Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL

advertisement
Koszty bezpośrednie
rozliczane ryczałtem w ramach PO KL
– kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe
Organizator szkolenia:
Prowadząca:
Krystyna Łukaszuk ©
Certyfikowany trener sieci
Regionalnych Ośrodków EFS
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie beneficjentów realizujących projekty w ramach PO
KL z praktycznymi aspektami stosowania uproszczonych form
rozliczania wydatków w projektach realizowanych w ramach
Programu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Podstawy prawne i zasady stosowania
kwot ryczałtowych i
stawek jednostkowych
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
PODSTAWY PRAWNE
1.
Europejski plan naprawy gospodarczej z dnia 26 listopada 2008
r.
2.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1081/2006 w sprawie EFS w celu rozszerzenia rodzajów
kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS.
3.
Nota COCOF nr 09/0025/04-EN z dnia 28 stycznia 2010 r.
4.
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO
KL z dnia 14.08.2012r. obowiązujące od dnia 1.09.2012 r.
5.
Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011
r. – wprowadzenie ogólnego kryterium horyzontalnego w
zakresie stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek
jednostkowych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
PODSTAWY PRAWNE
Kryteria wyboru projektów (w tym kryteria
horyzontalne) są nadrzędne w stosunku do
regulacji zawartych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
DEFINICJE

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL z 15 grudnia 2011 roku kwotą ryczałtową jest
kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie
zadania lub zadań na etapie zatwierdzenia projektu do realizacji.

Kwoty ryczałtowe są uproszczoną – zryczałtowaną formą
rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
OGÓLNE KRYTERIUM HORYZONTALNE
(ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZASAD WYBORU PROJEKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2012)
1. W przypadku, gdy w ramach PO KL:
 całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł,
 a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania
7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji
projektu,
rozliczenie kosztów bezpośrednich projektu następuje w oparciu
o kwoty ryczałtowe *.
* Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
OGÓLNE KRYTERIUM HORYZONTALNE
(ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZASAD WYBORU PROJEKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1.01.2012)
2.
W przypadku, gdy w ramach PO KL:

projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń
komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio
w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów
usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych
następuje w oparciu o stawki jednostkowe *.
* Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
OGÓLNEGO KRYTERIUM HORYZONTALNEGO

Stosowanie ogólnego kryterium horyzontalnego – kwot
ryczałtowych zostało rozszerzone na wszystkie Działania/
Poddziałania PO KL z dniem 1 stycznia 2012 r.

Stosowanie ogólnego kryterium horyzontalnego – stawek
jednostkowych zostało rozszerzone na teren całej Polski,
z jednoczesnym określeniem stawek dla każdego
województwa z dniem 1 stycznia 2012 r.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi
dotyczy również projektów systemowych realizowanych w
ramach Działania 2.3 o wartości nieprzekraczającej 50 tys. EUR,
przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego
obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję
Europejską aktualnego na dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
ZAKRES PODMIOTOWY

Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach
PO KL dotyczy obligatoryjnie wszystkich beneficjentów nie
należących do jednostek sektora finansów publicznych.

Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach
PO KL dobrowolnie mogą stosować, choć nie muszą
beneficjenci będący jednostką sektora finansów publicznych.

Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach
PO KL nie dotyczy (nie mogą stosować!!!) państwowych
jednostek budżetowych (są to jednostki wchodzące w skład JSFP, które
swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa tj. ministerstwa,
urzędy centralne, urzędy wojewódzkie oraz inne jednostki działające na
podstawie odrębnych ustaw).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Kwoty ryczałtowe
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Wniosek o dofinansowanie
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY

Beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie, iż
zamierza rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Nie jest możliwe aby część z zadań w ramach projektu była
rozliczana
ryczałtowo,
natomiast
pozostałe
zadania
na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.

Beneficjent we wniosku wykazuje, czy planuje rozliczać projekt
jedną, czy kilkoma kwotami (kwota może być ustalona tylko na całość
zadania lub kilka zadań).

Wskazanie kilku zadań we wniosku nie musi oznaczać, iż na
każde z tych zadań ustalona jest odrębna kwota ryczałtowa.
Decyzja dotycząca zakresu stosowania kwot ryczałtowych
należy do beneficjenta.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY

Beneficjent powinien we wniosku o dofinansowanie wskazać
przynajmniej jeden wskaźnik produktu (twardy – mierzalny)
dla każdej z kwot ryczałtowych.

W opisie działań przyjętych do zrealizowania danego zadania,
beneficjent koniecznie musi uwzględnić standardy realizowanych
usług lub zakupywanych dóbr (aspekt nie tylko ilościowy, ale także
jakościowy).

Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie beneficjent
określa dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie
realizacji zadań i zostanie wpisana do umowy (np. lista obecności,
dziennik zajęć, protokoły odbioru robót, protokoły z przeprowadzonych testów
itp.).
Warunkiem koniecznym potwierdzenia realizacji zadań jest
dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZARZĄDZANIE

PROJEKTEM
Koszty zarządzania projektem są kwalifikowalne proporcjonalnie
do zrealizowanych przez beneficjenta zadań i wliczone do kwoty
ryczałtowej (oznacza to, iż w przypadku niewykonania danego zadania,
objętego kwotą ryczałtową, pomniejsza się koszty zarządzania projektem
przypisane do danej kwoty ryczałtowej).

We wniosku o dofinansowanie nie należy określać wskaźników
ani dokumentów potwierdzających wykonanie zadania
Zarządzanie projektem.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – KOSZTY POŚREDNIE

Kwoty ryczałtowe nie uwzględniają kosztów pośrednich (beneficjent
może rozliczyć w projekcie koszty pośrednie).

W przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich na podstawie
kwot ryczałtowych, rozliczenie kosztów pośrednich następuje
wyłącznie w sposób ryczałtowy.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – CROSS-FINANCING
 Wydatki związane z cross – financingiem mogą być kwalifikowalne
do wysokości limitu określonego we wniosku o dofinansowanie.
 Zaleca się odzwierciedlenie wydatków ponoszonych w ramach
cross – financingu w zakładanych we wniosku o dofinansowanie
wskaźnikach twardych projektu.
 W zadaniu Zarządzanie projektem beneficjent nie musi określać
wskaźników, stąd wydatki związane z cross – financingiem w tym
zadaniu, są kwalifikowane pod warunkiem wykonania pozostałych
zadań objętych kwotami ryczałtowymi oraz osiągnięcia wskaźników
założonych dla tych zadań (koszty zarządzania projektem,
rozliczane są proporcjonalnie w ramach kwot ryczałtowych
zdefiniowanych w projekcie).
 Beneficjent nie ma obowiązku dokumentowania wydatków na cross
– financing.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – SZCZEGÓŁOWY
BUDŻET
 Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym
budżecie projektu w podziale na zadania. Zadania ujęte
w budżecie powinny korespondować z zadaniami zdefiniowanymi
w części merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
 Zlecanie zadań merytorycznych lub ich istotnych części (w
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL –
rozdział 4.12) w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi jest
niedopuszczalne (beneficjent realizuje projekt we własnym zakresie lub
w partnerstwie).
Jak to sprawdzić na etapie realizacji
projektu, gdy nie ma dokumentów
finansowych ????
Krystyna Łukaszuk ©
Protokóły
odbioru
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZLECANIE ZADAŃ
Zrealizowanie usługi np.:
 drukarskiej
 cateringowej
 wynajmu sali
w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi przez podmiot
zewnętrzny jest możliwe, ponieważ zgodnie z podrozdziałem 4.12
Wytycznych nie jest to zlecanie zadań merytorycznych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY
Przy opracowywaniu projektu należy wziąć pod szczególną uwagę
następujące aspekty:
pkt. 3.1 i 3.4 – należy zwrócić uwagę na sposób sformułowań i
adekwatność wskaźników celu, których dotyczą kwoty ryczałtowe.
W tym punkcie należy zwrócić również uwagę na ryzyko w
powiązaniu z ilością kwot ryczałtowych przyjętych do rozliczenia
kosztów bezpośrednich w projekcie i potencjałem wnioskodawcy
pkt.3.6.
Wskaźniki pomiaru celu głównego, celów szczegółowych,
produktów i rezultatów, obligatoryjnie muszą być precyzyjnie
zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie – podstawa
kwalifikowania kwot ryczałtowych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY
 pkt.3.3 – Szczegółowo opisane powinny być nie tylko wszystkie
etapy poszczególnych zadań ale także wymagania jakościowe,
jakie zamierza osiągnąć Beneficjent przy realizacji zadań.
Bardzo ważne jest określenie produktów przypisanych do
poszczególnych zadań z ustaleniem mierzalnych wskaźników oraz
sposobu ich monitorowania.
Beneficjent powinien wziąć pod uwagę:
 że na etapie realizacji projektu rozliczanego kwotami
ryczałtowymi nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów
finansowych na potwierdzanie poniesionych wydatków,
 a zadania w projekcie uznaje się za wykonane, ich koszty za
kwalifikowalne z chwilą osiągnięcia wskaźników przypisanych
do poszczególnych kwot ryczałtowych.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
U W A G A:
W projektach PO KL wskaźniki produktu z pkt 3.3 powinny mieć
również swoje odzwierciedlenie w celach projektu wskazanych w
pkt 3.1.2 i 3.1.3. Wskaźniki z pkt 3.1.2 i 3.1.3 mogą, ale nie muszą,
być bezpośrednio ujęte w pkt 3.3.
Każdorazowo w celu rozliczenia danej kwoty ryczałtowej, należy
wziąć pod uwagę zarówno wskaźniki produktu z pkt 3.3, jak i pkt
3.1.2 i 3.1.3 wniosku o dofinansowanie. Nie ma bowiem możliwości
rozliczenia projektu tylko i wyłącznie w oparciu o wskaźniki
produktu określone w pkt 3.3.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY

Budżet szczegółowy – co należy uwzględnić ?
 efektywność finansową projektu rozliczanego przy
zastosowaniu kwot ryczałtowych,
 racjonalność wysokości kwot ryczałtowych – beneficjent aby
ją ocenić powinien wziąć pod uwagę relacje nakładów do
rezultatów i mieć w pamięci szczegółowe opisy zadań, które
rozliczane są przy pomocy kwot ryczałtowych,
 wpływ jakości sposobu dokumentowania produktów
przypisanych do zadań rozliczanych przy pomocy kwot
ryczałtowych,
 fakt, że beneficjent rozliczając wydatki ryczałtem, w trakcie
realizacji nie ma możliwości dokonania zmiany na rozliczenie
faktycznie poniesionym wydatkami .
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY

Kwoty ryczałtowe podlegają negocjacjom z instytucją
zatwierdzającą projekt do realizacji na etapie oceny projektu w
zakresie:
 wysokości kwot ryczałtowych i jakie zadania merytoryczne
zostaną do niech przypisane,
 ilości kwot ryczałtowych (jedna lub kilka),
 określenia
wskaźników
celu
głównego,
celów
szczegółowych, produktów i rezultatów (powyższe wskaźniki
stanowią podstawę kwalifikowania kwot ryczałtowych – muszą być
precyzyjnie zdefiniowane przez beneficjenta).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25
PRZYKŁAD
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu [tekst]
Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając
dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa
tekst
3.1.2 Cel główny projektu
Wskaźnik pomiaru
celu
Wartość obecna
wskaźnika
K
Zwiększanie aktywności mieszkańców Liczba podmiotów
będących osobami fizycznymi (kobiet rozpoczynających
i mężczyzn) w zakresie rozwoju działalność gospodarczą
przedsiębiorczości
gospodarczej
wśród zamieszkałych na stałe w
powiecie X w okresie 2012 roku.
3.1.3 Cele szczegółowe projektu
Wskaźnik pomiaru
celu
0
Krystyna Łukaszuk ©
Liczba kursów
teoretycznych i
praktycznych
Liczba osób
otrzymujących dotację
bezzwrotną
0
O
0
Wartość obecna
wskaźnika
K
Zdobycia
wiedzy
w
zakresie
rejestrowania
i
prowadzenia
działalności gospodarczej dla 10 osób
w tym dla 7 K i 3 M w powiecie X w
okresie 2012
Stworzenie warunków do rozpoczęcia
działalności gospodarczej dla 10 osób
w tym dla 7 K i 3 M w powiecie X w
okresie 2012
M
0
0
M
0
0
O
0
0
Wartość docelowa
wskaźnika
K
0
M
0
O
10
Wartość docelowa
wskaźnika
K
0
7
M
0
3
O
Źródło weryfikacji/pozyskania
danych do pomiaru wskaźnika oraz
częstotliwość pomiaru
Formalne dokumenty urzędu , który
zarejestrował działalność gospodarczą
osób fizycznych w 2012
Źródło weryfikacji/pozyskania
danych do pomiaru wskaźnika oraz
częstotliwość pomiaru
6
Raporty trenerów
kursach
Dzienniki zajęć.
po
10
Decyzja beneficjenta o przyznaniu
wsparcia – dotacji bezzwrotnej (protokół)
Umowy z uczestnikami projektu
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zakończonych
26
PRZYKŁAD
3.3 Zadania [tekst]
-
Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań
Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą
Nr
Nazwa zadania
Cel szczegółowy projektu
wytworzone w ramach jego realizacji
Przykładowy opis zadania:
Zdobycia
wiedzy
w
zakresie
Kursy teoretyczne dotyczą 10 osób w tym 7 kobiet i 3 rejestrowania i prowadzenia działalności
mężczyzn. Kursy zostaną zorganizowane w następujący gospodarczej dla 10 osób w tym dla 7 K i
sposób :
3 M w powiecie X w okresie 2012
Kurs A – aspekty prawne 16 godz.
Kurs B – aspekty ekonomiczne 40 godz.
Kurs C – Budowa biznes planu 48 godz.
Kurs D – Rejestracja działalności gospodarczej 24 godz.
1 Przeprowadzenie 4 kursów teoretycznych w Każdy kurs kończy się testem. Każdy z uczestników musi
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uczestniczyć we wszystkich kursach, otrzymać zaliczenie
testów, co upoważnia go do rozpoczęcia kursów
praktycznych.
Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową.
Przykładowy produkt:
Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy 4 kursy z
pozytywnym zaliczeniem testów – 10 osób (7 K i 3 M)
Przeprowadzenie 2 kursów praktycznych w Opis zadania zakończony zdaniem:
2 zakresie prowadzenia działalności gospodarczej „Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową”.
Przykładowy produkt: ……………………………………………………..
Zdobycia
wiedzy
w
zakresie
rejestrowania i prowadzenia działalności
gospodarczej dla 10 osób w tym dla 7 K i
3 M w powiecie X w okresie 2012
Opis zadania zakończony zdaniem:
„Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową”.
Przykładowy produkt: ……………………………………………………..
Stworzenie warunków do rozpoczęcia
działalności gospodarczej dla 10 osób w
tym dla 7 K i 3 M w powiecie X w okresie
2012
Dotacja
na
3 gospodarczej
uruchomienie
działalności
N
WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
tekst
M
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Opis w punkcie 3.7
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27
PRZYKŁAD
Kwoty do negocjacji
Po wynegocjowaniu kwot na
zadania, koszty zarządzania
projektem będą rozliczane
proporcjonalnie w ramach kwot
ryczałtowych
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28
PRZYKŁAD
Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem (4.1.4)
Wydatki objęte pomocą pozostałą
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
Wkład prywatny
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0
Uzasadnienie dla cross - financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
…
Wyjaśnienie:
Koszty bezpośrednie będą rozliczane kwotami ryczałtowymi. Zakłada się rozliczenie projektu 3 kwotami tj:
Zadanie 1 – kwota 21 381,00 zł. ; wskaźnik produktu np. Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy 4 kursy z
pozytywnym zaliczeniem testów – 10 osób (7 K i 3 M)
Przykładowy sposób weryfikacji osiągnięcia produktu w Zadaniu 1: Listy obecności na kursach, dokumentacja
fotograficzna z przeprowadzonych kursów, ankiety uczestników, testy i protokół z ich oceny, lista kwalifikująca
uczestników na kursy praktyczne, protokóły odbiory robót (zrealizowane kursy teoretyczne i praktyczne), zaświadczenia o
ukończeniu kursów wydane 7 K i 3 M. Monitorowany w ramach każdego kursu. Ostateczna weryfikacja w III 2012.
Zadanie 2 – kwota 12 945,00 zł. ; wskaźnik produktu ……………………………………… (należy wymienić jak w Zadaniu 1)
Zadanie 3 – kwota 61 934,00 zł. ; wskaźnik produktu ……………………………………… (należy wymienić jak w Zadaniu 1)
Zadanie 4 – Zarządzanie projektem – kwota 10 000 zł. została rozliczona proporcjonalnie w ramach powyższych 3 kwot
ryczałtowych stąd nie określa się wskaźnika oraz dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.
Kwoty, wskaźniki i sposób weryfikacji osiągnięcia produktu – do negocjacji
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29
OPTYMALNY ZAKRES INFORMACJI
Optymalny zakres informacji zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie
– odzwierciedlających zamiar stosowania kwot ryczałtowych obejmuje :

wskaźniki jakie mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z
celów objętych kwotą ryczałtową (pkt.3.1. wniosku),

zadania, które w ramach projektu zostaną objęte kwotą
ryczałtową /kwotami ryczałtowymi (pkt.3.3 wniosku)

zakres kwot ryczałtowych, którymi mają zostać objęte zadania w
ramach projektu (szczegółowy budżet projektu – uzasadnienie kosztów),

sposób wyliczenia kwot ryczałtowych w oparciu o wartości
poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu
projektu (szczegółowy budżet projektu – uzasadnienie kosztów),

Dokumenty, jakie będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji
każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową (szczegółowy budżet
projektu – uzasadnienie kosztów).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
30
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – ZASADY
W przypadku, gdy beneficjent zdecyduje, że w projekcie koszty
bezpośrednie rozlicza ryczałtem, stawki jednostkowe nie mają
zastosowania. Niemniej jednak wartość tego zadania (szkolenie
językowe) wyliczona o rzeczywiste koszty powinna być taka sama, która
wynikałaby z zastosowania stawki jednostkowej o ile zakres usługi jest
taki sam. Jeżeli koszt wyszedłby wyższy, beneficjent byłby zobowiązany
go uzasadnić.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31
Rozliczanie projektu
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
32
ZASADY OGÓLNE



Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako
wydatki poniesione.
Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania
dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie
poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki
bezpośrednie rozliczane ryczałtem, w związku z tym dokumenty te
nie podlegają kontroli na miejscu.
Beneficjent powinien posiadać odpowiednią, określoną w umowie
o dofinansowanie projektu, dokumentację potwierdzającą
wykonanie rezultatów, produktów lub zadań zgodnie z
uzgodnionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
33
ZASADY OGÓLNE

Beneficjent w trakcie realizacji projektu nie ma możliwości
zmiany sposobu rozliczania kosztów bezpośrednich rozliczanych
ryczałtem na koszty bezpośrednie rozliczane na zasadach
ogólnych.

Nie jest możliwa zmiana podstawy rozliczania kosztów
bezpośrednich rozliczanych ryczałtem z kwot ryczałtowych na
stawki jednostkowe i odwrotnie.

Beneficjent
nie
jest
zobowiązany
do
prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, ani też
gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesione przez niego wydatki.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
34
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Beneficjent nie składa wraz z wnioskiem o płatność załącznika
nr 1 (pozostałe – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu).

Wnioski o płatność składane zgodnie z harmonogramem (nie
rzadziej, niż raz na 3 miesiące).

Beneficjent rozlicza wydatki we wnioskach o płatność
przedkładanych zgodnie z harmonogramem płatności załączonym
do umowy, przy czym rozliczenie wydatków następuje po
wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową (wcześniej
składa wnioski na kwotę „0” i opis zrealizowanych działań w pkt. 5 Postęp
rzeczowy).

Dokumenty, które stanowią dowód wykonania zadań objętych
wnioskiem o płatność, zgodnie z informacją w tym zakresie
zawartą w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent załącza
do wniosku o płatność.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
35
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
 W przypadku wątpliwości IP/IP2 co do wykonanych zadań,
IP/IP2 może żądać od beneficjenta przedłożenia dodatkowych
wyjaśnień lub dokumentów wskazanych w umowie jako
potwierdzające wykonanie zadań.
 Co do zasady środki na finansowanie przekazywane będą jedną
transzą zaliczki na podstawie umowy.
 Przy finansowaniu projektu jedną transzą zaliczki, Beneficjent
nie wnioskuje o płatność na kolejne transze.
 IP/IP2 może przyjąć, iż dofinansowanie będzie przekazywane
w kilku transzach. (Projekt realizowany jest na przełomie lat budżetowych i
nie jest wskazane przekazywanie środków, które nie zostaną wykorzystane do
końca danego roku budżetowego).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
36
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI –
PRZYKŁAD
Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu o wartości 96
260 zł. (przedstawiony wcześniej przykład), w którym koszty bezpośrednie są
rozliczane kwotami ryczałtowymi. Projekt będzie realizowany w okresie
od 01.02.2012r. do 30.06.2012r. zgodnie z harmonogramem realizacji
(załącznik do umowy).
Beneficjent wskazał trzy kwoty ryczałtowe: Zadanie 1 – kwota 21381 zł.,
Zadanie 2 – kwota 12945 zł., Zadanie 3 – kwota 61934 zł. Koszty
pośrednie – 0.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
37
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI – PRZYKŁAD
Harmonogram wg umowy – załącznik do umowy
Całkowite
wydatki do
poniesienia – do
końca realizacji
projektu z
uwzględnieniem
harmonogramu
realizacji i
budżetu
Okres za jaki będzie
składany wniosek o
płatność
(od……..do……….)
Kwota
planowanych
całkowitych
wydatków do
rozliczenia
Nr transzy
Kwota transzy
dofinansowania
Transza 1
96 260
Transza 2
0
1.02.2012 – 31.03.2012
21 381
Transza 3
0
1.04.2012 – 30.06.2012
74 879
Okresy
rozliczeniowe
wskazane przez
beneficjenta w
umowie
Krystyna Łukaszuk ©
Kwota ryczałtowa zadania 1, rozliczona po zakończeniu
realizacji całości zadania , jako wniosek ”cząstkowy”
gdyż stanowi 22,21% transzy dofinansowania.
Beneficjent w tym przypadku nie płaci odsetek z art. 189
ust.3 UFP.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
38
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI – PRZYKŁAD
KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Pkt. 10 wniosku o płatność
Okresy
rozliczeniowe
wskazane przez
beneficjenta w
harmonogramie
płatności w
umowie
Kwota
z
kolumny
„Kwota
planowanych
całkowitych wydatków do rozliczenia „ ujęta w
harmonogramie płatności w umowie
Okres rozliczeniowy
(od……..do……….)
Planowane wydatki
PLN
Planowana kwota
wnioskowana
PLN
1.04.2012 – 30.06.2012
74 879
0
Kwota z kolumny
„Kwota transzy
dofinansowania”
zgodnie z
aktualnym
harmonogramem
płatności
Beneficjent nie wnioskuje o płatności kolejnych transz
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
39
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – PRZYKŁAD
4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU – okres rozliczeniowy 1.02.2012 – 31.03.2012
Lp.
Wydatki określone
Zadania/cele założone we
we wniosku o
wniosku o dofinansowanie dofinansowanie
projektu (PLN)
1
Zadanie 1 Organizacja i
przeprowadzenie 4 kursów
teoretycznych w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej
1.1.1 … w tym wydatki personelu
Wydatki
poniesione w
okresie
rozliczeniowym
(PLN)
2
3
21 381
21 381
21 381
21 381
21 381
21 381
Wydatki
kwalifikowalne od
początku realizacji
projektu (bez
wydatków w
obecnym okresie
rozliczeniowym)
(PLN)
4
% realizacji
5=(3+4)/2
1.1.
1.2
Zadanie 2 (nazwa)
1.2.1 ... w tym wydatki personelu
2
wydatki pośrednie
3.
wydatki ogółem:
3.1.
3.2.
w tym VAT
w tym cross-financing
3.3.
w tym wkład niepieniężny
3.4
w tym objęte pomocą
publiczną
w tym stawki jednostkowe
w tym kwoty ryczałtowe
3.5.
3.6.
Krystyna Łukaszuk ©
Zrealizowane
zadanie objęte
kwotą ryczałtową
–w kolumnie 2 i 3
powinny być
zgodne.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
40
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – PRZYKŁAD
5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania założone we wniosku o
dofinansowanie
1
Zadanie 1: Organizacja i
przeprowadzenie 4 kursów
teoretycznych
w
zakresie
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Stan realizacji
2
Zrealizowano następujące kursy:
Kurs A – aspekty prawne 16 godz.
Kurs B – aspekty ekonomiczne 40 godz.
Kurs C – Budowa biznes planu 48 godz.
Kurs D – Rejestracja działalności gospodarczej 24 godz.
Każdy kurs skończył się testem. Każdy z uczestników uczestniczył we
wszystkich kursach, otrzymał zaliczenie testów, co upoważnia go do
rozpoczęcia kursów praktycznych. Wskaźnik założony został osiągnięty.
Dokumenty, które stanowią dowód wykonania zadania: Listy obecności
na kursach, dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kursów,
ankiety uczestników, testy i protokół z ich oceny, lista kwalifikująca
uczestników na kursy praktyczne, zaświadczenia o ukończeniu kursów
wydane 7 K i 3 M.
Do wniosku o płatność załączniki stanowią: Lista obecności na
kursach oraz lista kwalifikująca uczestników na kursy praktyczne.
Pozostałe w/w dokumenty znajdują się u beneficjenta w dokumentacji
projektu.
Dokumenty, które są
wymienione umowie o
dofinansowanie
projektu muszą być
załączone do wniosku o
płatność
zadanie 2 (nazwa)...
…
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
41
ZASADY OGÓLNE

Jeśli w ramach projektu realizowanego w oparciu o kwoty
ryczałtowe beneficjent rozlicza wydatki w wysokości niższej, niż
zakładane w umowie o dofinansowanie projektu to czy to są
oszczędności i czy to jest przychód?
Oszczędności w projekcie są wtedy gdy beneficjent poniesie
faktyczny wydatek w wysokości niższej niż założona w budżecie
projektu. Natomiast w przypadku rozliczania projektów na
zasadzie ryczałtu beneficjent nie ponosi wydatków (z pkt. widzenia
rozliczenia projektu), lecz dysponuje określoną kwotą – zgodnie z
ryczałtem. Oznacza to, że nie ma w takim przypadku mowy o
oszczędnościach.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
42
ZASADY OGÓLNE

Czy przychód (rozporządzenie 1083) w projekcie rozliczanym kwotami
ryczałtowymi może wystąpić ?
Niezrealizowane w ramach danej kwoty ryczałtowej wydatki nie
stanowią przychodu projektu. Niemniej jednak, przychód w
projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi może wystąpić (np.
sprzedaż produktów wytworzonych podczas warsztatów).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
43
Ocena projektu zgodnie z
obowiązującymi kryteriami
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
44
WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM
Oceniając projekt PO KL rozliczany kwotami ryczałtowymi należy
zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty. Są to:
ocena kryterium horyzontalnego (pkt. nr 8 KOM część A) – Czy w
projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty
ryczałtowe? (część A karty oceny merytorycznej)
uwzględnienie specyfiki projektów rozliczanych kwotami
ryczałtowymi w trakcie oceny merytorycznej (część B karty oceny
merytorycznej).
Zasady oceny kryterium horyzontalnego (pkt. nr 8 KOM część A)
zawartego w karcie oceny merytorycznej projektu konkursowego PO
KL o brzmieniu „Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w
oparciu o kwoty ryczałtowe?” zostały szczegółowo opisane w piśmie
Instytucji Zarządzającej PO KL o sygnaturze DZF-IV-102-KP/12
NK:30536/12 z 7 marca 2012 r.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
45
WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – CZĘŚĆ A
Weryfikacja spełnienia kryterium horyzontalnego na etapie oceny
merytorycznej wniosku o dofinansowanie odbywa się w trybie „ 0 – 1 „.
Kryterium horyzontalne należy uznać za spełnione, gdy z treści
wniosku o dofinansowanie wynika, że beneficjent zamierza rozliczać
koszty bezpośrednie stosując uproszczoną metodę – kwoty
ryczałtowe.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
46
WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – CZĘŚĆ A
Zgodnie z zaleceniami IZ PO KL pierwszym etapem weryfikacji
spełnienia kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania kwot
ryczałtowych jest stwierdzenie, czy wartość projektu
podlegającego ocenie nie przekracza 100 tys. zł. Należy bowiem
pamiętać, że w przypadku projektów, których wartość jest
wyższa niż 100 tys. zł przedmiotowe kryterium nie podlega
ocenie. Oznacza to, że w przypadku projektów o wartości
powyżej 100 tys. zł w punkcie 8 KOM w zakresie oceny kryteriów
horyzontalnych zaznaczamy odpowiedź „NIE DOTYCZY”.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
47
WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – CZĘŚĆ A


Projekty o wartości poniżej lub równej kwocie 100 tys. zł
podlegają dalszej ocenie w ramach tego kryterium
horyzontalnego.
Kryterium to należy uznać za niespełnione, co jest równoważne
z zaznaczeniem odpowiedzi „NIE” na pytanie zawarte w części
A karty oceny merytorycznej: Czy w projekcie założono
rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? , gdy z
analizy zapisów wniosku o dofinansowanie wynika, że
Wnioskodawca nie będący instytucją sektora finansów
publicznych nie zamierza rozliczać kosztów bezpośrednich
kwotami ryczałtowymi.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
48
Stawki jednostkowe
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
49
DEFINICJE

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL z 14 sierpnia 2012 roku stawką jednostkową jest
kwota (stawka) wyliczona na podstawie standardowych taryf
zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez każde
państwo członkowskie należne za daną usługę.

Stawki jednostkowe zostały określone przez Instytucję
Zarządzającą i ujęte są w załączniku nr 2 i 3 do Wytycznych (w
odniesieniu do wszystkich projektów w ramach PO KL), oraz w komunikacie
Ministra Rozwoju Regionalnego umieszczonym na stronie
internetowej www.efs.gov.pl (w odniesieniu do projektów systemowych
realizowanych w ramach Działania 2.3).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
50
SYSTEM OBOWIĄZYWANIA

Stawki jednostkowe stosuje się wyłącznie do szkoleń językowych
w zakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego,
szkoleń komputerowych dotyczących uzyskania kompetencji w
zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
(ECDL) na poziomie ECDL Start i ECDL Core oraz usług kształcenia w
sektorze zdrowia .
Pismo IZ nr IZ DZF-IV-82252-276-KP/12 z dnia 1.06.2012 r. cyt.:
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
51
SYSTEM OBOWIĄZYWANIA
Koszty kwalifikowalne ustalane są na podstawie
przemnożenia danej stawki dla konkretnej usługi przez
liczbę usług rzeczywiście zrealizowanych w ramach
projektu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
52
SZKOLENIA JĘZYKOWE
Stawki jednostkowe stosuje się wyłącznie do szkoleń językowych.
Należy zwrócić uwagę, że szkolenie językowe to nie to samo co
dodatkowe zajęcia dydaktyczno* – wyrównawcze czy specjalistyczne
służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia realizujące cel rozszerzenia oferty edukacyjnej danej
szkoły/placówki oświatowej – Priorytet IX.
*Co to jest zajęcie dydaktyczne określają oddzielne przepisy MEN.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
53
SZKOLENIA KOMPUTEROWE
Szkolenia komputerowe pokrywają następujące obszary zastosowań:







Krystyna Łukaszuk ©
Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
Użytkowanie komputerów;
Przetwarzanie tekstów;
Arkusze kalkulacyjne;
Bazy danych;
Grafika menedżerska i prezentacyjna;
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
54
SZKOLENIA KOMPUTEROWE
Wymagania:

ECDL Core – wszystkie 7 obszarów (ECDL Core to certyfikat
potwierdzający umiejętności w zakresie podstawowej obsługi
komputera i pakietu biurowego Office. Kontrola tych umiejętności
jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6
praktycznych),

ECDL Start – obejmuje dowolne 4 z powyższych 7 obszarów
(Szkolenie ECDL Start przygotowuje również do egzaminu ECDL, ale
tylko w 4 wybranych obszarach i osoba otrzymuje jedynie Certyfikat
ECDL START po zdaniu 4 egzaminów).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
55
SZKOLENIA KOMPUTEROWE





Obszary mają rozpisane szczegółowo zagadnienia, które w trakcie
szkolenia muszą być zrealizowane – i tylko takie, a nie inne .
W kształtowaniu programu szkoleń komputerowych Core i Start nie
mamy dowolności.
Szczegółowy zakres poszczególnych obszarów jest na stronie
internetowej pod hasłem ECDL wraz z kopią podręcznika, którego
koszt wchodzi w cenę jednostkową.
O wyborze szkolenia ECDL Core czy ECDL Start, decyduje beneficjent
w zależności od potrzeb grupy docelowej.
Zakres szkolenia tj. program szkolenia musi przewidywać tę samą
tematykę w obszarach bez względu na to czy to jest szkolenie Core
czy Start.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
56
STAWKI JEDNOSTKOWE – ZASADY
Udokumentowaniem wykonania liczby usług objętych stawką
jednostkową może być np. certyfikat ukończenia kursu, lista
obecności na szkoleniu itp.
Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek każdego
roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji
przekroczy 5%.
Zaktualizowane stawki mają zastosowanie wyłącznie do umów
o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych
po dniu wydania komunikatu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
57
Wniosek o dofinansowanie
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
58
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Opis zakresu usługi szkoleniowej musi być szczegółowy (zwłaszcza
szkolenia komputerowego),

Potwierdzenie realizacji zadań następuje na podstawie
dokumentacji, której zakres zostaje określony na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie wpisany do
umowy ( np. lista obecności uczestników, dziennik zajęć,
protokoły z przeprowadzonych testów, certyfikaty itp.),

Możliwość rozliczania kosztów zarządzania i kosztów pośrednich
(koszty te nie są uwzględnione w stawce jednostkowej),
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
59
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Konieczna jest weryfikacja zgodności uwzględnionych we
wniosku o dofinansowanie projektu stawek jednostkowych z
zapisami załączników nr 2 i/lub 3 do Wytycznych (…),

Koszt kwalifikowalny w budżecie szczegółowym jest ustalany nie
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, lecz w wyniku
przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi (zgodnie ze
stawkami określonymi w zał. 2 i 3 do Wytycznych) przez liczbę
usług założonych do realizacji w projekcie.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
60
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Kwalifikowanie stawek jednostkowych odbywa się na podstawie
zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu.
Instytucja Zarządzająca PO KL zaleca stosowanie wskaźników
twardych (mierzalnych).
Wskaźniki miękkie powinny mieć charakter uzupełniający,
a nie stanowić podstawy do rozliczania wydatków objętych stawką
jednostkową.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
61
PODDZIAŁANIE 9.6.2 PO KL

Zakres możliwych do realizacji typów wsparcia w ramach 9.6.2 jest
szerszy niż usługi wystandaryzowane w rozumieniu Wytycznych
(pismo IZ DZF-IV-82252-276-KP/12 z dnia 1.06.2012 r.).

W nawiązaniu do pisma IZ nr DZF-IV-82252-378-KP/12 z dnia 6.07.2012 r.
cyt.:
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
62
PODDZIAŁANIE 9.6.2 PO KL
 W ramach 9.6.2. możliwa jest realizacja szkoleń językowych oraz
komputerowych w zakresie innym, niż wynikający z zapisów
załączników nr 2 i 3 do Wytycznych (według kosztów niewystandaryzowanych),
np. szkolenia z języka włoskiego (60h, 12 uczestników) lub szkolenia zmierzające do
uzyskania kompetencji w zakresie ECDL CAD.
 W takim wypadku, wydatkowane w ramach projektu środki związane z
realizacją ww. szkolenia rozliczane są na podstawie rzeczywiście
poniesionych kosztów lub kwot ryczałtowych (w przypadkach wynikających z
Wytycznych).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
63
PRZYKŁAD
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu [tekst]
Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając
dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa
tekst
3.1.2 Cel główny projektu
Wskaźnik
pomiaru celu
Wartość obecna
wskaźnika
K
M
O
Poprawa jakości obsługi turystów Liczba gospodarstw
(krajowych i zagranicznych) w branży rozszerzających zakres usług.
agroturystycznej wśród podmiotów
powstałych od 2011 r. w powiecie X i
Y w okresie 2012 – 2013.
0
3.1.3 Cele szczegółowe projektu
Wartość obecna
wskaźnika
K
M
O
Wskaźnik pomiaru celu
Zdobycie
wiedzy
w
zakresie: Liczba gospodarstw – pracownicy
prawnym, obsługi klienta, tworzenia ukończyli kursy.
ofert turystycznych w tym dla
klientów
zagranicznych,
rozpoznawania
rynku,
promocji
działalności w kraju i UE w powiecie
X i Y w okresie 2012 – 2013.
Nauka języków obcych w zakresie Liczba gospodarstw – pracownicy
ukończyli szkolenia językowe .
obsługi turystów zagranicznych.
Krystyna Łukaszuk ©
0
0
0
0
0
0
0
0
Wartość
docelowa
wskaźnika
K
M
O
0
0
7
Wartość
docelowa
wskaźnika
K
M
O
0
0
0
0
Źródło weryfikacji/pozyskania
danych do pomiaru wskaźnika oraz
częstotliwość pomiaru
Dokumenty formalne: zarejestrowany
zakres działalności, oferty turystyczne,
formalna oferta w Informacyjnych
Punktach Turystycznych min. w powiecie
X i Y.
Źródło weryfikacji/pozyskania
danych do pomiaru wskaźnika oraz
częstotliwość pomiaru
Raporty trenerów
kursach.
Dzienniki zajęć.
po
zakończonych
Raporty trenerów
kursach.
Dzienniki zajęć.
po
zakończonych
10
10
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
64
3.3 Zadania [tekst]
PRZYKŁAD
-
Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań
Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w
Nr
Nazwa zadania
Cel szczegółowy projektu
ramach jego realizacji
Zdobycie wiedzy w zakresie: prawnym,
Przykładowy opis zadania:
klienta,
tworzenia
ofert
Kursy teoretyczne dotyczą 48 osób w tym 30 kobiet i 18 mężczyzn. Kursy obsługi
turystycznych w tym dla klientów
zostaną zorganizowane w następujący sposób :
Kurs A – Aspekty prawne działalności agroturystycznej 24 godz.
zagranicznych, rozpoznawania rynku,
Kurs B – Obsługa klienta 40 godz.
promocji działalności w kraju i UE w
Organizacja i przeprowadzenie 5 Kurs C – Budowa ofert turystycznych 32 godz.
powiecie X i Y w okresie 2012 – 2013.
kursów teoretycznych w zakresie Kurs D – Jak badać rynek 24 godz.
1
prowadzenia
działalności Kurs E – Promocja działalności w kraju i w UE – 32 godz.
Każdy z uczestników musi uczestniczyć we wszystkich kursach
agroturystycznej
(obowiązkowo 80% obecności na zajęciach), co upoważnia go do
rozpoczęcia kursów praktycznych.
Przykładowy produkt:
Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy 5 kursów
teoretycznych – 48 osób (30 K i 18 M).
Przykładowy opis zadania:
Zdobycie wiedzy w zakresie: prawnym,
Kursy praktyczne dotyczą 48 osób w tym 30 kobiet i 18 mężczyzn. Kursy obsługi
klienta,
tworzenia
ofert
zostaną zorganizowane w następujący sposób :
turystycznych w tym dla klientów
zagranicznych, rozpoznawania rynku,
Organizacja i przeprowadzenie 3 Kurs A – Warsztaty z obsługi klienta 40 godz.
Kurs B – Tworzenie ofert turystycznych 48 godz.
promocji działalności w kraju i UE w
kursów praktycznych w zakresie
Kurs C – promocja gospodarstwa agroturystycznego w kraju i UE 40 godz.
działalności Każdy z uczestników musi uczestniczyć we wszystkich kursach powiecie X i Y w okresie 2012 – 2013.
2 prowadzenia
agroturystycznej
(obowiązkowo 80% obecności na zajęciach), przygotować do oceny pracę
(dotyczy kursu B, C) i otrzymać pozytywne jej zaliczenie.
Przykładowy produkt:
Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy 3 kursy praktyczne –
48 osób (30 K i 18 M).
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
65
PRZYKŁAD
3.3 Zadania [tekst]
-
Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań
Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w
Nr
Nazwa zadania
Cel szczegółowy projektu
ramach jego realizacji
3
Przykładowy opis zadania:
Nauka języków obcych w zakresie
Szkolenia językowe dotyczą nauki języka angielskiego i niemieckiego, w obsługi turystów zagranicznych.
których będą uczestniczyć osoby, które ukończyły kursy praktyczne i
teoretyczne (48 osób w tym 30 K i 18 M). Jedna osoba może uczestniczyć w
nauce jednego języka.
Szkolenia zostaną zorganizowane w następujący sposób :
Szkolenie z języka niemieckiego – 60 godz., 3 grupy po 12 osób (21 K i 15 M)
Szkolenie z języka angielskiego – 60 godz., 1 grupa 12 osób ( 7 K i 5 M )
Szkolenia językowe kończą się egzaminem pisemnym i ustnym.
Szkolenia językowe
Szkolenia będą rozliczane stawką jednostkową.
Przykładowy produkt:
Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy kurs językowy –
minimum 80 % zdanych egzaminów.
N
M
WSPÓŁPRACA
PONADNARODOWA
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Krystyna Łukaszuk ©
tekst
Opis w punkcie 3.7
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
66
PRZYKŁAD
Czy to zadanie jest opisane
prawidłowo?
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
67
PRZYKŁAD
Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem (4.1.4)
Wydatki objęte pomocą pozostałą
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
Wkład prywatny
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0
Uzasadnienie dla cross - financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
…
Uzasadnienie:
Zadanie 3 – Szkolenie z języka niemieckiego i języka angielskiego są objęte stawkami jednostkowymi dla osób
pełnosprawnych, dla województwa X w wysokości „Y” zł. / osobę. Wykazane w budżecie wartości są zgodne z
Załącznikiem nr 2 Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.
Do kwalifikowania kwoty rozliczanej stawką jednostkową ustala się:
1.wskaźnik: Liczba osób w tym kobiet i mężczyzn, która ukończy kurs językowy, a wartość wskaźnika – minimum 80 %
zdanych egzaminów.
2.Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania: listy obecności potwierdzane przez wykładowcę/trenera, dziennik
zajęć, okresowe testy sprawdzające wiedzę, ankiety uczestników, protokół z testu końcowego, certyfikaty o
ukończeniu kursu.
Dane ujęte w uzasadnieniu powinny korespondować z opisem zadań ujętych w części III wniosku o dofinansowanie pkt.3.3.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
68
Ocena projektu zgodnie z
obowiązującymi kryteriami
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – OCENA
 Weryfikacja kryterium horyzontalnego na etapie oceny merytorycznej
wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do „stawek jednostkowych”
odbywa się w trybie „0 – 1”.
 Kryterium horyzontalne należy uznać za spełnione, gdy z treści
wniosku o dofinansowanie wynika, że beneficjent zamierza rozliczać
koszty bezpośrednie stosując stawki jednostkowe.
 W przypadku niezamieszczenia we wniosku o dofinansowanie
jakiejkolwiek informacji mogącej jednoznacznie świadczyć o rozliczaniu
kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami
jednostkowymi, kryterium horyzontalne należy uznać za niespełnione.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
70
PODSUMOWANIE
Sytuacje do rozwiązania – jaką decyzję podejmie oceniający projekt:
I sytuacja: beneficjent jest podmiotem prywatnym (II sektor) lub NGO (III
sektor) i nie wspomniał, że szkolenie językowe chce rozliczyć stawką
jednostkową. Wartość projektu większa od 100 tys. zł.
II sytuacja: beneficjent jest podmiotem prywatnym (II sektor) lub NGO (III
sektor) i wspomniał np. w uzasadnieniu kosztów w budżecie szczegółowym
lub w pkt.3.3 lub jeszcze w innym miejscu wniosku , że szkolenie językowe
chce rozliczyć stawką jednostkową. Wartość projektu większa od 100 tys.
zł.
III sytuacja: beneficjent jest podmiotem prywatnym (II sektor) lub NGO (III
sektor) i projekt jest o wartości do 100 tys. zł. i składa się np. z 3 zadań w
tym jedno jest szkolenie językowe.
IV sytuacja: beneficjent jest JSFP. We wniosku nie ma wyraźnej deklaracji
beneficjenta o chęci zastosowania rozliczenia kosztów bezpośrednich
metodami uproszczonymi np. stawkami jednostkowymi.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71
Rozliczanie projektu
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
72
ROZLICZANIE WYDATKÓW

Wnioski o płatność składane są zgodnie z harmonogramem
płatności.

Rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie stawki
jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność na
podstawie ustalonej stawki w zależności od faktycznie
wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach rozliczania kosztów bezpośrednich na podstawie
stawki jednostkowej beneficjent podsumowuje i wskazuje
łączną rozliczaną kwotę stawek jednostkowych we wniosku o
płatność w punkcie 4 Postęp finansowy realizacji projektu.
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
73
ROZLICZANIE WYDATKÓW
W nawiązaniu do pisma IZ nr DZF-IV-82252-378-KP/12 z dnia 6.07.2012 r.
cyt.:
Krystyna Łukaszuk ©
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
74
PRZYKŁAD
©
©
Krystyna
Jan
Grabowski
Łukaszuk
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75
Download