Załącznik nr 3. Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony

advertisement
Załącznik nr 3
do Regulaminu Pracy
ZASADY
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości
Stosownie do artykułu 2378, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w związku z ustaleniami
dokonanymi przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wewnętrznym nr 4/2002 z dnia 21 maja
2002 roku:
§1
Ustala się dla pracowników Instytutu tabele norm przydziału środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości, stanowiące załączniki nr
1 i 2 do niniejszego załącznika.
§2
1. Przez odzież roboczą rozumie się odzież, która zastępuje lub zabezpiecza odzież własną
pracownika jedynie przed środkami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz zapobiega
zniszczeniu jego prywatnych ubrań. Odzież robocza powinna być funkcjonalna
i komfortowa w noszeniu oraz zapewniająca bezpieczeństwo podczas wykonywanych
czynności.
2. Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane
przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń
związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w
środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.
3. Przez odzież ochronną rozumie się odzież okrywającą lub zastępującą prywatne ubranie
pracownika, a przy tym chroniącą go przed jednym lub wieloma niebezpiecznymi
czynnikami, z którymi pracownik ma styczność podczas wykonywania pracy. Odzież
ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji, w związku z czym użytkownik może mieć
pewność, że sama w sobie nie stanowi zagrożenia.
§3
Przydzielone pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
zwane dalej „środkami ochronnymi” i „odzieżą” stanowią własność Instytutu, a pracownik
jest jedynie ich użytkownikiem.
§4
1. Pracownik jest zobowiązany utrzymywać w należytym stanie:
1) przydzielone środki ochrony indywidualnej - do czasu utraty cech ochronnych
podanych w ateście producenta;
2) przydzieloną odzież i obuwie robocze – do czasu upływu, określonego w tabeli okresu
użytkowania lub do czasu utraty cech użytkowych, w stopniu uniemożliwiającym
dokonanie naprawy.
2. Jeśli po upływie określonego w tabeli okresu użytkowania odzież i obuwie robocze
zachowują cechy użytkowe, istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania.
1
§5
1. Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej następuje z
chwilą przystąpienia pracownika do pracy, zgodnie z tabelą norm przewidzianych dla
danego stanowiska.
2. Przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dokonuje
pracownik służby bhp, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym nowo przyjętego
pracownika, biorąc pod uwagę stanowisko, datę rozpoczęcia pracy oraz wymagania
szczególne.
3. Zakup, magazynowanie i obrót odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej
odbywa się na ogólnych zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej w Instytucie,
zgodnie z instrukcją opracowaną przez pracownika służb bhp w uzgodnieniu z Zastępcą
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
4. Za gospodarowanie odzieżą i środkami ochronnymi odpowiedzialny jest kierownik
Działu Administracyjno-Technicznego.
5. Kupowane środki ochrony indywidualnej muszą posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa.
§6
Pracownik pobiera odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej z magazynu
Instytutu na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3, sporządzonego przez
pracownika Działu Administracyjno-Technicznego.
§7
Pracownik świadczy pracę w przydzielonej mu odzieży i obuwiu roboczym oraz środkach
ochrony indywidualnej, a nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem tego obowiązku sprawuje
bezpośredni przełożony pracownika.
§8
1. Kolejny przydział odzieży i środków ochronnych, które nie mają wyznaczonego okresu
używalności, następuje po stwierdzeniu przez pracownika Działu AdministracyjnoTechnicznego utraty ich cech użytkowych.
2. W razie różnicy zdań między użytkownikiem a pracownikiem Działu AdministracyjnoTechnicznego w ocenie przydatności odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej, sprawę rozstrzyga pracownik służb bhp w porozumieniu ze społecznym
inspektorem pracy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
§9
1. Obrotem fartuchami pracowniczymi zajmuje się punkt wymiany odzieży, znajdujący się
w Dziale Administracyjno-Technicznym.
2. Do zadań punktu wymiany odzieży należy m.in. naprawa, wymiana, likwidacja zużytych
oraz utrzymywanie odpowiedniej liczby fartuchów.
3. Wymiana odbywa się poprzez odbiór od pracowników lub komórek organizacyjnych
fartuchów brudnych i wydawanie czystych.
§ 10
W przypadku przesunięcia na inne stanowisko, pracownik jest zobowiązany zwrócić do
magazynu Instytutu nie przysługującą mu odzież i środki ochronne (poza obuwiem).
2
§ 11
W przypadku utraty, zagubienia, kradzieży, nagłego zniszczenia, itp., pracownikowi
wydawana jest niezwłocznie nowa odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej.
