Prąd

advertisement
Powtórzenie z działu: Prąd elektryczny
1. Co jest jednostką napięcia a co natężenia prądu?
2. Przepływ prądu elektrycznego w metalach polega na uporządkowanym ruchu:
a) jonów,
b) protonów,
c)neutronów,
d)swobodnych elektronów.
3. Jakich urządzeń używa się do pomiaru natężenia i napięcia prądu elektrycznego?
4. Podaj poprawne sformułowanie I prawa Kirchhoffa.
5. Od czego zależy rezystancja (opór) przewodnika?
6. Napięcie o wartości 20 V to:
a) 0,2 kV,
b) 0,02 kV,
c) 0,002 kV,
d) 0,0002 kV
7. Na przedstawionym schemacie obwodu elektrycznego brakuje
elementu koniecznego, aby popłynął prąd.
pewnego
Elementem brakującym jest:
a) woltomierz,
b) amperomierz,
c) źródło energii elektrycznej,
d) odbiornik energii elektrycznej.
8. Schemat przedstawia dwa odbiorniki energii elektrycznej
obwód elektryczny.
połączone w
Takie łączenie nosi nazwę:
a) szeregowego,
b) równoległego,
c) drabinkowego,
d) szeregowo-równoległego.
9. Wybierz zdanie prawdziwe:Rezystancja przewodnika jest odwrotnie proporcjonalna do jego objętości.
a)
Rezystancja przewodnika nie zależy od materiału, z którego jest on zbudowany.
b) Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego długości, a odwrotnie proporcjonalna do jego pola
przekroju poprzecznego.
c) Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego pola przekroju poprzecznego, a odwrotnie proporcjonalna
do jego długości.
10. Podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy:
a) zastosować masaż serca,
b) wezwać pomoc medyczną,
c) zastosować sztuczne oddychanie,
d) sprawdzić, czy poszkodowany jest odłączony od źródła energii elektrycznej.
11. Rezystancja opornika przedstawionego na schemacie jest równa:
a) 2 Ω,
b) 3 Ω,
c) 6 Ω,
d) 12 Ω.
1
12. Wskaż wartość natężenia prądu I3 i jego zwrot:
a) 2 A i zwrot do węzła,
b) 3 A i zwrot od węzła,
c) 5 A i zwrot do węzła,
d) 5 A i zwrot od węzła.
13. Natężenie prądu I3 płynącego przez rezystor R3
przedstawiony na schemacie wynosi:
a) l A,
b) 2 A,
c) 3 A,
d) 5 A.
14. Podczas gotowania wody w ciągu 3 minut przez spiralę
grzejną czajnika elektrycznego płynął prąd o natężeniu 4,5 A. Jaki ładunek w tym czasie przepłynął przez spiralę czajnika?
15. Rezystancja pewnego odbiornika energii elektrycznej wynosi 2 Q. Który z wykresów przedstawia zależność I = f (U)
dla tego odbiornika?
16. Przez żelazko dostosowane do napięcia 230 V płynie prąd o natężeniu 10 A. Moc tego żelazka wynosi.........
17. W którym z obwodów przedstawionych na schematach rezystancja R jest największa?
18. W celu wyznaczenia oporu R małej grzałki do ogrzewania wody w akwarium
do obwodu włączono woltomierz i amperomierz, zgodnie ze schematem.
a) Jak zmieni się natężenie prądu płynącego przez grzałkę, jeżeli napięcie
na jej końcach zmaleje dwukrotnie?
.
b) Oblicz opór grzałki, wiedząc, że woltomierz wskazuje napięcie 6 V, a amperomierz - natężenie
0,3 A.
19. Domowy licznik energii elektrycznej po upływie doby zarejestrował wzrost wskazań o 4,8 kWh. Oblicz średnią moc
2
prądu w ciągu tej doby. Wynik podaj w jednostkach SI. Oblicz koszt zużycia energii w ciągu roku, jeżeli 1kWh=55gr.
3
Download