Załącznik nr 2 do procedury nr HS-PR-002 Zarządzanie

advertisement
Załącznik nr 2 do procedury nr HS-PR-002 Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców
WARUNKI WSPÓŁPRACY Z LAFARGEHOLCIM
PONIŻSZE WYMAGANIA DOTYCZĄ WSZYSTKICH DOSTAWCÓW TOWARÓW I WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE JEDNOSTKI LAFARGEHOLCIM I /LUB NA RZECZ LAFARGEHOLCIM
(ZLECENIODAWCY).
i)
WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP
a) Zalecenia i ich przestrzeganie
Na mocy niniejszego załącznika do Umowy Wykonawca/Dostawca towarów zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania
wszelkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie zakładu należącego do Grupy LafargeHolcim
oraz podczas prac wykonywanych na rzecz LafargeHolcim, stosownie do obowiązujących przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań LafargeHolcim.
Wykonawca/Dostawca towarów jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników i pracowników swoich
podwykonawców. Wykonawca/Dostawca towarów jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom, pracownikom swoich podwykonawców oraz wszystkim innym
osobom zaangażowanym w pracach wykonywanych przez Wykonawcę/Dostawcę towarów na rzecz LafargeHolcim.
Wszystkie wykonywane prace oraz dostarczone urządzenia i materiały muszą spełniać wymogi odpowiednich przepisów
prawa oraz stosownych norm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu Zleceniodawcy, należy bezwzględnie
stosować przepisy wynikające z polskiego prawa. Pracownicy Wykonawcy jak i Podwykonawców dodatkowo muszą
przestrzegać obowiązujących wymagań LafargeHolcim.
W przypadku stwierdzenia podczas okresowych kontroli warunków BHP i ppoż. nieprzestrzegania przez
pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców obowiązujących przepisów, Zleceniodawca ma prawo
rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.
Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do występowania (za pośrednictwem własnych służb – pracownicy
dozoru/ Inspektorzy BHP/lokalny koordynator LafargeHolcim) do osób kierujących pracownikami z ramienia
Wykonawcy lub jego Podwykonawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości tj. zagrożeń i
szkodliwości zawodowych wynikających z nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy lub jego
Podwykonawców przepisów i zasad BHP. Jeżeli Wykonawca zatrudnia więcej niż 100 osób to jest zobowiązany do
zatrudnienia pełnoetatowego inspektora bhp oraz do przeprowadzania regularnych inspekcji i audytów BHP.
Zleceniodawca prac zastrzega sobie prawo do niezwłocznego przerwania prac pracownika Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy właściwego nadzoru BHP nad wykonywaną przez
jego pracowników pracą oraz nad utrzymaniem dyscypliny pracy i porządku na terenie realizacji przedmiotu
umowy.
Każdy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników. Każdy z Wykonawców zabezpiecza
pierwszą pomoc swoim pracownikom na miejscu pracy.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy pracownicy ze strony Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni przez Inspektora
BHP danej lokalizacji na temat zasad BHP i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
LafargeHolcim. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie, zaakceptowanej przez Lokalnego
koordynatora LafargeHolcim, oceny ryzyka wykonywanych prac.
Wykonawca jest zobowiązany do używania narzędzi i sprzętu w dobrym stanie technicznym. Przed przystąpieniem
do zleconej pracy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Lokalnemu Koordynatorowi LafargeHolcim
potwierdzenia, że używane elektronarzędzia i inny sprzęt zasilany energią elektryczną mają aktualne badania w
zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca musi przedstawić Zleceniodawcy wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne
swoich pracowników, aktualne badania lekarskie i wysokościowe (jeżeli jest to wymagane), oraz aktualne
zaświadczenie o przeszkoleniu BHP swoich pracowników. Kierownik Robót jest obowiązany posiadać kopie ww.
dokumentów na placu budowy celem przedłożenia ich służbom BHP Zleceniodawcy bądź uprawnionym instytucjom
zewnętrznym.
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
10. Wykonawca zapewni wyposażenie na własny koszt w gaśnice na terenie budowy oraz w tych wszystkich miejscach
pracy, gdzie okaże się to konieczne. Wszystkie płyny łatwopalne muszą zostać oznaczone odpowiednimi etykietami i
należy obchodzić się z nimi w sposób, jak został na nich wskazany. Gaśnice powinny być sprawne i sprawdzone tak
jak wymaga tego producent.
11. Wykonawcy robót budowlanych oraz konstrukcyjnych zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek
niebezpiecznych robót uzyskać z odpowiednich organów nadzoru budowlanego stosowne pozwolenia – jeżeli tak
stanowi obowiązujące prawo. Na każde żądanie Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zleceniodawcy takiego
wymaganego pozwolenia przed rozpoczęciem działań wykonawczych.
12. Obecność Wykonawcy na wskazanych spotkaniach dotyczących spraw BHP, organizowanych przez Zleceniodawcę
jest obowiązkowa.
13. Wszelkie wypadki pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców muszą być zbadane przez odpowiednie służby
Wykonawcy. Raport pisemny, uwzględniający szczegóły wypadku oraz rozmiar strat, winien być przedłożony
właściwemu Lokalnemu koordynatorowi LafargeHolcim
do zachowania w aktach dotyczących całego
przedsięwzięcia.
1
1.1
1.2
b) Wymogi
Przepisy porządkowe
Wykonawca/Dostawca towarów ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby, które na podstawie
wskazania Wykonawcy/ Dostawcy towarów uzyskają wstęp na teren zakładu LafargeHolcim w związku z
realizacją Umowy.
Wykonawca/ Dostawca towarów oświadcza, że wszystkie osoby, o których mowa w punkcie 1, posiadają:
a)
wymagane kwalifikacje i uprawnienia określone przepisami prawa do wykonywania
określonych prac,
b)
odbyte i udokumentowane wymagane przepisami prawa szkolenia bhp,
c)
aktualne badania lekarskie i badania specjalistyczne wymagane do wykonywania prac
określonych Umową,
d)
opłacaną składkę ZUS,
e)
ocenę ryzyka na stanowisku pracy,
f) są zapoznani z Kartami charakterystyk substancji chemicznych stosowanych podczas pracy na rzecz
LafargeHolcim.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Wykonawcy nie wolno dopuszczać do prac
podwykonawcami.
osób nie będących jego pracownikami, lub
Wykonawca/Dostawca towarów posiada spis substancji i preparatów chemicznych stosowanych przez
pracowników podczas prac wykonywanych na rzecz LafargeHolcim.
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów przed rozpoczęciem prac na terenie lub na rzecz
LafargeHolcim (kierownicy robót oraz odpowiedzialni za sprawy BHP) są obowiązani do udziału w
spotkaniu z przedstawicielami LafargeHolcim (inspektor nadzoru, kierownik projektu, inspektor BHP,
lokalny koordynator Lafarge) w celu omówienia spraw organizacyjnych, współdziałania podczas
wykonywania prac, wzajemnej pomocy, przestrzegania BHP itp.).
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów, zwani dalej „Pracownikami”, przed rozpoczęciem prac
przechodzą instruktaż ogólny w zakresie przepisów i zasad bhp obowiązujących na terenie
LafargeHolcim oraz instruktaż szczegółowy w zakresie występujących zagrożeń i postępowania w razie
zaistnienia wypadku lub pożaru w obszarze prowadzonych robót. Szkolenie powyższe nie zastępuje
szkoleń, za które wg obowiązujących przepisów odpowiedzialny jest pracodawca pracowników
Wykonawcy/Dostawcy towarów.
Każdego dnia przed przystąpieniem do pracy i po jej ukończeniu pracownicy Wykonawcy/Dostawcy
towarów, muszą zgłosić się do wyznaczonego pracownika LafargeHolcim w celu potwierdzenia
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
rozpoczęcia i zakończenia prac – jeżeli zostało tak ustalone.
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Pracownicy mogą wejść na teren zakładu tylko za okazaniem ważnej przepustki.
Wykonawca/Dostawca towarów - może zatrudniać przy pracach na terenie zakładu LafargeHolcim lub
do prac wykonywanych na rzecz LafargeHolcim poza zakładem tylko pracowników przeszkolonych i
dopuszczonych do pracy przez wyznaczonego pracownika LafargeHolcim.
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów, do miejsc wykonywania robót są zobowiązani udać się
wyznaczoną drogą, (drogi oznaczone kolorem zielonym na tablicach przy wejściu na zakład). Chodzenie
skrótami, szczególnie przez obiekty przemysłowe, jest zabronione.
Podczas poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych obowiązują przepisy Prawa o ruchu
drogowym
Wykonawca robót ziemnych na terenie zakładu LafargeHolcim musi ogrodzić i oznakować miejsce
wykonywania tych robót za pomocą wymaganych tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Należy zachować szczególną ostrożność przy wychodzeniu z obiektów przemysłowych w przypadkach,
gdy wyjścia prowadzą na drogi zakładowe, place manewrowe lub tory kolejowe, a szczególnie gdy
występuje wzmożony ruch samochodowy.
Pracownicy są obowiązani przebywać w rejonach prowadzenia robót. Samowolne chodzenie po terenie
zakładu, którego nie dotyczą prace, jest zabronione.
Wykonawca/Dostawca towarów jest zobowiązany do:
a)
wykonywania zleconych prac zgodnie z procedurami, instrukcjami i zasadami obowiązującymi
w zakładzie LafargeHolcim. Niezbędne dokumenty zostaną przekazane przez Lokalnego Koordynatora
LafargeHolcim prac ze strony LafargeHolcim, przed przystąpieniem do pracy,
b)
przekazania wymagań ujętych w niniejszym załączniku wszystkim pracownikom objętych
umową wykonawcy/dostawcy z LafargeHolcim oraz wyegzekwowania stosowania przez nich
wymienionych obowiązków,
c)
prowadzenia prac w sposób nie stwarzający zagrożeń dla innych osób oraz wykonywania prac
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, przepisami przeciwpożarowymi oraz wytycznymi
Lokalnego Koordynatora LafargeHolcim,
d)
wstrzymania prac w całości lub w części w razie powstania zagrożenia, do czasu
usunięcia,
e)
utrzymywania w należytym stanie technicznym eksploatowany sprzęt,
f)
właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, obsady operatorów sprzętu,
jego
g)
posiadania dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi eksploatowanego sprzętu,
maszyn i samochodów,
h)
dostarczenia materiałów i sprzętu na teren wykonywanych prac objętych zakresem Umowy w
porozumieniu z Lokalnym Koordynatorem LafargeHolcim,
i)
do niezwłocznego zgłoszenia wyznaczonemu Lokalnemu Koordynatorowi LafargeHolcim:

każdego zaistniałego wypadku przy pracy, w tym również drogowego, w trakcie wykonywania
pracy na rzecz LafargeHolcim, powodującego czasową niezdolność do pracy pracownika
Wykonawcy,

każdego zaistniałego wypadku wymagającego pomocy medycznej lub pierwszej pomocy,

każdego zdarzenia niebezpiecznego, które mogło doprowadzić do wypadku przy pracy,
analizy każdego wypadku czy zdarzenia niebezpiecznego zaistniałego w związku z realizacją zadań
wynikających z Umowy.
Na terenie zakładu LafargeHolcim oraz wykonując pracę na rzecz LafargeHolcim wszyscy pracownicy
muszą używać:
 Obuwia ochronnego ze wzmocnionymi noskami zabezpieczającymi palce przed uderzeniem, na
podeszwie antypoślizgowej i antystatycznej i olejoodpornej oraz odpornej na przebicie i wysokie
temperatury, a tam, gdzie jest to wymagane, z ochroną kostki - wg normy PN-EN ISO
20345:2007,
 Okularów ochronnych ze szkłami odpornymi na uderzenia oraz osłonami – wg normy PN-EN

1.16
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
166:2005,
 Kasku z powłoką zewnętrzną nie przewodzącą ładunków elektrycznych oraz obiciem
pochłaniającym ładunki elektryczne wytrzymały również na uderzenie spadającymi
przedmiotami – PN-EN 397:1997,
 Ubrania Roboczego (spodnie z długimi nogawkami) i Odzieży Odblaskowej: wyraźnie
odróżniająca się od otoczenia pracy,
 Podczas jazdy pojazdem stosować pasy bezpieczeństwa,
 Podczas jazdy zabrania się używania telefonów komórkowych, radia CB oraz innych urządzeń
rozpraszających uwagę kierowcy (picia, jedzenia, palenia papierosów).
Podczas wykonywania prac na terenie i na rzecz LafargeHolcim może zajść potrzeba użycia
dodatkowych środków ochrony osobistej wynikających z przeprowadzonej przed rozpoczęciem prac
oceny ryzyka.
Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy towarów muszą być wyposażeni przez swojego pracodawcę w
niezbędne środki ochrony.
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zlecającego podzlecić innym podmiotom żadnych robót
związanych z wykonywanym zakresem prac określonych umową.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do znaków ostrzegawczych, informacyjnych oraz
sygnalizacji świetlnej i akustycznej. W przypadku zauważenia i usłyszenia sygnałów alarmowych należy
odejść od urządzeń na bezpieczną odległość.
Lokalny koordynator LafargeHolcim lub służba BHP przeszkoli pracowników z zakresu izolacji energii.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w kłódki z zawieszkami w tym celu
powinien skontaktować się z Lokalnym koordynatorem LafargeHolcim. Zawieszki muszą posiadać
informację: imię nazwisko, firma, telefon kontaktowy (osobisty lub przełożonego) – a kłódki posiadać
tylko jeden klucz.
W zakładzie nie wolno spożywać napojów alkoholowych i innych podobnie działających środków;
zabrania się również wchodzenia na teren zakładu pod działaniem tych środków. Uprawnione osoby
przez LafargeHolcim mają prawo do kontroli trzeźwości pracowników, pracowników Wykonawców i
podwykonawców na terenie zakładu.
Wykonawca robót budowlano-montażowych na terenie zakładu powinien prowadzić je w sposób nie
stwarzający zagrożeń dla innych osób oraz wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
bhp i ppoż.
Pojazdy używane na terenie zakładu winny być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne
określenie ich właściciela.
Zabrania się jakiegokolwiek manipulowania przy urządzeniach i instalacjach produkcyjnych nie
będących przedmiotem prac.
Prowadzenie jakichkolwiek robót ziemnych (ze względu na uzbrojenie terenu) wymaga uzgodnienia ze
służbami technicznymi LafargeHolcim.
Prace przy urządzeniach wytwarzających, transportujących i magazynujących pył węglowy grożą
pożarem lub wybuchem. Na przeprowadzenie takich prac należy uzyskać pisemne pozwolenie w
porozumieniu z lokalnym koordynatorem LafargeHolcim. Przy remontach z użyciem otwartego ognia,
przy pracach spawalniczych, należy zachować szczególną ostrożność.
Osoby dozoru danej jednostki LafargeHolcim są uprawnione do reagowania w przypadkach, gdy
stwierdzą, że roboty są prowadzone z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W przypadkach drastycznych
mają prawo do zatrzymania prowadzonych prac.
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Mogą występować następujące czynniki szkodliwe w środowisku pracy na terenie LafargeHolcim: pyły
przemysłowe, pyły cementu i węgla kamiennego oraz hałas.
Na drzwiach wejściowych do obiektów, gdzie są przekroczone normatywy higieniczne, wywieszone są
znaki nakazu stosowania odpowiednich ochron osobistych. Przestrzeganie tych znaków nakazu jest
bezwzględnie obowiązujące.
Środki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót strzałowych w kopalniach.
Każdy pracownik zatrudniony na terenie zakładu górniczego musi zapoznać się z sygnałami
stosowanymi podczas robót strzałowych. Każdy jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do
tych sygnałów.
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
Sygnały te to:
- optyczny - czerwona flaga na maszcie
- akustyczne
a) pierwszy - jeden przeciągły, uprzedzający.
Po podaniu tego sygnału pracownicy udają się do schronów poza strefą rozrzutu kamienia lub poza
strefę oznaczoną tablicami ostrzegawczymi. Czerwona flaga zostaje wciągnięta na maszt.
b) drugi - dwa przeciągłe, uprzedzające.
W momencie nadawania tego sygnału pracownicy powinni znajdować się w schronach lub poza strefą
rozrzutu kamienia.
c) trzeci - jeden krótki.
Jest to sygnał dla strzałowych, pozwalający na odpalanie.
d) czwarty - trzy przeciągłe.
Jest to sygnał odwołujący, informuje o zakończeniu robót strzałowych, pozwala na opuszczenie
schronu. Czerwona flaga zostaje zdjęta z masztu.
3.2.
3.3.
4.
4.1
Oprócz ww. sygnałów, na okres strzelania wystawiane są posterunki poza strefą rozrzutu kamienia.
Wszyscy pracownicy winni podporządkować się poleceniom posterunkowych.
Godziny strzelania w kopalniach oraz znaczenie znaków ostrzegawczych są umieszczone na tablicach
ostrzegawczych, ustawionych na drogach i przejściach przed wejściem w strefę rozrzutu kamienia.
Sposób postępowania w przypadku zauważenia pożaru.
Każdy, kto zauważy pożar, jest obowiązany niezwłocznie zadzwonić pod tel. alarmowy 112.
Zawiadamiając, należy podać:
a) gdzie się pali (jaki zakład, wydział),
b) co się pali,
c) czy jest zagrożone życie ludzkie,
d) swoje nazwisko i imię oraz nr telefonu, z którego dzwonimy.
Słuchawkę odkładamy dopiero wtedy, gdy dyżurny potwierdzi, że meldunek przyjął.
Każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim
jest zobowiązany:
 natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 zawiadomić o wypadku (jeśli występuje to wewnętrzne) służby alarmowe /zakładowe/ pod nr
112
 czekać na miejscu wypadku do czasu przybycia pomocy.
Pracownik, który uległ wypadkowi
jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku (osobiście lub
telefonicznie):
 swojego przełożonego
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
c) Inne wymogi bezpieczeństwa względem Wykonawcy
 Wszyscy pracownicy podlegający Wykonawcy powinni przestrzegać tych samych standardów bezpieczeństwa pracy
oraz postępowania na terenie zakładu jak pracownicy Zleceniodawcy. Pracownicy Wykonawcy winni być
przeszkoleni przez uprawnionego Pracownika działu BHP Zleceniodawcy lub Koordynatora ds. BHP (Wykonawców),
odnośnie szczególnych warunków wykonywania prac i istniejących zagrożeń w zakładzie Zleceniodawcy. W
szczególności przedstawiciel Zleceniodawcy poinformuje Wykonawcę o numerach telefonicznych do wykorzystania
celem alarmowania, zawiadamiania pogotowia itd.
