Liwa powyżej jazu Białki - opis opracowania

advertisement
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Oddział Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42
81-342 Gdynia
WYZNACZENIE GRANIC OBSZARÓW BEZPOŚREDNIEGO ZAGROśENIA
POWODZIĄ W CELU UZASADNIONEGO ODTWORZENIA TERENÓW
ZALEWOWYCH etap II
LIWA
CZĘŚĆ OPISOWA
Opracowanie i mapy wykonano w Oddziale Morskim IMGW w Gdyni na zlecenie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
mgr inŜ. Barbara Cygan
mgr Krzysztof Lubomirski
dr inŜ. Marzenna Sztobryn
mgr Waldemar Stepko
mgr Anna Śledzka
mgr inŜ. Leszek Kostrzębski
Jarosław Płonka
mgr inŜ. Urszula Józwiak
mgr Bartosz Zakrzewski
Sebastian Knetki
Ryszard Moroz
Janusz Nowik
Tadeusz Nowik
Autorzy:
IMGW Oddział Morski w Gdyni
mgr Alicja Kańska
mgr inŜ. Beata Kowalska
mgr Katarzyna Krzysztofik
mgr inŜ. Beata Letkiewicz
mgr Monika Mykita
mgr Ida Stanisławczyk
mgr inŜ. Marek Wodnicki
Kierownik tematu
IMGW Oddział Morski Gdynia
2004/2005
Spis treści
1. Podstawa opracowania ........................................................................................................ 4
2. Zakres opracowania ............................................................................................................. 5
3. Hydrologia rzeki Liwy ......................................................................................................... 7
3.1.Opis hydrograficzny rzeki Liwy ...................................................................................... 7
3.2 Charakterystyczne przepływy (SSQ i SNQ) i stany wody (SSW i SNW) na
posterunkach wodowskazowych............................................................................................ 8
3.3 Przepływy i stany wody o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i
10% na posterunkach wodowskazowych ............................................................................ 10
3.4. Przepływy o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10% na
profilach niekontrolowanych .............................................................................................. 12
3.5. Obliczenia rzędnych zwierciadła wody ........................................................................ 14
4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych koryta rzecznego i przekrojów dolinowych w
miejscach charakterystycznych............................................................................................. 16
4.1. Metodyka pomiarów ..................................................................................................... 16
4.2. Forma przekazania danych.......................................................................................... 17
5. Wyznaczanie terenów bezpośredniego zagroŜenia powodzią od wody o
prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i 10% na mapach
topograficznych w skali 1:10 000. ......................................................................................... 18
5.1 Opracowanie podkładów rastrowych map topograficznych w skali 1:10 000............. 18
5.2 Opracowanie warstw tematycznych .............................................................................. 19
5.3 KilometraŜ...................................................................................................................... 19
5.4 Strefy zagroŜenia powodziowego A1 i A10 ................................................................... 19
5.5 Wodowskazy................................................................................................................... 20
5.6 Budowle mostowe .......................................................................................................... 20
5.7 Wały przeciwpowodziowe .............................................................................................. 20
5.8 Gminy............................................................................................................................. 20
5.9 Wydruki map.................................................................................................................. 21
6. Literatura ............................................................................................................................ 23
7. Załączniki ............................................................................................................................ 24
2
Spis tabel i rysunków
Tabela 1. Główne dopływy rzeki Liwy……….……………..……………………..……....…..7
Tabela 2. Posterunki wodowskazowe w sieci pomiarowej IMGW na rzece Liwie...….....……9
Tabela 3. Charakterystyczne stany wody SSW i SNW - posterunki wodowskazowe
Kwidzyn, Prabuty…………...........................................................................…....…..9
Tabela 4. Przepływy charakterystyczne SSQ i SNQ - posterunek wodowskazowy
Kwidzyn …………............…………………………………………………....…10
Tabela 5. Stany wody o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10%
- posterunki wodowskazowe Kwidzyn, Prabuty …………………........................11
Tabela 6. Obliczone przepływy o prawdopodobieństwie wystąpienia (przewyŜszenia) p=1%
i p=10% - posterunek wodowskazowy Kwidzyn ……….......................….……...11
Tabela 7. Przepływy o 1% i 10% prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia)
i przepływy SSQ i SNQ obliczone dla charakterystycznych przekrojów
poprzecznych rzeki Liwy………………………………………………......……13
Tabela 8. Zestawienie rzędnych zwierciadła wody dla przepływów o prawdopodobieństwie
występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10% i przepływów charakterystycznych
SSQ i SNQ w przekrojach poprzecznych rzeki Liwy…………………....…..…..15
Rys. 1. Wykaz arkuszy map rzeki Liwy...................................................................................23
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania,
rozprowadzania niniejszych materiałów wymaga zezwolenia Marszałka Województwa.
3
1. Podstawa opracowania
Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku nr 35/2003 z dnia 11.07.2003 roku pt: „Wyznaczenie granic obszarów
bezpośredniego zagroŜenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów
zalewowych”. Głównym celem pracy było wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego
zagroŜenia powodzią dla rzeki Liwy od wody o prawdopodobieństwie występowania
(przewyŜszenia) p=1% i p=10%.
4
2. Zakres opracowania
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. Art. 82 pkt.1 obszary
bezpośredniego zagroŜenia powodzią obejmują tereny między wałem przeciwpowodziowym
a linią brzegową rzeki, strefę wybrzeŜa morskiego oraz strefę przepływów wezbrań
powodziowych.
Jako podstawę określenia granic stref zagroŜenia powodziowego uznaje się granice
tzw. strefy A1 i A10, określającej zasięg obszaru zalewowego odpowiadającego wysokiemu
powodziowemu przepływowi o objętości przepływu Q, którego prawdopodobieństwo
przewyŜszenia wynosi 1% i 10%.
Zastosowana metodyka wyznaczenia stref zagroŜenia powodziowego zgodna jest z
zasadami określania strefy A1 i A10. Obliczenia zostały wykonywane przy wykorzystaniu
matematycznego modelu jednowymiarowego ruchu wody oraz innych metod hydrologii
stosowanej.
Przeprowadzone prace obejmowały następujące zadania:
1. wyznaczenia charakterystycznych przepływów (SSQ i SNQ) i stanów wody (SSW i
SNW) na posterunkach wodowskazowych,
2. wyznaczenia wartości przepływów i stanów wody o prawdopodobieństwie
przewyŜszenia p=1% i p=10% na posterunkach wodowskazowych,
3. przyjęcie wielkości powierzchni zlewni w profilach charakterystycznych rzeki
(według „Mapy Podziału Hydrograficznego Polski” z 2003 roku i „Podziału
Hydrograficznego Polski” z 1983 roku),
4. wyznaczenie wartości przepływów o prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1% i 10%
w przekrojach pomiarowych,
5. zaplanowanie, wykonanie (pomiary geodezyjne) i opracowanie kilometraŜu,
przekrojów poprzecznych koryta i doliny rzeki Liwy,
6. przeprowadzenie kalibracji modelu i dobór metod hydrologii stosowanej,
7. wykonanie
obliczeń
rzędnych
zwierciadła
wody
dla
przepływów
o
prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1% i 10% oraz SSQ, SNQ,
8. naniesienie na podkładowe mapy topograficzne w skali 1:10000 stref zalewu
odpowiadających wyznaczonym rzędnym zwierciadła wody.
5
Część graficzna opracowania składa się z 9 map granic stref zagroŜenia
powodziowego, profilu podłuŜnego oraz 45 przekrojów poprzecznych.
Mapy zasięgu stref zagroŜenia powodziowego wykonano w programie ArcView.
Podkład mapowy stanowiły mapy topograficzne 1:10000 w układzie 1965 przeliczone do
układu 1992. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opracowane zostały dodatkowe
wektorowe warstwy tematyczne kilometraŜu, wałów przeciwpowodziowych, budowli
mostowych, wodowskazów i granic gmin.
6
3. Hydrologia rzeki Liwy
3.1.Opis hydrograficzny rzeki Liwy
Rzeka Liwa o długości 112,63 km, i powierzchni zlewni 972,59 km2 jest
prawobrzeŜnym dopływem Nogatu, decydującym o przepływie w Nogacie. W środkowym i
dolnym biegu nazywana jest Renawą. Rzeka bierze początek w ciągu niewielkich jezior na
Pojezierzu Iławskim.
Do większych jezior w zlewni Liwy naleŜą:
- Januszewskie (o pow. 1,1 km2)
- Liwieniec (o pow. 0,8 km2)
- Orkusz (o pow. 0,7 km2)
- Gaudy (o pow. 1,5 km2)
- Bądze (o pow. 1,5 km2)
- GraŜymowskie (o pow. 1,7 km2)
- Dzierzgoń (o pow. 7,9 km2).
Lewym dopływem Liwy jest Miłosna o pow. 48,7 km2. W Kwidzynie do Liwy
uchodzi Kanał Palemona. Kanał ten zbiera wody z Doliny Kwidzyńskiej. Powierzchnia jego
zlewni wynosi 158,3 km2. W 13-tym km Liwa łączy się ze Starym Nogatem i wykorzystując
jego koryto płynie równolegle do Wisły. Kolejnym duŜym prawostronnym dopływem Liwy w
6,8 km jest Podstolińska Struga o pow. zlewni 112,5 km2.
Liwa uchodzi do Nogatu poniŜej śluzy w Białej Górze.
Główne dopływy Liwy wraz z powierzchniami zlewni zostały przedstawione w
tabeli 1.
Tabela 1. Główne dopływy rzeki Liwy
Dopływ
Prawy/Lewy
Miłosna
L
Powierzchnia zlewni
[km2]
48,7
Kanał Palemona
L
158,3
Podstolińska Struga
P
112,5
7
3.2. Charakterystyczne przepływy (SSQ i SNQ) i stany wody (SSW i SNW) na
posterunkach wodowskazowych
Charakterystyki stanów i przepływów dla rzeki Liwy opracowano na podstawie
danych z posterunków sieci pomiarowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Dla rzeki Liwy obliczenia hydrologiczne zostały przeprowadzone dla następujących
profilów wodowskazowych (tabela 1):
Kwidzyn – rzeka Liwa (poniŜej jazu Białki),
Prabuty – jezioro Dzierzgoń
Dla rzeki Liwy określono następujące wielkości:
-
stany charakterystyczne SSW i SNW (tabela 3),
-
przepływy charakterystyczne SSQ i SNQ (tabela 4),
-
stany o prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1% i 10% (tabela 5),
-
przepływy maksymalne roczne o prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1% i 10%
(tabela 6).
8
PoniŜej przedstawiono posterunki wodowskazowe w sieci pomiarowej IMGW na
Liwie wykorzystane do określenia charakterystyki hydrologicznej rzeki.
Tabela 2. Posterunki wodowskazowe w sieci pomiarowej IMGW na rzece Liwie.
Kilometr
biegu
rzeki
Powierzchnia
zlewni
Rzędna zera
wodowskazu
Wodowskaz
Kr86
2
[km]
[km ]
[m npm]
Rzeka Liwa
26,6
Kwidzyn
556,8
10,31
Jezioro
Dzierzgoń
70,7
Prabuty
319,9
78,4
W tabeli 3 przedstawiono charakterystyczne stany wody na posterunkach wodowskazowych
Kwidzyn i Prabuty.
Tabela 3. Charakterystyczne stany wody SSW i SNW - posterunki wodowskazowe Kwidzyn i
Prabuty
L.p.
Wodowskaz
Okres
SSW
[cm]
Rzędna
wody
SSW
SNW
[cm]
[m npm]
1
2
Kwidzyn
Prabuty
1986-2004
1986-2004
125
285
9
11,56
80,99
Rzędna
wody
SNW
[m npm]
85
248
11,16
80,62
W tabeli 4 przedstawiono charakterystyczne przepływy na posterunku Kwidzyn.
Tabela 4. Przepływy charakterystyczne SSQ i SNQ - posterunek wodowskazowy Kwidzyn
L.p.
1
Wodowskaz
Kwidzyn
Okres
SSQ
[m3/s]
SNQ
[m3/s]
1961-2004
2,25
0,63
3.3 Przepływy i stany wody o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia)
p=1% i 10% na posterunkach wodowskazowych
Przepływy
maksymalne
o
określonym
prawdopodobieństwie
przewyŜszenia
wyznaczono w oparciu o „Zasady obliczania przepływów rocznych o określonym
prawdopodobieństwie przewyŜszenia” autorstwa prof. M. Ozgi-Zielińskiej i zespołu oraz w
niektórych przypadkach na podstawie innych programów statystycznych.
Najlepiej dopasowaną funkcją i najbardziej wiarygodną dla odwzorowania rozkładu
maksymalnych przepływów rocznych o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia)
p=1% i 10% jest funkcja rozkładu log-gamma.
Przy
wyznaczaniu
stanów
wody
o
prawdopodobieństwie
występowania
(przewyŜszenia) p=1% i 10% jako najbardziej wiarygodny rozkład przyjęto funkcję rozkładu
lognormalną.
Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabelach 5 i 6.
10
Tabela 5. Stany o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10%
- posterunki wodowskazowe Kwidzyn i Prabuty
Rzędna zera
Wodowskaz
Stan
Rzędna
wody
Stan
Rzędna
wody
p=1%
p=1%
p=10%
p=10%
[cm]
[m npm]
[cm]
[m npm]
wodowskazu
Kr86
Okres
[m npm]
Kwidzyn
10,31
1986-2003
243
12,74
204
12,35
Prabuty
78,4
1986-2003
380
81,94
358
81,72
Tabela 6. Obliczone przepływy o prawdopodobieństwie wystąpienia (przewyŜszenia) p=1% i
p=10% - posterunek wodowskazowy Kwidzyn
L.p.
Przepływ
Wodowskaz
Q p=1%
[m3/s]
1
Kwidzyn
13,00
11
Przepływ
Q p=10%
[m3/s]
8,01
3.4. Przepływy o prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10%
na profilach niekontrolowanych
W praktyce inŜynierskiej w zaleŜności od połoŜenia przekroju obliczeniowego w
stosunku do przekrojów wodowskazowych stosowana jest metoda interpolacji lub metoda
ekstrapolacji, przy załoŜeniu, Ŝe przyrost zlewni między przekrojem wodowskazowym i
obliczeniowym nie przekracza ±20% w stosunku do powierzchni zlewni w przekroju
obliczeniowym.
Dla
profili
niekontrolowanych
poszczególne
wartości
przepływów
charakterystycznych (Qmaxp1%, SSQ i SNQ) w profilach kontrolowanych obliczono poprzez
interpolację bądź ekstrapolację wg wzorów:
 A 
Q o = Q w ∗  o 
 Aw 
Qo = Qw1 +
n
Qw 2 − Qw1
( Ao − Aw1 )
Aw 2 − Aw1
(1)
(2)
gdzie
Qo - wartość charakterystyki przepływu w przekroju obliczeniowym,
Qw - wartość charakterystyki przepływu w przekroju wodowskazowym,
Ao - wielkość powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem obliczeniowym,
Aw - wielkość powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem wodowskazowym
n - parametr empiryczny; n=2/3
Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli 7.
12
Tabela 7. Przepływy o 1% i 10% prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) i
przepływy SSQ i SNQ obliczone dla charakterystycznych przekrojów poprzecznych
rzeki Liwy.
Miejsce przekroju
KilometraŜ
[km]
Qmaxp1%
[m3/s]
Qmaxp10%
[m3/s]
SSQ
[m3/s]
SNQ
[m3/s]
Jezioro Liwieniec - wypływ
Jezioro Dzierzgoń - wypływ
Jezioro Gaudy - wypływ
dopływ P z Jeziora Kawki
Jezioro Januszewskie - wypływ
Jezioro Piotrkowskie - wypływ
70,580
74,910
97,340
105,200
107,310
112,630
9,406
8,977
4,693
3,260
2,659
0,973
5,796
5,531
2,892
2,009
1,638
0,601
1,627
1,553
0,812
0,516
0,460
0,167
0,457
0,436
0,227
0,154
0,129
0,048
13
3.5. Obliczenia rzędnych zwierciadła wody
Obliczenia hydrauliczne zostały wykonane przy wykorzystaniu modelu HEC-RAS
(US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Centre-River Analysis System) oraz
metod hydrologii stosowanej.
Model HEC-RAS ma moŜliwość szczegółowego odwzorowania topografii terenu,
geometrii budowli w granicach koryta rzeki i terenach zalewowych oraz oddziaływania tych
obiektów na hydrauliczne warunki przepływu.
Rzędne zwierciadła wody są wyznaczone od jednego przekroju poprzecznego do
kolejnego w oparciu o równanie energii (Bernoulliego):
Zi + Hi +
α v i2
2g
= Zi+1 + Hi+1 +
αvi2+1
2g
+∆xi S
gdzie:
Zi , Zi+1 – wzniesienie dna ponad przyjęty poziom odniesienia odpowiednio w
przekroju i oraz i+1
Hi , Hi+1 – głębokość w kanale w przekroju i oraz i+1
νi , νi+1 – średnia prędkość
∆xi – odległość pomiędzy przekrojami
S - spadek linii energii miarodajny dla badanego odcinka rzeki
W tabeli 8 zestawiono wyznaczone rzędne zwierciadła wody dla przepływów o
prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10% i przepływów
charakterystycznych SSQ i SNQ w przekrojach poprzecznych rzeki Liwy.
14
Tabela 8. Zestawienie rzędnych zwierciadła wody dla przepływów o prawdopodobieństwie
występowania (przewyŜszenia) p=1% i p=10% i przepływów charakterystycznych
SSQ i SNQ w przekrojach poprzecznych rzeki Liwy
Nr
przekroju
KilometraŜ
[km]
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
112.080
109.980
109.120
107.220
105.710
104.360
103.460
96.840
96.370
94.030
92.300
90.810
89.650
86.380
85.110
83.080
80.400
79.160
77.660
74.880
73.170
69.520
67.710
66.250
64.280
63.450
61.360
59.270
54.710
54.370
52.330
48.830
47.340
45.790
43.310
41.360
40.210
38.200
37.580
36.110
34.780
32.750
31.070
29.990
29.570
Rzędna zww
dla Q1%
[m n.p.m.]
Rzędna zww
dla Q10%
[m n.p.m.]
101.58
101.18
99.53
99.16
98.95
98.71
93.65
92.07
91.80
91.75
91.69
91.36
91.11
90.20
89.37
88.32
87.19
85.40
83.75
80.85
80.69
79.87
76.42
72.00
67.78
67.25
64.81
62.62
55.41
54.63
52.13
47.82
46.28
44.90
41.74
36.04
34.42
31.02
26.75
23.91
21.86
18.83
15.56
13.72
13.58
101.45
101.05
99.33
99.04
98.83
98.70
93.47
92.05
91.60
91.51
91.29
90.95
90.71
89.85
89.22
88.11
86.74
85.09
83.73
80.79
80.61
79.72
76.19
71.74
67.46
66.93
64.64
62.38
55.13
54.29
51.85
47.48
45.96
44.55
41.68
35.60
34.13
31.01
26.37
23.61
21.47
18.81
15.19
13.22
13.08
15
Rzędna zww
dla SSQ
[m n.p.m.]
101.39
100.50
99.12
98.67
98.64
98.51
92.87
91.90
91.34
90.80
90.42
90.17
89.96
89.16
88.81
87.61
86.12
84.92
83.71
80.75
80.15
79.57
75.96
71.27
66.89
66.36
64.02
61.80
54.59
53.72
51.25
46.94
45.31
43.94
40.80
34.88
33.65
30.91
25.72
22.65
20.86
18.76
14.52
12.71
12.57
Rzędna zww
dla SNQ
[m n.p.m.]
101.30
99.89
98.83
98.56
98.52
98.51
92.70
91.90
90.97
90.60
89.95
89.70
89.52
88.74
88.51
87.30
85.68
84.83
83.71
80.53
79.78
79.49
75.85
71.02
66.52
65.99
63.67
61.48
54.28
53.43
50.94
46.49
44.97
43.62
40.73
34.43
33.23
30.91
25.39
22.20
20.55
18.75
14.11
12.16
12.02
4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych koryta rzecznego i przekrojów
dolinowych w miejscach charakterystycznych
Jednym z pierwszych etapów realizacji projektu było wykonanie przekrojów
poprzecznych koryta rzeki w miejscach charakterystycznych wraz z charakterystycznymi
przekrojami dolinowymi oraz, w oparciu o przekroje poprzeczne koryta rzeki, wykonanie
przekroju podłuŜnego rzeki Liwy.
Na rzece wprowadzono nowy kilometraŜ, który został naniesiony na mapy
topograficzne w układzie „1965” w skali 1:10 000.
4.1. Metodyka pomiarów
Wszystkie pomiary hipsometryczne wykonywano w geodezyjnym poziomym układzie
współrzędnych PUWG 1992 i pionowym poziomie odniesienia Kronsztad 86’. Na podstawie
map topograficznych 1:10 000 oraz wizji lokalnej wytyczano w terenie profile przekrojów
hipsometrycznych poprzez stabilizację palikami dwóch punktów wyznaczających profil.
