dr Monika Marta Langner

advertisement
dr Monika Marta Langner
email: [email protected]
tel. (+4861) 65 50 265
Zakład Biotechnologii
Zespół Biochemii i Technologii Zbóż
Specjalizacja:


genetyka i hodowla roślin
chemia i technologia zbóż
Profil badawczy:




Badanie zmienność składu ilościowego i jakościowego białek zapasowych zbóż
(pszenicy, pszenżyta, żyta i owsa) przy wykorzystaniu metod elektroforetycznych,
chromatograficznych i molekularnych.
Analiza markerów funkcjonalnych dla cech technologicznych ziarna pszenicy.
Wykorzystanie metod reologicznych do oceny wartości wypiekowej pszenicy i
pszenżyta na wczesnym etapie selekcji hodowlanej.
Analiza zmienności cech jakościowych linii introgresywnych pszenicy i pszenżyta z
wprowadzonymi fragmentami genomu dzikich gatunków Triticum, Aegilops i
Agropyron.
Metody:




elektroforetyczne:
- wysokosprawna elektroforeza kapilarna HPCE (CZE)
- elektroforeza pionowa w żelu poliakrylamidowym: w obecności siarczanu
dodecylosodowego (SDS-PAGE) i w środowisku kwaśnym (A-PAGE)
- reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)
chromatograficzne:
- wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC z odwróconymi fazami (RPHPLC)
biochemiczne:
- Micro Visco-Amylo-Graph
- Falling Number
- Glutomatic
reologiczne:
- 10-g miksograf
- 10-g farinograf
- analizator tekstury TA.XT z przystawką Kieffera
- Dough Inflation System
- piec laboratoryjny GETHspektrofotometryczne:
- analizator widma ciągłego w bliskiej podczerwieni (NIR).
Projekty badawcze:
 MNiSW
Nr projektu: N N310 435138
Tytuł projektu: „Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena
zmienności cech jakościowych linii introgresywnych heksaploidalnego pszenżyta z
wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej
(6x)”.
Kierownik: H. Wiśniewska
Wykonawca: M. Langner
Okres realizacji: 15 czerwca 2010 – 14 czerwca 2013
Nr projektu: 0592/R/P01/2007/03
Tytuł projektu: „ Opracowanie metodyki wczesnej selekcji pszenic z wykorzystaniem
oceny twardości ziarna oraz markerów molekularnych i biochemicznych”
Kierownik: T. Adamski
Wykonawca: M. Langner
Okres realizacji: 25 czerwca 2007 – 31 grudnia 2010

MRiRW
Nr projektu: HOR hn 801-9/2011
Tytuł projektu: „Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy
składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych”
Kierownik: B. Salmanowicz
Wykonawca: M. Langner
Okres realizacji: 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2013
Staże zagraniczne:
2005, Wydział Technologii Żywienia, Uniwersytet w Reading, UK
Współpraca krajowa:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – w ramach
projektu MNiSW nr N N312 329439.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o
Grupa IHAR, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o, Małopolska Hodowla Roślin Sp. z
o. o., DANKO Hodowla Roślin Sp. z. o. o – w ramach projektu MRiRW nr HOR hn-8019/2011.
Publikacje:
Dylewicz M., Salmanowicz B. P. (2011). Białka glutenowe pszenicy i ich wpływ na jakość
wypiekową. Postępy Nauk Rolniczych. 63 (348): 124-131.
Dylewicz M., Salmanowicz B. P., Nowak J. (2009). Allelic variation of high molecular weight
glutenin subunits in cultivated einkorn (Triticum monococcum L. subsp. monococcum). W:
Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P.,
Krajewski P. Rozprawy i Monografie nr 18: 185-194, IGR PAN.
Dylewicz M., Salmanowicz B. P. (2009). Identification of puroindoline alleles in Polish wheat
cultivars by molecular markers. Biuletyn IHAR 253: 93-101.
Salmanowicz B. P., Dylewicz M., Nowak J. (2009). Wpływ składu wysokocząsteczkowych
podjednostek gluteninowych pszenicy na wybrane właściwości reologiczne ciasta. W:
Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P.,
Krajewski P. Rozprawy i Monografie nr 18: 173-184, IGR PAN.
Nowak J., Salmanowicz B. P., Dylewicz M., Bocianowski J. (2009). Ocena polimorfizmu
białek prolaminowych w polskich odmianach pszenżyta (x Triticosecale Wittm.). W: Genetyka
i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski
P. Rozprawy i Monografie nr 18: 195-206, IGR PAN.
Salmanowicz B. P., Dylewicz M. (2007). Identification and characterization of high molecular
weight glutenin genes in Polish triticale cultivars by PCR-based DNA markers. J. Appl.
Genet. 48: 347-357.
Nagrody i odznaczenia:
Nagroda zespołowa II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z rekomendacji
Komitetu Nauk o Żywności PAN za cykl prac w latach 2007 – 2009 nt.: „Wpływu składu
jakościowo-ilościowego podjednostek wysokocząsteczkowych białek gluteninowych
ziarniaków pszenicy i pszenżyta na wartość wypiekową”.
Download