 Zakazy i ograniczenia, które mogą być przyczyną usunięcia z terenu zakładu i anulowania przepustek
pracowników podlegających Wykonawcy:
1. Zaniedbanie natychmiastowego zgłoszenia o wypadku, w którym brała udział jakakolwiek osoba.
2. Sfałszowanie informacji dotyczących jakiegokolwiek wypadku.
3. Kradzież, niszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do Zleceniodawcy lub do współpracowników.
4. Nadużycie lub użycie w niewłaściwym celu sprzętu, narzędzi lub materiałów.
5. Fałszowanie kart pracy lub innych zapisów.
6. Użycie bez zezwolenia telefonów, maszyn, narzędzi, innego sprzętu lub pojazdów należących do Zleceniodawcy.
7. Obecność bez zezwolenia na terenie zakładu (miejscu wykonywania remontu) po odbyciu swojej zmiany lub w
miejscach innych niż przewidziane w ramach zadania głównego.
8. Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami.
9. Zaśmiecanie stanowisk pracy lub pomieszczeń w budynkach.
10. Wnoszenie, spożywanie lub praca pod wpływem alkoholu (lub innych środków np. narkotyki), nie stosowanie
zasad związanych z pracą na wysokości, pracy w przestrzeniach zamkniętych, izolacji energii (LOTOTO) będą
skutkowały natychmiastowym usunięciem z terenu LafargeHolcim.
11. Lżejsze wykroczenia będą skutkowały karą usunięcia rogu z paszportu bezpieczeństwa i wpisem do paszportu
bezpieczeństwa. Utracenie 4 rogów w jednym roku kalendarzowym skutkuje anulowaniem paszportu.
12. Niepodporządkowanie się lub niezastosowanie się do poleceń przedstawicieli Zleceniodawcy lub personelu
kierowniczego.
13. Spowodowanie lub udział w jakimkolwiek działaniu, które mogłoby naruszyć bezpieczeństwo lub też przerwać
pracę innym pracownikom zakładu.
ii) WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z ochroną środowiska na terenie
zakładu należącego do Grupy LafargeHolcim oraz podczas prac wykonywanych na rzecz LafargeHolcim, stosownie do
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań LafargeHolcim w zakresie
monitorowania i ciągłego ulepszania działań mogących mieć wpływ na środowiskowo /pkt. 2 - 11/.
Pracownicy Wykonawcy winni być przeszkoleni przez uprawnionego Koordynatora ds. Wykonawców / Kierownika
Zakładu w zakresie wymagań środowiskowych obowiązujących w LafargeHolcim.
2. W celu przeniesienia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami stawia się Wykonawcy bezwzględny wymóg
uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie i przekazywanie
odpadów. Wynika to z rozdziału 4 Ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac.
4. Postępowanie z odpadami na terenie zakładu jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
prawnych oraz w sposób, który w możliwie maksymalnym stopniu ogranicza negatywne oddziaływanie na
środowisko. Jest to realizowane poprzez:

zapobieganie powstawaniu i minimalizację ilości odpadów,

selektywną zbiórkę odpadów w miejscu wytworzenia,

wykorzystywanie i recykling odpadów.
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
5. Wszelkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscu uzgodnionym z Koordynatorem
prac ze strony LafargeHolcim.
6. Zbiórka odpadów musi być prowadzona w sposób selektywny.
7. Odpady muszą być składowane w miejscach do tego przystosowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Miejsca te muszą być właściwie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Sposób przechowywania
odpadów musi chronić przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz przedostawaniem się
zanieczyszczeń do gleby i wody. Każda substancja chemiczna w szczególności niebezpieczna powinna mieć Kartę
charakterystyki. Płyny łatwopalne muszą być składowane w odpowiednich zbiornikach dopuszczonych do użytku
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przemieszczanie takich płynów może odbywać się tylko w pojemnikach
dopuszczonych do tego celu. Jeśli będzie wymagane użycie materiałów wybuchowych, mogą być one użyte jedynie
zgodnie z rządowymi i górniczymi przepisami aktualnie obowiązującymi.
8. Sprzęt używany do wykonywania prac musi być w należytym stanie technicznym, co pozwoli zminimalizować wpływ
wykonywanych prac na środowisko poprzez brak wycieków, brak nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, brak
nadmiernego zużycia mediów.
9. W przypadku wycieku płynów do gruntu, muszą być one natychmiast zneutralizowane, a sprzęt musi zostać
naprawiony, w celu ponownego dopuszczenia do pracy.
10. Prace należy wykonywać w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć oddziaływanie na otaczające środowisko
naturalne.
11. W przypadku stwierdzenia spowodowania negatywnego wpływu na środowisko, Wykonawca zobowiązuje się
bezzwłocznie naprawić szkodę i pokryć koszty z tym związane.
Firma LafargeHolcim zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów w celu sprawdzenia przestrzegania przez
wykonawców przepisów w zakresie ochrony środowiska.
III ) POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Wymagania Handlowe
1. Wykonawca/Dostawca Towarów jest zobowiązany w momencie składania oferty do przesłania Zleceniodawcy:
1.1 Dokumentów rejestracyjnych firmy (kopie/wyciągi).
1.2 Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatku od towarów i usług.
1.3 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (zapytania ofertowego), zobowiązań w przypadku jego
wygrania i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
1.4 Oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą co najmniej w okresie jej ważności.
1.5 Potwierdzenia kosztorysu robót, zgodnie z określonym zakresem.
1.6 Potwierdzenia harmonogramu robót i / lub ramy czasowe wykonywanych prac wg zakresu ustalonego w
ofercie.
1.7 Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach – wystawione przez Urząd Skarbowy.
1.8 Oświadczenie o wielkości obrotu w roku poprzednim.
1.9 Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.10 Oświadczenia o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do realizacji zamówienia/umowy.
1.11Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia/umowy.
b) Wymagania dotyczące wykonywanej pracy
1. Punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Na żądanie Wykonawcy, Zleceniodawca udostępni odpłatnie Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej –
(chyba, że uzgodniono inaczej).
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
2.Utylizacja odpadów na terenie będącym własnością Zleceniodawcy.
Utylizacja odpadów na terenie Zakładu jest zabroniona. Zleceniodawca może usunąć Wykonawcę z terenu zakładu w
przypadku otrzymania potwierdzonych informacji o tego typu zdarzeniach. Będzie to równoznaczne z zerwaniem
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
3. Drogi dojazdowe.
Na żądanie Wykonawcy Zleceniodawca wskaże Wykonawcy drogę dojazdową do miejsca prowadzonych prac. Wszelkie
zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania dróg zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie istniejących urządzeń Zleceniodawcy.
Wszelkie roboty odbywają się na terenie pracującego zakładu. Wykonawca winien przedsięwziąć odpowiednie środki
ochronne, aby zapobiec uszkodzeniom istniejących urządzeń, wyposażenia i instalacji należących do Zleceniodawcy,
wynikających z prowadzonych prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane ww.
działalnością.
5. Bieżąca działalność Zleceniodawcy.
Wykonawca będzie w taki sposób prowadził swoje prace, aby nie zakłócać bieżącej działalności zakładu. Jeżeli
zakłócenie bieżącej działalności zakładu stanie się niezbędne dla wypełnienia warunków umowy, działalność
Wykonawcy będzie koordynowana przez personel dozoru Zleceniodawcy. W przypadku zakładów cementowych
należących do grupy LafargeHolcim, planując prace należy przyjąć, że Zleceniodawca będzie prowadził działalność
zakładu w sposób ciągły (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). W przypadku kopalń i betoniarni czas ten należy
uzgodnić indywidualnie.
6. Kwestie sporne z pracownikami.
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za szybkie rozwiązanie szkodliwych działań swoich pracowników lub
przedstawicieli związków zawodowych. Żaden z Wykonawców ani jego pracowników nie będzie ingerować w
działalność innych Wykonawców zatrudnionych na terenie Zleceniodawcy. Wszyscy Wykonawcy będą na bieżąco
informować Zleceniodawcę o potencjalnych problemach pracowniczych tak szybko, jak to jest możliwe w celu
uniknięcia ich negatywnego wpływu na prowadzone prace.
Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy nie będą prowadzić żadnej akcji strajkowej na terenie zakładu
Zleceniodawcy.
7. Identyfikatory stosowane przez pracowników Wykonawcy.
Każda osoba zatrudniona, a także odwiedzający, przebywający na terenie zakładu, są zobowiązani do noszenia na
kasku ochronnym lub ubraniu w widocznym miejscu logo lub odznaki. Pracownicy Wykonawcy i odwiedzający
zobowiązani są do posiadania przepustek (kart identyfikacyjnych) wystawionych przez uprawnionego do ich
wystawienia przedstawiciela Zleceniodawcy.
8. Pojazdy.
Na terenie zakładu Wykonawca może wykorzystywać tylko samochody i sprzęt związany z wykonywaną usługą, i
obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do ich obsługi oraz pozwolenia na wjazd
(przepustki), wystawione przez uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy. Samochody prywatne mają zakaz
wjazdu na teren zakładu za wyjątkiem sytuacji, kiedy Zleceniodawca udzieli pozwolenia na wjazd samochodu
prywatnego.
9. Odwiedziny.
Wszystkie osoby odwiedzające zakład, w tym pośrednicy handlowi, sprzedawcy i agenci handlowi, muszą posiadać
przepustkę wystawioną przez Zakład Zleceniodawcy i być w towarzystwie pracownika Wykonawcy (lub
Zleceniodawcy).
10. Bezpieczeństwo urządzeń i magazynów Wykonawcy.
Zleceniodawca nie będzie utrzymywać nadzoru na miejscu prowadzonych prac. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
narzędzi, urządzeń, pojazdów, towarów i innych urządzeń dostarczonych Wykonawcy będących własnością
Zleceniodawcy, ponosi wyłącznie Wykonawca. Zleceniodawca zapewni pomieszczenie magazynowe na dostarczone
przez siebie materiały i urządzenia, które wg niego będą wymagały takiego sposobu przechowywania. Wykonawca
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
winien dostosować się do wymagań ochrony zakładu. Wykonawca będzie bezzwłocznie informować Zleceniodawcę o
wszelkich kradzieżach i zniszczeniach mienia.
11. Umiejscowienie istniejących urządzeń.
Umiejscowienie urządzeń nie zawsze jest oznaczone na placach w zakładzie Zleceniodawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za upewnienie się co do położenia wszystkich urządzeń i zabezpieczenie wszystkich urządzeń
napotkanych w trakcie wykonywania robót.
c) Obowiązki i uprawnienia LafargeHolcim
1. LafargeHolcim może powołać Koordynatora ds. wykonawców i dostawców towarów odpowiedzialnego za prace
wykonywane przez Wykonawcę/Dostawcę towarów
2. Wyznaczeni pracownicy LafargeHolcim są zobowiązani przed rozpoczęciem prac do przeprowadzenia przeszkolenia
pracowników wskazanych przez Wykonawcę (według dostarczonej przez Wykonawcę listy) /Dostawcę towarów.
Przeszkolenie obejmuje instruktaż w zakresie procedur, instrukcji oraz zasad obowiązujących na terenie zakładu
LafargeHolcim oraz podczas prac wykonywanych na rzecz LafargeHolcim oraz instruktaż w zakresie występujących
zagrożeń i postępowania w razie zaistnienia wypadku lub sytuacji awaryjnych w obszarze prowadzonych prac. Szkolenie
powyższe nie zastępuje szkoleń, za które według obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialny jest Wykonawca/
Dostawca towarów.
3. LafargeHolcim jest uprawniona do przeprowadzania okresowych przeglądów oraz audytów BHP obejmujących
zakres prac prowadzonych przez Wykonawcę/ Dostawcę towarów w miejscach świadczenia prac przez Wykonawcę/
Dostawcę towarów, jego pracowników lub inne osoby, którymi Wykonawca/ Dostawca towarów się posługuje.
4. Pracownicy LafargeHolcim są uprawnieni do reagowania w przypadkach stwierdzenia, że prace są prowadzone
przez Wykonawcę/Dostawca towarów z naruszeniem zasad i przepisów BHP. W uzasadnionych przypadkach
Koordynator ds. wykonawców i dostawców towarów lub wyznaczony pracownik LafargeHolcim może wstrzymać
prowadzone przez Wykonawcę/Dostawcę towarów prace.
d) Wymagania Zleceniodawcy
1.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą spełniać wymogi odpowiednich polskich
przepisów i norm oraz odpowiednich, szczegółowych wytycznych dostawców materiałów.
2. Jeżeli projekt, Polskie Normy lub inne przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie roboty będą wykonywane i
odbierane według „Warunków Technicznych wykonywania i odbioru” właściwych dla rzeczowego zakresu prac. W
przypadku, gdy ww. źródła podają różne wymagania, będą miały zastosowanie najwyższe jakościowo wymogi tych
źródeł.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wykonywanych prac i jakikolwiek nadzór czy dodatkowa
kontrola ze strony Zleceniodawcy z takiej odpowiedzialności go nie zwalnia.
4. Wykonawca zatrudni do wykonywania robót personel o odpowiednich kwalifikacjach. W przypadku uzasadnionych
zastrzeżeń Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o zastępstwo.
5. Jeżeli do wykonywania określonych robót wymagane są odpowiednie uprawnienia, wykonawca zatrudni
pracowników posiadających takowe kwalifikacje.
6. Wykonawca jest zobowiązany skoordynować wszelkie dostawy, transport, składowanie i roboty pozostające w jego
zakresie tak, aby dotrzymać terminów wynikających z harmonogramu prac.
7. Na zabudowane materiały stanowiące dostawę Wykonawcy będą wymagane stosowne atesty i aprobaty.
8. Wywóz materiałów pozostałych po robotach należy do Wykonawcy i jest ujęty w cenie umowy. Załadunek i
rozładunek tych materiałów będzie leżał po stronie Wykonawcy, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.
9. W przypadku zrezygnowania przez Zleceniodawcę z wykonywania jakiegoś fragmentu robót z zakresu niniejszej
umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość niewykonanej części robót - o ile umowa nie
stanowi inaczej. Wartość nie wykonanej części robót będzie uzgodniona wspólnie przez Wykonawcę i
Zleceniodawcę. Uzgodniona kwota będzie zapisana w Dzienniku Budowy.
10. Na żądanie Zleceniodawcy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty na obiektach objętych umową nie
ujętych w zakresie umowy, a które są w zakresie możliwości technicznych oraz są niezbędne dla zrealizowania
umowy. Zakres tych robót, ich koszt i termin wykonania muszą być uzgodnione ze Zleceniodawcą i potwierdzone
stosownym wpisem w Dzienniku Budowy lub odrębną umową.
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
11. W przypadku uzgodnienia kosztów robót dodatkowych przez strony niniejszej umowy (punkt 10), Zleceniodawca
zastrzega utrzymanie ceny roboczogodziny na poziomie nie wyższym niż cena roboczogodziny z zakresu robót
będących przedmiotem niniejszej umowy.
12. Wszelkie dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez uprzedniego zlecenia tych prac w formie pisemnej
przez Zleceniodawcę nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
13. Zwiększenie zakresu robót do 10 % wartości umowy nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
14. Wykonawca przeprowadzać będzie na bieżąco inwentaryzację dostaw Zleceniodawcy. Wszystkie braki w
materiałach i urządzeniach zostaną zgłoszone Zleceniodawcy w ciągu trzech (3) dni od daty ich zauważenia.
15. Wykonawca w terminie jednego (1) tygodnia od daty podpisania umowy dostarczy Zleceniodawcy szczegółowy
harmonogram robót, jeżeli treść umowy nie stanowi inaczej.
16. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w codziennych spotkaniach z przedstawicielami Zleceniodawcy i
innymi Wykonawcami i Podwykonawcami celem koordynacji robót na placu budowy. W przypadku kwestii
spornych stroną rozstrzygającą jest Koordynator robót wskazany przez Zleceniodawcę.
17. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dzienników Budowy.
18. Zleceniodawca żąda co najmniej jednorocznej gwarancji na wykonaną usługę lub dostarczone przez Wykonawcę
materiały lub części regenerowane lub zamienne, o ile umowa lub gwarancja producenta nie stanowi inaczej.
e) Ubezpieczenie
Z chwilą wejścia w życie umowy Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od ryzyka wyrządzenia szkód
materialnych i osobowych Zleceniodawcy lub osobom trzecim do kwoty jednego miliona (1.000.000 PLN), na jeden
wypadek – jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji polis
ubezpieczeniowych Wykonawcy.
f) Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy
Oprócz innych zabezpieczeń wynikających bezpośrednio z treści Umowy Zleceniodawca zatrzyma ostatnie dziesięć
procent (10 %) wartości umowy jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, które to 10 % zostanie
wypłacone Wykonawcy po podpisaniu Protokółu Odbioru Końcowego nie wcześniej jednak niż trzy (3) miesiące od daty
zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Po spełnieniu warunków odnośnie ostatniej zapłaty,
Wykonawca przekaże Zleceniodawcy pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych roszczeń wobec niego i jego majątku,
jego przedstawicieli i pracowników, wynikających i związanych z niniejszą Umową. Zleceniodawca może żądać, aby
Wykonawca dostarczył pisemne oświadczenie zrzeczenia się wszystkich roszczeń również od swoich podwykonawców,
sprzedawców i innych dostarczających siłę roboczą, materiały, usługi lub sprzęt w związku z realizacją niniejszej
Umowy. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których Umowa stanowi inaczej.
LAFARGEHOLCIM (ZLECENIODAWCA)
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA, ZLECENIOBIORCA
Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, tel. +48 (41) 248 70 00, fax. +48 (41) 248 70 01
NIP: 526-10-60-765, KRS: 0000062569 (Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS),
Kapitał zakładowy 811.329 000,00 zł opłacony w pełni
Zarząd: Federico Tonetti, Gilbert Roth, Andrzej Paliło, Joanna Ziemska-Tomaszewska, Tatiana Oszmiańska, Janusz Miłuch.
www.lafarge.pl
Download