SPECJALIZACJA NR 9

advertisement
SPECJALIZACJA NR 9
CHOROBY OWADÓW UŻYTKOWYCH
Krajowy kierownik Specjalizacji: dr hab. Paweł Chorbiński
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-366 Wrocław, Pl. Grunwaldzki 45
Tel. 071 3205-339
E-mail: [email protected]
KATALOG UMIEJETNOŚCI (KOMPETENCJI)
Odbycie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Choroby owadów użytkowych”
umożliwia nabycie następujących umiejętności:
Lekarz weterynarii jako specjalista:
1. Posiada wiedzę na temat ekologii pszczół; pszczoły miodnej, wybranych gatunków
pszczół samotnych i trzmieli, a także o przystosowaniach morfologicznych pszczół
jako zapylaczy roślin w oraz ich znaczenia dla środowiska.
2. Zna podstawowe zasady socjobiologii pszczoły miodnej w rocznym cyklu rozwoju
rodziny pszczelej oraz biologię innych pszczół wykorzystywanych gospodarczo
(murarki, miesiarki, porobnice, trzmiele).
3. Zna podstawy systematyki pszczół, ich gatunki, rodzaje rasy i linie
oraz
rozmieszczenie geograficzne i kraju i na świecie.
4. Zna anatomię i fizjologię pszczoły miodnej oraz biologie rozwoju pszczół jako owada
z przeobrażeniem zupełnym (rola jaj zapłodnionych , niezapłodnionych, rodzaje
czerwiu, imagines).
1
5. Orientuje się w zagadnieniach zjawisk odpornościowych u owadów wraz ze specyfiką
odporności organizmu pszczoły i rodziny pszczelej (odporność nabyta i wrodzona,
odporność kolonijna, behawioralna i sekrecyjna).
6. Ma wiedzę na temat podstaw botaniki pszczelarskiej, zna gatunki roślin miodo- i
pyłkodajnych stanowiących bazę pożytkową pszczół zarówno dziko rosnące jak i
uprawiane przez człowieka. Umie określić rodzaje pokarmu naturalnego i sztucznego
dla pszczół oraz sposoby jego uzupełniania w rodzinach pszczelich.
7. Zna zasady prowadzenia pasieki w cyklu rocznym, rodzaj i przeznaczenie sprzętu
pszczelarskiego.
8. Dysponuje podstawowymi informacjami z zakresu zasad prowadzenia hodowli i
chowu pszczół, a w szczególności matek pszczelich oraz zna za zasady prowadzenia
programów hodowlanych przeznaczonych dla pasiek zarodowych i reprodukcyjnych.
9. Posiada wiedzę o podstawach prawnych gospodarki pasiecznej jako działalności
nadzorowanej oraz podstawach ekonomiki pszczelarskiej.
10. Zna rodzaje produktów pasiecznych oraz sposoby ich pozyskiwania przetwarzania i
przechowywania, oraz zasady (również prawne) wprowadzania ich do obrotu
bezpośredniego lub pośredniego.
11. Zna etiologię i patogenezę chorób pszczół i czerwiu z podziałem na choroby
bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze.
12. Potrafi pobrać i przygotować próby materiałów z chorej rodziny pszczelej (pszczoły
,czerw, wosk, miód itp.) do badan laboratoryjnych.
13. Ma
umiejętności
pozwalające
na
samodzielne
przeprowadzenie
wywiadu
epizootiologicznego w pasiece. Potrafi samodzielnie wykonać badanie kliniczne
rodzin pszczelich a także określić ich status zdrowotny.
2
14. Wie jak wykonać diagnostykę terenową i laboratoryjną w celu wykrycia chorób
pszczół i ich szkodników.
15. Potrafi przeprowadzić właściwą terapię w chorych rodzinach pszczelich oraz
przeprowadzić zwalczanie chorób, w których terapia nie jest dozwolona lub
nieopłacalna.
16. Zna przepisy prawne dotyczące zapobiegania i zwalczania chorób pszczół
podlegających obowiązkowi zwalczania i zgłaszania. Potrafi przeprowadzić działania
administracyjne w ognisku choroby zakaźnej.
17. Zna zasady prowadzenia profilaktyki i prewencji w rodzinach pszczelich. Potrafi
wykonać zabiegi odkażania i oczyszczania w pasiekach zapowietrzonych i
zagrożonych.
18. Zna szkodniki pszczół i produktów pasiecznych oraz metody im zapobiegania i ich
zwalczania.
19. Posiada wiedzę o zatruciach alimentarnych pszczół i zatruciach wywołanych przez
środki ochrony roślin oraz umie prowadzić postępowanie ratujące rodziny w
przypadku ich wystąpienia.
20. Zna podstawy toksykologii owadów i wiadomości z zakresu stosowania środków
ochrony roślin i innych związków chemicznych oraz ich klasyfikacji pod kątem
pszczelarskim.
21. Wie jak postępować w przypadkach zatruć pszczół. Potrafi rozpoznać objawy zatrucia
pszczół, pobrać próby do badan laboratoryjnych i przygotować protokół zatruć
podczas pracy w komisji.
22. Posiada wiedzę na temat biologii i patologii w hodowlach jedwabnika morwowego,
hodowlach trzmieli i hodowlach owadów karmowych.
3
23. Potrafi prowadzić czynności jako biegły w postępowaniu sądowym, konfliktowym i
pokrewnym.
24. Posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej oraz zna zasady i obowiązki
lekarza weterynarii jako biegłego i posiada umiejętności opracowania opinii na rzecz
organów państwowych i samorządowych.
25. Kursant posiada wiedzę praktyczną i doświadczenie nabyte w pasiekach, laboratoriach
i administracji weterynaryjnej podczas zajęć stażowych.
4
Download