§ 12
Jeżeli utrata lub nagłe zniszczenie odzieży i środków ochronnych nastąpiło z winy umyślnej
pracownika, jest on zobowiązany uiścić w kasie Instytutu kwotę równą niezamortyzowanej
części wartości utraconej lub zniszczonej odzieży i środków ochronnych. Czas amortyzacji
oblicza się biorąc za podstawę „minimalne okresy używalności poszczególnych
przedmiotów” stosowane do celów zaopatrzeniowych, znajdujące się w tabeli norm. Zlecenie
wpłaty (z obliczoną kwotą wystawia pracownik Działu Administracyjno-Technicznego na
podstawie tabeli określającej stan zadłużenia pracownika (załącznik nr 4).
§ 13
1. Jeżeli nagłe zniszczenie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
nastąpiło nie z winy pracownika występuje on do Działu Administracyjno-Technicznego z
wnioskiem o komisyjne stwierdzenie przedterminowego ich zużycia.
2. W przypadku utraty odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
pracownik składa pisemne oświadczenie z wnioskiem o komisyjne stwierdzenie ich
utraty.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 i 2, wchodzą: kierownik
Zakładu/Działu/równorzędnej komórki organizacyjnej, pracownik służb bhp oraz
pracownik Działu Administracyjno-Technicznego odpowiedzialny za ewidencję odzieży.
4. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - Główny Księgowy zatwierdza
protokół stanowiący załącznik nr 5.
§ 14
1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany do zwrotu do
magazynu Instytutu (załącznik nr 3) przydzielonej mu odzieży roboczej oraz środków
ochrony indywidualnej (poza obuwiem) lub wpłaty w kasie Instytutu kwoty równej
niezamortyzowanej części ich wartości.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku:
1) używania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej przed
rozwiązaniem stosunku pracy przez czas przekraczający 75% okresu ich używalności,
określonego w tabeli norm;
2) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę;
3) śmierci pracownika.
§ 15
1. Pracownikowi może być przydzielona używana odzież i środki ochronne (za wyjątkiem
obuwia roboczego) pod warunkiem zachowania przez nie cech użytkowych.
2. Odzież i środki, o których mowa w ust. 1 muszą być czyste, zdezynfekowane
oraz posiadać aktualny atest i powinny być wydawane przede wszystkim:
1) pracownikom zatrudnionym przy pracach powodujących intensywne brudzenie,
2) pracownikom zatrudnionym przy pracach wykonywanych doraźnie.
3
§ 16
1. Dopuszcza się możliwość indywidualnego zakupu obuwia roboczego przez członków
„ekip wyjazdowych” oraz odzieży i obuwia roboczego przez pracowników o nietypowej
budowie ciała, poprzedzonego złożeniem wniosku na zakup, który po zaopiniowaniu
przez pracownika ds. bhp, wymaga akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. EkonomicznoAdministracyjnych.
2. Zakupiona odzież i obuwie robocze winny odpowiadać polskim normom dla tego rodzaju
przedmiotów. Należy je dostarczyć wraz z fakturą do Działu AdministracyjnoTechnicznego w celu zaewidencjonowania. Za zakupy niezgodne z polskimi normami lub
o cechach sportowych, luksusowych, itp. Instytut nie wypłaca ekwiwalentu.
§ 17
Odzież wierzchnia używana przez pracowników powinna być oznakowana widocznym
emblematem Instytutu.
§ 18
1. Odpowiedzialnymi za określenie rodzaju i ilości niezbędnej odzieży i środków
ochronnych oraz odzieży dyżurnej i dyżurnych środków ochrony indywidualnej, są
kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych i oni (lub upoważniony pracownik)
wydają je do użytkowania pracownikom.
2. Odzież i środki, o których mowa w ust. 1 podlegają ewidencjonowaniu w zakładowej
książce inwentarzowej, jako majątek komórki organizacyjnej.
§ 19
1. W odzież dyżurną i dyżurne środki ochrony indywidualnej zaopatruje pracownika
kierownik Zakładu/Działu/równorzędnej komórki organizacyjnej, w której jest on
zatrudniony.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do studentów i innych osób spoza Instytutu
odbywających zajęcia, ćwiczenia, itp. oraz osób prowadzących kontrole.
§ 20
W przypadku braku w tabeli norm lub w wykazie odzieży dyżurnej i dyżurnych środków
ochrony indywidualnej, koniecznych dla danego stanowiska pracy, kierownik
Zakładu/Działu/równorzędnej komórki organizacyjnej po uzyskaniu opinii społecznego
inspektora pracy oraz inspektora ds. bhp, zwraca się z uzasadnionym wnioskiem do Dyrektora
Instytutu o ich uzupełnienie.
§ 21
Pranie i naprawę odzieży i środków ochronnych prowadzi punkt wymiany odzieży,
znajdujący się w Dziale Administracyjno-Technicznym.
4
Download