Straty w pszczelarstwie powodowane zatruciami pszczół

advertisement
Straty w pszczelarstwie powodowane
zatruciami pszczół
Uwaga!
Corocznie w Polsce na skutek niewłaściwie przeprowadzanej ochrony
roślin zatruwanych jest od 50 000 do 200 000 rodzin pszczelich!
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Oddział Pszczelnictwa w Puławach
Patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat medialny – czasopisma: „Pszczelarstwo”, „Pasieka”, „Sad Nowoczesny”, „Nasz Rzepak”, „Nowoczesna Uprawa”
Pszczoły są najczęściej zatruwane, gdy pestycydy stosuje się:
w czasie kwitnienia drzew owocowych w sadach,
w okresie kwitnienia mniszka lekarskiego,
podczas kwitnienia plantacji rzepaku,
w trakcie stosowania środków ochrony roślin na kwitnące chwasty w uprawach
ziemniaków czy zbóż,
podczas kwitnienia plantacji malin.
Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin to:
silne osłabienie bądź likwidacja całych rodzin pszczelich!
skażenie nektaru, pyłku i wosku!
ograniczenie lub brak produkcji miodu!
ponoszone dodatkowe nakłady finansowe na ratowanie podtrutych rodzin!
ogromne koszty odtwarzania pierwotnego stanu rodzin pszczelich!
Rolniku! Producencie!
Rokrocznie na plantacjach rzepaku zatruwanych jest 200 000 rodzin pszczelich!
Straty plonu nasion samego tylko rzepaku z tytułu zatruć pszczół wynoszą corocznie w kraju 40 000 000 zł
Wartość niewyprodukowanego miodu przez wytrute rodziny to roczna strata 24 000 000 zł
Skażony wosk ma wartość ok. 1 600 000 zł
Utracony pyłek to kwota rzędu 8 000 000 zł
Wartość rynkowa corocznie wytruwanych rodzin sięga 50 000 000 zł
Nowe rodziny pszczele, które mogłyby powstać z wytrutych rodzin, to kolejne 30 000 000 zł
Oceń całkowite straty!!!
Pamiętaj! Trując pszczoły, podlegasz odpowiedzialności karnej!!!
Opracowanie: Krystyna Pohorecka, Dariusz Teper, Piotr Semkiw, Zbigniew Kołtowski, Piotr Skubida.
Sponsor akcji
„Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”
Bezpieczne dla pszczół stosowanie
środków ochrony roślin
Znaczenie pszczół i owadów zapylających
Znaczenie
Znaczenie
pszczół
pszczół
i owadów
i owadów
zapylających
zapylających
Pamiętaj, że:
Pamiętaj
Pamiętaj
żeże
! !
Zgodnie z nową klasyfikacją środki ochrony roślin ze względu na ryzyko
zatrucia pszczół dzielą się na: 1. Bardzo toksyczne, 2. Toksyczne.
Jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych jest dostateczne zapylenie
 Jednym
Jednym
z ważniejszych
z ważniejszych
czynników
czynników
 Najważniejszą
Najważniejszą
i najliczniejszą
i najliczniejszą
grupę
grupę
owadów
owadów
kwiatów
przez owady.
plonotwórczych
plonotwórczych
jest
jest
dostateczne
dostateczne
zapylenie
zapylenie
zapylających
zapylających
stanowią
stanowią
błonkówki,
błonkówki,
a wa w
Wśród naszej
flory
78%
to rośliny
owadopylne.
kwiatów
kwiatów
przez
przez
owady.
owady.
szczególności
szczególności
owady
owady
pszczołowate
pszczołowate
z pszczołą
z pszczołą
Ocenia się, że 1/3 produktów pochodzenia roślinnego spożywanych przez
miodną
miodną
na na
czele.
czele.
 Wśród
Wśród
naszej
naszej
flory
78%
78%
tobezpośrednio
rośliny
to rośliny
owadopylne.
owadopylne.
człowieka
jestflory
zależna
lub pośrednio od zapylania przez owady.
