Lampa do zabudowy gipsowej

advertisement
Zasady bezpieczeństwa:
Przed użyciem należy w całości przeczytać instrukcję użytkowania, zawiera ona bowiem ważne informacje na temat montażu i funkcjonowania
urządzenia.
W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkowania, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za szkody pośrednie!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.
Lampa do zabudowy gipsowej
J eśli nie posiadasz fachowej wiedzy na temat montażu, nie podejmuj się
go samodzielnie, lecz zleć montaż fachowcowi.
•Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat (CE), zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
•Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany z dala od
dzieci! Montaż urządzenia należy przeprowadzić w taki sposób, by dzieci
nie mogły mieć do niego dostępu.
• Produkt należy do klasy ochronności III.
•Źródło światła w lampie musi być zasilane napięciem roboczym 12 V oraz
mocą maks. 50 W.
•Produkt powinien być montowany i użytkowany wyłącznie w suchych,
zamkniętych pomieszczeniach, nie należy dopuścić do jego zawilgocenia
lub zamoczenia (podczas montażu jest to dozwolone ze względu na konstrukcję).
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa!
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.
•Lampę można użytkować wyłącznie wtedy, gdy zostanie zamontowana na
stałe do jednego miejsca.
•Nie należy użytkować lampy w pomieszczeniach lub warunkach, które
mogą wiązać się z obecnością łatwopalnych gazów, oparów lub pyłów!
Istnieje ryzyko wybuchu!
•Na lampie nie należy wieszać ani przyczepiać żadnych innych przedmiotów (np. dekoracji), gdyż wiąże się to z ryzykiem pożaru!
• Podkładka sprężysta
•Lampy nie należy montować na łatwopalnych powierzchniach.
• Cokół lampy z kablem przyłączeniowym
•Należy zachować wystarczający odstęp między otworami wylotowymi
światła a naświetlanymi powierzchniami, aby uniknąć powstania przebarwień na ich powierzchniach. Istnieje ryzyko pożaru.
•Nie można narażać produktu na skrajne temperatury, silne wibracje ani
silne obciążenia mechaniczne.
Q Instrukcja użytkowania
Nr zam. 1005226
Nr zam. 1005227
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do oświetlania wnętrz. Powinien być montowany i użytkowany wyłącznie w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony jest do zabudowy np. na suficie lub ścianie.
Użytkowanie produktu w sposób inny niż opisany powyżej może spowodować jego
uszkodzenie, wiąże się również z ryzykiem wystąpienia zwarcia, pożaru, porażenia
prądem, itp. Modyfikacja oraz przebudowa produktu są zabronione!
Zawartość zestawu
• Lampa do zabudowy
• 2-stykowy zacisk śrubowy
• Instrukcja użytkowania
Wyjaśnienia symboli, napisy
Symbol błyskawicy w trójkącie stosowany jest, gdy istnieje zagrożenie dla
zdrowia, takie jak np. porażenie prądem.
Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo
użytkowania urządzenia.
W przeciwnym wypadku, z racji konstrukcji lampy, może dojść do jej
uszkodzenia (połamania, zarysowania).
Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.
Lampa należy do klasy ochronności III.
0.5m
N
ależy zachować minimalny odstęp między otworami wylotowymi
światła oraz naświetlanymi powierzchniami (szczególnie łatwopalnymi
przedmiotami, takimi jak zasłony itp.). Obowiązujący odstęp podany jest
zawsze na lampie (na przykładowej ilustracji, minimalny odstęp wynosi
0,5 m).
Podczas montażu i użytkowania lampa do zabudowy nie może być osadzona w materiale izolacyjnym , gdyż może to doprowadzić do jej przegrzania. Poza tym istnieje ryzyko pożaru!
Przyjmuje się, że bezpieczne działanie produktu przestaje być możliwe,
gdy:
- produkt nosi widoczne znamiona uszkodzenia
-produkt nie działa albo działa nieprawidłowo (migoczące światło, ulatniający się dym lub swąd spalenizny, słyszalne trzaskanie bądź widoczne przebarwienia produktu lub przylegających do niego powierzchni)
- produkt był przechowywany w niekorzystnych warunkach
- doszło do poważnych uszkodzeń podczas transportu
•Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się
wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
•W przypadku użytkowania przemysłowego należy przestrzegać przepisów
dotyczących urządzeń elektrycznych, urządzeń służących do produkcji
energii elektryczne oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, wydanych przez Związek Stowarzyszeń Zawodowych!
•Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w
tej instrukcji, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami lub z innym
specjalistą.
W przypadku lampy do zabudowy nie można korzystać ze źródła światła
typu „Cool Beam“, istnieje ryzyko przegrzania i pożaru!
Dozwolone jest wyłącznie halogenowe samoosłonowe „self-shielded“ źródło światła (patrz oznaczenie na opakowaniu źródła światła).
Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach, nie należy instalować go w wilgotnych ani mokrych miejscach.
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji użytkowania!
