Uchwała Nr 13/V/06 w sprawie ustalenia

advertisement
Uchwała Nr 13/V/06
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w
sprawie
ustalenia
wysokości
w przedszkolach gminnych.
opłat
za
korzystanie
z
wyżywienia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm./, art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2572 z późn. zm./
Rada Gminy Kłodzko
u c h w a l a
§ 1
Ustala się wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w
przedszkolach:
1. Dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Gminy Kłodzko
a/ 100% kosztów wsadu do kotła /środki żywności/,
b/ tytułem częściowego pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem
posiłków w przedszkolach – miesięczna opłata stała wynosi:
- 80,00 zł przy całodziennym wyżywieniu,
- 55,80 zł przy korzystaniu tylko z obiadu,
- 24,20 zł przy korzystaniu tylko ze śniadania.
2. Dla personelu przedszkolnego i szkolnego
tj. miesięcznie:
– w Przedszkolu Gminnym w Jaszkowej Dolnej:
100 % wsadu do kotła, tj. 73,50 zł + 75,82
posiłku/ = 149,32 zł
– w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach:
100 % wsadu do kotła, tj. 73,50 zł + 41,32
posiłku/ = 114,82 zł
– w Przedszkolu Gminnym w Ołdrzychowicach:
100 % wsadu do kotła, tj. 84,00 zł + 65,10
posiłku/ = 149,10 zł.
obowiązuje pełna odpłatność,
zł /pełny koszt przygotowania
zł /pełny koszt przygotowania
zł /pełny koszt przygotowania
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci
moc
Uchwała
Nr
281/IV/2005
Rady
Gminy
22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości
z wyżywienia w przedszkolach gminnych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
w
Kłodzku
z
dnia
opłat za korzystanie
U Z A S A D N I E N I E :
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2572 z późn. zm./ opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy.
Przedszkola na dany rok budżetowy otrzymują stosowną dotację na koszty
prowadzenia.
Świadczeniem jest między innymi koszt wynikający z przygotowania posiłków
całodziennych.
Według kalkulacji pełny koszt przygotowania posiłku za 2006 rok wynosi:
1. Przedszkole Gminne w Jaszkowej Dolnej – 75,82 zł
2. Przedszkole Gminne w Krosnowicach
- 41,32 zł
3. Przedszkole Gminne w Ołdrzychowicach - 65,10 zł
Całkowity koszt wsadu do kotła pokrywają rodzice.
Stosownym wnioskiem dyrektorzy przedszkoli zaproponowali utrzymanie kosztów
stałych na poziomie roku 2006, tj. 75,00 zł.
Według danych opracowanych przez dyrektorów przedszkoli w zakresie kosztów
wsadu, jak również z uwzględnieniem opłaty stałej w wysokości 80,00 zł koszt rzeczywisty pobytu dziecka w przedszkolu w 2007r. będzie przedstawiał
się następująco:
całodzienne wyżywienie dla dziecka:
Jaszkowa Dolna:
100% wsadu do kotła tj. 73,50 zł + opłata stała tj. 80,00 zł = 153,50 zł
Krosnowice:
100% wsadu do kotła tj. 73,50 zł + opłata stała tj. 80,00 zł = 153,50 zł
Ołdrzychowice:
100% wsadu do kotła tj. 84,00 zł + opłata stała tj. 80,00 zł = 164,00 zł
obiad dla dziecka:
Jaszkowa Dolna:
100% wsadu do kotła tj. 52,50 zł + opłata stała tj. 55,80 zł = 108,30 zł
Krosnowice:
100% wsadu do kotła tj. 42,00 zł + opłata stała tj. 55,80 zł = 97,80 zł
Ołdrzychowice:
100% wsadu do kotła tj. 52,50 zł + opłata stała tj. 55,80 zł = 108,30 zł
śniadanie dla dziecka:
Jaszkowa Dolna:
100% wsadu do kotła tj. 21,00 zł + opłata stała tj. 24,20 zł = 45,20 zł
Krosnowice:
100% wsadu do kotła tj. 31,50 zł + opłata stała tj. 24,20 zł = 55,70 zł
Ołdrzychowice:
100% wsadu do kotła tj. 31,50 zł + opłata stała tj. 24,20 zł = 55,70 zł
Koszt dzienny wsadu do kotła w przedszkolach gminnych wynosi:
Jaszkowa Dolna: 3,50 zł
Krosnowice:
3,50 zł
Ołdrzychowice:
4,00 zł
Download