praca-molestowanie-seksualne-w-miejscu-pracy

advertisement
PRAWO I ADMINISTRACJA
Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Spis treści
Wstęp......................... 3
Rozdział 1.
POJĘCIE MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO W MIEJSCU PRACY...... 5
1.1 Pojęcie molestowania seksualnego na gruncie prawa polskiego i UE.... 5
1.2.Ogólna charakterystyka molestowania seksualnego w miejscu pracy.... 7
Rozdział 2.
OCHRONA GODNOŚCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA... 16
2.1. Definicja dóbr osobistych pracownika.......... 16
2.2. Molestowanie seksualne naruszeniem godności i innych dóbr
osobistych...................... 17
2.3. Molestowanie seksualne szczególną formą dyskryminacji ze względu
na płeć i równość w zatrudnieniu............... 18
Rozdział 3.
FORMY MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO............ 20
3.1. Szantaż seksualny................... 20
3.2. Wrogie środowisko pracy................ 23
Rozdział 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA
MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO W MIEJSCU PRACY........ 25
4.1. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie dóbr osobistych
pracownika i zasady równego traktowania......... 25
4.2. Odpowiedzialność za brak bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy....................... 28
4.3. Odszkodowanie za doznaną krzywdę.......... 30
4.4. Metody przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w zakładzie
pracy....................... 35
ZAKOŃCZENIE.................... 40
BIBLIOGRAFIA.................... 44
WSTĘP
Niewinny gest, żart, spojrzenie, komentarz z podtekstem seksualnym, przymrużenie oka - czy to
tylko niewinny flirt biurowy, czy może jednak szczególna forma dyskryminacji pracownika ze
względu na jego płeć? Do tego teksty typu:
„Wiesz, Elka, gorąco dziś, czemu się nie rozbierzesz z tego sweterka...” ,„Nie sądzisz, że ta
sukienka wyglądałaby bardziej sexy bez…?”, lub „Masz może ochotę na loda po pracy?” itp.
Ot, zwykłe biurowe gadanie.
Dla jednych: Tak. Ale dla innych to trzy teksty, których sens sprowadzić można do wspólnego
określenia: „MOLESTOWANIE SEKSUALNE W PRACY.”
Problem molestowania seksualnego jest zagadnieniem wieloaspektowym i niezwykle złożonym,
wywołującym w ostatnim czasie wiele dyskusji i kontrowersji (media, prasa, Internet).
Zjawisko to jest szczególną formą dyskryminacji ze względu na płeć, a także naruszeniem godności
i innych dóbr osobistych pracownika. Przepisy klasyfikujące molestowanie seksualne jako czyn
prawnie zabroniony funkcjonują w polskim prawie od kilku lat, jednak ich znajomość wśród
pracowników nadal jest niezadowalająca.
Możliwość opisywania jego przejawów, demaskowania metod, rozpoznawania przyczyn
występowania, a także ujawnianie skutków tej patologii są więc społecznie niezbędne i użyteczne.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki molestowania seksualnego w pracy,
począwszy od wyjaśnienia definicji molestowania, poprzez przybliżenie kwestii ochrony godności i
dóbr osobistych pracownika, omówienie podstawowych i najczęściej występujących form
molestowania oraz problemów związanych z naruszeniem zasady równego traktowania i
dyskryminacji pracowników, a także przybliżenie problematyki odpowiedzialności pracodawcy na
gruncie obowiązującego prawa.
Praca ta pisana jest metodą monograficzno - tematyczną w oparciu o dostępną literaturę, publikacje
naukowe, informacje ukazujące się w prasie naukowej, ale również w artykułach z pierwszych stron
gazet codziennych, takich jak, np. Gazeta Wyborcza, gdyż zagadnienie to jest tematem
bulwersującym i interesującym całe społeczeństwo. Przedstawię w niej również dane z badań
ukazujących problematykę molestowania seksualnego w zakładach pracy.
Wszelkie zagadnienia dotyczące kwestii molestowania bogato zilustruję przykładami „z życia
pracownika”, zaczerpniętymi z prasy i publikacji naukowych.
W pierwszym rozdziale przedstawię definicję molestowania seksualnego w miejscu pracy
obowiązującą w Polsce, jak również w Unii Europejskiej. Postaram się również przybliżyć
problematykę molestowania w oparciu o publikacje naukowe, literaturę, prasę, badania naukowe,
nawiązując także do sztuki filmowej.
Problematyce ochrony godności i innych dóbr osobistych w nawiązaniu do przemocy seksualnej
poświęcę kolejny rozdział mojej pracy. Przedstawię także zasady dotyczące równego traktowania w
zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji. Wskażę jednocześnie na odpowiedzialność pracodawcy za
występowanie przemocy seksualnej jako patologii naruszającej te zasady.
W rozdziale trzecim, dotyczącym form molestowania seksualnego, wyjaśnię dokładniej jakie formy
może przybierać molestowanie, zarówno w oparciu o publikacje naukowe jak również na podstawie
konkretnych przykładów.
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz
zasady równego traktowania przy zatrudnieniu będą tematem rozdziału czwartego. Szczegółowo
wyjaśnię w nim kwestię odpowiedzialności zarówno pracodawcy jak również bezpośredniego
sprawcy molestowania seksualnego w miejscu pracy. Przedstawię środki ochrony prawnej
przysługujące ofierze tych działań oraz możliwości ubiegania się pracownika o odszkodowanie za
przemoc seksualną, której padł ofiarą. Zaprezentuję również znajdujące się w gestii pracodawcy
możliwości przeciwdziałania molestowaniu.
Skutki molestowania są zbyt poważne zarówno dla ofiary jak i dla pracodawcy, ale także i dla
społeczeństwa, aby nie starać się zapobiegać temu
×
Download