•W przypadku podejrzenia, że bezpieczne działanie produktu przestało być
możliwe, należy odłączyć i następnie chronić go przed niezamierzonym
użytkowaniem. Następnie produkt powinien zostać oddany do naprawy i
przetestowany przez specjalistę.
Przygotowania do montażu
Utylizacja
Należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale „Zasady bezpieczeństwa”!
Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
• Lampę należy montować jedynie na stabilnym podłożu., np. na płycie gipsowo-kartonowej, ścianie, murze.
• Lampy nie należy umieszczać w materiale izolacyjnym, istnieje ryzyko pożaru! Należy zachować przynajmniej 20-centymetrowy odstęp.
• Lampę należy zamontować w taki sposób, aby znajdowała się poza zasięgiem dzieci.
• Przed instalacją i podłączeniem lampy należy odłączyć napięcie.
• Należy ustalić lokalizację lampy, np. na suficie. W przypadku montażu większej ilości lamp (np. oświetlenie przedsionka itp.), należy dokładnie rozplanować miejsca
montażu.
Montaż i podłączenie
Należy stosować się do informacji przedstawionych w rozdziale „Przygotowania do montażu“!
Dane techniczne
Napięcie robocze ������������������������������ 12 V (AC/DC)
Cokół źródła światła�������������������������� GX5.3/GU5.3
Maks. moc źródła światła����������������� 50 W
Średnica otworu do zabudowy�������� 130 mm
Całkowita wysokość�������������������������� Nr zam. 1005226: 45 mm
Nr zam. 1005227: 55 mm
Nieznaczne różnice w wymiarach uwarunkowane są techniką produkcji
(procesem kurczenia w przypadku suszenia materiału gipsowego lampy do
zabudowy).
• W zależności od wybranego miejsca montażu i podłoża należy wykonać odpowiedni
otwór. W przypadku montażu np. na płycie kartonowo-gipsowej, odpowiedni otwór
można wyciąć za pomocą wyrzynarki.
• Dziurkowaną taśmę aluminiową zanurzoną w gipsie lampy można, w zależności od
grubości materiału, zgiąć w otworze, aby przednia część lampy zamknęła się na
jednej płaszczyźnie z płytą kartonowo-gipsową lub murem. W razie potrzeby dziurkowaną taśmę aluminiową można przyśrubować lub zamocować za pomocą odpowiedniego materiału (np. gipsu).
• Szczelinę między lampą i powierzchnią montażową należy zaszpachlować za pomocą odpowiedniego materiału wypełniającego np. gipsu.
• Po całkowitym wysuszeniu materiału wypełniającego powierzchnię gipsową lampy
można pomalować na kolor ściany/sufitu za pomocą tradycyjnych farb ściennych.
• Doprowadzenie do lampy należy połączyć z kablem przyłączeniowym w cokole lampy, do tego celu należy użyć np. dołączonego 2-stykowego zacisku śrubowego.
W zależności od miejsca montażowego zacisk śrubowy można ochronić
przed spięciami np. za pomocą odpowiedniej obudowy.
Doprowadzenie zasilania do lampy w pobliżu źródła światła powinno być
chronione za pomocą węża odpornego na temperaturę.
W zależności od mocy wykorzystywanego źródła światła należy uważać,
aby doprowadzenie zasilania posiadało wystarczający przekrój.
• W cokole lampy należy zainstalować odpowiednie źródło światła (12 V, maks. 50 W).
• Następnie należy umieścić źródło światła w lampie i zabezpieczyć za pomocą podkładki sprężystej.
Instalacja/wymiana źródła światła
Uwaga, istnieje ryzyko oparzenia!
Przed wymianą wadliwego źródła światła, należy wyłączyć lampę i poczekać, aż wadliwe źródło światła oraz lampa odpowiednio się przechłodzą.
Nie należy dotykać źródła światła gołymi rękami, należy użyć nadającej się
szmatki.
• Podkładkę sprężystą należy zdjąć z lampy. W tym celu można wykorzystać np. małe
spiczaste cążki, aby uchronić się przed zranieniem o ostre krawędzie podkładki
sprężystej.
• Następnie należy wyjąć źródło światła z cokołem z lampy.
• Źródło światła należy wyjąć z cokołu lampy.
• W cokole lampy należy zainstalować nowe źródło światła (12 V, maks. 50 W).
• Następnie należy umieścić źródło światła z powrotem w lampie i zabezpieczyć za
pomocą zdjętej podkładki sprężystej.
• Po włączeniu napięcia roboczego lampy należy sprawdzić poprawne funkcjonowanie nowego źródła światła.
Czyszczenie
Czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu czystej, miękkiej, suchej szmatki. Kurz
można z łatwością usunąć czystym, miękkim pędzelkiem lub odkurzaczem.
Nie należy korzystać z żadnych agresywnych środków czystości, gdyż może dojść do
przebarwień, a nawet zmian w materiale powierzchni lampy gipsowej.
Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów
lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V1_0114_01/HD
Download