 Dzikie
Dzikie
owady
owady
pszczołowate
pszczołowate
zapylają
zapylają
te gatunki
te gatunki
Wartość plonów uzyskiwanych corocznie dzięki owadom
zapylającym
 Ocenia
Ocenia
się,się,
że że
1/31/3
produktów
produktów
pochodzenia
pochodzenia
roślin,
roślin,
których
których
pszczoła
pszczoła
miodna
miodna
zapylać
zapylać
nienie
może
może
w krajach
„starej” Uniiprzez
Europejskiej
wynosi
około
roślinnego
roślinnego
spożywanych
spożywanych
przez
człowieka
człowieka
jest
jest 5 mld €, a w USA 14,6 mld $.
(koniczyna
czerwona,
czerwona,
lucerna).
lucerna).
Najważniejszą
i najliczniejszą
grupę od
owadów
zapylających(koniczyna
stanowią
błonkówki,
zależna
zależna
bezpośrednio
bezpośrednio
lublub
pośrednio
pośrednio
od
zapylania
zapylania
aowady.
w owady.
szczególności owady pszczołowate z pszczołą miodną
na
czele.
przez
przez
DoDo
zapylania
zapylania
upraw
upraw
szklarniowych
szklarniowych
są są
Dzikie owady pszczołowate zapylają te gatunki roślin, których
pszczoła miodna
wykorzystywane
wykorzystywane
głównie
głównie
trzmiele.
trzmiele.
 Wartość
Wartość
plonów
plonów
uzyskiwanych
uzyskiwanych
corocznie
dzięki
dzięki
zapylać
nie może
(koniczynacorocznie
czerwona,
lucerna).
owadom
owadom
zapylającym
zapylającym
w krajach
w krajach
„starej”
„starej”
UniiUnii
Do zapylania upraw szklarniowych są wykorzystywane głównie trzmiele.
Europejskiej
Europejskiej
wynosi
wynosi
około
około
5 mld
5 mld
€, a€,waUSA
w USA
14,6
14,6
mld
mld
$. $.
Środków z takim oznakowaniem na etykiecie-instrukcji staraj się unikać.
Jeśli już je stosujesz, pamiętaj o określonej dla pszczół prewencji, a jest to
czas, po jakim od wykonania zabiegu możliwy jest oblot przez pszczoły
chronionej plantacji bez szkody dla tych owadów.
Masz jednak możliwość wyboru. Na rynku dostępne
są środki, które nie stwarzają zagrożenia dla pszczół
i są dla nich bezpieczne. Na ich etykietach-instrukcjach
stosowania nie ma oznaczenia klas toksyczności oraz
widnieje zapis „OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ:
NIE DOTYCZY”.
Wpływ owadów zapylających
na plonowanie roślin
Wpływ
Wpływ
owadów
owadów
zapylających
zapylających
na na
plonowanie
plonowanie
roślin
roślin
Koniczyna
Koniczyna
czerwona
czerwona
Lucerna
Lucerna
Ogórek
Ogórek
Czereśnia
Czereśnia
Wiśnia
Wiśnia
obcopylna
obcopylna
Wyka
Wyka
ozima
ozima
Śliwa
Śliwa
obcopylna
obcopylna
Fasola
Fasola
"Piękny
"Piękny
Jaś"Jaś"
Grusza
Grusza
Słonecznik
Słonecznik
Porzeczka
Porzeczka
czarna
czarna
Jabłoo
Jabłoo
Marchew
Marchew
Cebula
Cebula
Agrest
Agrest
Gryka
Gryka
Wiśnia
Wiśnia
samopylna
samopylna
Bobik
Bobik
Śliwa
Śliwa
samopylna
samopylna
*
* Rzepak
* Rzepak
Malina
Malina
Truskawka
Truskawka
Etykieta środka bezpiecznego
dla pszczół
Etykieta środka bardzo toksycznego
dla pszczół
0% 0% 20%20%40%40%60%60%80%80%100%
100%
PlonPlon
uzyskiwany
uzyskiwany
dzięki
dzięki
zapylaniu
zapylaniu
przez
przez
owady
owady
PlonPlon
uzyskiwany
uzyskiwany
bezbez
owadów
owadów
zapylających
