zasady i tryb składania wniosków na dofinansowanie ze środków

advertisement
Akceptuję:
Prezydent Miasta
............................
Jacek Krywult
ZASADY I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON
ZADAŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY,
REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ
I. Ogólne zasady w powyższym zakresie regulują:
-
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. nr 96 poz. 861 z późn. zm.).
II. Szczegółowe zasady w powyższym zakresie:
1. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają wnioski do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11, wg załączonego
wzoru, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację planowanego
zadania.
2. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki związane z zadaniem, o ile:
- są niezbędne do jego realizacji,
- zostaną uwzględnione we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy MOPS,
a wnioskodawcą,
- spełniają wymogi efektywnego zarządzania środkami publicznymi,
- zostały faktycznie poniesione w okresie trwania umowy,
- zostały potwierdzone stosownymi dokumentami w szczególności rachunkami
i fakturami. Dowody księgowe muszą być opisane w sposób jednoznacznie
potwierdzający związek pomiędzy realizacją zadania i poniesionym
wydatkiem.
3.
Dofinansowanie zadania może obejmować również opiekunów osób
niepełnosprawnych, o ile ich udział jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa
osoby niepełnosprawnej w realizowanym przedsięwzięciu. Opiekunem może być
osoba pełnoletnia, o ile sama nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki
innych osób.
4. Dofinansowaniem mogą być objęte w szczególności wydatki na:
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
-
-
transport,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
zakup nagród i wyróżnień konkursowych (rzeczowych),
koszty dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych jak np.
zapewnienie tłumacza języka migowego dla grupy (ilość uzależniona od
zadania),
wynajem pomieszczeń na realizację zadania,
wynajem sprzętu potrzebnego do realizacji zadania,
koszty administracyjne związane z realizacją zadania - maksymalnie do 3 %
jego wartości,
wynagrodzenie osób zajmujących się realizacją zadania,
koszty zabezpieczenia imprez i sprzętu,
opracowanie dokumentacji imprez (audio, video, fotografie, plakaty itp.),
opłacenie grup muzycznych, tanecznych, wodzirejów,
zakup drobnych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
5. Wydatki nie podlegające zakwalifikowaniu:
- poniesione przed podpisaniem umowy,
- spłaty pożyczek i rat z odsetkami,
- nie związane z zadaniem,
- poniesione na przygotowanie wniosku,
- nieudokumentowane,
- mandaty, opłaty karne, koszty procesowe,
- poniesione na udział niepełnosprawnych osób – mieszkańców spoza BielskaBiałej,
- na zakup sprzętu i wyposażenia,
- poniesione jako przedpłaty na zadanie, do realizacji którego nie doszło.
6. Postanowienia końcowe.
- Podstawą przyznania dofinansowania jest zawarcie umowy pomiędzy
wnioskodawcą, a MOPS. Dofinansowanie wynosi do 60 % kosztów
przedsięwzięcia. W przypadku przekroczenia kosztów przedsięwzięcia –
wielkość dofinansowania nie ulega zmianie, natomiast w przypadku obniżenia
kosztów przedsięwzięcia – kwota dofinansowania obliczona jest
proporcjonalnie od faktycznych kosztów przedsięwzięcia.
- Podpisanie umowy, a niezrealizowanie zadania z przyczyn leżących po stronie
wnioskodawcy, skutkuje jej rozwiązaniem i zwrotem środków otrzymanych
przez wnioskodawcę, wraz z odsetkami. Rozwiązanie takiej umowy skutkuje
brakiem możliwości ubiegania się o środki na zadania w powyższym zakresie,
przez okres 3 lat.
- Niezrealizowanie zadania z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, o ile
umowa nie stanowi inaczej, skutkuje zwrotem przyznanego dofinansowania
bez odsetek.
- Do kosztów przedsięwzięcia wnioskodawca jako wkład własny może zaliczyć:
udział rzeczowy, pracę wolontariuszy, koszty związane z eksploatacją
własnych pomieszczeń, w których realizowane jest przedsięwzięcie.
Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2006r. i mają
zastosowanie do wniosków na dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji
począwszy od roku 2007.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards