Prąd elektryczny

advertisement
Prąd elektryczny.
1. Jednostką napięcia elektrycznego jest:
a) om,
b) wolt,
c) amper,
d) kulomb.
2. Jednostka oporu elektrycznego w układzie SI jest równoważna:
3. Przepływ prądu elektrycznego w metalach polega na uporządkowanym ruchu:
a) jonów,
b) protonów,
c) neutronów,
d) swobodnych elektronów.
4. Napięcie 0,2 mV to:
a) 2 • 10-4V,
b) 2 • 104 V,
c) 2 • 10-4 kV,
d) 2 • 10-3 kV.
5. Nośnikami prądu elektrycznego w cieczach są:
a) jony,
b) protony,
c) tylko jony dodatnie,
d) swobodne elektrony.
6. Rezystancję opornika można wyznaczyć za pomocą:
a) dwóch woltomierzy,
b) dwóch amperomierzy,
c) elektroskopu i woltomierza,
d) amperomierza i woltomierza.
7. Wskaż poprawne sformułowanie prawa Ohma:
a) Amperomierz włącza się do obwodu szeregowo.
b) Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła.
c) Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między jego końcami.
d) Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest odwrotnie proporcjonalne do napięcia między jego końcami.
1
8. Do pomiaru natężenia prądu elektrycznego używa się:
a) omomierza,
b) elektroskopu,
c) woltomierza,
d) amperomierza.
9. Wskaż opornik o największej rezystancji:
a) drut miedziany długości 1 m i o polu przekroju 4 mm2,
b) drut miedziany długości 1 m i o polu przekroju 6 mm2,
c) drut aluminiowy długości 1 m i o polu przekroju 4 mm2,
d) drut aluminiowy długości 1 m i o polu przekroju 6 mm2.
Wskazówka: Opór właściwy miedzi wynosi 1,6 • 10-8 Ωm, a aluminium 2,4 • 10-8 Ωm.
10. Wskaż poprawne sformułowanie I prawa Kirchhoffa:
a) Woltomierz włącza się do obwodu równolegle.
b) Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła.
c) Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.
d) Natężenie prądu jest to stosunek wielkości ładunku elektrycznego do czasu przepływu tego ładunku przez poprzeczny
przekrój przewodnika.
11. Rezystancja (opór) przewodnika zależy:
a) tylko od długości przewodnika,
b) od długości i pola przekroju przewodnika,
c) od napięcia przyłożonego do końców przewodnika,
d) od natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik.
12. Wskaż zdanie fałszywe:
a) Rezystancja przewodnika zależy od jego długości i pola przekroju.
b) Rezystancja przewodnika zależy od jego gęstości i przyłożonego napięcia.
c) Rezystancja przewodnika zależy od rodzaju materiału, z jakiego jest on zbudowany, oraz od jego pola przekroju.
d) Rezystancja przewodnika zależy od rodzaju materiału, z jakiego jest on zbudowany.
13. Który z elementów obwodu elektrycznego przedstawionego
na schemacie jest podłączony nieprawidłowo?
a) żarówka,
b) woltomierz,
c) amperomierz,
d) źródło energii elektrycznej.
14. Napięcie o wartości 20 V to:
a) 0,2 kV,
b) 0,02 kV,
c) 0,002 kV,
d) 0,0002 kV
2
15. Na przedstawionym schemacie obwodu elektrycznego brakuje
pewnego elementu koniecznego, aby popłynął prąd.
Elementem brakującym jest:
a) woltomierz,
b) amperomierz,
c) źródło energii elektrycznej,
d) odbiornik energii elektrycznej.
16. Schemat przedstawia dwa odbiorniki energii elektrycznej
połączone w obwód elektryczny.
Takie łączenie nosi nazwę:
a) szeregowego,
b) równoległego,
c) drabinkowego,
d) szeregowo-równoległego.
17. Naprawianie bezpieczników topikowych drutem (tzw. watowanie) jest
niedopuszczalne ze względu na:
a) zagrożenie pęknięciem przewodów w ścianie,
b) niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,
c) zagrożenie przepaleniem się instalacji w odbiornikach,
d) niebezpieczeństwo wybuchu bezpiecznika z powodu dużej wartości natężenia prądu.
18. Wybierz zdanie prawdziwe:
a) Rezystancja przewodnika jest odwrotnie proporcjonalna do jego objętości.
b) Rezystancja przewodnika nie zależy od materiału, z którego jest on zbudowany.
c) Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego długości, a odwrotnie proporcjonalna do jego pola
przekroju poprzecznego.
d) Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego pola przekroju poprzecznego, a odwrotnie proporcjonalna
do jego długości.
19. Rezystancja opornika Rx przedstawionego na schemacie wynosi:
a) 6,5 Ω,
b) 5,5 Ω,
c) 4,5 Ω,
d) 3,5 Ω.
20. Podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym w
pierwszej kolejności należy:
a) zastosować masaż serca,
b) wezwać pomoc medyczną,
c) zastosować sztuczne oddychanie,
d) sprawdzić, czy poszkodowany jest odłączony od źródła energii elektrycznej.
3
21. Rezystancja opornika przedstawionego na schemacie jest równa:
a) 2 Ω,
b) 3 Ω,
c) 6 Ω,
d) 12 Ω.
22. Wskaż wartość natężenia prądu I3 i jego zwrot:
a) 2 A i zwrot do węzła,
b) 3 A i zwrot od węzła,
c) 5 A i zwrot do węzła,
d) 5 A i zwrot od węzła.
23. Natężenie prądu I3 płynącego przez rezystor R3
przedstawiony na schemacie wynosi:
a) l A,
b) 2 A,
c) 3 A,
d) 5 A.
24. Wskaż wartość natężenia prądu I5 i jego zwrot.
a) 4 A, zwrot do węzła,
b) 4 A, zwrot od węzła,
c) 10 A, zwrot do węzła,
d) 10 A, zwrot od węzła.
25. Natężenie prądu I4 płynącego przez rezystor R4 przedstawiony na schemacie,
gdzie I1 = 0,2 A; I2 = 3 A; I3 = 200 mA, wynosi:
a) 203,2 mA,
b) 20,32 mA,
c) 5,2 A,
d) 3,4 A.
4
26. Podczas gotowania wody w ciągu 3 minut przez spiralę grzejną czajnika elektrycznego płynął prąd o natężeniu 4,5 A.
W tym czasie przez spiralę czajnika przepłynął ładunek:
a) 1,5 C,
b) 13,5 C,
c) 810 C,
d) 1500 C.
27. Rezystancja pewnego odbiornika energii elektrycznej wynosi 2 Q. Który z wykresów przedstawia zależność I = f (U)
dla tego odbiornika?
28. Przez żelazko dostosowane do napięcia 230 V płynie prąd o natężeniu 10 A. Jaka jest moc żelazka?
a) 23 W,
b) 230 W,
c) 2,3 kW,
d) 23 kW
29. W którym z obwodów przedstawionych na schematach rezystancja R jest największa?
30. Opór zastępczy obwodu przedstawionego na schemacie wynosi:
a) 2 Ω,
b) 3 Ω,
c) 4 Ω,
d) 6 Ω,
5
31. Woltomierz III wskazał napięcie elektryczne o wartości
a). 1V.
b) 2V.
c) 4v.
d) 10V.
32. Sześć jednakowych żarówek połączono według przedstawionego obok schematu. Które żarówki świecą najjaśniej?
a) l,
b) 2, 3 i 4,
c) 5 i 6,
d) 4, 5 i 6.
33. Przez spiralę grzejną czajnika elektrycznego o oporze 100 Q płynął prąd elektryczny pod napięciem 230 V.
W ciągu 1 minuty przez tę spiralę przepłynął ładunek elektryczny równy:
a) 138 C,
b) 230 C,
c) 1380 C,
d) 2300 C.
34. W celu wyznaczenia oporu R małej grzałki do ogrzewania wody w akwarium
do obwodu włączono woltomierz i amperomierz, zgodnie ze schematem.
a) Jak zmieni się natężenie prądu płynącego przez grzałkę, jeżeli napięcie na jej końcach zmaleje dwukrotnie?
b) Oblicz opór grzałki, wiedząc, że woltomierz wskazuje napięcie 6 V, a amperomierz - natężenie 0,3 A.
35. Domowy licznik energii elektrycznej po upływie doby zarejestrował wzrost wskazań o 4,8 kWh. Oblicz średnią moc
prądu w ciągu tej doby. Wynik podaj w jednostkach SI.
W zadaniach testowych dotyczących obliczeń należy uzasadnić odpowiedź.
6
Download