Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5

advertisement
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
w Chojnicach Sp. z o.o. S. K.
Projekt:
Modernizacja
układu
odpylania
kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz
kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni
Miejskiego
Zakładu
Energetyki
Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1)
oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1)
oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
 Cel modernizacji:
ograniczenie emisji pyłów z kotła WLM-5 i WR-5
do poziomu 100 mg/Nm3, przy zawartości 6%
tlenu w gazach odlotowych, co zapewni spełnienie
polskich standardów emisyjnych pyłu
obowiązujących od 2016 r
 Efekt rzeczowy:
w miejsce zdemontowanej instalacji odpylania
spalin wybudowano nowy, dwustopniowy,
szeregowy system odpylania
I stopień: multicyklon przelotowy MOS-8
II stopień: cyklofiltr ICF
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1)
oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
 Efekt ekologiczny:
Kocioł
Źródło
ciepła
ilość [szt.]
moc [kW]
WSKAŹNIK:
pyły ogólne [tony/rok]
Kocioł
Źródło
ilość [szt.]
ciepła
moc [kW]
WSKAŹNIK:
pyły ogólne [tony/rok]
Stan przed realizacją
Stan po realizacji
WLM-5 (K1)
1
5815
WLM-5 (K1)
1
5815
EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ:
12,98433
4,328108
WR-5 (K2)
WR-5 (K2)
1
1
5815
5815
EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ:
26,41081
8,803605
REDUKCJA
8,6 Mg
REDUKCJA
17,6 Mg
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1)
oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. Sp. K.
Od demontażu do nowej instalacji:
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1)
oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie
Państwowy Monitoring Środowiska realizuje pomiary
jakości powietrza i prezentuje roczne wyniki dla
poszczególnych stref i województw.
W prawie krajowym i w dyrektywach unijnych
określono normatywne stężenia w postaci
poziomów dopuszczalnych / docelowych /: celu
długoterminowego dla powietrza, ze względu na
ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.
Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla
każdego zanieczyszczenia, tzw. klasę wynikową,
oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze
względu na ochronę roślin. Według KE dane
z Polski wskazują, że maksymalne dzienne limity
emisji cząstek PM-10 są przekraczane w 36
strefach, a limity roczne w 12 strefach.
Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie
Raporty oceny jakości powietrza wpływają na programy
ochrony środowiska miejskie, gminne i wojewódzkie,
ujmują działania na obszarach o zanotowanych
przekroczeniach. Spełnienie krajowych i unijnych limitów
emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wspomagane
przez WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz ze środków unijnych.
Badaniami objęte są:
dwutlenek siarki (SO2),
dwutlenek azotu (NO2),
tlenek węgla (CO),
benzen (C6H6),
ozon (O3),
pył PM10 i PM2,5,
metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm
(Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz
benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10.
Oszczędzaj energię
Mniej energii na realizację określonego zadania, to
mniejsza energia pierwotna, czyli lepsza
efektywność energetyczna i mniej emisji
Energia pierwotna
tzn
energia zawarta w węglu,
ropie, gazie, biomasie,
energia słoneczna, wiatrowa
Energia końcowa
tzn
energia elektryczna
energia cieplna
energia kinetyczna
Szkodliwe emisje zanieczyszczeń

Emisje zanieczyszczeń to bardzo małe cząsteczki, dużo
mniejsze od średnicy włosa. To wszelkiego rodzaju
drobinki, związki siarki, azotu, drobny piasek. PM10 jest w
stanie przeniknąć do płuc, a PM2,5 nawet dalej - do
oskrzelików płucnych i krwioobiegu. Cząstki pyłu
zawieszonego mogą powodować astmę, schorzenia układu
sercowo-naczyniowego, nowotwory płuc i przedwczesną
śmierć. Dwutlenek azotu jest zanieczyszczeniem typowo
wielkomiejskim, ponieważ pochodzi ze spalin pojazdów.

Według szacunków Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska z powodu schorzeń spowodowanych
zanieczyszczeniem powietrza każdego roku umiera
w Europie około 400 tys. osób; w Polsce to ponad 40
tysięcy.
Szkodliwe emisje zanieczyszczeń
Jak ograniczać emisje
 termomodernizacja i termorenowacja jako
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
budynków mieszkalnych;
 wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych;
 budowa lokalnych kotłowni dla budownictwa
wielorodzinnego;
 substytucja paliwowa – zastąpienie węgla gazem,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE,
rozwój energetyki rozproszonej
 wymiana starych, nieefektywnych urządzeń
grzewczych opalanych paliwami stałymi –
węglem, biomasą na instalacje spalania
spełniające wymagania BAT (ang. Best Availably
Technology), wysokosprawne energetycznie i
ekologicznie,
Jak ograniczać emisje




wprowadzenie w Polsce w pełni dyrektywy unijnej o
emisjach przemysłowych oraz standardów emisji z
instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MW;
ujednolicenie w skali kraju systemu kontroli stanu
instalacji spalania małej mocy w sektorze
komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie
służby kominiarskiej, straży miejskiej;
systemy ogólnokrajowe finansowania programów
motywacyjnych, dotujących na terenach
uniemożliwiających podłączenie do sieci
ciepłowniczych i sieci gazu ziemnego wymianę
pieców grzewczych i kotłów tradycyjnej na
wysokosprawne energetycznie kotły opalane
paliwami stałymi,
ciągła szeroko-rozumiana edukacji w zakresie
stosowania dobrych praktyk w wytwarzaniu ciepła
użytkowego w indywidualnych gospodarstwach
domowych.
Skorzystaj z ciepła z sieci ciepłowniczej
MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S. K.

Wystąp do MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.
o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
dla Twojej instalacji

Określimy:
miejsce i sposób wykonania przyłącza do węzła
cieplnego,

wymagania techniczne urządzeń, parametry nośnika
ciepła,

miejsce rozgraniczenia własności instalacji i układu
pomiarowego,

harmonogram realizacji prac przyłączeniowych i
przygotujemy niezbędne umowy do podpisania.

Szczegóły na stronie :
http://mzec.chojnice.pl/

Kontakt:
tel. 052 397 70 11; 052 396 44 50
[email protected]
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w
Chojnicach
Sp. z o.o. S. K
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards