zapytanie ofertowe - Szkolenia EFS

advertisement
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN PROJEKTU
„Spawacz na medal”
Definicje
Projekt – projekt „Spawacz na medal” realizowany przez firmę SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Paca 37. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne
kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”). Projekt jest
realizowany na podstawie umowy nr POKL.8.1.1-16-045/12-00 Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Opolu.
Podmiot udzielający pomocy – SEKA S.A. ul. Paca 37 Warszawa
Realizator projektu - SEKA S.A Oddział Opole z siedzibą w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7, 45084 Opole
Biuro projektu – siedziba biura projektu mieszcząca się w siedzibie SEKA S.A. Oddział Opole
ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Samozatrudniony – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca
pracowników1.
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników włącznie, którego
roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników włącznie,
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników włącznie i
którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43
milionów euro.
Kwalifikator MSP online dostępny jest pod adresem: http://kwalifikator.een.org.pl/ . Więcej informacji
nt. Definicji MSP można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.parp.gov.pl, w zakładce Dofinansowanie > kwalifikator MSP lub w biurze Projektu.
Beneficjent Pomocy – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 z późn zm.) zakwalifikowane do udziału
w projekcie.
Uczestnik – pracownik wydelegowany na szkolenie przez Beneficjenta Pomocy lub osoba
samozatrudniona uczestnicząca w szkoleniu.
Strona internetowa projektu – strona internetowa na której będą zamieszczane wszystkie informacje
dotyczące Projektu: www.efs.seka.pl
Pomoc de minimis – szczególny rodzaj pomocy publicznej, która ze względu na swą małą wartość
nie
powoduje
zakłócenia
konkurencji
na
rynku.
Zasady
udzielania
pomocy
de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania srt. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla
jednego Beneficjenta Pomocy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro
Osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników należy traktować jako przedsiębiorstwo i wykazać (w
zależności od liczby zatrudnionych pracowników) jako mikro- małe lub średnie przedsiębiorstwo.
1
1
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w okresie 3 kolejnych lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Czas trwania projektu: 01.02.2013r. - 31.07.2014r.
2. Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie spawania dla 126 osób samozatrudnionych
lub pracujących w przedsiębiorstwach na terenie województwa opolskiego.
3. Wsparcie skierowane jest do 32 mikro-, 6 małych i 2 średnich przedsiębiorstw posiadających
siedzibę na terenie województwa opolskiego.
4. W ramach projektu wsparcie otrzyma 126 pracowników (Uczestników) - w tym
samozatrudnieni - oddelegowanych do udziału w projekcie przez pracodawców
(Beneficjentów Pomocy; w tym 6 kobiet oraz 120 mężczyzn).
5. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, a w szczególności:
a. kryteria rekrutacyjne;
b. zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń;
c. zasady kwalifikacji na szkolenia;
d. zasady organizacji szkoleń
6. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganiem spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do
kompetencji Menadżera Projektu.
7. Odpowiedzialność za właściwą realizację szkoleń ponosi Koordynator Projektu.
§ 2 Kryteria rekrutacyjne
1. W projekcie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
 posiadają status osoby samozatrudnionej, mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 posiadają siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
na terenie województwa opolskiego;
 wydelegują
na
szkolenia
pracownika/pracownicę
zatrudnionego/zatrudnioną
w oparciu o umowę o pracę, którego miejsce pracy znajduje się na terenie województwa
opolskiego/SA osobą samozatrudnioną i biorą udział w projekcie;
 przedsiębiorstwo nie wykorzystało limitu pomocy de minimis i nie przekroczy go uwzględniając
pomoc de minimis otrzymaną w ramach Projektu;
 dostarczyły kompletną i podpisaną przez osoby do tego upoważnione dokumentację
rekrutacyjną.
 działają w branżach: spożywczej, metalurgicznej, chemicznej, energetycznej, budowlanej,
usługowej, drzewnej /weryfikowane na podstawie PKD/
 do sierpnia 2012r. nie korzystali z pomocy szkoleniowej w województwie opolskim ramach
Poddziałania 8.1.1 POKL – dotyczy pracownika i pracodawcy.
2. W projekcie wsparcie mogą otrzymać Uczestnicy którzy:
 zostali wydelegowani przez przedsiębiorstwo spełniające kryteria rekrutacji/
samozatrudnione, które zadeklarują chęć udziału w projekcie;
 podpiszą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie;
osoby
2
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

spełniają kryteria dostępu wymienione w pkt. 1 powyżej.
§ 3 Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń
1. Rekrutację do projektu prowadzi Specjalista ds. rekrutacji i promocji przy wsparciu Biura
Projektu.
2. Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji zamieszczona jest na stronie internetowej
projektu www.efs.seka.pl
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
I. Etap pierwszy
1. Rezerwacja miejsca poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej
poprzez stronę internetową projektu;
2. Ocena zawartości formularza zgłoszeniowego i spełniania podstawowych kryteriów
kwalifikowalności przedsiębiorstwa i uczestników przez specjalistę ds. rekrutacji.
3. Przesłanie automatycznej odpowiedzi zawierającej wersję elektroniczną wszystkich
dokumentów rekrutacyjnych.
II. Etap drugi
4. Wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych w tym dotyczących pomocy publicznej i
przesłanie kompletu oryginałów (lub dostarczenie osobiście) do Biura Projektu. Na komplet
dokumentacji składają się:
 Umowa szkoleniowa w 2 egzemplarzach,
 Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego
(wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostarczeniem do biura projektu) wypis
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /preferowana wersja z
elektronicznej bazy www.ceidg.gov.pl lub ekrs.gov.pl – nie wymaga podpisu/
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 Oświadczenie o pomocy de minimis jaką przedsiębiorstwo otrzymało w okresie bieżącego
roku podatkowego oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych wraz z
kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem” wszystkich uzyskanych w tym
okresie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 Sprawozdanie finansowane za ostatnie 3 zamknięte lata obrotowe (jeśli podmiot jest
zobowiązany do tworzenia sprawozdań (wyłącznie do wglądu).
 Deklaracja uczestnika,
 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
SEKA S.A. jako podmiot udzielający pomocy publicznej jest zobowiązana do sprawdzenia czy
potencjalny Beneficjent Pomocy nie jest w złej kondycji finansowej, która wyklucza udzielenie
pomocy.
SEKA S.A. nie będzie gromadzić kopii sprawozdań oraz udostępniać informacji na ich temat
innym podmiotom.
3
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Weryfikacja przez Biuro Projektu przesłanych dokumentów pod względem formalnym
i możliwości udzielenia pomocy de minimis.
UWAGA!
Dokumenty wypełnia i podpisuje pracodawca delegujący pracownika do projektu.
Dokumenty podpisują osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.
III. Etap trzeci
6. Powiadomienie przedsiębiorstwa o wynikach rekrutacji,
7. Podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia oraz wystawienie przedsiębiorstwu zaświadczenia o
udzielonej pomocy de minimis,
Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie
internetowej projektu.
§ 4 Kwalifikacja uczestników na szkolenia
1. Kwalifikacji kandydatów/kandydatek do udziału w szkoleniach dokonuje Specjalista ds.
rekrutacji i szkoleń.
2. W przypadku większej ilości osób rekomendowanych do przeszkolenia niż ilość miejsc
w projekcie, o przyjęciu decyduje Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń po konsultacji z
Koordynatorem Projektu i Beneficjentem Pomocy.
3. Do udziału w szkoleniach zakwalifikowane będą osoby, które złożą wszystkie wymagane
dokumenty rekrutacyjne.
4. Przedsiębiorstwo przedstawia ostateczną listę osób oddelegowanych do udziału
w szkoleniach wraz z oświadczeniem, że są to osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę
(nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających
pracowników).
5. O zakwalifikowaniu na szkolenie kandydaci informowani będą e-mailowo lub telefonicznie.
6. Postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie uznaje się za zakończone w momencie
potwierdzenia uczestnictwa danej osoby w szkoleniu.
§ 5 Wsparcie w ramach projektu
1. Przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projekcie po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia
(w dwóch egzemplarzach).
2. Na wsparcie w ramach projektu składa się:
● Kurs w zakresie spawania – zgodnie z umową
3. Wsparcie w ramach projektu objęte jest pomocą de minimis.
4. W ramach kursu zapewniane są:
 materiały szkoleniowe,
 prowadzący,
 sale szkoleniowe,
 poczęstunek,
 badania lekarskie uczestników,
4
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego




odzież ochronna dla uczestników,
ubezpieczenie NWW,
egzamin – certyfikacja,
wydanie książeczki spawacza.
5. Wsparcie w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne o ile zostaną zachowane warunki
udzielania pomocy de minimis.
6. Odpowiedzialność za właściwą realizację szkoleń ponosi Specjalista ds. organizacji szkoleń.
§ 6 Obowiązki uczestników
1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do:
 podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w pierwszym dniu szkolenia,
 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach;
 zachowania bezpieczeństwa zgodnego z przepisami podczas zajęć praktycznych.
 potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;
 wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych.
 przystępowania do egzaminów.
2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze, co najmniej
90% czasu przewidzianego programem zajęć. Frekwencja ta jest wymagana do otrzymania
certyfikatu lub zaświadczenia.
3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do
usprawiedliwienia nieobecności i uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację
uczestnictwa w projekcie.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej wyżej, w uzasadnionych przypadkach Koordynatora
Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie. Warunkiem dalszego
udziału uczestnika w projekcie jest nadrobienie zaległych zajęć w innym terminie ustalonym z
Specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń. Nadrobienie zaległych zajęć będzie możliwe jedynie w
przypadku, gdy pozwolą na to warunki organizacyjne (wielkość sali, liczba uczestników).
5. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
 przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Koordynatora
Projektu na kontynuacje uczestnictwa w projekcie;
 złożenie pisemnej rezygnacji z uczestnictwa;
 wykrytej niekwalifikowalności Beneficjenta Pomocy – w przypadku, gdy Beneficjent
pomocy przedstawił nieprawdziwe informacje ubiegając się o zakwalifikowanie do
projektu.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W przypadku:
 Rezygnacji Beneficjenta Pomocy z udziału w projekcie w trakcie korzystania ze wsparcia,
 składania oświadczeń niezgodnych z prawdą skutkujących niekwalifikowalnością kosztów,
Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez SEKA S.A.
związanych z udzieleniem wsparcia i wyszczególnionych w umowie o udzieleniu wsparcia.
2. W przypadku zatajenia informacji o przekroczeniu limitu pomocy de minimis Beneficjent
5
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Projekt "Spawacz na medal" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3.
4.
5.
6.
7.
Pomocy zwraca SEKA S.A. koszty, które przekroczyły tenże limit.
SEKA S.A. może dochodzić od Beneficjenta Pomocy roszczeń powstałych w kontekście ust. 1
i 2 na drodze sądowej.
Zabronione jest dokonywanie modyfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
SEKA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym każdorazowo poinformuje na
stronie internetowej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Beneficjent Pomocy i uczestnik szkolenia każdorazowo akceptują zapisy regulaminu i
zobowiązują się do stosowania go poprzez podpisanie oświadczenia w umowie
szkoleniowej – o udzielenie wsparcia.
ZMIANY W REGULAMINIE DOTYCZĄCE
WPROWADZONO 17.02.2014R.
REKRUTACJI
OSÓB
SAMOZATRUDNIONYCH
6
Projekt „Spawacz na medal”
Nr umowy: POKL.08.01.01-16-045/12-00.
Biuro projektu: SEKA S.A./ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
www.efs.seka.pl tel. 77 456 52 67
Download