Ropień śródpiersia i szyi w przebiegu izolowanej gruźlicy

advertisement
182
Otorynolaryngologia 2011, 10(4): 182-185
Ropień śródpiersia i szyi w przebiegu izolowanej gruźlicy
węzłów chłonnych – opis przypadku
Mediastinal and neck abscess in the course of the isolated tuberculosis of the
lymph nodes – a case report
Ewa Komoń-Kotecka 1/, Kazimierz Niemczyk 2/, Emilia Karchier 1,2/, Marcin Kubiak 3/,
Dariusz Kaczmarczyk 3/
Oddział Laryngologiczny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3/
Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
1/
2/
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie
z rodziny Mycobacterium. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie na świecie pojawia się około 8,8 mln nowych
przypadków gruźlicy. W 2007 roku w Polsce odnotowano
7988 nowych przypadków gruźlicy płuc. Gruźlica pozapłucna
rozwinęła się u 628 chorych.
W pracy przedstawiono rzadki przypadek ropnia śródpiersia
i szyi w przebiegu izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych
u 70‑letniej chorej leczonej w Oddziale Laryngologicznym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach.
Tuberculosis is an infectious disease caused by strains of
Mycobacterium. World Health Organisation estimates annual
incidence of tuberculosis for 8.8 milion of new cases. As much
as 7988 new cases of pulmonary tuberculosis were recorded
in Poland in 2007. Extrapulmonary tuberculosis was detected
in 628 patients.
This article reports a rare case of mediastinal and cervical
abscess in the course of the isolated tuberculosis of the lymph
nodes treated in the ENT Department of Mazowiecki Specialists
Hospital in Siedlce.
Słowa kluczowe: ropień, gruźlica węzłów chłonnych, szyja,
śródpiersie
Key words: abscess, lymph nodes tuberculosis, cervix,
mediastinum
© Otorynolaryngologia 2011, 10(4): 182-185
Adres do korespondencji / Address for correspondence
www.mediton.pl/orl
Ewa Komoń-Kotecka
Oddział Laryngologiczny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
tel. (25) 64 03 450; e-mail: [email protected]
WSTĘP
wszystkich nowych przypadków gruźlicy. Gruźlica
pozapłucna rozwinęła się u 628 chorych.
Najczęściej dotyczyła opłucnej – 264 przypadki, obwodowych węzłów chłonnych – 114, kości
i stawów – 85. U 12 pacjentów rozpoznano gruźlicze
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [2]. Najczęściej do zakażenia dochodzi drogą kropelkową,
rzadziej drogą pokarmową i przez skórę. Chorzy
z zaburzeniami odporności, zakażeniem HIV i leczeni immunosupresyjnie są bardziej narażeni na
zakażenie prątkami gruźlicy.
Gruźlica węzłów chłonnych występuje rzadko
i może stanowić znaczący problem diagnostyczny.
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną
przez bakterie z rodziny Mycobacterium. Światowa
Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie na świecie
pojawia się około 8,8 mln nowych przypadków
gruźlicy, z czego 95% chorych zamieszkuje kraje
rozwijające się. W Europie największą zapadalność
na gruźlicę odnotowuje się na Bałkanach, w Rosji
i byłych republikach Związku Radzieckiego, a w Unii
Europejskiej – w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Portugalii, na Węgrzech i w krajach nadbałtyckich [1, 2].
W 2007 roku w Polsce odnotowano 7988 nowych
zachorowań na gruźlicę płuc, co stanowiło 92,7%
Komoń-Kotecka E i wsp. Ropień śródpiersia i szyi w przebiegu izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych – opis ...
Obraz kliniczny izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych może przypominać inne częściej występujące
jednostki chorobowe. Węzły chłonne szyjne w przebiegu gruźlicy są ruchome, niebolesne, początkowo miękkie, z czasem mogą zlewać się w pakiety
i stawać się twarde. W przypadku rozpadu, w guzie
pojawia się treść przypominająca ropę. Objawy
ogólne, takie jak osłabienie, stany podgorączkowe
czy zlewne poty powinny nasuwać podejrzenie
gruźlicy.
W pracy przedstawiono nietypowy przebieg
izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych pod postacią
ropnia szyi i śródpiersia.
OPIS PRZYPADKU
Chora JP lat 70 przyjęta w trybie ostrodyżurowym do Oddziału Laryngologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach (nr historii
choroby 6145/357/2010) z powodu guza szyi po
stronie prawej. Guz pojawił się miesiąc wcześniej
i stopniowo powiększał się. Wraz ze wzrostem guza
nasilały się dolegliwości bólowe w obrębie szyi.
W wywiadzie chora podawała napadowy kaszel
od 2 lat – nie była diagnozowana i leczona z tego
powodu oraz znaczny spadek masy ciała (20 kg
w ciągu 6 miesięcy). Od miesiąca występowały stany
podgorączkowe i zlewne poty nocne. Innych skarg
chora nie zgłaszała.
Leczona z powodu łagodnego nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu II.
W badaniu laryngologicznym: na szyi po stronie
prawej twardy naciek o średnicy 12-13 cm zajmujący
pole IV i V. Skóra nad guzem zaczerwieniona, dobrze
ucieplona. Nie stwierdzono cech infekcji ogólnej
i w obrębie narządów ORL.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższony poziom fibrynogenu do 558 mg/dl oraz
OB 62 mm po 1 godzinie. Inne parametry pozostawały w normie.
W trybie pilnym wykonano badanie TK, na
którym uwidoczniono na szyi po stronie prawej
zmiany o nieregularnych obrysach, mieszanej densyjności, z zaznaczoną centralnie hypodensyjnością
o średnich wartościach HU około 30 jH. Zmiana
rozciągała się od poziomu kości gnykowej po
stronie prawej, wnikała pomiędzy duże naczynia
szyjne, modelując je i uciskając oraz przemieszczała
prawy płat tarczycy. Ku dołowi wnikała w otwór
górny klatki piersiowej po stronie prawej kierując
się do śródpiersia górnego i sięgając do rozwidlenia
tchawicy. Masa ulegała silnemu obwodowemu obrączkowatemu wzmocnieniu kontrastowemu, miała
charakter wielokomorowego ropnia z przegrodami.
183
Żyła szyjna wewnętrzna prawa była wciągnięta
w obręb zmiany, w jej świetle widoczny był długi
ubytek zakontraktowania odpowiadający rozległemu zakrzepowi na odcinku ok. 115 mm. Żyła była
częściowo uciśnięta przez ropień, częściowo poszerzona nawet do 22 mm średnicy. Widoczne były
pojedyncze węzły chłonne wzdłuż MOS i naczyń
szyjnych po stronie prawej wielkości do 15 mm (ryc.
1). Płuca nie wykazywały zmian w badaniu TK.
Wykonano punkcję guza, uzyskano mętną treść
ropną. Chora została zakwalifikowana do nacięcia
ropnia.
W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg nacięcia i drenażu ropnia. Cięcie poprowadzono na
szyi po stronie prawej 2 cm powyżej obojczyka. Na
ostro i tępo dotarto do jam ropnia, opróżniono je
i przepłukano Metronidazolem. Założono 2 równoległe dreny, które umocowano do skóry (ryc. 2).
Pobrany materiał z ropnia przesłano do badania
bakteriologicznego.
W okresie pooperacyjnym chora otrzymała Dalacin C 300 mg co 8 godzin iv, Metronidazol 500
mg co 8 godzin iv, Biofuroksym 1 g co 12 godzin iv,
Clexan 60 mg sc, Perfalgan 1,0 co 6 godzin iv oraz
leki stosowane przewlekle (Tialorid mite, Kalipoz,
Filomag, Zocor, Bisocard, Gensulin R, Metformax,
Glukobay, Controloc). Ranę pooperacyjną przepłukiwano Metronidazolem przez dreny. Stan chorej
w okresie pooperacyjnym dobry, chora nie gorączkowała.
Wynik posiewu bakteriologicznego zarówno na
bakterie tlenowe jak i beztlenowe – jałowy. Posiew
w kierunku grzybów także jałowy.
Przez 14 dni chora leczona w oddziale laryngologicznym. Z uwagi na utrzymujące się zmiany
w śródpiersiu chorą przeniesiono do oddziału torakochirurgicznego, gdzie poddana została dalszej
diagnostyce.