zapylających
Pamiętaj – stosuj środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami i prawem,
czyli:
zgodnie z aktualną etykietą-instrukcją stosowania środka i tylko te, które są dopuszczone do obrotu
i stosowania w danej uprawie;
stosuj środki przestrzegając okresów prewencji dla pszczół;
nie stosuj środków toksycznych dla pszczół na uprawach w okresie kwitnienia – oblatują je pszczoły;
wykonuj zabiegi w godzinach wieczornych, po zakończeniu pracy pszczół;
jeśli musisz w ciągu dnia, bezpieczniej będzie, gdy zrobisz to podczas chłodnej i pochmurnej pogody lub
wczesnym rankiem – wtedy pamiętaj, aby zastosować środek z zerowym okresem prewencji;
nie sporządzaj mieszanin środków, jeśli taka możliwość nie jest zapisana w ich etykietach-instrukcjach
stosowania;
nie aplikuj środków na rośliny pokryte spadzią, jeśli jest to zabronione zapisem w etykiecie-instrukcji
stosowania;
w terenie otwartym wykonuj zabiegi, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3m/s;
Twój opryskiwacz musi być sprawny technicznie i posiadać atest;
musisz być przeszkolony i posiadać aktualne zaświadczenie;
musisz prowadzić ewidencję wszystkich zabiegów.
Insektycydy bezpieczne dla pszczół z zerowym okresem prewencji
Nazwa środka
Przeznaczony do zwalczania
szkodników w uprawach
 Powierzchnia
Powierzchnia
upraw
upraw
rzepaku
rzepaku
– 700
– 700
tys.tys.
ha ha
Calypso 480 SC
sadowniczych, ziemniaka
 Średnia
Średnia
roczna
roczna
produkcja
produkcja
nasion
nasion
rzepaku
rzepaku
– 2,1
––2,1
mlnmln
ton
ton
Powierzchnia
upraw
rzepaku
700
tys.
ha
Mavrik 240 EW
jabłoni, rzepaku
Steward 30 WG
sadowniczych i warzywnych
Mospilan 20 SP
rzepaku, sadowniczych, jagodowych, warzywnych,
ziemniaka, buraka cukrowego i ozdobnych
*u odmian
*u odmian
mieszaocowych
mieszaocowych
nawet
nawet
50-60%
do 50-60%
Szacunkowe
Szacunkowe
korzyści
korzyści
wynikające
wynikające
z zapylania
zwynikające
zapylania
rzepaku
rzepaku
ww
Polsce
Polsce
Szacunkowe
korzyści
z zapylania
rzepaku w Polsce
Średnia
roczna
produkcja
nasion
rzepaku
– 2,1 mln ton
 Średnia
Średnia
cena
cena
1 tony
1 tony
nasion
nasion
rzepaku
rzepaku
na na
rynku
rynku
– 900
– 900
zł zł
Średnia cena 1 tony nasion rzepaku na rynku w 2007 r. – 900 zł
Wartość
produkcji
 Wartość
Wartość
produkcji
produkcji
nasion
nasion
–1,89
–1,89
mldmld
złnasion
zł –1,89 mld zł
Wielkość produkcji uzyskiwanej dzięki zapylaczom – 1/3 x 2,1 mln ton = 700 tys. ton
 Wielkość
Wielkość
produkcji
produkcji
uzyskiwanej
uzyskiwanej
dzięki
dzięki
zapylaczom
zapylaczom
1/3
– 1/3
x 2,1
x 2,1
mln
mln
ton
ton
=ton
700
=x700
tys.zł/t
tys.
ton
Wartość produkcji
uzyskiwanej
dzięki– zapylaczom
= 700
tys.
900
=ton
630 mln zł
Wartość plonu nasion rzepaku uzyskiwanego z 1 ha plantacji dzięki zapylaczom – 900 zł !!!
 Wartość
Wartość
produkcji
produkcji
uzyskiwanej
uzyskiwanej
dzięki
dzięki
zapylaczom
zapylaczom
= 700
= 700
tys.tys.
tonton
x 900
x 900
zł/tzł/t
= 630
= 630
mlnmln
zł zł
Download