Załącznik 16

advertisement
PROGRAM STAŻU
prowadzonego na stanowiskach informatycznych
dla uczniów Technikum Informatycznego
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
kształcących się w zawodzie technik informatyk
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
Staż jest realizowany w wymiarze 160 godzin.
Poniższy program stażu wykracza poza program nauczania zatwierdzony przez
dyrektora szkoły, podstawę programową w zawodzie technik informatyk i ma za
zadanie rozszerzyć możliwości zdobycia umiejętności praktycznych związanych
z wykonywaniem dodatkowych zadań zawodowych na innych stanowiskach
w zakładach pracy.
Program przygotowany dla prowadzenia stażu na stanowiskach z branży
informatycznej.
I. HARMONOGRAM STAŻU
1. Rozpoczęcie stażu i zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu – (2 godziny)
- Zapoznanie z harmonogramem stażu.
- Szkolenie z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii.
- Zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu, regulaminem wewnętrznym i przepisami
BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, obowiązującymi w zakładzie.
- Zapoznanie z zasadami funkcjonowania zakładu w warunkach rynkowych.
- Zapoznanie z działaniami marketingowymi.
- Zapoznanie ze statusem pracownika, warunkami przyjęcia do pracy, oraz prawami
i obowiązkami pracownika i pracodawcy.
- Zapoznanie z organizacją działów, w których uczniowie będą odbywać staż.
- Zapoznanie z organizacją stanowiska pracy.
2. Wykonywanie czynności eksploatacyjnych związanych z instalacją, konfiguracją
i obsługą oprogramowania – (32 godziny)
- Ogólne zasady licencjonowania oprogramowania komputerowego.
- Dobór systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowego zgodnie z wymaganiami
klienta.
- Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego.
- Konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego zgodnie
z wymaganiami klienta.
- Zasady bezpiecznego użytkowania oprogramowania komputerowego (oprogramowanie
antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, kopie bezpieczeństwa).
3. Wykonywanie montażu i modernizacji systemów komputerowych – (30 godzin)
- Ogólne zasady montażu i modernizacji systemów komputerowych.
- Dobór elementów do montażu lub modernizacji systemów komputerowych zgodnie
z wymaganiami klienta.
- Montaż i modernizacja systemów komputerowych zgodnie z wymaganiami klienta.
- Konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego zgodnie
z wymaganiami klienta (instalacja i aktualizacja sterowników).
4. Instalacja i eksploatacja urządzeń peryferyjnych – (32 godziny)
- Ogólne zasady instalacji i eksploatacji urządzeń peryferyjnych.
- Dobór urządzeń peryferyjnych systemów komputerowych zgodnie z potrzebami
i wymaganiami klienta.
- Instalacja urządzeń peryferyjnych i sterowników.
- Dobór i wymiana materiałów eksploatacyjnych.
- Rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją urządzeń peryferyjnych.
5. Wykonywanie montażu i modernizacji sieci komputerowych – (30 godzin)
- Ogólne zasady montażu i modernizacji sieci komputerowych.
- Dobór elementów do montażu lub modernizacji sieci komputerowych zgodnie
z wymaganiami klienta.
- Montaż i modernizacja sieci komputerowych zgodnie z wymaganiami klienta.
- Konfiguracja urządzeń aktywnych i sieci komputerowych zgodnie z wymaganiami
klienta.
- Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem sieci komputerowych.
6. Wykonywanie napraw systemów informatycznych – (32 godziny)
- Zapoznanie się z działaniem systemu informatycznego na podstawie posiadanej
dokumentacji.
- Diagnozowanie przyczyn niewłaściwego działania systemu.
- Planowanie kolejności czynności naprawczych.
- Przygotowanie podzespołów i oprogramowania niezbędnych do wykonania naprawy.
- Wykonanie, dokumentowanie i rozliczanie czynności naprawczych.
- Sprawdzenie poprawności działania systemu.
7. Podsumowanie i ocena zaangażowania uczniów w wykonywane prace w czasie
odbywania stażu – (2 godziny)
- Opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.
- Przygotowanie przez uczniów dzienniczków stażu do oceny.
- Omówienie przebiegu stażu oraz ocena umiejętności i zaangażowania uczniów w czasie
stażu.
II. PROGRAM STAŻU
1. Szczegółowe cele kształcenia
W związku z tym, że informatyka jest dziedziną z którą stykamy się w codziennym życiu,
w każdym przedsiębiorstwie oraz gospodarstwie domowym, dodatkowy staż ma na celu
poszerzenie umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji systemów informatycznych oraz ich
konserwacji i naprawy. Dodatkowy staż ma za zadanie rozszerzyć możliwości zdobycia
umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem innych zadań zawodowych na
kolejnych stanowiskach w zakładzie pracy.
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
- określić czynności wykonywane na wybranych stanowiskach pracy,
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii,
- posłużyć się dokumentacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową, normami i
instrukcjami podczas wykonywania zadań zawodowych,
- zastosować się do wymagań określonych w regulaminie zakładu,
- wykonać podstawowe prace montażowe, instalacyjne oraz eksploatacyjne systemów
informatycznych,
- wykonać czynności związane z obsługą techniczną i naprawą systemów komputerowych,
- zorganizować i utrzymać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
- określić zasady kierowania i zarządzanie zakładem,
- obsłużyć poszczególne stanowiska pracy.
2. Środki dydaktyczne
- instrukcje do wykonania zadań zawodowych,
- zestawy przyrządów pomiarowych i narzędzi,
- mierniki uniwersalne i komputery diagnostyczne,
- instrukcje obsługi stosowanych urządzeń, przyrządów, komputerów,
- dokumentacja techniczna stosowanych urządzeń, przyrządów, komputerów,
- części zamienne,
- dokumentacja warsztatowa,
- zestaw norm,
- czasopisma specjalistyczne i katalogi.
3. Uwagi o realizacji
Głównym celem stażu jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych
przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji stażu
uczniowie będą doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych
stanowiskach pracy. Wykonywanie nowych zadań będzie poprzedzone instruktażem
stanowiskowym.
W trakcie realizacji stażu przestrzegane będą procedury i zasady pracy obowiązujące
w zakładzie.
W czasie odbywania stażu uczeń ma obowiązek prowadzenia „dzienniczka stażu”, w którym
dokumentuje jego przebieg, wykonywane czynności i spostrzeżenia.
Powyższy program stażu może być modyfikowany stosownie do możliwości realizacji
w zakładzie, w którym uczniowie odbywają staż.
4. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywało się na podstawie kryteriów
ustalonych na początku stażu. Oceny osiągnięć dokona opiekun stażu na podstawie
obserwacji pracy uczniów podczas realizacji powierzonych zadań oraz na podstawie analizy
zapisów w dzienniczku stażu.
W procesie kontroli i oceny przebiegu stażu będzie brana pod uwagę:
- samodzielność wykonania zadań,
- zdyscyplinowanie i punktualność,
- jakość wykonania zadań oraz organizacja stanowiska pracy,
- zaangażowanie w realizację zadań i sprawność ich wykonania,
- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i
ergonomii.
Program stażu opracował: mgr inż. Stanisław Królikowski
Zatwierdził do realizacji: dr Marcin Pilarski
Dyrektor
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards