jakie wady uprawiania wyczynowo sportu w kontekście sprawności seksualnej,
płodności?
 Jaka jest rola psychologa sportu?
+ omówienie wymagań zaliczenia ćwiczeń na bazie tematu dotyczącego seksualności sportowców
Literatura/Materiały:
http://sportwyczynowy.com/sw/2010_4/123.pdf
http://www.szczawinski.cba.pl/wywiady/starowicz.html
2.
Seksualność podczas ciąży
 Problemy charakterystyczne – z czym pary mogą zgłosić się do psychologa (na podstawie wywiadu i
literatury)
 Jak można wykorzystać fizjologiczne aspekty ciąży do zapobiegania zgłaszanym problemom?
 Czy problemy tkwią w zmianach zachodzących w wyniku ciąży, czy mają swoje źródło gdzie indziej?
 Współczesne formy wsparcia dla kobiet w ciąży
 Jakie formy wsparcia dostępne są mężczyznom, którzy mają zostać ojcami?
Literatura/Materiały:
Bancroft, J. (2009).Ciąża i okres poporodowy. (W:) J. Bancroft, Seksualność człowieka, Wrocław: Elsevier Urban&Partner
Czyżkowska, A. (2009). Zaburzenia seksualne z perspektywy terapii systemowej. (W:) Przegląd Seksuologiczny, nr 18
Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec V. (2010). Seksualność kobiet w okresie ciąży i połogu. (W:) Podstawy seksuologii,
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Matusiak-Kita, M., Zdrojewicz, Z. (2010). Seksualność kobiet w ciąży, w okresie poporodowym i karmienia piersią. (W:)
Przegląd Seksuologiczny, nr 21
3.
Seksualność osób z nowotworami
 Omówienie problemów, z jakimi borykają się osoby chore, ze szczególnym naciskiem na nowotwory piersi,
narządów układu moczowo-płciowego (wywiad + literatura)
 Jaką rolę pełni psycholog w kontakcie z Pacjentem onkologicznym?
 Czy psycholog powinien skupić się na pracy psychologicznej tylko z Pacjentem, czy pracować z parą?
 Co można zaproponować Pacjentowi onkologicznemu w ramach pomocy psychologiczno-seksuologicznej?
 Wzory skal, schematów ciała wykorzystywane podczas pracy z parami (udostępnia prowadzący)
Literatura/Materiały:
Bancroft, J. (2009). Ginekologia. (W:) J. Bancroft, Seksualność człowieka, Wrocław, Elsevier Urban&Partner
Charzyńska, E. (2011). Mieć raka piersi i wciąż czuć się kobietą – doświadczenia pacjentek o różnych orientacjach
psychoseksualnych. (W:) K. Palus, Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem. Poznań, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Nauk Społecznych UAM
Dorfmuller, M. (2011). Trzy ważne pojęcia: czas, wsparcie i czułość, w tym seksualność. (W:) M. Dolfmuller, H.
Dietzfelbinger, Psychoonkologia. Diagnostyka – Metody terapeutyczne. Wrocław: Elsevier Urban&Partner
Schover, L. R. (2005). Problemy seksualne a choroby przewlekłe. (W:) S. R. Leiblum, R. C. Rosen, Terapia zaburzeń
seksualnych. Gdańsk: GWP
Yalom, I. D. (2008). Jak zajmować się lękiem przed śmiercią. Rady dla terapeutów. (W:) I. D. Yalom, Patrząc prosto w
słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia
4.




Seksualność osób niepełnosprawnych
Seksualność kobiet, a seksualność mężczyzn po urazie kręgosłupa – najpierw trzeba zrozumieć.
Przegląd możliwych problemów: od akceptacji swojej seksualności po posiadanie potomstwa.
Rola psychologa w rehabilitacji seksualnej tej grupy Pacjentów.
Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych (udostępnia prowadzący) – omówienie w kontekście sytuacji w Polsce.
Literatura/Materiały:
Długołęcka, A., Lew-Starowicz, Z. (2010). Seksualność osób niepełnosprawnych. (W:) Długołęcka, A., Lew-Starowicz, Z. Jak
się kochać? Edukacja seksualna dla każdego. Świat książki
Radomski, D. (2005). Czynniki utrudniające realizację życia erotycznego osób niepełnosprawnych fizycznie. (W:)
Seksuologia Polska, TOM 3, nr 1
Radomski, D., Tederko, P. (2009). Zdrowie seksualne osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi.
(W:) Seksuologia Polska, TOM 7, nr 2
5.




Cyberseks – kto i dlaczego korzysta?
Kto wg badań korzysta z cyberseksu?
Charakterystyka interakcji seksualnych w Internecie.
Problemy związane z korzystaniem z takiej formy relacji.
Jak psycholog powinien przygotować się do pracy z osobą zgłaszającą uzależnienie od cyberseksu?
Literatura/Materiały:
Leśnicka A. (2009). Cyberseks w polskim Internecie – ankieta dla użytkowników czatów erotycznych. (W:) Seksuologia
Polska, TOM 7, nr 1
Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec V. (2010). Cyberseksualność. (W:) Podstawy seksuologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL
Pozdał, M. (2008). Cyberseks – cyberprzyjemność? Internetowa aktywność seksualna. Nowe możliwości i zagrożenia. (W:)
A. Jadko, Tabu seksualności. Warszawa: Acadamica Wydawnictwo SWPS
Nowicka, M., Skowroński, D. (2008). Kto korzysta z seksu internetowego w Polsce? (W:) Seksuologia Polska, TOM 6, nr 1
6.
Seksualność Dorosłych Dzieci Alkoholików
 Charakterystyczne mechanizmy i problemy w relacjach intymnych
 Gdzie i jakiej pomocy powinni szukać?
 Czy DDA jest się do końca życia?
 Terapia systemowa – zestaw pytań do wykorzystania podczas wywiadu z Pacjentem (udostępnia
prowadzący)
Literatura/Materiały:
Filipiak-Siewodnik A., Izdebska A., Kałęcka A., Kroll B., Łabuńsko B., Małolepsza K., Wolny J., Scholz B., (2006). Intymność
w związkach dorosłych dzieci alkoholików. (W:) (red.) L. Cierpiałkowska, Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wyd.
Naukowe PWN
Filipiak, M., Waszyńska, K. (2009). Aktywność seksualna osób dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych. Doniesienia
z badań. (W:) Seksuologia Polska, TOM 7, nr 1
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/796-dda-kim-jestesmy.html
7.




Seksualność ludzi biznesu
Specyficzne problemy (ustalone na podstawie wywiadu, literatury).
Związki partnerskie – charakterystyka
Biznesmeni w terapii – jakimi są pacjentami, jak pomóc
Jak zminimalizować ryzyko w pracy z pacjentem biznesowym: niesystematyczności, motywacji zewnętrznej, prób
manipulacji
Literatura/Materiały:
Lew-Starowicz, Z. (2011). Specyficzne problemy seksualności ludzi biznesu. (W:) W. Baranowski, Z. Lew-Starowicz, P.
Radziszewski (red.), Seks u ludzi biznesu – funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów (Rozdział 14).
Milanówek: ER Investment
Skorupska, S., Mamcarz, A. (2011). Ruch a seks – co polecać w biznesie. (W:) W. Baranowski, Z. Lew-Starowicz, P.
Radziszewski (red.), Seks u ludzi biznesu – funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów (Rozdział 18).
Milanówek: ER Investment
8.




Seksualność kobiet w okresie menopauzy i po
Co kobieta traci, a co zyskuje?
Z czym Pacjentka może mieć problem i zgłosić się do psychologa?
Psycholog, czy ginekolog – współpraca w oddziaływaniach na sferę psychicznych i biologicznych zmian
związanych ze starzeniem się organizmu.
Przykład publikacji dla osób w wieku senioralnym (przewodnik seksualny – udostępnia prowadzący)
Literatura/Materiały:
Bakalczuk, Sz., Bakalczuk, G., Jakiel, G. (2005). Menopauza a zaburzenia seksualne kobiet. (W:) Seksuologia Polska, TOM
3, nr 2
Beisert, M. (2011). Problemy seksualne starszych kobiet. (W:) Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Fabiś, A., Fabiś, A. (2008). Aktywność seksualna osób starszych. (W:) A. Jadko, Tabu seksualności. Warszawa: Acadamica
Wydawnictwo SWPS
Leiblum, S. R., Segraves, R. T. (2005). Terapia seksualna osób w podeszłym wieku. (W:) S. R. Leiblum, R. C. Rosen,
Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP, s. 493-501
9.




Życie seksualne osób samotnych/singli
Omówienie wybranych (zaproponowanych przez studentów) zachowań związanych z brakiem partnera
seksualnego
Wybór, czy przymus
Aseksualność, autoerotyzm
Oddziaływania psychologiczne, terapeutyczne – dla kogo?
Literatura/Materiały:
Bancroft, J. (2009). Aseksualność. (W:) J. Bancroft, Seksualność człowieka, Wrocław: Elsevier Urban&Partner
Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Wydawnictwo Poltekst, s. 182-209
Lew-Starowicz, Z. (2002). Życie seksualne osób samotnych. (W:) Z. Lew-Starowicz, Seks w sieci i nie tylko… Kraków:
Krakowskie Wydawnictwo Medyczne
http://www.wprost.pl/ar/?O=49343&pg=0
10. Seksualność w związkach na odległość
 Co partnerzy zyskują, a co tracą będąc daleko od siebie?
 Czy bycie w związku na odległość może być problemem? Czy jest to gorsza/lepsza wersja, niż bycie ze sobą na co
dzień?
 Zasady funkcjonowania związków miłosnych
 Terapia indywidualna, czy terapia par – która skuteczniejsza?
Literatura/Materiały:
Beisert, M. (2011). Zasady funkcjonowania związków miłosnych. (W:) Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN
http://kobieta.dziennik.pl/seks-bez-tabu/artykuly/220544,jak-ocalic-bliskosc-w-zwiazku-na-odleglosc.html
http://www.partnerforlife.pl/zwiazki-na-odleglosc/
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/203-ich-dwoje.html
11.




Aktywność seksualna a używki (alkohol i narkotyki)
Czy w ten sposób możemy sobie pomóc i zwiększyć satysfakcję z życia seksualnego?
Zyski vs. koszty
Zachowania ryzykowne
Możliwe formy terapii w przypadku uzależnienia
Literatura/Materiały:
Bancroft, J. (2009). Seksualne aspekty uzależnienia od alkoholu i narkotyków. (W:) J. Bancroft, Seksualność człowieka,
Wrocław: Elsevier Urban&Partner
Habrat, B. (2011). Substancje psychoaktywne (alkohol, leki, narkotyki), a zachowania seksualne. (W:) W. Baranowski, Z.
Lew-Starowicz, P. Radziszewski (red.), Seks u ludzi biznesu – funkcje i dysfunkcje seksualne w nowej grupie pacjentów
(Rozdział 18). Milanówek: ER Investment
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1042-psychologiczna-problematyka-uzaleznien-od-alkoholu-inarkotykow.html
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/735-pierwszy-kontakt-terapeutyczny-z-osoba-uzalezniona-odalkoholu.html
12. Zebranie i podsumowanie projektów
Zajęcia e-learning (uzupełnienie wiedzy, dyskusja na forum, udzielenie odpowiedzi na poniżej postawione pytania)
1. Jak wygląda życie seksualne prostytutek?
2. Wpływ zdrady na funkcjonowanie seksualne związku.
3. Jak mówić zrozumiale dla Pacjenta o jego seksualności – na podstawie doniesień z badań.
Materiały do zajęć zostaną także udostępnione na platformie e-learning.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards