Polityka rozwojowa

advertisement
Polityka rozwojowa
Polityka rozwojowa opiera się na międzynarodowym wsparciu państw oraz regionów słabiej
rozwiniętych przez kompetentne władze bogatszych krajów lub instytucji
międzynarodowych. Pomoc realizowana jest za pośrednictwem wielu powiązanych ze sobą
przedsięwzięć o charakterze politycznym, gospodarczym czy instytucjonalnym, głównie
poprzez przekazywanie pomocy rozwojowej.
Polityka rozwojowa w dzisiejszym rozumieniu rozpoczęła się wraz z zakończeniem II wojny
światowej, a amerykański program odbudowy Europy zachodniej stał się wzorcowym
modelem dla dalszych działań pomocowych.
W okresie „zimnej wojny” - pomoc stanowiła narzędzie pozyskiwania sojuszników wśród
krajów Trzeciego Świata o szczególnym znaczeniu strategicznym (najwięksi dawcy: Stany
Zjednoczone oraz ZSRR, a np. Wielka Brytania i Francja przekazywały znaczne środki swoim
byłym koloniom).
W latach sześćdziesiątych XX wieku do dawców pomocy dołączyły kraje skandynawskie –
obecnie najwięksi i uznawani za najskuteczniejszych donatorów spośród krajów Unii
Europejskiej.
ONZ zaczęła przyjmować cele i zasady polityki rozwoju dla kolejnych dekad. Na początku
położono nacisk na wzrost gospodarczy i industrializację.
Termin „oficjalna pomoc rozwojowa” został użyty po raz pierwszy w 1968 roku przez tzw.
Komisję Persona – grupę ekspertów, powołaną przez Sekretarza Generalnego ONZ, w celu
ewaluacji działań pomocowych. Zgodnie z zaleceniami tej grupy, Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w 1970 roku postulowało, aby kraje bogate przekazywały rocznie
na pomoc 0,7% swojego PKB. Jednakże dwa kryzysy naftowe w latach 70 i recesja w latach
80 spowodowały znaczne zmniejszenie środków przeznaczonych na pomoc zagraniczną.
W latach siedemdziesiątych XX wieku
socjalnych.
nastąpił zwrot w kierunku poprawy warunków
Lata osiemdziesiąte XX wieku – większość ekonomistów uznała za „straconą dekadę”.
Nieskuteczne próby przezwyciężania ubóstwa oraz coraz liczniej pojawiające się klęski głodu
(głównie w Afryce Subsaharyjskiej) wzmocniły krytykę pomocy humanitarnej i rozwojowej.
Z kolei lata dziewięćdziesiąte XX wieku zdominowane zostały przez kwestie zmian
1
w globalnym systemie gospodarczym, wynikających z upadku komunizmu i konieczności
przystosowania krajów byłego bloku wschodniego.
W 2000r na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Deklaracji Milenijnej przywódcy
189 państw przyjęli Milenijne Cele Rozwoju (ang. MDGs, Millennium Development Goals).
Państwa podjęły wymierne zobowiązania do:
-
redukcji ubóstwa i głodu,
-
zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn,
-
poprawy stanu zdrowia,
-
poprawy stanu edukacji,
-
walki z AIDS,
-
ochrony środowiska naturalnego,
-
zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju.
Pierwszy z celów milenijnych jest jednocześnie celem priorytetowym, który zakładał
w szczególności zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których dzienny dochód nie przekracza
1 USD, zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej oraz walkę ze slamsami.
Wyznaczone cele miały zostać osiągnięte do 2015 roku. Jakkolwiek ONZ dostrzegła postępy
w walce ze światowym ubóstwem, w szczególności w zakresie pierwszego celu, to jednak
nie zostały one w całości zrealizowane.
W wartościach bezwzględnych ocenia się, że liczba ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie
nadal wynosi 1,2 miliarda, a około 842 miliony ludzi nadal doświadcza głodu lub
niedożywienia.
Po zamachu terrorystycznym z 11 września 2001 roku, na pierwszy plan wysunęła się
kwestia bezpieczeństwa światowego. Pomoc rozwojowa stała się także ważnym
instrumentem przeciwdziałania terroryzmowi.
Aktualnie obowiązuje nowa, globalna agenda rozwojowa, przyjętą na lata 2015-2030
podczas Szczytu Szefów państw i rządów w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r.
Podejmowane działania mają służyć realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs,
Sustainable Development Goals,), mających stanowić kontynuację i rozwinięcie Milenijnych
Celów Rozwoju, których okres obowiązywania zakończy się w 2015 r.
2
SDGs dotyczyć będą również krajów wysoko rozwiniętych.
Przyszłe Cele Zrównoważonego Rozwoju mają uwzględniać wymiar: ekonomiczny, społeczny
i środowiskowy zrównoważonego rozwoju, tj.:
- eliminację ubóstwa,
- zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz
- zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Podsumowując należy wskazać, że celami polityki rozwojowej są:
- redukcja ubóstwa,
- promocja zrównoważonego rozwoju,
- wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa,
- przestrzeganie praw człowieka,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie wzrostu gospodarczego,
- zapobieganie konfliktom,
- promocja bezpieczeństwa narodowego.
Pomoc rozwojową można zdefiniować jako działalność polegająca na przekazaniu przez
społeczeństwo lub rząd jednego państwa (bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji
międzynarodowych) społeczeństwu innego państwa (za pośrednictwem jego rządu,
organizacji pozarządowych lub innych instytucji społecznych) określonych zasobów
pełniących funkcję czynników rozwoju o charakterze materialnym lub niematerialnym.
Wymiana ta odbywa się na warunkach korzystniejszych od funkcjonujących na rynku
międzynarodowym i umożliwia partnerowi osiągnięcie określonych korzyści wynikających
z jego udziału w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, celem przyspieszenia
tempa jego rozwoju i ograniczenia zapotrzebowania na dalszą pomoc.
Pomoc rozwojowa jest zatem odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problemy krajów
ubogich, które nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami i w oparciu o własne
środki i dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych.
Przezwyciężenie tej globalnej luki rozwojowej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań
naszych czasów.
3
Podstawowymi formami pomocy rozwojowej są:
- pomoc finansowa,
- rzeczowa,
- techniczna.
W zależności od sposobu realizacji pomocy możemy wyróżnić:
- pomoc dwustronną i
- wielostronną.
Pomoc dwustronna jest kierowana bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób w krajubiorcy.
Pomoc wielostronna jest udzielana za pośrednictwem instytucji międzynarodowych.
Oficjalną Pomoc Rozwojową (Official Development Assistance, ODA) stanowią darowizny i
pożyczki udzielane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państwdawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i
dobrobytu w tych krajach. Pożyczki są kwalifikowane jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko
wtedy, gdy zawierają element darowizny w wysokości przynajmniej 25% wartości pomocy i
część ta ma charakter pomocy bezzwrotnej. Dotacje, kredyty i pożyczki przeznaczone na
cele militarne nie wliczają się do ODA.
Instytucje międzynarodowe, na których opiera się dziś system pomocy to:
-
Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju (zwany Bankiem Światowym),
-
Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD
DAC).
Ujęcie historyczne polityki rozwojowej Unii Europejskiej:
Początki polityki rozwojowej UE sięgają roku 1993 (1 listopada) wtedy to w życie wszedł
traktat z Maasricht. Problematyka rozwojowa pojawiła się już jednak wcześniej – po
4
zakończeniu II wojny światowej. Znaczenie i wpływ polityki rozwojowej ukazał Europie plan
Marhala w ramach Programu Odbudowy Europy (European Recovery Program) realizowany
przez Stany Zjednoczone. Działania integracyjne doprowadziły do powstania na Starym
Kontynencie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – państwa członkowskie, które z
początku otrzymywały pomoc, po powstaniu EWG stały się dawcami tej pomocy. Związane
to było ze znaczną poprawą ich sytuacji gospodarczej. W celu odbudowy i rozwoju swoich
gospodarek państwa zachodnioeuropejskie utworzyły w 1948r. Organizację Współpracy
Gospodarczej (Organization for European Economic Co-operation- OEEC) organizacja ta
została następnie przekształcona w istniejącą do dziś Organizację Współpracy i Rozwoju
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) – utworzenie
powyższej organizacji nie było jednak wystarczające aby wprowadzić długofalowe programy
pomocowe.
Najważniejszym czynnikiem kształtującym współpracę europejską w kwestii pomocy
rozwojowej są stosunki gospodarcze z krajami Południa. Najsilniejsze relacje z Państwami
Trzeciego Świata miały mocarstwa kolonijne (Belgia, Francja, Holandia, Włochy).
Francja odegrała jednak największą rolę w kształtowaniu się europejskiej polityki
rozwojowej. Postulowała za stworzeniem stowarzyszenia, którego celem było utrzymanie
kontaktów z byłymi koloniami i doprowadzenie do utworzenie zachodnioeuropejskiej strefy
wpływów w Afryce i basenie Morza Śródziemnego. Te działania doprowadziły w 1963r do
podpisania pierwszej konwencji z Younde o stowarzyszeniu 18 państw afrykańskich oraz
Madagaskaru– w efekcie powstały programy pomocowe takie jak Fundusz Rozwoju
Terytoriów Stowarzyszeniowych (następnie przekształcony w Europejski Fundusz
Rozwoju). Konwencja miała zagwarantować wzajemność w wymianie handlowej, zniesienie
ceł, zastosowanie kontyngentów importowych oraz udzielanie pomocy rozwojowej z EFR.
System pomocowy Wspólnoty Europejskiej był komplementarny co pozwalało na
korzystanie z kontaktów z krajami rozwijającymi się. Zakończył się wtedy układ Francja –
Afryka, który funkcjonował w oderwaniu od rynku światowego (zniesiono wysokie bariery
celne, powołano EWG).
Proces rozszerzenia polityki rozwojowej
Godnym zaznaczenia jest moment przystąpienia Wielkiej Brytanii, jako jednego
z najmocniejszych politycznie, gospodarczo i wojskowo państw. Wielka Brytania była krajem
aktywnie działającym na Południu i utrzymywała swoje wpływy w Krajach Trzeciego Świata.
To właśnie między innymi Wielka Brytania była inicjatorem planu Colombo – nawiązującego
do współpracy technicznej południowej i południowowschodniej Azji. Przystąpienie tego
5
kraju rozszerzyło zasięg odbiorców wspólnotowej pomocy rozwojowej. W wyniku negocjacji
z państwem Brytyjskim odnoszących się do zapewnienia koloniom brytyjskim dostępu do
EWG na równych prawach doszło do podpisania w 1975r. (28 luty) konwencji z Lome
między EWG a 46 krajami rozwijającymi się – tzw. Grupą AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku).
W kolejnych latach do Wspólnoty przystąpiła Irlandia, Hiszpania oraz Portugalia co
zwiększyło zainteresowanie rejonem Morza Śródziemnego. Konwencja odnosiła się do
współpracy handlowej, przemysłowej oraz pomocy rozwojowej, ustanowiła także zasadę
dla EWG – brak wzajemności w stosunkach handlowych między EWG i AKP. Stworzono
mechanizm STABEX aby zagwarantować stabilny dochód z eksportu produktów rolnych
państwom AKP. Umowa Lome II (58 krajów AKP) zwiększyła zakres mechanizmu STABEX
oraz wpłynęła na stabilizację cen surowców naturalnych. Trzecia konwencja z Lome
(podpisana z 66 państwami AKP) rozwinęła współpracę o współpracę kulturalną,
regionalną, bezpieczeństwa żywnościowego i pomocy dla uchodźców. Następna, czwarta
już konwencja z Lome (1989r.) skupiła się na problemach z zakresu promocji praw
człowieka, poprawy sytuacji kobiet, ochrony środowiska czy też promocji i rozwoju
sektora publicznego AKP.
Silny wpływ na jakość i wielkość pomocy rozwojowej miało przystąpienie do Wspólnoty w
1995r Austrii, Szwecji i Finlandii. Były to kraje bogate i dysponujące rozwiniętymi
programami pomocy rozwojowej.
Z powodu wygaśnięcia ostatniej konwencji w roku 2000 zawarto kolejne porozumienie
Wspólnota – państwa AKP podpisane w Kotonu, był to Układ o partnerstwie z krajami AKP.
Za podstawowy cel objęto redukcję ubóstwa a jednocześnie zapewnienie rozwoju oraz
sukcesywną integrację gospodarek państw AKP z gospodarką światową. Współpraca
skupiała się na aspektach ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz instytucjonalnych.
Kolejnym etapem było przystąpienie w 2004r. Państw Europy Środowej i Wschodniej do
Unii Europejskiej. Nie dysponowały one żadnymi mechanizmami i strukturami
przekazywania pomocy rozwojowej. Rozszerzenie o 12 państw miało wpływ na kierunek
przekazywania pomocy rozwojowej UE. Przykładem może być polska inicjatywa Partnerstwa
Wschodniego (2008r.) w efekcie państwa położone dalej na wschód mogły spodziewać się
zwiększonej pomocy. Problemem był jednak brak wykształconej kadry do obsługi
programów rozwojowych , brak doświadczenia czy też brak procedur wdrażających.
W wyniku kolejnych układów i porozumień doszło do zmodyfikowania charakteru
współpracy, zrezygnowano z zasady braku wzajemności w efekcie czego do 2007r.
wynegocjowano układy o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership AgreementsEPAs) – dotyczyły one głównie uzgodnień o wolnym handlu.
6
Współpraca UE-AKP obejmowała trzy filary: handel, pomoc i dialog polityczny. Zajęto się
problemem eliminacji konfliktów zbrojnych, mediacji, negocjacji ale także problemem
zadłużenia krajów AKP.
Konsekwencje powstania Unii Europejskiej dla polityki rozwojowej
O polityce Wspólnoty Europejskiej działającej na rzecz rozwoju możemy mówić dopiero od
1 listopada 1993r kiedy to w życie wszedł traktat z Maasricht. Od tego momentu istnieje też
polityka wspólnotowa , która jest komplementarna względem polityk jej członków jednak
jest wobec nich podrzędna. Celem jest harmonizowanie celów oraz zapewnienie spójności
polityki rozwojowej z innymi działaniami Wspólnoty Europejskiej.
Dalsze kształtowanie się polityki rozwojowej doprowadziło do powstania wspólnego
stanowiska Rady i Komisji na temat polityki rozwojowej Wspólnoty Europejskiej. Celem po
raz kolejny stała się eliminacja ubóstwa.
Można wyróżnić 6 podstawowych dziedzin, na których skupia się polityka rozwojowa:







Powiązania między handlem a rozwojem
Współpraca i integracja regionalna
Polityka makroekonomiczna
Promocja równego dostępu do świadczeń społecznych (zdrowie, edukacja)
Transport
Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Budowanie zdolności instytucjonalnych
W wyniku ustaleń Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej powstaje
dokument pt. „Konsensus europejski w sprawie rozwoju”. Wprowadza on zasadę shared
responsibility (dzielona odpowiedzialność pomiędzy Wspólnotą Europejską a krajami
członkowskimi) . Unia Europejska zobowiązuje się wówczas do zróżnicowania podejścia w
stosunku do krajów-biorców w zależności od ich sytuacji społecznej, gospodarczej i
kulturowej.
Znaczący wpływ na funkcjonowanie polityki rozwojowej ma również moment wejścia w
życie traktatu z Lizbony. Traktat ten powołuje instytucje – Europejską Służbę Działań
Zewnętrznych, która odpowiedzialna jest za programowanie i alokację funduszy.
7
W 2011r Komisja publikuje dokument określający , które państwa potrzebują największego
wsparcia zewnętrznego. Zostaje również wprowadzony podział i rodzaj współpracy między
kraje, które już doświadczają stałego wzrostu a te, które posiadają wystarczające zasoby
własne.
Pomoc unijna jest kierowana głównie w obszary takie jak zabezpieczenie społeczne,
zdrowie, edukacja, integracja regionalna i źródła energii.
Zasięg geograficzny
Ogólnie rzecz ujmując Unia Europejska ma wpływ na przekazywanie pomocy rozwojowej
w niemal wszystkich rejonach rozwijającego się świata.
Rodzaj polityki rozwojowej zależy jednak od m.in. wielkości kraju, doświadczenia
historycznego oraz aktualnego potencjału politycznego i gospodarczego.
Największym odbiorcą pomocy jest Afryka, która w 2005r otrzymała aż 52% funduszy,
pozostałe regiony to Azja oraz obie Ameryki . W 2005r pomoc unijna koncentrowała się na
pomocy krajom najmniej rozwiniętym.
Między rokiem 2002 a 2005 zaszyły znaczne zmiany w strukturze grupy krajów, do który
pomoc miała docierać. W 2002r czołowe miejsca zajmowały: Polska, Rumunia, Węgry,
Czechy, kraje te następnie wstąpiły do UE i w latach 2005-2006 ich miejsce zajęły Turcja,
Maroko, Serbia i Czarnogóra, Sudan, Afganistan oraz Egipt.
Co warto zauważyć, zgodnie z OECD pomoc dla krajów członkowskich UE nie wliczana jest
do statystyk pomocy rozwojowej.
Pomoc rozwojową unii można podzielić na kilka działów, z których największym znaczeniem
odznaczają się: rozwój społeczny, rozwój gospodarczy (modernizacja sieci transportowych,
komunikacyjnych, energetycznych) i pomoc humanitarna.
Działalność Komisji Europejskiej
8
KE jako organ odpowiedzialny za dostarczenie pomocy rozwojowej posiada kompetencje
w zakresie handlu międzynarodowego tj. może oddziaływać na politykę handlową
i stosować instrumenty handlowe w celach rozwojowych, do czego nie ma prawa żadne
państwo członkowskie.
Komisja dysponuje dwoma źródłami finansowania mianowicie budżetem ogólnym Unii
Europejskiej oraz Europejskim Funduszem Rozwoju. EFR składa się z dobrowolnych składek
państw członkowskich, a jego finansowanie, w przeciwieństwie do budżetu unijnego, ma
wymiar wieloletni.
Działalność KE w zakresie pomocy finansowej odbywa się na zasadzie udzielania darowizn
(grantów). Komisja dostosowuje, w zależności od sytuacji danego kraju, jaką postać
przybierze owa pomoc. Czy będzie to pomoc techniczna, programowa lub budżetowa.
Pomoc humanitarna
1 kwietnia 1992r powołane zostało dożycia Biuro Pomocy Humanitarnej – ECHO. Obecnie
ECHO składa się z niemal 450 osób pracujących w 38 krajach. Instytucja ta zajmu się głównie
dostarczaniem żywności, sprzętu kryzysowego (namioty, koce, leki, sprzęt medyczny, sprzęt
do uzdatniania wody, paliwo). Ponadto finansuje ekipy medyczne oraz ekspertów
zajmujących się rozbrajaniem min, transportem oraz logistyką.
Aby zwiększyć wpływ i zasięg swojej polityki ECHO przekazuje pomoc kryzysową za
pośrednictwem ponad 200 instytucji humanitarnych. Są to takie organizacje jak ONZ czy
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc.
Inne instrumenty polityki rozwojowej UE
Mówiąc o innych instrumentach należy w szczególności zwrócić uwagę na Europejski
Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejski Instrument na rzecz Demokracji i
Praw Człowieka.
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) wspomaga kraje objęte polityką
sąsiedztwa oraz Rosję.
9
ENPI za cel stawia sobie wspieranie demokratycznych przemian ustrojowych, promowanie
praw człowieka, promocję zrównoważonego rozwoju oraz polityk takich jak antyterroryzm,
rozwiązywanie konfliktów, przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz osiąganie
Milenijnych Celów Rozwoju (8 celów wyznaczonych sobie do zrealizowanie przez członków
ONZ):
1. zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
2. zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
3. wzmocnienie pozycji kobiet, zrównoważenie praw kobiet i mężczyzn.
4. zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci.
5. poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic.
6. zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
7. zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.
8. rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.
Drugą organizacją jest Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka
(EIDHR) jego celem jest rozwój demokracji i praworządności. Obejmuje on kraje spoza Unii
Europejskiej. Posiada On ważną cechę, ma możliwość udzielania pomocy oraz
interweniowania bez zgody rządów krajów trzecich. Podstawową działalnością EIDHR jest
współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Pomoc kierowana jest do
krajów najbiedniejszych, udzielana jest jednak nie tylko organizacjom ale także jednostkom
bez osobowości prawnej a nawet indywidualnym obrońcom praw człowieka.
Pomoc rozwojowa na przykładzie USA, działalność USAID
USAID (U.S Agency for Int USAIDrnational Development) jest największa amerykańską
agencją zajmującą się przekazywaniem pomocy rozwojowej krajom rozwijającym się.
Została Ona powołana do życia wraz z reformą J.F Kennedy’ego. USAID jest niezależną
agencją federalną, otrzymującą wytyczne polityki rozwojowej od sekretarza stanu. Jej
siedziba znajduje się Waszyngtonie. Agencja z początku zajmowała się głównie pomocom
krajom dotkniętym przez klęski żywiołowe , pomagała wyjść z ubóstwa oraz promowała
demokrację.
10
Obecnie w centrum zainteresowania USAID stoi sektor ochrony zdrowia, pozostałe sektory
to działalność humanitarna, infrastruktura ekonomiczna i usługi (transport, energetyka),
produkcja (głównie rolnictwo), ograniczenie zadłużenia oraz wsparcie edukacji.
USA udziela pomocy przez wykwalifikowane jednostki umieszczone w pięciu
departamentach (obrony, skarbu, handlu, zdrowia i rolnictwa) oraz z udziałem
Departamentu Stanu. Departament w pewnych kwestiach współpracuje z USAID, m.in. w
zakresie sześcioletniego planu „Wspólny plan strategiczny Departamentu Stanu i USAID –
ustanawia on siedem głównych celów amerykańskiej polityki zagranicznej i rozwojowej:







Osiąganie pokoju i bezpieczeństwa
Sprawne i demokratyczne zarządzanie
Inwestycje w kapitał ludzki
Promowanie wzrostu gospodarczego
Promowanie pomocy humanitarnej
Promowanie myślenia międzynarodowego
Wzmacnianie możliwości konsulatów i sprawnego zarządzania
USAID udziela pomocy na wielu płaszczyznach, takich jak: wsparcie techniczne, treningi i
stypendia, pomoc żywnościowa, inwestycje infrastrukturalne, pożyczki dla małych
przedsiębiorstw, wsparcie budżetowe, gwarancje kredytowe.
Pomoc ta przyjmuje jednak zazwyczaj jedną z pięciu form: kontraktu na dostawę towarów,
porozumienia o współpracy, grantu, specyficznego porozumienie o realizacji celu
pomocowego lub porozumienia o współpracy z elastyczną linią kredytową.
Źródłem finansowania USAID są środki finansowe pochodzące z budżetu USA, z czego
największa jego część przeznaczana jest na wspieranie systemów zdrowotnych (34,6%),
następnie bezpieczeństwo, infrastrukturę, rolnictwo, promocję dobrego zarządzania,
edukację, administrację i nadzór, środowisko, wsparcie ekonomiczne oraz mediacje.
Polska pomoc na rzecz rozwoju
Pomoc Polski na rzecz rozwoju zależała i zależy, także aktualnie przede wszystkim od
uwarunkowań politycznych naszego państwa.
Pierwsze doświadczenia w tym zakresie przypadają na lata 50 i 60 XX wieku i wiążą się z
pomocą Angoli, Jemenowi, Kambodży i Wietnamowi w ramach wspólnej polityki państw
11
zrzeszonych w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – organizacji państw
zależnych od ZSRR. Beneficjentami tej pomocy były państwa sympatyzujące z blokiem
wschodnim bądź mające strategiczne znaczenie dla Polski. Pomoc udzielana była głównie
dla przemysłu, energetyki, transportu oraz rolnictwa, a także w formie szkoleń i stypendiów
W1989 r. po zmianach ustrojowych, Polska zaprzestała udzielania pomocy państwom sojusznikom ZSSR i sama stała się beneficjentem pomocy na rzecz transformacji oraz
rozpoczętych reform, głównie z Unii Europejskiej. W latach 1990 – 2004 Polska znajdowała
się na liście państw OECD, korzystających z tak zwanej „pomocy oficjalnej” - ODA. Wsparcia
naszemu krajowi udzieliły wtedy także Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia,
Szwecja oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i
Rozwoju .
W 1996 r. Polska przystąpiła do OECD i zaczęła być uznawana za kraj wysoko rozwinięty.
W październiku 2013 r. Polska została przyjęta do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD klubu największych donatorów pomocy międzynarodowej .
Od 1998 r. zaczęły powstawać pierwsze programy pomocowe rządu polskiego. Był to
początek włączenia się do międzynarodowej współpracy rozwojowej oraz zacieśnianiu
współpracy z państwami rozwijającymi się i przeprowadzającymi reformy. W 2003 r,
przyjęto „Strategię polskiej współpracy na rzecz rozwoju”, która określiła między innymi:
podstawowe założenia polskiej pomocy, priorytetowe kierunki i cele współpracy. W 2004 r.
powstał pierwszy ramowy plan działań pomocy na rzecz rozwoju MSZ rozpoczęto
współpracę z organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
Ogłoszono także pierwszy otwarty konkurs na projekty pomocowe .
W 2000 r. Polska w ramach członkostwa w ONZ podpisała „Deklarację milenijną”, w której
zobowiązała się do włączenia się w działania społeczności międzynarodowej zmierzające do
rozwiązania problemów globalnych o charakterze gospodarczym, społecznym i
humanitarnym oraz popierania ich oraz aktywnie zaczęła brać udział w międzynarodowych
spotkaniach (konsensus z Monterey, deklaracja paryska, deklaracja z Rio de Janerio) .
Przełomowe znaczenie dla polskiej pomocy na rzecz rozwoju miło przystąpienie w maju
2004 r. do Unii Europejskiej. Akces ten z jednej strony potwierdzał status Polski jako kraju
wysoko rozwiniętego, z drugiej zaś nałożył zobowiązanie do pomocy krajom słabiej
rozwiniętym. Spowodowało to konieczność zbudowania własnego systemu pomocy
rozwojowej, który opiera się na działaniach bilateralnych i wielostronnych, przede
wszystkim w ramach UE.
Polska przyjęła zobowiązania międzynarodowe dotyczące pomocy międzynarodowej, w tym
cele i zasady polityki rozwojowej UE, zobowiązała się uwzględniać narodowe strategie
12
rozwoju państw biorców przy opracowywaniu dwustronnych programów pomocowych UE
wobec poszczególnych państw i regionów, wprowadzać w życie deklaracje i programy
działania UE, uczestniczyć w posiedzeniach komitetów ds. współpracy rozwojowej oraz
w pracach grup roboczych funkcjonujących w ramach UE, a także stosować procedury
udzielania tej pomocy funkcjonujące w ramach UE .
Od czasu uzyskania członkostwa UE, Polska aktywnie uczestniczy w pracach UE w tym
zakresie. Oznacza to nie tylko finansowanie pomocy rozwojowej udzielanej przez UE i jej
agendy, ale także wkład merytoryczny np. w zakresie założeń udzielania tej pomocy.
Przykładowo w 2011 r. prace dot. zwiększenia powiązania pomocy ze wsparciem procesów
demokratycznych i działaniami na rzecz przestrzegania praw człowieka. Polska jest też
zwolennikiem zwiększenia spójności działań rozwojowych, której idea polega na dążeniu
aby inne polityki wspólnotowe (np. handlowa, rolna) nie tłumiły efektów polityki
rozwojowej oraz wspierały rozwój krajów beneficjentów pomocy .
Traktat akcesyjny spowodował także koniczność określenia ram prawnych polskiej polityki
rozwojowej. Przygotowanie oraz przyjęcie ustawy związane było z koniecznością spełnienia
wymogów UE, w tym:
- stworzenia efektywnego i sprawnego mechanizmu finansowego,
- utworzenia jasnych ram instytucjonalno-prawnych.
Aktualnie ramy prawne polskiej polityki rozwojowej określa ustawa z dnia 16 września
2011 r. o współpracy rozwojowej.
Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i stanowi gwarancję ciągłości polskiej polityki
rozwojowej oraz efektywnej realizacji przyjętych celów.
Zgodnie z obowiązującą ustawą przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań
podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania państwom
rozwijającym się lub ich społeczeństwom, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej:
1) pomocy rozwojowej, polegającej w szczególności na:
a) promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym
rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka;
b) wspieraniu ich trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowaniu działań
zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia
poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności;
13
2) pomocy humanitarnej, polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i
ochrony ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub
innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka.
Przez współpracę rozwojową rozumie się także działania edukacyjne na rzecz podniesienia
świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między państwami.
Polską politykę rozwojową realizuje szereg podmiotów.
Są to:
- jednostki sektora finansów publicznych,
- organizacje pozarządowe pożytku publicznego,
- przedsiębiorcy,
- instytucje badawcze.
Wiodącą rolę pełni Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w jego strukturze Departament
Współpracy Rozwojowej oraz Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracuje także z:
- Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,
- Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji;
- Ministerstwem Edukacji Narodowej,
- Ministerstwem Gospodarki,
- Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwem Obrony Narodowej,
- Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
14
- Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
- Ministerstwem Środowiska,
- Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
- Ministerstwem Zdrowia,
- Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz
- samorządem terytorialnym
Bardzo ważnym partnerem MSZ w realizacji polityki rozwojowej są organizacje
pozarządowe, z którymi MSZ prowadzi stały dialog i konsultacje oraz które są partnerami
w realizacji konkretnych przedsięwzięć pomocowych. Takie konsultacje są prowadzone
m.in. w ramach Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, podczas którego corocznie
przygotowywanych jest kilka paneli dyskusyjnych. MSZ zbiera wówczas opinie i komentarze
dotyczące polskiej współpracy rozwojowej i następnie wykorzystuje je przy pracach nad
nowo powstającym dokumentem programowym.
Co roku MSZ ogłasza także konkursy na projekty przygotowywane przez organizacje
pozarządowe. Aktualnie został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego "Polska
pomoc rozwojowa 2016". Wielkość funduszy przeznaczonych na takie działania
systematycznie rośnie. Z MSZ współpracują również spółki non-profit, spółdzielnie socjalne,
kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego, izby gospodarcze oraz izby rolnicze.
W polskiej polityce rozwojowej uczestniczą także polskie placówki dyplomatyczne, poprzez
tak zwany „System Małych Grantów” (SMG). Małe Granty to głównie projekty
niskobudżetowe mające duże znaczenie dla lokalnych społeczności jak np. budowa studni,
drobne remonty infrastruktury, zakup wyposażenia dla szpitali, szkół oraz różnego rodzaju
szkolenia.
Współpracę rozwojową prowadzi się na podstawie przygotowanego przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Wieloletniego programu współpracy rozwojowej, który określa jej
cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej i
edukacji globalnej.
Aktualnie zakres pomocy rozwojowej określa przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
20 marca 2012 r. „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015".
Zgodnie z nim, Polska finansuje działania mające na celu:
15
- wspieranie demokracji oraz
-respektowanie praw człowieka.
Strona polska wykorzystuje również doświadczenia zebrane w okresie transformacji
systemowej oraz oferuje wsparcie dla przemian politycznych, gospodarczych i społecznych
w krajach rozwijających się, będących na liście DAC OECD .
W latach 2012-2015 Polska kierowała swoją pomoc w szczególności dwóch grup krajów,
które wskazano jako priorytetowe:
1.Państw Partnerstwa Wschodniego:
(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)
W tych państwach zamierzeniem było przyczynienie się do zmian na rzecz trwałego i
stabilnego funkcjonowania systemów demokratycznych, przestrzegania praw człowieka
oraz wspierania transformacji systemowej w celu zbliżenia państw Europy Wschodniej i
Kaukazu Południowego z Unią Europejską.
2.Państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu
(kraje Afryki Wschodniej: Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy,
Tanzania i Uganda; kraje Afryki Północnej: Libia i Tunezja, Afganistan, Kirgistan,
Tadżykistan i Autonomia Palestyńska)
W tych krajach zamierzeniem było przyczynienie się do redukcji ubóstwa oraz wspieranie
zachodzących procesów transformacyjnych .
Wymienione kraje nie są wyłącznymi beneficjentami polskiej pomocy dwustronnej. Polska
współpraca rozwojowa obejmuje także państwa, w których realizowany jest program
Wolontariat Polska Pomoc. Program ten obejmuje swym zasięgiem około 150 krajów
uprawnionych do otrzymania oficjalnej pomocy rozwojowej z listy Komitetu Pomocy
Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD). Projekty w
ramach ww. programu są realizowane w krajach Azji (m.in. Bangladesz, Kambodża,
Mongolia, Tajlandia), w Afryce (m.in. Ghana, Kamerun, Malawi, Mauretania, Namibia, Niger,
Togo, Zambia, Zimbabwe), czy w Ameryce Łacińskiej (m.in. Boliwia, Ekwador, Gwatemala,
Jamajka, Kostaryka, Nikaragua) .
Polska współpraca na rzecz rozwoju, zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy
rozwojowej na lata 2012-2015” opiera się na zasadach:
16
1.pomocniczości, to jest uwzględnienia lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych,
gospodarczych i politycznych oraz jak najszerszego angażowania partnerów lokalnych i
beneficjentów w podejmowanie decyzji dotyczących ich wzajemnego rozwoju,
2.koordynacji działań z innymi donatorami,
3.zwiększania skuteczności udzielanej pomocy, w szczególności dzięki zasadom:
dostosowania, harmonizacji, orientacji na rezultaty, przejrzystości i wzajemnej
odpowiedzialności w relacji z krajami partnerskimi,
4.poszanowania i przestrzegania praw człowieka, uwzględnienia równości szans,
przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na
pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, oraz dążenia do zapewnienia
awansu społecznego kobiet,
5.dbałości o środowisko naturalne i zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych,
6.dążenia do zapewnienia spójności programów i strategii rządowych z celami i
priorytetami współpracy rozwojowej .
Zgodnie z Raportem rocznym 2013 MSZ – w 2013 polska oficjalna pomoc rozwojowa (ODA)
wyniosła prawie 1 mld 478 mln zł i była większa o 4 % niż w roku 2012.
W 2012 r wartość ODA w stosunku do dochodu narodowego brutto (DNB) wyniosła 0,09 %,
natomiast w 2013r. stanowiła 0, 1 % DNB .
Współpraca rozwojowa realizowana jest w ramach:
- współpracy wielostronnej,
- współpracy dwustronnej.
Współpraca
wielostronna
świadczona
jest
za
pośrednictwem
międzynarodowych, programów i funduszy międzynarodowych.
Głównymi kanałami polskiej pomocy wielostronnej są:
- Unia Europejska,
- organizacje i fundusze systemu Narodów Zjednoczonych,
- Grupa Banku Światowego,
- inne organizacje, agendy, programy i fundusze.
17
organizacji
Raport MSZ za 2013 r. podaje, że 74 % ODA – ponad 1 mld zł Polska udzieliła kanałem
wielostronnym, głównie w formie składki do budżetu UE oraz wpłaty do Europejskiego
Funduszu Rozwoju. Resztę stanowiły wpłaty do budżetów agent ONZ oraz innych organizacji
międzynarodowych, w tym pomoc humanitarna .
Pomoc w ramach współpracy dwustronnej obejmuje w szczególności projekty rozwojowe,
dofinansowywane przez MSZ w ramach konkursów dotacyjnych, programu „Wolontariat
polska pomoc” i Systemu Małych Grantów.
Działania w ramach polskiej pomocy to także pomoc doraźna w przypadku wystąpienia klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy katastrof. W takich sytuacjach istnieje możliwość
uruchomienia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na likwidację skutków
kataklizmów oraz pomoc ofiarom.
Jednocześnie Departament Współpracy Rozwojowej MSZ prowadzi działalność informacyjną
– głównie w zakresie edukacji globalnej. Ze środków programu współpracy rozwojowej
„polska pomoc” finansowane są także szkolenia, programy stypendialne i działalność
Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego .
Aktualnie został opracowany i przyjęty Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata
2016 -2020.
Jest to dokument rządowy obejmujący całość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) i
stanowi kontynuację „Wieloletniego programu rozwojowego na lata 2012-2015.
Na jego podstawie opracowywane będą plany roczne .
W porównaniu do poprzedniego wieloletniego programu ograniczona została liczba
priorytetów tematycznych oraz krajów priorytetowych.
Priorytety tematyczne, które podlegać będą wsparciu:
- dobre rządzenie – w szczególności rozwój regionalny, w tym wzmocnienie samorządu,
decentralizacja; sektor bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; wzmocnienie
kompetencji i zdolności administracji publicznej; wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie
korupcji; zbliżenie prawa i instytucji do standardów UE i innych standardów
międzynarodowych; dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji; niezależność mediów.
- demokracja i prawa człowieka – w szczególności demokratyczny proces wyborczy; prawa
człowieka i swobody obywatelskie; wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
dialog obywatelski;
18
- kapitał ludzki – w szczególności poprawa jakości opieki zdrowotnej; edukacja włączająca i
powszechny dostęp do edukacji na wysokim poziomie; edukacja obywatelska; integracja
społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem;
-przedsiębiorczość i sektor prywatny – w szczególności konkurencyjność i innowacyjność
mikro i małych przedsiębiorstw; ekonomia społeczna; przedsiębiorczość, szczególnie kobiet i
młodzieży; kształcenie i szkolenie zawodowe;
- zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – w szczególności bezpieczeństwo
żywnościowe; wydajność i konkurencyjność produkcji rolnej; dostęp do rynków zbytu;
wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie; modernizacja infrastruktury lokalnej;
-ochrona środowiska – w szczególności odnawialne źródła energii; efektywność
energetyczna; zarządzanie gospodarką wodną; gospodarka odpadami; zapobieganie
skutkom klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności ludzkiej; promocja
zrównoważonego rozwoju; przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom; ochrona
zasobów naturalnych.
Zadania wpisujące się w priorytet tematyczny demokracja i prawa człowieka oraz dobre
rządzenie będą zlecane między innymi Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Priorytety geograficzne
Ulegną zmniejszeniu w porównaniu z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na
lata 2012-2015. Zakładanym efektem koncentracji wsparcia będzie uzyskanie większej, niż
dotychczas skuteczności i siły oddziaływania polskiej współpracy rozwojowej w ramach
posiadanych zasobów finansowych i organizacyjnych.
Priorytetowymi krajami będzie łącznie dziesięć krajów, tj. cztery kraje w Partnerstwie
Wschodnim:
- Białoruś,
- Gruzja,
- Mołdawia,
19
- Ukraina,
oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie:
- Etiopia,
- Kenia,
- Mjanma,
- Palestyna,
- Senegal,
- Tanzania.
W przypadku Afganistanu i Tunezji, które były krajami priorytetowymi w Wieloletnim
programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, zastosowany zostanie mechanizm
przejściowy. Jego celem będzie stopniowe wygaszanie dotychczasowych działań w
perspektywie maksymalnie dwóch lat, tj. do końca 2017 r. Mechanizm ten pozwoli na
wypełnienie przez Polskę podjętych wcześniej zobowiązań.
W stosunku do pozostałych krajów biorców pomocy ODA, znajdujących się na liście
Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD – w tym krajów, które przestały być krajami
priorytetowymi - polska pomoc będzie mogła być udzielana m.in. za pośrednictwem
polskich placówek zagranicznych, Fundacji Solidarności Międzynarodowej (realizującej
zadania w krajach, w których panują szczególne warunki polityczne) lub poprzez wpłaty do
międzynarodowych organizacji, agend wyspecjalizowanych systemu Narodów
Zjednoczonych oraz na rzecz międzynarodowych funduszy celowych.
Na dwustronną współpracę rozwojową z państwami innymi niż priorytetowe przeznaczone
zostanie co roku nie więcej niż 10% środków z rezerwy celowej w dyspozycji MSZ .
Nowy plan współpracy wskazuje na tak zwane inicjatywy flagowe – to jest przedsięwzięcia,
które realizowane są cyklicznie bądź mają charakter trwały, dzięki czemu zapewniają
wieloletnią obecność polskiej pomocy w wybranych obszarach. Należą do nich:
- Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, powołana podczas polskiej
prezydencji w UE, której celem jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach
Partnerstwa Wschodniego,
20
- Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii, działające od 2012r.,
stanowiące wsparcie dla demokracji lokalnej,
- programy stypendialne m.in. im. Stefana Banacha, im. Ignacego Łukasiewicza.
Polskie zobowiązania finansowe na rzecz współpracy rozwojowej w latach 2016-2020 będą
odzwierciedlały wyniki negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz
finansowania rozwoju w Addis Abebie6. Zgodnie z przyjętym w dniu 10 lipca 2015 roku
stanowiskiem rządu RP, Polska będzie dążyć do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej
na ODA do poziomu 0,33% DNB do 2030 r.
PODSUMOWANIE
Kryzys finansowy oraz największy po II wojnie światowej kryzys migracyjny związany z wojną
w Syrii oraz powstaniem tak zwanego Państwa Islamskiego pokazują jak ważną rolę w
przeciwdziałaniu ubóstwa oraz zapobieganiu negatywnym zjawiskom, jak niekontrolowana
fala uchodźców w Europie może odegrać skutecznie realizowana polityka rozwojowa. Obok
wysokości udzielanej pomocy równie ważna jest zatem jej spójność i skuteczność.
Najważniejszym pytaniem na jakie należy dziś udzielić odpowiedzi - to jak tę pomoc nieść,
aby była skuteczna? Dlatego tak wielką wagę mają kwestie związane ze skutecznością
pomocy (aid effectiveness).
21
Bibliografia:
1. E.Latoszek, M.Proczek, Polityka Rozwojowa Rola Organizacji międzynarodowych
w zwalczaniu ubóstwa na świecie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013,
2. P.Bagiński, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów
rozwijających się, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009,
3. Polska
współpraca
na
rzecz
rozwoju.
Raport
roczny
2013,
MSZ,
//http:polskapomoc.gov.pl(dostęp: 30.11.2015),
4. http:polskapomoc.gov.pl(dostęp: 28.11.2015),
5. Wieloletni
program
współpracy
rozwojowej
na
lata
2012-2015
MSZ,
//http:polskapomoc.gov.pl(dostęp: 28.11.2015),
6. Wieloletni
program
współpracy
rozwojowej
na
lata
2016-2020
MSZ,
//http:polskapomoc.gov.pl(dostęp: 30.11.2015).
22
Download