umowa - Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z oo

advertisement
Załącznik Nr 3
Numer sprawy 15/PN/15
PROJEKT
PROJEKT
UMOWA Nr ......../...../2015/DOS
zawarta w Zamościu w dniu ....................2015r. pomiędzy Zamojskim Szpitalem Niepublicznym Sp. z o.o.
w Zamościu ul. Peowiaków 1, NIP 922-26-93-037, REGON 951217536 , zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr
0000219506, kapitał zakładowy: 13.368.500 PLN, reprezentowanym przez :
mgr inż. Mariusz Paszko – Prezes
zwanym w dalszej części „Zamawiający”, a:
......................................................................................, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
..........................KRS ......................... Regon .........................., NIP............................ reprezentowaną
przez:
1..................................................................................................
2..................................................................................................
zwaną w dalszej części „Wykonawca”
§ 1.
Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Nr 15/PN/15 zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający zobowiązuje się do zakupu, a Wykonawca zobowiązuje się do
dostawy różnych leków wymienionych w ofercie Wykonawcy (Zadanie nr ….) zgodnie z formularzem
asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 2.
1. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do loco
magazyn apteki szpitalnej w godzinach pracy apteki, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę o ile przekroczenie terminu
umownego będzie dłuższe niż 72 godziny, Zamawiający zakupi nie dostarczoną partię przedmiotu umowy
u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciąży Wykonawcę.
3. W przypadku wycofania z obrotu lub braków na rynku (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy)leku
będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jego odpowiednik (preparat
równoważny), jeśli taki istnieje, za cenę nie wyższą niż cena leku wycofanego lub brakującego,
uzgodnioną z Zamawiającym. Dostawa nastąpi nie później niż w terminie 24 h od chwili powiadomienia
Zamawiającego o wycofaniu leku lub jego braku. Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie o
podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu oraz braku możliwości
dostarczenia w/w z przyczyn prawnych, wraz ze wskazaniem tych przyczyn. Informacja taka zostanie
przekazana do apteki szpitalnej w formie pisemnej. W przypadku wycofania z obrotu leku, Wykonawcy
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie obejmującym wycofany lek z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
odpowiednik (preparat równoważny), za cenę nie wyższą niż cena wskazana w ofercie przetargowej.
Odpowiednik musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w § 7 ust.1 do 6, określone
dla preparatu wskazanego w ofercie. Zamawiający oświadcza, że zakres zamówienia w okresie
wypowiedzenia nie będzie przekraczał 1/12 ilości wskazanej w umowie dla pozycji obejmującej wycofany
preparat.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu umowy, jednakże nie
może mieć to wpływu na zmianę ogólnej ilości sztuk oraz ceny przedmiotu umowy. Nie wymagać to będzie
sporządzania aneksu do umowy.
§ 3.
1. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego pisemnie faksem.
2.Realizacja zamówień cząstkowych w ciągu ……… godz. od otrzymania zamówienia.
Dostawy są przyjmowane w godz. 7:30 – 14:30 w Aptece Szpitalnej w dniach od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.Dostawy leku na ratunek – dostawa w dniu złożenia zamówienia, nie dotyczy to produktów
sklasyfikowanych jako Dietetyczne Środki Spożywcze Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego w
zakresie Zadań nr 25 i 26.
1
W przypadku leków z importu docelowego termin dostawy wynosi do 21 dni roboczych od daty przyjęcia
zamówienia przez Wykonawcę. Powyższe terminy nie dotyczą sytuacji, kiedy Zamawiający w zamówieniu
wskaże konkretną datę dostawy danego leku.
§ 4.
1. Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę :
netto (słownie:
)
brutto (słownie:
),
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym ust. 3 poniżej.
2. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty i podatki związane z dostawami przedmiotu umowy
do Apteki Zamawiającego.
3. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy, od dnia zawarcia
umowy z wyjątkiem następujących sytuacji :
a)
zmiany cen leków urzędowych z mocy prawa
b)
zmiany stawek podatku VAT .
c)
obniżenia cen przez Wykonawcę
O powyższej zmianie cen, skutkującej zmianą cen jednostkowych brutto, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowaną dostawą. Dokonanie zmiany odbywa się w
formie pisemnego aneksu do umowy z wyjątkiem obniżenia cen, które nie wymaga sporządzania aneksu.
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem,
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30
dni licząc od dnia jej otrzymania.
5. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku nie regulowania w terminie zobowiązań Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych za opóźnienie.
§ 5.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia dostaw poszczególnych pozycji asortymentu
objętego umową w przypadku zwiększonej ilości pacjentów, procedur w trakcie trwania umowy przy
utrzymaniu stałości cen.
2. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa
wygasa. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku roszczenia o realizację całości przedmiotu
zamówienia jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem w sytuacji
braku kontraktu z NFZ na realizację programu terapeutycznego, w którym stosowany był lek stanowiący
przedmiot umowy.
§ 6.
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje jednostkowego zamówienia w terminie określonym w § 3
ust. 2, lub wyroby objęte jednostkowym zamówieniem posiadają wady i braki, o których mowa w § 7 ust. 4
i ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% jednostkowego zamówienia
za każdy dzień zwłoki w dostawie, a także Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany leku na wolny od
wad.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy,
jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu
na który umowa została zawarta.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody,
niezależnie od kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
§ 7.
1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie
normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin ważności dostarczanego produktu
leczniczego objętego każdym jednostkowym zamówieniem.
3. Dostarczany przedmiot umowy, zgodnie z niniejszą umową będzie posiadał termin ważności minimum
12 miesięcy od daty jego dostawy chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy. W przypadku zadania
nr 25 i 26- termin ważności przydatności do spożycia wynosi minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
2
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony produkt leczniczy w całym
okresie objętym terminem ważności.
5. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje
się do uzupełnienia braków niezwłocznie i na własny koszt.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty lecznicze, wyroby medyczne posiadają
świadectwa dopuszczenia do obrotu i na każde wezwanie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te
dokumenty, jak też karty charakterystyki produktu leczniczego.
7. Wykonawca zobowiązuje się wraz z dostawą towaru (w przypadku dostaw preparatów termo labilnych)
dostarczyć rejestrator temperatury z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt temperatury w chwili odbioru
dostawy przez Zamawiającego.
8. Dotyczy fakturowania: Wykonawca który będzie dostarczał produkty lecznicze zobowiązany będzie do
umieszczania na fakturze kod EAN.
§ 8.
Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność
ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 9.
Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
§ 10.
Oprócz przypadków zawartych w K.C., Zamawiający może także odstąpić od umowy na podstawie art. 145
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
1. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo Zamówieniach Publicznych / Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm./.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA;
ZAMAWIAJĄCY;
3
Download