Przedmiot: Biochemia Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli

advertisement
Przedmiot: Biochemia
Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli!
Nazwa testu: Biochemia wer. 1.0.5
Nr testu 14883078
Klasa: zaoczni_2007 IBOS
1. Do aminokwasów aromatycznych zalicza się
A) G, P oraz S
B) L, I oraz V
C) Y, F oraz W
D) A, L oraz T
E) Q oraz N
F) D oraz E
2. W przypadku anemii sierpowatej
A) wyraźnie zmieniona jest struktura trzecio- i czwartorzędowa hemoglobiny
B) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa jednego z łańcuchów hemoglobiny płodowej
C) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcuchów alfa i beta hemoglobiny
D) brakuje jednej z czterech cząsteczek hemu w hemoglobinie
E) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcucha beta hemoglobiny
F) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcucha alfa hemoglobiny
3. Termin gen odnosi się do
A) części chromosomu z rozplecionymi nićmi DNA
B) szeregu odcinków kodujących oddzielonych od siebie intronami
C) odcinka DNA lub sekwencji nukleotydów, która koduje jakiś funkcjonalny produkt białkowy
D) długiego odcinka DNA i związanych z nim białek
E) fragmentu chromosomu zawierającego sekwencje palindromowe
F) odcinka DNA podlegającemu mutacjom
4. W warunkach fizjologicznych insulina występuje w postaci
A) tetrameru
B) pentameru
C) monomeru
D) trimeru
E) dimeru
F) heksameru
5. Usuwanie primera i jego zastępowanie analogiczną sekwencją deoksyrybonukleotydową przeprowadzane jest przy udziale
enzymu
A) helikazy
B) fosfodiesterazy
C) primazy
D) jest to proces spontaniczny, zachodzący bez udziału enzymów
E) polimerazy
F) ligazy
6. W cząsteczce DNA nici przebiegają względem siebie w sposób
A) semikonserwatywny
B) ortogonalny
C) antyrównoległy
D) spiralny
E) równoległy
F) drabinkowy
7. Miejsce, w którym nici DNA są rozplatane podczas replikacji, zwane jest
A) fragmentami Okazaki
B) widełkami replikacyjnymi
C) operonem
D) widełkami helikalnymi
E) operatorem
F) promotorem
8. Według klasyfikacji Creightona wyróżnia się
A) 6 poziomów strukturalnych białek
B) 3 poziomy strukturalne białek
C) 5 poziomów strukturalnych białek
D) 8 poziomów strukturalnych białek
E) 2 poziomy strukturalne białek
F) 4 poziomy strukturalne białek
9. Cała informacja genetyczna u bakterii zawarta jest
A) w RNA
B) wyłącznie w pojedynczym chromosomie
C) w jednej z nici DNA tworzącego chromosomy
D) w kolistym chromosomie oraz w jednym lub wielu plazmidach
E) w dwóch bliźniaczych chromosomach
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 1
F) w genach znajdujących się na kilku chromosomach
10. Nowa nić DNA, syntetyzowana na matrycy nici ukierunkowanej od końca 3' do 5' nazywana jest
A) otwartą ramką odczytu
B) nicią wiodącą
C) widełkami replikacyjnymi
D) primerem
E) nicią opóźnioną
F) fragmentem Okazaki
11. W procesie replikacji kolejne nukleotydy przyłączane są do nowej nici DNA za pomocą
A) wiązań fosfodiestrowych
B) oddziaływań hydrofobowych
C) wiązań disiarczkowych
D) mostków solnych
E) wiązań wodorowych
F) wiązań peptydowych
12. Łańcuch beta jest przykładem struktury
A) pierwszorzędowej
B) czwartorzędowej
C) trzeciorzędowej
D) ponaddrugorzędowej
E) domenowej
F) drugorzędowej
13. Beta-kartka może powstać z
A) beta-łańcuchów ułożonych wyłącznie równolegle względem siebie
B) beta-łańcuchów ułożonych skośnie względem siebie
C) beta-łańcuchów ułożonych wyłącznie antyrównolegle względem siebie
D) fragmentów łańcucha białkowego, wśród których m.in. występuje konformacja beta-łańcucha
E) beta-łańcuchów ułożonych równolegle lub antyrównolegle względem siebie
F) beta-łańcuchów ułożonych prostopadle względem siebie
14. W przyrodzie występuje
A) 22 rodzaje aminokwasów
B) ponad 96 rodzajów aminokwasów
C) 20 rodzajów aminokwasów
D) 21 rodzajów aminokwasów
E) 24 rodzaje aminokwasów
F) 23 rodzaje aminokwasów
15. Podobna funkcja biologiczna białek
A) nie ma związku z ich strukturą przestrzenną
B) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
C) obserwowana jest jedynie w przypadku enzymów
D) świadczy o ich wspólnym pochodzeniu filogenetycznym
E) może być związana z ich podobieństwem strukturalnym
F) zawsze wiąże się z dużym podobieństwem ich sekwencji aminokwasowej
16. Białka wirusowe
A) są prostymi białkami o bardzo niewielkich rozmiarach
B) nie mają wiązań peptydowych
C) nie zawierają elementów regularnej struktury drugorzędowej
D) mogą mieć bardzo duże rozmiary i złożoną strukturę w porównaniu z białkami organizmów wyższych
E) nie posiadają struktury trzeciorzędowej
F) nie ulegają denaturacji
17. Łączenie fragmentów Okazaki odbywa się przy udziale enzymu
A) helikazy
B) ligazy
C) polimerazy
D) jest to proces spontaniczny, zachodzący bez udziału enzymów
E) primazy
F) fosfodiesterazy
18. Niezmienną częścią składową we wszystkich cząsteczkach DNA jest
A) długość cząsteczki
B) liczba wiązań wodorowych między odpowiadającymi sobie nukleotydami
C) łańcuch cukrowo-fosforanowy
D) udział procentowy poszczególnych rodzajów zasad azotowych
E) stosunek par A-T do par G-C
F) posiadanie jednego N-końca i jednego C-końca przez każdą nić
19. Biokatalizatory, to synonim
A) białek zasocjowanych z błoną komórkową
B) kwasów nukleinowych
C) neurotransmiterów
D) hormonów
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 2
E) enzymów
F) witamin
20. Do aminokwasów zasadowych zalicza się
A) A, L oraz T
B) D oraz E
C) L, I oraz V
D) K oraz R
E) Q oraz N
F) W, P oraz S
21. Do aminokwasów hydrofobowych zalicza się
A) L, I oraz V
B) A, L oraz T
C) K, R oraz H
D) D oraz E
E) W, P oraz S
F) Q oraz N
22. Strukturę beta-zgięcia tworzy krótka sekwencja
A) 3-4 aminokwasów
B) 4-8 aminokwasów
C) 4-5 aminokwasów
D) 3-6 aminokwasów
E) 3-5 aminokwasów
F) 4-6 aminokwasów
23. Niektóre białka nie posiadają
A) mostków disiarczkowych
B) struktury drugorzędowej
C) grup karbonylowych
D) wiązań peptydowych
E) struktury trzeciorzędowej
F) punktu izoelektrycznego
24. Wiązanie peptydowe tworzą atomy H, N, C oraz O
A) przy czym atom węgla określany jest jako węgiel beta
B) leżące w jednej płaszczyźnie
C) przy czym atom węgla określany jest jako węgiel alfa
D) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
E) nieleżące w jednej płaszczyźnie
F) gdzie atomy O i H tworzą grupę hydroksylową
25. Anemia sierpowata
A) jest chorobą wywołaną przez hypowitaminozę
B) jest chorobą odzwierzecą, której nosicielem jest sierpówka
C) jest chorobą o podłożu genetycznym
D) jest chorobą objawiającą się brakiem krzepliwości krwi
E) jest chorobą wywołaną przez hiperwitaminozę
F) jest chorobą spowodowaną niedoborem żelaza w organizmie
26. Proces replikacji rozpoczyna się w chromosomie bakteryjnym w miejscu występowania specyficznej sekwencji
nukleotydowej, określanej jako
A) promotor
B) operon
C) primer
D) enhancer
E) origin
F) replikon
27. Białka złożone to takie białka, które zawierają
A) wiele form izomerycznych
B) komponentę niebiałkową
C) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
D) łańcuch białkowy o złożonej strukturze ponaddrugorzędowej
E) więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy
F) więcej niż jeden rodzaj aminokwasu
28. W alfa helisie powtarzalna jednostka strukturalna zawiera
A) 3.5 reszty aminokwasowej
B) 3.6 reszty aminokwasowej
C) 3.4 reszty aminokwasowej
D) 4 reszty aminokwasowe
E) 3 reszty aminokwasowe
F) 3.2 reszty aminokwasowej
29. Nowa nić DNA, syntetyzowana na matrycy nici ukierunkowanej od końca 5' do 3' nazywana jest
A) otwartą ramką odczytu
B) widełkami replikacyjnymi
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 3
C) nicią wiodącą
D) primerem
E) plazmidem
F) nicią opóźnioną
30. Tymina różni się od uracylu tym, że
A) nie zawiera jednej grupy hydroksylowej, która występuje w uracylu
B) zawiera jedną grupę aminową, która nie występuje w uracylu
C) zawiera jedną grupę hydroksylową, która nie występuje w uracylu
D) nie zawiera jednej grupy metylowej, która występuje w uracylu
E) zawiera jedną grupę metylową, która nie występuje w uracylu
F) nie zawiera jednej grupy aminowej, która występuje w uracylu
31. Inicjacja syntezy nowej nici DNA katalizowana jest za pomocą
A) primazy
B) helikazy
C) ligazy
D) polimerazy DNA
E) transferazy
F) nukleazy
32. Przeciwciała stanowią grupę białek
A) o podobnej strukturze, lecz różnych funkcjach
B) o odmiennej strukturze i funkcji
C) o podobnej charakterystyce u zwierząt, roślin i bakterii
D) enzymatycznych
E) o podobnej strukturze i funkcji
F) o podobnej funkcji lecz różnych strukturach
33. Chromosom u bakterii występuje w formie
A) długiego łańcucha sekwencji wyłącznie kodujących
B) pałeczkowatej struktury zbudowanej z DNA i białek
C) liniowej
D) kolistej
E) luźnej struktury niezwiązanej z żadną błoną
F) plazmidów
34. Puryny zbudowane są z dwóch sprzężonych ze sobą pierścieni, zawierających heteroatomy azotu w liczbie
A) 1
B) 4
C) 3
D) 5
E) 6
F) 2
35. Tylko niektóre białka posiadają
A) strukturę czwartorzędową
B) wiązania peptydowe
C) strukturę drugorzędową
D) strukturę pierwszorzędową
E) sekwencję trzeciorzędową
F) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
36. Istotne cechy strukturalne DNA, wpływające na ukształtowanie i przebieg procesu replikacji to:
A) zwinięcie helikalne i charakter kwasowy cząsteczki
B) stosunek par A-T do G-C
C) komplementarność i antyrównoległość
D) występowanie intronów i eksonów
E) istnienie wolnych końców 3' i 5'
F) niezmienność obu łańcuchów cukrowo-fosforanowych
37. Polimeraza DNA może syntetyzować nową nić
A) tylko w kierunku od 3' do 5' końca
B) tylko w kierunku od 5' do 3' końca
C) tylko w odcinkach zawierających sekwencje kodujące
D) tylko w obecności ligazy
E) w dowolnym kierunku
F) tylko w obecności ATP
38. Podczas procesu replikacji kierunek odczytywania wzorcowej (macierzystej) nici DNA odbywa się w kierunku
A) wyłącznie od końca 3' do 5'
B) wyłącznie od końca 5' do 3'
C) w obu kierunkach
D) jedna z wzorcowych nici starej cząsteczki DNA odczytywana jest w kierunku 5' do 3', a druga w przeciwnym
E) u organizmów eukariotycznych przeciwnie niż u organizmów prokariotycznych
F) w jednym, ściśle określonym kierunku, ale tylko dla DNA jądrowego
39. W nukleotydach DNA organiczne zasady azotowe połączone są z pentozą wiązaniem utworzonym między
A) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 5' pentozy
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 4
B) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 2' pentozy
C) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 1' pentozy
D) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 5' pentozy
E) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 2' pentozy
F) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 1' pentozy
40. W podwójnej nici DNA adenina jednej nici zawsze łączy się z tyminą drugiej nici, a guanina z cytozyną. Ta reguła określana
jest jako
A) reguła komplementarności
B) multiple alignment
C) reguła konserwatywności
D) reguła wykluczania
E) pairwise alignment
F) prawo wyboru
41. Układ czterech helis typu "helical bundle" jest przykładem struktury
A) domenowej
B) pierwszorzędowej
C) ponaddrugorzędowej
D) trzeciorzędowej
E) drugorzędowej
F) czwartorzędowej
42. DNA jest polimerem deoksyrybonukleotydów, w skład których wchodzi 5-węglowy cukier:
A) 1'-deoksyryboza
B) 5'-deoksyryboza
C) 3'-deoksyryboza
D) 2'-deoksyryboza
E) 4'-deoksyryboza
F) 6'-deoksyryboza
43. Primer, jest to
A) część składowa genu
B) połowa dimeru
C) krótki odcinek RNA
D) miejsce w chromosomie, w którym rozpoczyna się proces replikacji
E) krótki odcinek DNA
F) enzym
44. Do aminokwasów siarkowych zalicza się
A) W, P oraz S
B) Q oraz N
C) A, L oraz T
D) L, I oraz V
E) D oraz E
F) M oraz C
45. Podczas przebiegu replikacji DNA powstają
A) aminoacylo-tRNA
B) trójfosforany nukleozydów
C) wolne deoksyrybonukleotydy
D) wyłącznie nowe nici DNA
E) nowe białka jako produkty ekspresji genu
F) DNA i RNA
46. Proces reprodukcji komórek i materiału genetycznego ma charakter
A) komplementarny
B) konserwatywny
C) antyrównoległy
D) binarny
E) synergistyczny
F) mozaikowy
47. Końce 5' i 3' nici DNA lub RNA identyfikowane są
A) poprzez występowanie grupy metylowej modyfikującej wyłącznie koniec 3' nici
B) według przyłączonych rodzajów grup funkcyjnych (fosforanowa na końcu 3' i hydroksylowa na końcu 5') stanowiących
zakończenie łańcucha
C) poprzez występowanie grupy acetylowej modyfikującej wyłącznie koniec 3' nici
D) poprzez występowanie grupy acetylowej modyfikującej wyłącznie koniec 5' nici
E) poprzez występowanie grupy metylowej modyfikującej wyłącznie koniec 5' nici
F) według przyłączonych rodzajów grup funkcyjnych (fosforanowa na końcu 5' i hydroksylowa na końcu 3') stanowiących
zakończenie łańcucha
48. Mostki disiarczkowe odgrywają istotną rolę w stabilizacji struktury
A) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
B) pierwszorzędowej
C) domenowej
D) trzeciorzędowej i czwartorzędowej
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 5
E) drugorzędowej
F) ponaddrugorzędowej
49. Kierunek syntezy nowej nici DNA odbywa się
A) jedna z nici nowej cząsteczki DNA syntetyzowana jest w kierunku 5' do 3', a druga w przeciwnym
B) w jednym, ściśle określonym kierunku, ale tylko dla DNA jądrowego
C) u organizmów eukariotycznych przeciwnie niż u organizmów prokariotycznych
D) w obu kierunkach
E) wyłącznie od końca 3' do 5'
F) wyłącznie od końca 5' do 3'
50. Dwie nici cząsteczki DNA połączone są ze sobą za pomocą
A) wiązań 3',5'-fosfodiestrowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
B) mostków disiarczkowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
C) wiązań kowalencyjnych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
D) wiązań wodorowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
E) wiązań 1',5'-fosfodiestrowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
F) wiązań glikozydowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi
51. Ogólną strukturę pirymidyn stanowi heterocykliczny pierścień zawierający
A) 6 atomów azotu
B) 5 atomów azotu
C) 1 atom azotu
D) 4 atomy azotu
E) 3 atomy azotu
F) 2 atomy azotu
52. Do aminokwasów kwaśnych zalicza się
A) W, P oraz S
B) L, I oraz V
C) A, L oraz T
D) D oraz E
E) K oraz R
F) Q oraz N
53. Beta-zgięcie jest przykładem struktury
A) pierwszorzędowej
B) ponaddrugorzędowej
C) drugorzędowej
D) czwartorzędowej
E) trzeciorzędowej
F) domenowej
54. W procesie replikacji kolejne nukleotydy przyłączane są do nowej nici DNA przy udziale enzymu
A) helikazy
B) nukleazy
C) fosfodiesterazy
D) ligazy
E) polimerazy
F) transferazy
55. Układ "klucza greckiego" jest przykładem struktury
A) ponaddrugorzędowej
B) czwartorzędowej
C) domenowej
D) drugorzędowej
E) pierwszorzędowej
F) trzeciorzędowej
56. Struktura spinki do włosów (hairpin) jest przykładem struktury
A) ponaddrugorzędowej
B) pierwszorzędowej
C) czwartorzędowej
D) domenowej
E) trzeciorzędowej
F) drugorzędowej
57. W pojedynczej nici DNA poszczególne deoksyrybonukleotydy połączone są ze sobą wiązaniami
A) 3',5'-fosfodiestrowymi
B) 1',5'-fosfodiestrowymi
C) wodorowymi
D) 3',5'-glikozydowymi
E) 1',5'-glikozydowymi
F) disiarczkowymi
58. Do syntezy nowej nici DNA w procesie replikacji wykorzystywane są wolne
A) trójfosforany nukleotydów
B) monofosforany nukleozydów
C) cykliczne nukleotydy
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 6
D) nukleotydy
E) trójfosforany nukleozydów
F) nukleozydy
59. Topologia mostków disiarczkowych w białkach jest elementem struktury
A) trzeciorzędowej
B) domenowej
C) czwartorzędowej
D) pierwszorzędowej
E) ponaddrugorzędowej
F) drugorzędowej
60. Synteza DNA ma charakter
A) ciągły
B) antyrównoległy
C) konserwatywny
D) dyskretny
E) semikonserwatywny
F) nieciągły
61. Aminokwas jest to związek organiczny zawierający
A) wiązanie peptydowe
B) grupę aminową i grupę karboksylową
C) grupę aminową i grupę hydroksylową
D) grupę aminową i grupę kwasową
E) co najmniej jedną grupę karboksylową
F) co najmniej jedną grupę aminową
62. Warunkiem rozpoczęcia procesu replikacji jest rozplecenie nici DNA, dokonywane przez
A) nukleazy
B) helikazy
C) primazy
D) replikazy
E) polimerazy
F) histony
63. Struktura przestrzenna białka
A) jest zawsze zwinięta helikalnie
B) jest zmienna i przyjmuje różne konformacje przestrzenne
C) jest zawsze stabilizowana mostkami disiarczkowymi
D) jest liniowa
E) może się zmieniać jedynie na skutek obecności czynników niebiałkowych jak np. jony metali
F) jest zawsze sztywna i niezmienna, co jest warunkiem jego stabilności w ustroju
64. Alfa-helisa jest przykładem struktury
A) trzeciorzędowej
B) czwartorzędowej
C) drugorzędowej
D) domenowej
E) ponaddrugorzędowej
F) pierwszorzędowej
65. Fragment nici opóźnionej tworzonej w procesie replikacji, złożonej z primeru i krótkiego łańcucha
deoksyrybonukleotydowego nazywany jest
A) plazmidem
B) nicią wiodącą
C) fragmentem Okazaki
D) genem
E) nicią macierzystą
F) otwartą ramką odczytu
66. Termin chromosom odnosi się do
A) całego DNA, jaki występuje w komórce
B) DNA zbudowanego z intronów i eksonów
C) łańcucha DNA złożonego z sekwencji kodujących
D) odcinka DNA lub sekwencji nukleotydów, która koduje jakiś funkcjonalny produkt białkowy
E) pałeczkowatych struktur występujących w jądrze komórkowym
F) długiego łańcucha genów i związanych z nim białek
67. Insulina jest niewielkim białkiem horomonalnym
A) nieposiadającym struktury pierwszorzędowej
B) nieposiadającym struktury czwartorzędowej
C) posiadającym strukturę czwartorzędową
D) nieposiadającym struktury trzeciorzędowej
E) posiadającym aktywne centrum katalityczne
F) nieposiadającym struktury drugorzędowej
Generator testów 1.3.1
Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078
Strona: 7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards