Światło ma podwójną naturę: - własności (promieniowanie ciągłe i

advertisement
IŚ
Fizyka 2
Światło ma podwójną naturę:
W. C. Roentgen ( Nobel 1901)
przejawia własności fal i cząstek
Istnieje ciągłe przejście pomiędzy tymi
własnościami wzdłuż spektrum fal
elektromagnetycznych
– Dla niskich częstości (fale radiowe) fotony
mają znikomo małą energię i własności
falowe dominują.
Promienie Roentgena
– Zakres optyczny:
fale/cząstki
– Dla wysokich częstości (promienie
Roentgena, gamma) dominują własności
cząstkowe promieniowania (pojedyncze
fotony)
- odkrycie i wytwarzanie
- własności (promieniowanie ciągłe i
dyskretne)
- prawo Moseleya: uporządkowanie układu
okresowego Mendelejewa
- zastosowanie promieni Roentgena do
badania struktur periodycznych
(prawo Bragga)
M. Mulak
1
IŚ
M. Mulak
Fizyka 2
2
IŚ
M. Mulak
Fizyka 2
3
IŚ
Fizyka 2
Wykorzystanie promieni
Roentgena do badań
struktury kryształów:
własności falowe
M. Mulak
4
IŚ
Fizyka 2
Obraz dyfrakcyjny Lauego
M. Mulak
5
IŚ
Fizyka 2
Idea dyfrakcji Bragga
nλ = 2d sin θ
nλ = 2d sin θ
d = odległość pomiędzy
płaszczyznami sieci
λ = długość fali
θ = kąt odbicia
λ ∼ 0.1 nm (odległości
warstw
międzyatomowych)
E ∼ 10 -100 keV
M. Mulak
6
IŚ
Fizyka 2
Max von Laue: falowy charakter promieni X
– dyfrakcja na krysztale
Braggowie – ojciec i syn
– 1913 - 1914
– rozpraszanie promieni X można sobie
wyobrazić jako odbicie od płaszczyzn
sieciowych
– zastosowanie do określania struktury
atomowej
– Nagroda Nobla 1915
Zdjęcie rentgenowskie DNA
(Rosalind Franklin, 1952)
decydujący dowód na strukturę podwójnej helisy
William & Lawrence Bragg
M. Mulak
7
IŚ
Fizyka 2
Opalizacja
efekt Bragga dla składowych światła
białego na makromolekułach
Światło jako cząstki
Ubarwienie motyli
Wiekszość barw różnego rodzaju
pigmenty zawartych w łuskach na
skrzydłach.
Efekt fotoeketryczny
Wyjątki:
tropikalne Morpho i polskie mieniaki
↓
Łuski przezroczyste - barwa powstaje w
skutek interferencji fal świetlnych
(barwy strukturalne)
M. Mulak
8
IŚ
Fizyka 2
Efekt Comptona
Własności światła zależą od
eksperymentu:
- propagacja światła: fala
Klasycznie: ta sama
częstotliwość (długość fali)
Teoria kwantowa: fala
rozproszona dłuższa !
- oddziaływanie z materią: fotony
p=
h
λ
E = hf
M. Mulak
9
IŚ
Fizyka 2
Falowa natura cząstek
Mechanika falowa
Funkcja falowa Ψ(x) i jej interpretacja
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Louis-Victor de Broglie,
the 7th Duke de Broglie,
(1892-1987)
p=
h
λ
From: Harris Benson,
University Physics
M. Mulak
10
IŚ
Fizyka 2
Fale materii (de Broglie’a)
L.V. de Broglie (1892-1987)
Nagroda Nobla 1929 (rozprawa doktorska)
„Natura kocha symetrię”
Światło natura dualistyczna
Dualna natura światła koncepcja fotonu
E hf h
p= =
=
c
c λ
„hipoteza” de Broglie’a czysto teoretyczna!
Materia również!
Elektrony, protony jako cząstki przejawiają
własności falowe
1927 Davisson, Germer; (Bell Telephone Lab.)
odbijanie wiązki elektronów od niklowej tarczy
obraz dyfrakcyjny jak dla prom. X
(1921, Debye, Sherrer)
λ, f
h
h
λ= =
p mv
E = hf
M. Mulak
Wkrótce potwierdzona doświadczalnie:
długość fali cząstki
1928 G.P. Thomson; dyfrakcja elektronów na
cienkiej polikrystalicznej folii metalowej
* J.J. Thomson odkrycie elektronu (1898)
energia cząstki
11
IŚ
Fizyka 2
Fala stojąca
l = n⋅
λ
2
Długość struny = całkowita wielokrotność
połówek fali
M. Mulak
12
IŚ
Fizyka 2
Początek rewolucji
Heisenberg, Schroedinger, Dirac, Born
Funkcja falowa cząstki
elektron = fala stojąca „rozpięta” na
orbicie Bohra


2π r = nλ 
nh
nh
⇒ mvr =
= nh

 ⇒ 2π r =
mv
2π
λ = h 

mv 
3 postulat Bohra!
zasada komplementarności:
własności falowe i cząstkowe uzupełniają się
interesujący związek z modelem Bohra
warunek kwantowania
L = mvr = nh
n = 1,2,3,...
Obraz falowo-mechaniczny naturalnie
prowadzi do kwantyzacji L
M. Mulak
13
IŚ
Fizyka 2
• Louis de Broglie (1923): materia
przejawia również dualizm falowo
korpuskularny, podobnie jak światło.
Promienie
Roentgena
• Długość fal materii jest bardzo mała
(poza zasięgiem eksperymentu !)
• Dyfrakcja elektronów (neutronów)
dopiero na poziomie atomowym.
• Doświadczenie Davissona i Germera
(dyfrakcja i interferencja fal
elektronowych).
elektrony
From: Harris Benson,
University Physics
M. Mulak
14
IŚ
Fizyka 2
Cząstki jako fale
dyfrakcja elektronów
(doświadczenie z dwoma
szczelinami)
From: Harris Benson,
University Physics
M. Mulak
15
Download