hendi06124_Piec EX, GX, DX, UMI, VAPOR

advertisement
INFORMACJE OGÓLNE
• Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi w celu prawidłowego, efektywnego i
bezpiecznego użytkowania pieca.
• Urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przez specjalistów. Montaż, konserwację i w razie
konieczności naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. W przypadku
naprawy należy skontaktować się z firmą świadczącą usługi gwarancyjne, żądając, aby do naprawy
wykorzystano wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Przed montażem należy sprawdzić, czy wartość zasilania jest zgodna z wartością na płytce znamionowej
urządzenia.
• Urządzenie jest bezpieczne pod warunkiem podłączenia do gniazda ze sprawnym uziemieniem (należy
sprawdzać okresowo), zgodnie z normami IEC.
• W żadnym przypadku nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych.
• Przed czyszczeniem piec należy odłączyć od zasilania.
• Po zakończeniu pracy należy dokładnie wyczyścić wnętrze piecyka.
• Do czyszczenia pieca nie stosować szorujących środków czyszczących.
• Zachować niniejszą instrukcję obsługi.
DYREKTYWY WSPÓLNOTOWE
• Piece wyprodukowano zgodnie z dyrektywą w sprawie niskiego napięcia 73/23/EEC oraz dyrektywą w
sprawie zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC, zmienionej dyrektywą 93/68/EEC.
MONTAŻ
Czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do montażu urządzenia
• Przed montażem pieca należy ściągnąć przylegającą osłonę ochraniającą pudło i usunąć wszelkie
pozostałości kleju.
Miejsce montażu pieca
• Piec należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu, w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
Piec należy umieścić w taki sposób, aby boczne ścianki i tylna ścianka były dostępne w celu wykonania
podłączeń elektrycznych.
Podłączenia elektryczne
• Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami (CEI 61-50).
• Przed połączeniem pieca należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość w sieci są zgodne z wartościami
na płytce znamionowej pieca; dopuszcza się odchylenie od wskazanej wartości napięcia o 10%.
• Piec należy podłączyć do uziemionego gniazdka sieciowego. Na płytce zaciskowej urządzenia
umieszczono słupek z następującym symbolem:
• Piecyk należy włączyć do układu uziemienia, a połączenie wykonać za pomocą przewodu o min.
przekroju 10 mm2, podłączonym do słupka z symbolem, umieszczonym na tylnej części urządzenia.
1
• Kable zasilający (typ H07 RN-F) umieścić w taki sposób, aby nie nagrzał się do temp. powyżej 50°C.
Należy korzystać z wyłącznika odcinającego dopływ prądu i przewód zerowy z bezpiecznikiem
przeciwnapięciowym.
Nie rozłączać żółtego/zielonego przewodu uziemiającego.
Przewód doprowadzający wodę.
Dotyczy wszystkich modeli UMI/VAPOR.
• Podłączyć złączkę dopływu wody do właściwej instalacji, po uprzednim złożeniu właściwego filtra
mechanicznego i zaworu odcinającego.
• Woda powinna mieć stopień twardości <10°F, aby nie dopuścić do zapchania obwodu.
• Dopuszczalne ciśnienie doprowadzanej wody wynosi od 150 do 250 kPA (1.5 – 2 bar).
Spust wody
• Spust wody znajduje się w dolnej części pieca i jest podłączony do sztywnej rurki, której średnica nie
może być mniejsza od średnicy złączki spustu. Aby umożliwić odpływ wody, rurkę należy umieścić na
wysokości co najmniej 20 cm pod złączką.
• Zatkanie odpływu wody może spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu w komorze pieca lub
wydobywanie się pary przez drzwiczki pieca.
• Aby zapobiec odkładaniu się kamienia w modelach UMI/VAPOR zaleca się montaż zestawu do
uzdatniania wody.
PIEC Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA
• Piece z wymuszonym obiegiem powietrza umożliwiają nowoczesne gotowanie, oszczędne pod
względem zużycia czasu i energii, a także gwarantujące zachowanie dobrych właściwości
przygotowywanych potraw. Dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza w komorze pieca w krótkim czasie
dochodzi do wytworzenia odpowiedniej temperatury, co zapewnia równomierne gotowanie potrawy nawet
przy całkowitym wypełnieniu pieca.
SPOSÓB KORZYSTANIA Z PIECA
• Urządzenie powinno być obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
• Przed pierwszym użyciem pusty piec należy podgrzać do najwyższej temperatury, aby wypalić
pozostałości smarów z zakładu produkcyjnego.
• Przed rozpoczęciem pracy należy wstępnie podgrzać komorę pieca. Jest to bardzo ważna czynność.
Należy ją wykonywać przez co najmniej 10 minut przed każdym użyciem pieca.
• Po ustawieniu czasomierza (ryc. 2), następuje włączenie pieca mechanicznego, uruchomienie
odpowiedniego sygnalizatora ostrzegawczego, oświetlenia wnętrza komory i przełącznika ustawienia
czasu gotowania. W przypadku modeli cyfrowych należy przejść do odpowiedniej części instrukcji.
W modelach 23 MX UMI - 36 PX UMI - 43 DX UMI - 43 MX UMI - 44 PX UMI, w celu włączenia
dopływu wody i zwiększenia poziomu wilgotności należy nacisnąć zielony przycisk na pulpicie.
2
W modelach 46 PX VAPOR – 45 GX VAPOR – 64 PX VAPOR - 61 GX VAPOR - 104 PX VAPOR –
101 GX VAPOR, poziom wilgotności jest regulowany za pomocą regulatora elektrycznego,
uruchamianego za pomocą odpowiedniego pokrętła na pulpicie. W przypadku modeli cyfrowych należy
przejść do odpowiedniej części instrukcji.
Sposób korzystania z czujnika temperatury potrawy: Aby uruchomić termostat czujnika temperatury
potrawy należy najpierw zaprogramować temperaturę na wyświetlaczu cyfrowym. Szpilkę czujnika
umieścić w potrawie po jej włożeniu do komory pieca. Jeśli temperatura wewnątrz potrawy osiągnie
zadaną wysokość, urządzenia wyda sygnał dźwiękowy (wyłącznie w modelach cyfrowych), informującym
o tym, że potrawa jest gotowa. Szpilkę można także wykorzystać jako detektor temperatury, jeśli umieści
się ją luźno wewnątrz komory.
WIELOFUNKCYJNY SYSTEM TACY
W modelach 31 GX UMI – 31 EX VAPOR – 36 PX UMI – 36 EX VAPOR - 44 PX UMI - 44 EX
VAPOR - 41 GX UMI – 41 EX VAPOR, 46 PX VAPOR, 46 EX VAPOR, 45 GX VAPOR, 45 EX
VAPOR, 64 PX VAPOR, 64 EX VAPOR, 61 GX VAPOR, 104 PX VAPOR, 104 EX VAPOR, 101
GX VAPOR, 101 EX VAPOR zaprojektowano wielofunkcyjną tacę. Można ją stosować zarówno w
wersji dla gastronomii, tzn. z kratkami lub formami 1/1 GN jaki w wersji do ciast z formami o wymiarach
600x400.
• Aby otrzymać wersję dla gastronomii lub do pieczenia ciast wystarczy odwrócić tacę z prawej strony na
lewą. Wystarczy odkręcić śruby mocujące tacę i odwrócić obie tace (ryc. 4).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia piec należy odłączyć od zasilania (piec należy często czyścić).
• UWAGA: Piec należy czyścić codziennie, przy temperaturze urządzenia w przedziale 40°C - 50°C.
Zawiasy należy czyścić bardzo ostrożnie, aby zapewnić trwałość urządzenia. Do czyszczenia pieca należy
używać odpowiednich środków czyszczących. Nie należy stosować środków do czyszczenia grilla, ze
względu na ich właściwości korozyjne i wysoką zawartość sody kaustycznej.
W przypadku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących może dojść do korozji elementów
pieca. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej
konserwacji lub stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.
3
MODELE
Model
Liczba silników
Możliwość odwrócenia tacy
43 DX
2
NIE
43 DX UMI
2
NIE
43 MX
1
NIE
43 MX UMI
1
NIE
43 SE VAPOR
1
TAK
36 PX UMI
1
TAK
36 EX VAPOR
1
TAK
44 PX UMI
2
TAK
44 EX VAPOR
2
TAK
45 GX VAPOR
2
TAK
45 EX VAPOR
2
TAK
46 PX VAPOR
2
TAK
46 EX VAPOR
2
TAK
64 PX VAPOR
2
TAK
64 EX VAPOR
2
TAK
104 PX VAPOR
3
TAK
104 EX VAPOR
3
TAK
12 GX
1
NIE
23 MX
1
NIE
23 MX UMI
1
NIE
25 EX VAPOR
1
TAK
31 GX UMI
1
TAK
31 EX VAPOR
1
TAK
4
41 GX UMI
2
TAK
41 EX VAPOR
2
TAK
61 GX VAPOR
2
TAK
61 EX VAPOR
2
TAK
101 GX VAPOR
3
TAK
101 EX VAPOR
3
TAK
Uwaga: Modele z funkcją odwrócenia tacy umożliwiają lepsze rozprowadzanie ciepła i gwarantują bardziej
równomierne ugotowanie potrawy.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przed rozpoczęciem czyszczenia piec należy odłączyć od zasilania (piec należy często czyścić).
• UWAGA: Piec należy czyścić codziennie, przy temperaturze urządzenia w przedziale 40°C - 50°C.
Zawiasy należy czyścić bardzo ostrożnie, aby zapewnić trwałość urządzenia. Do czyszczenia pieca należy
używać odpowiednich środków czyszczących. Nie należy stosować środków do czyszczenia grilla, ze
względu na ich właściwości korozyjne i wysoką zawartość sody kaustycznej.
W przypadku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących może dojść do korozji elementów
pieca. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej
konserwacji lub stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.
OBIEG POWIETRZA
Ryc. 5
CYKL 1
CYKL 2
CYKL 1
CYKL 2
WERSJA WIELOFUNKCYJNA
• Wewnątrz modeli (23 MX - 23 MX UMI - 43 MX - 43 MX UMI) znajdują się 3 rezystory i grill.
Każdy rezystor ma bardzo dużą moc. Za pomocą przełącznika można ustawić różne rodzaje sposobów
gotowania, odpowiednio do potrzeb (ryc. 6). Grill umożliwia przyrumienienie potrawy, gotowanie "au
gartin" i grillowanie.
MULITSYTEM
ONLY FAN – TYLKO WENTYLATOR
OFF – WYŁĄCZONE
LIGHT – OŚWIETLENIE
CIRCULAR ELEMENT + FAN – OBIEG POWIETRZA I WENTYLATOR
GRILL + FAN – GRILL I WENTYLATOR
GRILL – GRILL
5
UPPER ELEMENT – ELEMENT GÓRNY
LOWER ELEMENT – ELEMENT DOLNY
UPPER AND LOWER ELEMENTS – ELEMENTY GÓRNY I DOLNY
UPPER AND LOWER ELEMENTS + FAN – ELEMENTY GÓRNY I DOLNY I WENTYLATOR
WERSJA CYFROWA
W modelach (25 EX UMI VAPOR - 31 EX VAPOR – 36 EX VAPOR - 41 EX VAPOR - 43 SE
VAPOR - 44 EX VAPOR – 45 EX VAPOR – 46 EX VAPOR - 61EX VAPOR – 64 EX VAPOR –
101 EX VAPOR - 104 EX VAPOR), z funkcją sterowania cyfrowego, obsługa pulpitu jest łatwiejsza, ze
względu na zabezpieczenie przed kurzem i płynami. Urządzenie umożliwia zaprogramowanie do 50
cyklów gotowania.
PRZYCISKI FUNKCYJNE
• ON/OFF – Po naciśnięciu jeden raz, następuje włączenie wyświetlacza i rezystorów. Po naciśnięciu
drugi raz, następuje wyłączenie urządzenia, choć jest do niego doprowadzana energia elektryczna.
• P – Wybór numeru programu.
• F – Wybór numeru kodu fazy
• + Zwiększenie: numeru programu/ temperatury/ czasomierza gotowania i ilości pary/ parametrów.
• - Zmniejszenie: numeru programu/ temperatury/ czasomierza gotowania i ilości pary/ parametrów.
• START/STOP – START – włączenie czasomierza programu pieczenia, STOP – zatrzymanie
czasomierza programu pieczenia
• TEMPERATURE – wybór temperatury
• TIMER – wybór długość czasu pieczenia.
• WILGOTNOŚĆ – wybór ilości pary (procentowo)
• PROBE – wybór lub rezygnacja z sondy pomiaru temperatury produktu.
• MAN - Ręczne sterowanie doprowadzania pary.
PANEL CYFROWY
(MODELE: 25 EX VAPOR, 45 EX VAPOR, 46 EX VAPOR, 61 EX VAPOR, 64 EX VAPOR, 101 EX VAPOR, 104 EX
VAPOR)
TEMPERATURE DISPLAY – WYŚWIETLACZ TEMPERATURY:
PRODUCT PROBE LED – DIODA SONDY POMIARU TEMPERATURY PRODUKTU
TIMER DISPLAY – WYŚWIETLACZ CZASOMIERZA
MOISTURISING DISPLAY – WYŚWIETLACZ POZIOMU WILGOTNOŚCI
PROGRAMS DISPLAY – WYŚWIETLACZ NUMERU PROGRAMU
PROGRAMME PUSH BUTTON – PRZYCISK WYBORU PROGRAMU
SWITCH BUTTON – PRZEŁĄCZNIK
6
DECREASING BUTTON – PRZYCISK ZMNIEJSZANIA WARTOŚCI
PRODUCT PROBE PUSH BUTTON – PRZYCISK WYBORU SONDY POMIARU TEMPERATURY PRODUKTU
TEMPERATURE PUSH BUTTON – PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY
TIMER PUSH BUTTON – PRZYCISK CZASOMIERZA
HUMIDIFCATION PUSH BUTTON – PRZYCISK WILGOTNOŚCI
PHASE DISPLAY – WYŚWIETLACZ FAZY
START/END OF PROGRAMME – URUCHOMIENIE/ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
INCREASING BUTTON – PRZYCISK ZMNIEJSZAJĄCY WARTOŚCI
MANUAL HUMIDIFICATION – RĘCZNE STEROWANIE POZIOMEM WILGOTNOŚCI
PANEL CYFROWY
(MODELE: 31 EX VAPOR, 36 EX VAPOR, 41 EX VAPOR, 44 EX VAPOR, 43 SE VAPOR)
Wyłączony piec (ON/OFF)
Kiedy piec jest wyłączony wszystkie wyświetlacze są także wyłączone, za wyjątkiem kropki
dziesiętnej, informującej o dopływie prądu do urządzenia. Wszystkie pola i alarmy są wyłączone.
Pierwsze uruchomienie urządzenia
• Przy pierwszym włączeniu pieca następuje inicjalizacja przepisów i parametrów. Na wyświetlaczu
pojawia się następujący komunikat:
“dEF ProGr” e “dEF PAr”
Włączony piec
• Po włączeniu pieca przez 2 sekundy jest wyświetlany następujący komunikat: “VEG/OCP/03/-2”
W tym czasie są sprawdzane wszystkie parametry i programy. Dzięki temu piec zostaje uruchomiony w
trybie, w którym pracował przed wyłączeniem.
Wszystkie wyświetlacze i przyciski są aktywowane i sterowanie piecem jest sprawdzane. Na
wyświetlaczu są pokazywane, w podanej kolejności, następujące dane: temperatura sondy w komorze,
czas pieczenia dla fazy 1, ilość pary (w procentach) oraz numer kodu aktywnego programu.
Jeśli sonda temperatury produktu została wybrana w fazie 1, włącza się odpowiednia dioda LED.
Włącza się oświetlenie wnętrza komory pieca.

Jeśli sonda temperatury produktu została uruchomiona co najmniej w jednej z faz programu
pracy pieca, należy wybrać przycisk PROBE, aby na wyświetlaczu temperatury wyświetlić
wartość temperatury sondy; w tym czasie dioda będzie migotać przez 8 sekund.
7

Jeśli dla parametru "Son Pro" zostanie wybrana wartość "no", przycisk sondy nie będzie
podłączony.

Podczas wstępnego ogrzewania pieca, w chwili osiągnięcia wybranej temperatury, uruchamia
się brzęczyk, jeśli podczas instalacji dla parametru "BUZZER" wybrano opcję "si"; sygnał
dźwiękowy zostanie automatycznie wyłączony po otwarciu drzwi lub po naciśnięciu jednego z
wybranych przycisków (ON/OFF, START/STOP, P, PROBE).

W celu wyłączenia pieca należy nacisnąć przycisk ON/OFF. Po pierwszym naciśnięciu
przycisku START/STOP, następuje włączenie pieczenia, a po jego następnym naciśnięciu –
proces pieczenia zostaje zatrzymany.
WYBÓR NUMERU PROGRAMU
(Poza cyklem gotowania)

Nacisnąć przycisk P, aby na wyświetlaczu wyświetlić kod numeru wybranego programu (MA,
00, 01, 02, 03, ..., 20) - numer będzie migotać. Posługując się przyciskami + i --, wybrać
odpowiedni program, a wybór zatwierdzić ponownie naciskając przycisk P. Do normalnego
trybu pracy wraca się naciskając przycisk P jeszcze raz; uruchomienie cyklu gotowania w
wybranym programie następuje po naciśnięciu przycisku START/STOP.
Naciśnięcie przycisku MA powoduje włączenie trybu obsługi ręcznej (patrz dalsza część
instrukcji).
Wizualizacja faz i wybranych programów

Podczas wyboru numeru kodu programu na wyświetlaczu są przedstawiane ustawione wartości
dla fazy 1. W celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk F. Istnieje możliwość
wyświetlenia w kolejności poszczególnych wartości dla każdej fazy. Jeśli dla danej fazy
włączono sondę temperatury produktu, zaświeci się odpowiednia dioda LED, a po naciśnięciu
przycisku sondy na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zadana temperatura, z jednoczesnym
migotaniem diody, do ponownego naciśnięcia przycisku Probe.

Po naciśnięciu przycisku P użytkownik wraca do wyboru numeru kodu programu, a po
naciśnięciu przycisku START/STOP następuje uruchomienie cyklu pieczenia w wybranym
programie roboczym.
PROGRAMOWANIE
Po naciśnięciu przez 3 sekundy przycisku P, piec włącza się w fazie, jeśli podczas instalacji dla parametru
CHI AVE wybrano opcję SI, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone trzy kreski [ -- -- --], w miejsce
których należy wpisać kod dostępu do przepisów. Wartości liczbowe wybierać za pomocą przycisków + i
--, a w celu sprawdzenia poprawności wpisanych cyfr, należy nacisnąć przycisk MAN. Po naciśnięciu
przycisku MAN po wybraniu ostatniej liczby, rozpoczyna się wprowadzanie przepisów (pod warunkiem
wprowadzenia poprawnego hasła (853). W innym przypadku urządzenie wraca do pracy w normalnym
8
trybie. Jeśli podczas instalacji dla parametru CHI AVE wybrano opcję NO, po naciśnięciu przycisku P
przez 3 sekundy następuje bezpośrednie wyjście z trybu wprowadzania przepisów.
WPROWADZANIE PRZEPISÓW

Na dolnym wyświetlaczu jest wyświetlany migoczący numer kodu wybranego programu (00,
01, 02, ..., 20). Można go zmienić za pomocą przycisków + lub --. Na wyświetlaczu fazy
zostanie wyświetlony numer 1, co stanowi informację o tym, że przedstawiane dane dotyczą tej
fazy. W celu ustawienia temperatury nacisnąć odpowiedni przycisk. Liczba na wyświetlaczu
będzie migotać, co znaczy, że można ją ustawić a pomocą przycisków + lub --; te same
czynności należy powtórzyć dla kolejnych parametrów, takich jak czas pieczenia i ilość pary.

W celu ustawienia danych dla fazy 2 (i trzeciej), należy nacisnąć przycisk F.
Odpowiedni wyświetlacz zacznie migotać, fazę należy wybrać za pomocą przycisków + lub --.
Jeśli przez 3 sekundy zostanie przyciśnięty przycisk P, lub w ciągu 15 sekund po ostatnim
naciśnięciu dowolnego przycisku, urządzenie wróci do pracy z nowymi ustawieniami.
Aktywacja i dezaktywacja sondy do mierzenia temperatury produktu

Jeśli sonda została aktywowana, świeci się odpowiednia dioda LED. W przeciwnym razie dioda
jest wyłączona. Użytkownik może aktywować sondę dla wybranej fazy roboczej, poza cyklem
pieczenia, przez ustawienie temperatury za pomocą przycisku sondy, pod warunkiem że dla
parametru Son Pro wybrano opcję Si. W przeciwnym razie Sonda jest wyłączona i nie można
je aktywować w żadnym przepisie.
Tryb pary

Para jest wprowadzana do komory w cyklach (60” lub 100”), z uwzględnieniem wartości
procentowych wybranych przez użytkownika, w każdej fazie cyklu pieczenia.
CYKL PIECZENIA

Nacisnąć przycisk START/STOP w celu włączenia lub wyłączenia cyklu gotowania. W czasie
pracy cyklu kropka dziesiętna na wyświetlaczu miga przez 0.5”. W cyklu pieczenia na
wyświetlaczu jest pokazywana temperatura we wnętrzu komory (przez sondę). Jeśli włączono
sondę pomiaru temperatury produktu, co minutę przez 8 sekund jest wyświetlana temperatura
produktu. Na wyświetlaczu czasomierza jest wyświetlany czas do końca danej fazy, co jest
sygnalizowane migoczącą kropką dziesiętną. Na wyświetlaczu wilgotności jest pokazywana
ilość pary (procentowo). Na wyświetlaczu fazy jest wyświetlany numer fazy, podobnie jak na
wyświetlaczu programu jest wyświetlany numer wybranego programu. Jeśli włączono czujnik
temperatury produktu przynajmniej dla jednej z faz wybranego programu, to po naciśnięciu
przycisku PROBE temperatura czujnika umieszczonego wewnątrz produktu jest wyświetlana
na wyświetlaczu z lewej strony przez 8 sekund, w tym czasie dioda migocze. Jeśli faza się
rozpoczęła bez czujnika temperatury produktu, trwa przez określony czas, a na wyświetlaczu
9
czasomierza jest odliczany czas, który pozostał do końca fazy.
Jeśli włączono czujnik temperatury produktu, cykl trwa przez nieokreślony czas, a koniec fazy
zaczyna się w chwili osiągnięcia przez czujnik zadanej temperatury. Następuje włączenie diody
sondy. W tym przypadku na wyświetlaczu czasomierza jest wyświetlany czas, który minął. Jeśli
na skutek uszkodzenia sondy włączy się alarm, po naciśnięciu przycisku START/STOP
następuje ponowne włączenie fazy na wcześniej oznaczony czas, a na wyświetlaczu jest
wyświetlana ustawiona długość czasu pieczenia, po odjęciu czasu, który minął.
Pod koniec każdej fazy, jeśli temperatura czujnika temperatury produktu osiągnęła zadaną
wartość, jest ona wyświetlana w postaci migoczących liczb przez 20 sekund na wyświetlaczu z
lewej strony – jednocześnie miga także odpowiednia dioda. Jeśli natomiast nie włączono
czujnika temperatury produktu, wartość przedstawiająca długość fazy jest wyświetlana
(migotanie) przez 20 sekund na głównym wyświetlaczu. Pod koniec cyklu wyświetlacz migocze
i włącza się brzęczyk.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy przed upływem 20 sekund, należy nacisnąć przycisk STOP.

W przypadku pieca elektrycznego (parametr rEL nr6 = SP), na koniec cyklu przez 2 sekundy
włącza się blokada drzwiczek.
Wizualizacja ustawionej fazy roboczej

Naciśnięcie w czasie wykonywania cyklu klawiszy umieszczonych pod wyświetlaczem
powoduje wyświetlenia ustawionych wartości.
STEROWANIE RĘCZNE

W celu wybrania sterowania ręcznego należy nacisnąć przycisk MA. Na wyświetlaczu zostaną
przedstawione, w podanej kolejności, temperatura komory, czas pieczenia, ilość pary
(procentowo) oraz komunikat MA. W tym trybie można skorzystać z jednofazowego programu
pieczenia, który można zaprogramować w taki sam sposób jak fazy przepisów, ale bez
podawania hasła.

Można ustawić temperaturę sondy pomiaru temperatury produktu (po zatwierdzeniu
przyciskiem PROBE) oraz długość czasu pieczenia. Po ponownym naciśnięciu przypisku P
urządzenie wraca do normalnej pracy.
Ręcznie sterowany cykl pieczenia włącza się i wyłącza za pomocą przycisku START/STOP.
Na koniec cyklu wartości na wyświetlaczu migają (długość cyklu pieczenia i temperatura
sondy) i włącza się brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku MAN następuje ręczne odprowadzenie
pary z urządzenia. Za pomocą przycisków umieszczonych pod wyświetlaczami można zmienić
zadane wartości nawet w czasie pracy cyklu.
REGULACJA
Sterowanie temperaturą pieca

Sterowanie temperaturą gotowania odbywa się według zadanej wartości i wartości „odczytanej”
z sondy umieszczonej wewnątrz komory.
10
Kontrolka temperatury zostaje wyłączona, jeśli wartość z sondy jest wyższa do ustawionej;
zapala się, gdy temperatura spada poniżej zadanej wartości (wartość zadana - histereza).
Histereza ma wartość parametru "ISt ErE".
Sterowanie wentylatorem

Wentylator pracuje w trybie ciągłym, a zmiana kierunku pracy napędu odbywa się co 3 minuty;
między tymi odcinkami czasu występuje 15-sekundowa przerwa w pracy wentylatora.
Automatyczne sterowanie dopływem pary (włączona opcja SET POINT)

Dopływ pary można włączyć wyłącznie po upływie co najmniej 3 minut trwania cyklu lub jeśli
temperatura w komorze przewyższa zadaną temperaturę minus 30°C.
Ręcznie sterowanie dopływem pary

Dopływ pary można włączyć wyłącznie po upływie co najmniej 3 minut trwania cyklu lub jeśli
temperatura w komorze przewyższa zadaną temperaturę minus 30°C. Jeśli odprowadzanie pary
zostało włączone automatycznie, naciśnięcie przycisku MAN nie da żadnych efektów. W chwili
naciskania przycisku na wyświetlaczu zostanie pokazany dopływ pary i ilość czasu
doprowadzania pary, który minął (1, 2, 3, ..., 9); po zwolnieniu przycisku lub po upływie 9
sekund, w których para była doprowadzana do komory, dopływ pary zostanie odcięty a na
wyświetlaczu pojawi się informacja z procentową ilością pary w danej fazie roboczej. Podczas
spryskiwania wodą wyświetla się także informacja o ilości pary.
ALARMY
O włączeniu alarmu informują migoczące komunikaty na wyświetlaczu i brzęczyk (za wyjątkiem alarmu
w przypadku otwartych drzwi). Po usunięciu przyczyny awarii, alarm zostaje automatycznie wyłączony, a
piec wraca do pracy w normalnym trybie. Wstrzymanie cyklu gotowania następuje w czasie jego trwania
w razie wystąpienia takich problemów jak przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy pieca i awaria
sondy temperatury komory pieca.
Alarm w przypadku otwarcia drzwiczek

W przypadku otwarcia drzwiczek pieca zatrzymuje się wentylator i wyłączają się rezystory oraz
zawór elektryczny dopływu pary. Na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat:
„OPEndoor”, bez migotania i bez brzęczyka.
Po otwarciu drzwiczek, mikroprzełącznik wyłącza wentylatory, rezystory pieca i zawory
elektryczne sterujące dopływem pary. Po dwóch minutach od otwarcia drzwiczek oświetlenie
wyłącza się automatycznie.
Alarm w przypadku awarii czujnika w komorze
11

Na wyświetlaczu jest wyświetlany następujący komunikat: „Pr1 Err”, włącza się brzęczyk, a
komunikat migocze, rezystory pieca zostają wyłączone.
Alarm w przypadku awarii czujnika temperatury wnętrza potrawy

Na wyświetlaczu jest wyświetlany następujący komunikat: „Pr2 Err”, włącza się brzęczyk, a
komunikat migocze, rezystory pieca zostają wyłączone. Alarm zostaje wyłączony po
naciśnięciu przycisku START/STOP, a piec rozpoczyna pracę w normalnym trybie.
Alarm w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pieca

Alarm włącza się w przypadku gdy temperatura na czujniku temperatury potrawy w komorze
przekroczy 310°C (tzn. 50°C powyżej maksymalnej dopuszczalnej temperatury, którą można
ustawić).
Na przemian wyświetlane są dwa komunikaty teM i Err, uruchamia się brzęczyk; następuje
wyłączenie rezystorów pieca.
Alarm w przypadku spadku napięcia

W przypadku spadku napięcia, po przywróceniu zasilania urządzenie wraca do pracy w trybie
sprzed awarii. Alarm nie włącza się. Po wznowieniu cyklu pieczenia, alarm spadku napięcia jest
sygnalizowany w postaci komunikatu: tEn FAI oraz poprzez włączenie brzęczyka (20 sekund).
Następnie urządzenie wraca do pracy w cyklu roboczym, odliczając czas do końca cyklu.
INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA INSTALATORA
Jednoczesne naciśnięcie przycisków P i MAN (para) przez 5 sekund, przy wyłączonym piecu (zasilanie
doprowadzane do pulpitu) powoduje wejście do trybu testowego, w którym można ustawić parametry
pracy urządzenia i usnąć awarie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat (ok. 1 s):
tESt 1.b
Test składa się z czterech części: wyświetlacze i diody, czujniki, przekaźniki i sygnału wejściowego. Aby
pominąć którąś z części, należy nacisnąć przycisk P, a po wykonaniu czwartej części, następuje przejście
do normalnej pracy urządzenia.
CZĘŚĆ 1: Test wyświetlacza
Poszczególne segmenty wyświetlacza oraz diody są włączane w kolejności. Gdy wszystkie segmenty
wyświetlacza będą włączone, zostaną wyświetlone zera i kropki dziesiętne w taki sposób, aby sprawdzić,
czy każdy segment dobrze wyświetla poszczególne elementy kreskowe.
12
CZĘŚĆ 2: Test czujników
Wyświetlacz wyświetla temperaturę czujnika temperatury pieca, a wyświetlacz czasomierza wyświetla
komunikat Pr1. Naciskając przycisk + włączamy test czujnika temperatury wnętrza potrawy. Na
wyświetlaczu jest wyświetlana temperatura czujnika temperatury potrawy, a wyświetlacz czasomierza
wyświetla komunikat Pr2. Naciskamy przycisk --, aby ponownie wyświetlić test pieca.
CZĘŚĆ 3: Test przekaźników
Za pomocą przycisku START/STOP włączamy przekaźnik wskazany na wyświetlaczu temperatury, za
pomocą przycisku + włączamy następny przekaźnik, a za pomocą -- przechodzimy do poprzedniego
przekaźnika.
CZĘŚĆ 4: Test sygnału wejściowego
Na wyświetlaczu po lewej stronie jest wyświetlany komunikat doo (sygnał wejściowy drzwiczek), a na
środkowym wyświetlaczu jest wyświetlany status ON lub OFF. Po naciśnięciu przycisku – przechodzi się
ponownie do test sygnału wejściowego drzwiczek
RESET URZĄDZENIA
Aby wymusić reset całego urządzenia w celu przywrócenia ustawień fabrycznych, w dowolnym trybie
roboczym należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund następujące przyciski: PROBE, + i
--. Pulpit zostanie uruchomiony jak przy pierwszym włączeniu. Należy ustawić wszystkie parametry pieca
i przepisy.
PARAMETRY
Po włączeniu pieca instalator może wyświetlić parametry jednocześnie naciskając przyciski P i MAN
(para) przez 5 sekund. Wyświetlany parametr można zmienić za pomocą przycisków + i --. Aby pominąć
dowolny parametr należy nacisnąć przycisk P. Po ustawieniu ostatniego parametru, piec przechodzi do
normalnego trybu pracy z nowymi parametrami. Parametry podano w poniższej tabeli:
Parametr
Opis
Wartości
Wartości
domyślne
ISt ErE
Histereza na kontrolce temperatury
2  9°C
3°C
Son Pro
Obecność/brak czujnika temperatury wnętrza
potrawy
(SI no)
SI/ tak
Tak  Nie
rEL nr6
Przekaźnik nr 6 – odblokowanie drzwiczek (SP)
rF  SP
SP
CIC AL
Brzęczyk na koniec wstępnego ogrzewania
pieca
(SI no)
no/ nie
13
Tak  Nie
CHI AVE
(SI no)
Żądanie hasła
Tak  Nie
14
no/ nie
Download