Czas pracy - Maciej Sekunda

advertisement
CZAS PRACY DLA PRACODAWCY
I PRACOWNIKA
Maciej Sekunda
Prezes SEKA S.A.
www.seka.pl
S
E
K
A
S
D D
.
D D
A
.
Czas pracy jako
przedmiot sporów, strajków,
walki pracowników z pracodawcami
www.seka.pl
S
E
K
A
S
D D
.
D D
A
.
Teoria prawa pracy wyodrębnia dwie jego
podstawowe funkcje
 ochronną
 organizatorską
www.seka.pl
Art. 18 § 1 Postanowienia umów o pracę
oraz innych aktów, na których podstawie powstaje
stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla
pracownika niż przepisy prawa pracy
S
E
K
A
S
D D
.
D D
A
.
www.seka.pl
S
E
K
A
S
D D
.
D D
A
.
Art. 128 § 1 Czasem pracy jest czas,
w którym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
www.seka.pl
Indywidualne systemy czasu pracy
 art. 143 – skrócony tydzień pracy
 art. 144 – praca weekendowa
www.seka.pl
Indywidualne rozkłady czasu pracy
 art. 142 na wniosek pracownika, pracodawca
może ustalić indywidualny układ czasu pracy
 art. 140 ruchomy czas pracy
www.seka.pl
Art. 148 Ograniczenie stanowiska pracy
w wymiarze ponad 8 godzin
- w warunkach przekroczenia NDS i NDN,
- pracownic w ciąży,
- pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 roku
życia (bez ich zgody).
www.seka.pl
Pracodawca a czas pracy
Art. 100 § 2 pkt 1 Pracownik jest obowiązany
w szczególności przestrzegać czasu pracy
ustalonego w zakładzie pracy
www.seka.pl
Okres rozliczeniowy
Art.129 §2 okres rozliczeniowy może być
przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy,
przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
www.seka.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.seka.pl
Download