Wniosek o udzielenie prolongaty

advertisement
Wniosek
o udzielenie prolongaty losowej
w zakresie uregulowania płatności za zobowiązania z tytułu zawarcia i realizacji
Umowy o Naukę, zawartej pomiędzy:
1. Akademią
Humanistyczno
–
Ekonomiczną
z
siedzibą
w
Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, wpisana do Rejestru Uczelni
Niepaństwowych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu pod numerem 30, reprezentowaną przez:
.....................................................,
zwaną dalej Uczelnią
oraz
1. Panem/ą ................................................ zam. w ............................
przy ul. ..............................................., legitymującego/ą się dowodem
osobistym (seria, nr) ..........................., PESEL ...................................,
zwanym/ą dalej Studentem,
dotyczącej świadczenia przez Uczelnię na rzecz Studenta usług edukacyjnych
na kierunku ....................................
OŚWIADCZENIE – ZOBOWIĄZANIE
§ 1.
1. Jako osoba w pełni zdolna do czynności prawnych - oświadczam, że
w związku ze stosunkiem umownym wynikającym z postanowień Umowy
o
naukę
i
postanowień
Regulaminu
Akademii
Humanistyczno
–
Ekonomicznej w Łodzi w sprawie udzielania prolongat w zapłacie
czesnego, zwanego dalej Regulaminem - oraz Zarządzeniami Kanclerza w
sprawach dotyczących ustalenia wysokości czesnego i innych opłat za
studia, jako strona cywilno-prawnej Umowy o Naukę, nie wnoszę
żadnych uwag co do zasadności i wysokości dokonanych naliczeń
należnych ode mnie uczelni opłat, aprobuję ich wysokość i niniejszym
wnoszę z powodu trudnej sytuacji materialnej o udzielenie prolongaty
w zapłacie czesnego na okres ....... (słownie: .......................) miesięcy,
zwany dalej okresem prolongacyjnym.
1
2. Zapłata
czesnego
w
okresie
prolongacyjnym
oraz
spłata
rat
prolongowanego czesnego nastąpi zgodnie z trybem określonym w
Regulaminie,
z którego treścią się zapoznałem i nie zgłaszam w tym
zakresie żadnych zastrzeżeń.
3. W przypadku nie uregulowania kwot określonych w ust 2 w określonym
terminie, zobowiązuję się zapłacić określone w Regulaminie odsetki
umowne oraz wszelkie koszty sądowe i egzekucyjne związane z
windykacją wskazanych kwot.
§ 2.
Oświadczam, że akceptuję poniższe zasady udzielenia prolongaty w zapłacie
czesnego:
1. jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymagane przez Uczelnię
warunki,
prolongata
pomimo
złożenia
oświadczenia
nie
zostanie
przyznana.
2. prolongata zostaje udzielona z chwilą podpisania stosownej decyzji o
udzieleniu prolongaty przez Komisję.
3. w przypadku wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu prolongaty,
zobowiązuję się w ciągu 7 dni od wejścia w życie wskazanej decyzji
złożyć w Dziekanacie Uczelni weksel in blanco wraz z porozumieniem
wekslowym
podpisane
przeze
mnie
własnoręcznie
w
obecności
pracownika Dziekanatu AHE jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń
ze strony Uczelni z tytułu m.in. nie zapłacenia przeze mnie należnych
Uczelni kwot podlegających prolongacie i poręczony przez dwóch
poręczycieli, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie.
4. w celu udokumentowania mojej trudnej sytuacji materialnej załączam
do niniejszego wniosku zaświadczenie o dochodach wystawione przez
.....................................................................................
5. zobowiązuję się bezzwłocznie zawiadomić Uczelnię o zmianie adresu
stałego zameldowania lub adresu do doręczeń, zawiadomienie nastąpi w
formie listu poleconego przesłanego na adres siedziby uczelni.
6. Oświadczam, że uregulowałem opłatę administracyjną z góry przed
rozpatrzeniem wniosku, a w przypadku gdy prolongata nie zostanie
udzielona wnoszę o zwrot tej opłaty.
2
Dane Studenta składającego wniosek i oświadczenie
Imię: ...............................................
Nazwisko: .......................................
Nr albumu: ......................................
Kierunek studiów: ...........................................................................................
Adres zameldowania:
.........................................................................................................................
Adres do doręczeń:
.........................................................................................................................
Dowód osobisty:
Seria .............. nr .......................
Czy student otrzymuje stypendium?
Tak / Nie (niepotrzebne skreślić)
Łódź, dnia ...............................
.................................................................................
czytelny podpis Studenta składającego oświadczenie
Powyższe oświadczenie złożone przez w/w Studenta ubiegającego się o
prolongatę podpisano w mojej obecności, dane podane w w/w oświadczeniu
sprawdziłem na podstawie dowodu osobistego Studenta ubiegającego się o
prolongatę. Student składający wniosek o prolongatę, zapoznał się szczegółowo
z obowiązującą procedurą i zasadami udzielania prolongaty i nie wnosi żadnych
uwag w tym zakresie.
Łódź, dnia .............................
.............................................................
czytelny podpis pracownika dziekanatu
3
Download