W oddziale torakochirurgicznym wykonano
mediastinoskopię i pobrano węzły chłonne śródpiersia do badania histopatologicznego i w kierunku
gruźlicy. W badaniu histopatologicznym stwierdzono fragmenty zwłókniałych węzłów chłonnych ze
zlewającymi się ziarniniakami nabłonkowatokomórkowymi z komórkami olbrzymimi i szkliwiejącą martwicą. W materiale ze zmian guzowatych
śródpiersia widoczne były masy martwiczo-ropne
otoczone odczynem resorbcyjnym z piankowatych
histiocytów oraz wielojądrowych komórek olbrzymich. Obraz histologiczny przemawiał za zmianami
w przebiegu infekcji swoistej. W barwieniach metodą Ziehl-Nielsena, metodą Grocotta i mucykarminem prątków kwasoopornych, kolonii bakterii
i grzybów nie stwierdzono. W posiewach na pożyw-
184
Otorynolaryngologia 2011, 10(4): 182-185
Ryc. 1. TK szyi – strzałką oznaczono jamę ropnia
Ryc. 2. TK klatki piersiowej – strzałkami oznaczono dreny
wprowadzone do jamy ropnia
kach płynnych po 17 i po 23 dniach wyhodowano
prątki kwasooporne należące do Mycobacterium
tuberculosis complex.
Chora została skierowana do dalszego leczenia
w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy w Otwocku. Po 3 miesiącach została
wypisana do domu w stanie dobrym z zaleceniem
kontynuacji leczenia w poradni chorób płuc i gruźlicy w miejscu zamieszkania.
11 pacjentów z gruźlicą w obrębie głowy i szyi,
z czego w 6 przypadkach stwierdzono gruźlicę krtani, w 4 – gruźlicę węzłów chłonnych, a u 1 chorej
gruźlicę ucha i jamy nosowej. Markowski i wsp. [7]
opisują 4 przypadki gruźlicy w obrębie głowy i szyi
u chorych leczonych w Klinice Laryngologii ŚUM
w Katowicach, z czego u 2 chorych rozpoznano
gruźlicę krtani, w 1 przypadku gruźlicę nosogardła
i w 1 – ślinianki przyusznej. Young i wsp. opisują
8 przypadków gruźlicy dużych gruczołów ślinowych
leczonych w trzech ośrodkach w Seulu w ciągu 10
lat [8].
Izolowana gruźlica węzłów chłonnych szyjnych
opisywana była przez wielu autorów [4-6,9-11].
Przypadek o podobnym przebiegu i obrazie klinicznym opisał Miwa i wsp. [12], u chorej przedstawionej przez tych autorów procesem gruźliczym objęte
były węzły chłonne śródpiersia, co spowodowało
przetokę w okolicy wcięcia mostka. Centkowski
i wsp. [13] oraz Audebert i wsp. [14] opisują przypadki współistnienia ziarnicy złośliwej i gruźlicy
węzłów chłonnych. W obu przypadkach utrudniało
to znacznie diagnostykę i leczenie zarówno gruźlicy
jak i ziarnicy złośliwej.
Rozpoznanie izolowanej pozapłucnej gruźlicy
może być trudne z uwagi na rzadkość jej występowania. W 7% przypadków gruźlicy płuc występuje
jednoczesne zajęcie innych narządów [3]. Występowanie gruźlicy narządowej w przebiegu gruźlicy
płucnej może ułatwić rozpoznanie. Michalak i wsp.
opisują przypadek chorego z rozsianą gruźlicą płuc,
u którego rozpoznano gruźlicę języka [15].
DYSKUSJA
Gruźlica pozapłucna w Europie stanowi około
19% wszystkich przypadków gruźlicy, w Polsce
wskaźnik ten oceniany jest na 8,8%, jednak uważa
się, że dane te są niedoszacowane [3]. Lokalizacje
gruźlicy pozapłucnej w obrębie głowy i szyi stwierdzane są względnie rzadko. Bruzgielewicz i wsp. [4]
opisali 35 przypadków gruźlicy w obrębie głowy
i szyi leczonych w Klinice Otolaryngologii w Warszawie w ciągu 10 lat, z czego 12 pacjentów miało
rozpoznaną gruźlicę węzłów chłonnych, 11 – krtani,
6 – jamy ustnej i gardła, 3 – ślinianki przyusznej,
2 – nosa i zatok przynosowych i 1 – ucha środkowego. Jankowski i wsp. [5] opisują 9 przypadków
gruźlicy leczonych w ciągu 4 lat w Klinice Otolaryngologii w Łodzi, z czego 3 przypadki dotyczyły
krtani, 3 – węzłów chłonnych szyi, 2 – ucha środkowego i 1 – migdałków podniebiennych. Bień
i Kamiński [6] podają, że w Dziale Otolaryngologii,
Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach w ciągu 4 lat leczonych było
Komoń-Kotecka E i wsp. Ropień śródpiersia i szyi w przebiegu izolowanej gruźlicy węzłów chłonnych – opis ...
Rozpoznanie w przypadkach izolowanej gruźlicy
pozapłucnej opiera się na badaniu histopatologicznym wycinków z guza lub usuniętych w całości
węzłów chłonnych oraz bezpośrednich posiewach
z pobranego materiału na odpowiednie pożywki.
Fangrat i wsp. proponują wykorzystanie materiału
z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej do badania PCR
w celu rozpoznania gruźlicy węzłów chłonnych [16].
Metoda ta może okazać się najmniej inwazyjna
z dotychczas stosowanych i być może pozwoli na
szybkie i precyzyjne postawienie diagnozy.
185
Rzadkie występowanie izolowanej gruźlicy
węzłów chłonnych szyi nie zwalnia lekarzy laryngologów z rozważania w diagnostyce różnicowej
guzów głowy i szyi izolowanej gruźlicy pozapłucnej.
W każdym przypadku nietypowego ropnia poza
badaniem bakteriologicznym wskazane jest także
pobranie materiału tkankowego do badania histopatologicznego.
Piśmiennictwo
1. Zielonka TM. Gruźlica w Polsce, Europie i na świecie.
Część I – Zapadalność. Pol Merk Lek 2006; 21(123):
244‑52.
2. Szczuka I. Gruźlica w Polsce w 2007 roku. Przegl Epidemiol
2009; 63: 281-286.
3. Kuś J. Gruźlica pozapłucna. Wprowadzenie. Postępy Nauk
Medycznych 2007; 12: 544-6.
4. Bruzgielewicz A, Wysocki J, Osuch-Wójcikiewicz E.
Gruźlica głowy i szyi - problem wciąż aktualny. Otolaryng
Pol 1995; 48(6): 566-72.
5. Jankowski A, Durko T, Maciaszczyk K. Gruźlica pozapłucna
u chorych leczonych w klinice otolaryngologii – opisy
przypadków. Pol Merk Lek 2008; 24(141): 247-50.
6. Bień S, Kamiński B. Rozpoznawanie i leczenie gruźlicy
pozapłucnej w obrębie głowy i szyi. W 100. rocznicę
Nagrody Nobla za badania nad gruźlicą dla Roberta Kocha.
(w) Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. Nowak
S (red.). Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce
2006; 120(3): 39-45.
7. Markowski J, Witkowska M, Gierek T, Pasternak K,
Ciupińska-Kajor M, Kajor M, Paluch J, Smółka K.
Gruźlica narządów głowy i szyi – wciąż aktualny problem
w praktyce laryngologicznej. Otolaryng Pol 2011; 65(4):
272-5.
8. Kim YH, Leong W-J, Jung K-Y, Sung M-W, Kim KH, Kim
ChS. Diagnosis of major salivary gland tuberculosis:
Experience of eight cases and review of the literature. Acta
Oto-Laryngologica 2005; 125: 1318-22.
9. Zaatar R, Biet A, Smail A, Strunski V, Page C. Tuberculose
lymphonodale cervicale: Preis en charge diagnostique et
thérapeutique. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2009;
126: 250-5.
10. Bilewicz R, Pietrykowski T, Marszałek A, Burduk P.
Izolowana gruźlica węzłów chłonnych szyi. Otorynolaryngol
2009; 8: 146-50.
11. Michałowska-Mitczuk D. Gruźlica węzłów chłonnych.
Postępy Nauk Medycznych 2007; 12: 553-6.
12. Miwa K, Fujioka S, Adachi Y, Haruki T, Taniguchi Y,
Nakamura H. Mediastinal tuberculous lymphadenitis with
intractable fistula to the neck. Thorac Cardiovasc Surg
2010; 58: 124-6.
13. Centkowski P, Sawczuk-Chabin J, Prochorec M,
Warzocha K. Współistnienie ziarnicy złośliwej i gruźlicy
w szyjnych węzłach chłonnych. Onkologia w Praktyce
Klinicznej 2005; 1(1): 54-8.
14. Audebert F, Schneidewind A, Hartmann P, Kullmann
F, Schölmerich J. Lymphknotentuberkulose als
Erstmanifestation eines Morbus Hodgkin. Med Klin
(Munich) 2006; 101: 500-4.
15. Michalak A, Wojtas G, Kidawa I, Tylżanowska-Nitek
K. Gruźlica języka u chorego na rozsianą gruźlicę płuc.
Pneumonol Alergol Pol 2004; 72: 28-31.
16. Fangrat A, Domagała-Kulawik J, Krenke R, Safianowska
A, Walkiewicz R, Chazan R. Gruźlica węzłów chłonnych
rozpoznana na podstawie badania materiału z biopsji
cienkoigłowej. Pneumonol Alergol Pol 2006; 74: 126-8.
Download