Załącznik WYKAZ ZATWIERDZONYCH TEMATÓW PRAC

advertisement
Załącznik
WYKAZ ZATWIERDZONYCH TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU UMB W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
NA KIERUNKU…Pielęgniarstwo II stopnia, studia stacjonarne, rok I
Tytuł pracy
Problemy zdrowotne pacjentki po cięciu cesarskim będące
następstwem znieczulenia
Opinie i postawy ludzi młodych dotyczące transplantacji narządów
Wiedza ludności wiejskiej i miejskiej na temat raka jelita grubego
i jego profilaktyki
Analiza porównawcza znieczulenia ogólnego i
podpajęczynówkowego stosowana podczas zabiegów
ureterorenoskopii
Stosowanie suplementów diety przez studentów
Problemy zdrowotne osób w wieku starszym w materiale SOR w
obserwacji rocznej
Transplantacja-dar nowego życia
Jednostka dydaktyczna w której realizowana jest praca
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ
8.
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w percepcji studentów
Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
9.
Uwarunkowania wydolności funkcjonalnej chorych z dyskopatią
lędźwiowo-krzyżową poddanych leczeniu zachowawczemu
Zakład Medycyny Klinicznej
10.
Migotanie przedsionków jako czynnik ryzyka udaru
niedokrwiennego mózgu
Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów po przebytym udarze
mózgu
Zakład Medycyny Klinicznej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ
Zakład Medycyny Klinicznej
Klinika Geriatrii
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Zaburzenia glicemii w populacji chorych przyjętych na SOR w
obserwacji rocznej
Analiza wpływu leczenia trombolitycznego na rokowanie
pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
Transplantacja narządów w świetle nauczania kościoła
katolickiego
Analiza świadczeń diagnostycznych i leczniczych wykonywanych u
pacjentów przebywających w zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym
Analiza zakresu samodzielności w wykonywaniu czynności
codziennego życia wśród pacjentów przebywających w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym
Ocena przygotowania pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do
samoopieki
Występowanie łuszczycy wśród pacjentów poradni
dermatologicznej w Białymstoku
Świadomość społeczeństwa na temat czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych
Opinie matek na temat szczepień ochronnych niemowląt
Wirusowe zapalenie wątroby w percepcji studentów
pielęgniarstwa
Analiza czynników ryzyka i rokowania pacjentów z krwotokiem
podpajęczynówkowym
Nałóg palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej
Ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat chorób
przenoszonych drogą płciową
Metody radzenia z chorobą pacjentów z zespołem zależności
alkoholowej
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ
Ocena motywacji do zaprzestania palenia u pacjentów
chirurgicznych
Wykorzystanie wybranych zasad ergonomii w życiu codziennym w
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa
Środowiskowego
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa
Środowiskowego
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
28.
29.
30.
31.
32.
33.
percepcji studentów pielęgniarstwa i chemii
Stanowisko islamu wobec transplantacji narządów
Jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Występowanie brodawek u pacjentów w poradni dermatologicznej
w Białymstoku
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Medycyny Klinicznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu
Subiektywna ocena bólu pooperacyjnego u pacjentów
chirurgicznych
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
34.
Analiza interwencji Zespołów Ratownictw Medycznego w SPZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
35.
Ocena częstotliwości występowania raka krtani w materiale
Białostockiego Centrum Onkologii w latach 2010-2012
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
36.
Transplantacja narządów w świetle nauczania cerkwi
prawosławnej
Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych
Zakład Medycyny Klinicznej
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Postawy studentów UMB w Białymstoku wobec uchodźców jako
przyszłych odbiorców usług medycznych
Ocena poziomu wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na
temat profilaktyki i przyczyn zakażenia boreliozą
Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn u pacjentów
hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii
Zespół stopy cukrzycowej w latach 2007-2013 w materiale
własnym Kliniki Endokrynologii Diabetologii i Chorób
Wewnętrznych USK w Białymstoku
Jakość życia pacjentów z migotaniem przedsionków
Wpływ czynników ryzyka chorób układu krążenia na stabilność
pacjenta w trakcie znieczulenia ogólnego
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Klinika Endokrynologii Diabetologii i Chorób
Wewnętrznych USK
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii WNoZ
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Narażenie na czynniki biologiczne personelu medycznego w
miejscu pracy
Czynniki zagrażające zdrowiu podczas podróży w opinii
studentów UM w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej
Wiedza opiekunów chorych cierpiących na otępienie i chorobę
Alzhajmera na temat choroby
Oczekiwania pacjentów wobec personelu poradni ortopedyczno urazowej
Styl życia i zachowania zdrowotne studentów wybranych
białostockich uczelni
Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat nowotworu piersi
Występowanie udarów mózgu wśród pacjentów hospitalizowanych
w Klinice Neurologii USK w Białymstoku
Świadomość młodzieży licealnej na temat antykoncepcji
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Złamania szyjki kości udowej jako istotny problem w praktyce
pielęgniarki operacyjnej
Wyniki chirurgicznego leczenia guzów nadnerczy metodą
wideoskopową
Wpływ współistniejącej cukrzycy u pacjentów poddawanych
zabiegom operacyjnym na częstość powikłań
Ocena częstości występowania mikroangiopatii wśród pacjentów
chorych na cukrzycę w latach 2011-2012 w materiale Kliniki
Endokrynologii Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w
Białymstoku
Ocena jakości życia pacjentów i określenie deficytu samoopieki po
udarze niedokwiennym mózgu
Skala bólu pooperacyjnego w percepcji pacjentów z oddziału
Urologii Onkologicznej i Ogólnej Woj. Sz. Zesp. im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Białymstoku
Szczepienia przeciw grypie w percepcji studentów pielegniarstwa
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Klinika Psychiatrii
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Analiza poziomu wiedzy na temat występowania najczęstszych
nowotworów u kobiet z uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka
piersi
Ocena wiedzy i świadomości społecznej Ugandy na temat przyczyn
przebiegu i profilaktyki malarii
Subiektywna ocena zachowań zdrowotnych wśród pacjentów z
nadciśnieniem tętniczym
Prawne i etyczne aspekty eutanazji oraz uporczywej terapiianaliza porównawcza opinii pielęgniarek USK w Białymstoku i
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czynniki ryzyka uzależnienia alkoholowego u kobiet
Postawy młodzieży studiującej na kierunkach zarządzanie,
inżynieria biomedyczna i pielęgniarstwo wobec eutanazji
Analiza postaw studentów woj. Podlaskiego na temat zapłodnienia
in vitro
Postrzeganie historii pielęgniarstwa wśród pielęgniarek aktywnych
zawodowo
Poglądy studentów kierunku pielęgniarstwo na temat medycyny
niekonwencjonalnej
Częstość występowania krwawienia z górnego odcinka przewodu
pokarmowego w materiale SP ZOZ w Mońkach
Profil pacjenta z ostrą zatorowością płucna z woj. Podlaskiego na
tle rejestru ogólnopolskiego
Ocena jakości życia pacjentów z łuszczycą
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Klinika Psychiatrii
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
Klinika Kardiologii USK
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
……………………………………………………….
Podpis członków komisji
Download