Do pomiarów geodezyjnych wykorzystano stację tachimetryczną NIKON DTM-501 oraz
aparaturę opartą o technikę GPS (Globalny System Pozycyjny). UŜyto odbiorników GPS
Trimble 5700 z anteną Zephyr – odbiornik ruchomy i Zephyr Geodetic – odbiornik bazowy z
radiową transmisją „sygnału korekcyjnego” w czasie rzeczywistym oraz rejestratora GPS
Trimble TSC [ 2, 3, 4, 5 ]. Część pomiarów wykonano pracując w opcji RTK (pomiary w
czasie rzeczywistym), a część wykonując pomiary statyczne w opcji FastStatic
(postprocessing). Zastosowany sprzęt umoŜliwia wykonanie pomiarów z dokładnością
wymaganą przez Instrukcję Techniczną GUGiK G-1-10 oraz pozwala na wykonywanie
pomiarów bez konieczności zakładania sieci poligonów. Współrzędne zastabilizowanych w
terenie punktów określano metodą statyczną GPS. Do pomiarów były uŜywane dwa
odbiorniki TRIMBLE 5700 pracujące w trybie FastStatic. Stacje bazowe ustawiano na
punktach naleŜących do sieci punktów POLREF, których współrzędne w układzie WGS-84 i
„1992” wraz z wysokościami elipsoidalnymi otrzymano z Centralnego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Warszawie. Obliczenia na elipsoidzie WGS-84
wykonano przy pomocy oprogramowania TRIMBLE GEOMATICS OFFICE Version 1.61.
RóŜnice wysokości geoidy niwelacyjnej i elipsoidy odniesienia obliczono z modelu „Geoidy
niwelacyjnej 2002” wprowadzonej do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju.
16
Wyznaczenie tych róŜnic jest konieczne do przeliczeń wysokości elipsoidalnych do
obowiązującego układu wysokości. Pomiary na przekrojach wykonano przy pomocy stacji
tachimetrycznej NIKON serii DTM-501. Przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami
„1965” i „1992” wykonano posługując się oprogramowaniem GEONET_unitrans wersja 8.2.
Obliczenia pikiet wykonano programem WinKalk wersja 3.7.
Pomiary przepływu na wytypowanych profilach były wykonywane, w zaleŜności od
głębokości wody, metodą tradycyjną przy pomocy młynka hydrometrycznego lub
prądomierza akustycznego.
Na profilach o głębokości około 1m i poniŜej, pomiar przeprowadzano młynkiem
hydrometrycznym, zgodnie z instrukcją wykonywania pomiarów, obowiązującą w IMGW.
W przypadku głębokości większych od 1m, pomiary wykonywane były za pomocą
prądomierza akustycznego Workhorse Rio Grande ADCP firmy RD Instruments. Przetwornik
prądomierza doplerowskiego wraz z zintegrowaną z nim anteną GPS holowany był za łodzią
motorową wzdłuŜ profilu.
Do wyznaczenia przepływów uŜywano standardowego oprogramowania WinRiver
firmy RD Instruments.
W kaŜdej sesji pomiarowej wyznaczano aktualną rzędną zwierciadła wody dowiązując
ją stacją tachimetryczną do punktów bazowych o wyznaczonej wysokości.
4.2. Forma przekazania danych
Rezultaty prac pomiarowych wykonanych przez Oddział Morski IMGW w Gdyni
przedstawiono
w
załącznikach
zawierających
przekroje
poprzeczne
i
podłuŜne
poszczególnych rzek.
Wszystkie tabele, materiał zdjęciowy oraz przekroje poprzeczne i profile podłuŜne
zostały zapisane na dysku CD będącym integralną częścią tego opracowania.
17
5. Wyznaczanie terenów bezpośredniego zagroŜenia powodzią od wody o
prawdopodobieństwie występowania (przewyŜszenia) p=1% i 10% na
mapach topograficznych w skali 1:10 000.
Do tworzenia map stref zagroŜenia powodziowego został wykorzystany program
ArcView GIS. Pozwoliło to na stworzenie mapy tematycznej, w której poszczególne
elementy składowe mapy zapisane są w oddzielnych warstwach tematycznych.
5.1 Opracowanie podkładów rastrowych map topograficznych w skali 1:10 000
Ze względu na brak map wektorowych z terenu zlewni Liwy, jako podkłady mapowe
do tworzenia warstw tematycznych map zagroŜenia powodziowego rzeki Liwy, wykorzystano
rastrowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 w układzie "PUWG – 1965”. Obrazy rastrowe
zostały zapisane jako monochromatyczne w formacie TIFF z rozdzielczością 300dpi.
Schematyczny układ arkuszy map wykorzystanych w opracowaniu przedstawiono na rys 1.
Obrazy rastrowe zostały przeliczone do układu PUWG-1992 zgodnie z algorytmami
przeliczeniowymi zawartymi w instrukcji "Wytyczne techniczne. G-1.10. Formuły
odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych."
Przejścia transformacyjne realizowane były na podstawie następującego schematu:
18
Przy tworzeniu nowych przeliczonych plików wykorzystano metodę interpolacji
najbliŜszego sąsiedztwa. W metodzie tej wartość nowego piksela zostaje przypisana na
podstawie wartości piksela najbliŜszego do transformowanego.
5.2 Opracowanie warstw tematycznych
Na podstawie uzyskanych informacji z róŜnych ośrodków administracji, pomiarów
terenowych, obliczeń hydraulicznych i opracowanych podkładów rastrowych opracowano dla
Liwy następujące warstwy tematyczne:
-
kilometraŜ rzeki,
-
wodowskazy,
-
budowle mostowe,
-
wały przeciwpowodziowe,
-
granice gmin,
-
strefy bezpośredniego zagroŜenia powodziowego od wody 1% i 10%.
5.3 KilometraŜ
Warstwa kilometraŜu została opracowana w celu właściwego odwzorowania
odległości pomiędzy poszczególnymi przekrojami poprzecznymi. Wyznaczony został poprzez
pomiar odległości w linii nurtu koryta rzeki na podkładach mapowych w skali 1:10 000.
Próby określenia lokalizacji przekrojów na podstawie kilometraŜu według ”Podziału
hydrograficznego Polski” IMGW 1983 prowadziły do występowania niewłaściwych
odległości pomiędzy przekrojami. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywać naleŜy w tym, iŜ
kilometraŜ przedstawiony w „Podziale hydrograficznym Polski” opracowany był na
podstawie map w skali 1:50000.
5.4 Strefy zagroŜenia powodziowego A1 i A10
Rodzaj warstwy – poligon.
Podstawą do wyznaczenia granic stref były punkty pomiarowe przekrojów
poprzecznych oraz podkład mapowy ze szczególnym uwzględnieniem informacji o rzeźbie
terenu doliny rzeki tj. warstwic i pikiet wysokościowych.
PoniewaŜ za podstawę wykreślenia granic przyjęto dane wysokościowe z map
topograficznych w skali 1:10 000, moŜe powodować to niedokładności zasięgu zalewu w
stosunku do map bardziej dokładnych (np. map do celów projektowych). W przypadku
wystąpienia w/w niedokładności decyduje rzędna zwierciadła wody. Rzędną moŜna odczytać
z tabeli Liwa-przekrój podłuŜny.xls w katalogu „Liwa opracowanie” na płycie CD. Rzędne
19
pomiędzy punktami załamania moŜna obliczać korzystając z metody aproksymacji liniowej
(jest to linia prosta).
5.5 Wodowskazy
Typ warstwy – punkty.
Warstwa lokalizacji posterunków wodowskazowych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej została opracowana na podstawie danych historycznych IMGW
zweryfikowanych pomiarami terenowymi.
5.6 Budowle mostowe
Typ warstwy – punkty.
Warstwa lokalizacji budowli mostowych opracowana została na podstawie materiałów
przekazanych przez RZGW Gdańsk oraz pomiarów terenowych.
5.7 Wały przeciwpowodziowe
Typ warstwy – linia.
Warstwa lokalizacji wałów przeciwpowodziowych opracowana została na podstawie
„Zestawienia oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych” uzyskanych z
WZMiUW województwa warmińsko-mazurskiego.
5.8 Gminy
Typ warstwy – linia.
Warstwa granic poszczególnych gmin opracowana zgodnie z obecnie panującym
podziałem administracyjnym. RóŜnica pomiędzy przebiegiem granic gmin na mapach
topograficznych, a wektorową warstwą podziału administracyjnego wynika z wykorzystania
jako źródła danych dla warstwy wektorowej map topograficznych w mniejszej skali
tzn.1:100000. Stąd teŜ granice w formie wektorowej nie są tak dokładne jak granice jednostek
administracyjnych przedstawione na podkładowych mapach topograficznych 1:10 000.
Część geometryczna wektorowych warstw tematycznych została uzupełniona o tabele
danych atrybutowych dla poszczególnych obiektów.
Wszystkie warstwy wektorowe zostały zapisane w formacie *.shp (programu
ArcView).
20
5.9 Wydruki map
Kompozycje map zawierających obrazy rastrowe map topograficznych oraz zestawy
danych wektorowych zostały wydrukowane barwnie. Obszar wydruku map jest zgodny z
obszarem podkładowych map topograficznych w skali 1:10 000.
Tabela 9. Wykaz wydrukowanych arkuszy map dla rzeki Liwy
Numer mapy
KilometraŜ rzeki Liwy
1
33+000 ÷ 42+000
2
42+000 ÷ 58+000
3
58+000 ÷ 67+000
4
67+000 ÷ 79+000
4a
75+000÷Jezioro Dzierzgoń÷77+000
5
79+000 ÷ 88+000
6
88+000 ÷ 95+000
7
95+000 ÷ 102+000
8
102+000 ÷ 110+000
9
105+000 ÷ 112+000
9a
107+000 ÷ Jezioro Piotrkowskie
21
22
6. Literatura
1.
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., Hydrometria, PWN,
Warszawa 1993
2.
IMPEXGEO, Instrukcja Obsługi Rejestratora GPS Trimble TSCe.
3.
IMPEXGEO, Odbiorniki GPS 5700.
4.
IMPEXGEO, Oprogramowanie Rejestratora GPS Trimble TSCe Survey Conntroller
v.10.6. Podstawowe informacje uŜytkownika.
5.
IMPEXGEO, Oprogramowanie TRIMBLE GEOMATICS OFFICE.
6.
IMPEXGEO, TOTAL STATION Seria DTM – 501, Instrukcja obsługi.
7.
Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w Budownictwie Lądowym i Wodnym, WSziP,
Warszawa 1997.
8.
Kosiński W., Geodezja, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
9.
Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R. „Strefy zagroŜenia Powodziowego“
Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław 2000
10.
Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa 1994.
11.
Pasławski Z., Metody Hydrometrii Rzecznej, IMGW, WKiŁ, Warszawa 1973.
12.
Praca zbiorowa pod kier. Juliusza Stachy, Podział Hydrologiczny Polski, IMGW,
Warszawa 1986.
13.
Instrukcja modelu HEC-RAS Hydraulic Reference Manual
23
7. Załączniki
•
Profile:
o podłuŜny
o poprzeczne
•
Mapy stref bezpośredniego zagroŜenia powodzią na rzece Liwie
•
Opracowanie w formie elektronicznej na płycie CD
Zawartość płyty:
1. Katalog "Liwa opracowanie" zawiera podkatalogi:
-Liwa poprzeczne a-cad
-Liwa podłuŜne a-cad
-zdjęcia budowle hydrotechniczne
oraz pliki w formacie *.xls:
-Liwa zestawienie (opis rzeki, kilometraŜ, m. przekrojów, dopływy i odpływy,
budowle hydrotechniczne, budowle opis, wodowskazy, pozwolenia wodnoprawne)
- Liwa przekrój podłuŜny
- Liwa profile poprzeczne,
oraz plik w formacie *.doc z opisową częścią projektu
2. Katalog "Warstwy_map" zawiera warstwy wektorowe w formacie *.shp:
- ″gminy92_1_region″ - podział na gminy,
- "mosty" - lokalizacja mostów,
- "liwa kilometraŜ 2004" - warstwa punktowa kilometraŜu rzeki,
- "wały" - lokalizacja obwałowań,
- "wodowskazy" - lokalizacja posterunków wodowskazowych,
- "liwa wykonane" - lokalizacja punktów pomiarowych przekrojów poprzecznych,
- "liwa 10%" - tereny o prawdopodobieństwie wystąpienia wody 10%,
- "liwa 1%" - tereny o prawdopodobieństwie wystąpienia wody 1%.
3. Katalog "Wydruki" zawiera w podkatalogach ("eps", "jpg") przygotowane do wydruku
kompozycje map w formatach *.eps i *.jpg
4. Katalog "Rastry" zawiera warstwy rastrowe podkładów topograficznych w formacie *tif.
24
Download