leksykon użytkownika w uprawie rzepaku

advertisement
NOWA REJESTRACJA!
ZWALCZANIE WSZYSTKICH
WAŻNYCH SZKODNIKÓW RZEPAKU!
ŚRODEK OWADOBÓJCZY
LEKSYKON UŻYTKOWNIKA
W UPRAWIE RZEPAKU
Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神 ) – to personifikacja
Śmierci w kulturze japońskiej.
Acetamipryd to substancja czynna zawarta w preparacie Mospilan 20 SP. Należy ona
C
do nowej grupy chemicznej neonikotynoidów – neurotoksyn działających na centralny układ
nerwowy owadów w sposób odmienny od innych grup chemicznych, dzięki czemu odporność szkodników wykształcona na wcześniej używane w ochronie roślin insektycydy, właściwie nie dotyczy neonikotynoidów. Zapewnia to wysoką skuteczność środka.
Cl
N
Cl
H2C
N C
CH3
N
CH3
C
N
N
H2C
C
acetamipryd
N
N
tiachlopryd
Bezpieczeństwo dla owadów zapylających i pożytecznych:
S
N
howacz brukwiaczek to groźny szkodnik rzepaku, zaliczany do chowaczy łodygowych. Po kilku dniach od
nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części pędu.
W okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się
niekształtne zgrubienia i pęknięcia. W czasie dojrzewania roślin
dorosła larwa wygryza się u nasady liścia, opuszcza pęd i przepoczwarcza się w glebie.
Próg szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach.
Patrz też: dawka, żółte naczynia chwytne.
C
Patrz też: zapylacze.
howacz czterozębny to groźny szkodnik rzepaku,
zaliczany do chowaczy łodygowych. W odróżnieniu od chowacza brukwiaczka pierwsze naloty chrząszczy występują nieco
później i mogą trwać aż do początków kwitnienia. Samica składa jaja na dolnej stronie liści lub w ogonkach liściowych. Młode
larwy wgryzają się przez ogonki liściowe do łodyg. W miejscu
wgryzienia pozostaje zabliźniony otwór. Zaatakowane rośliny
początkowo nie wykazują żadnych objawów uszkodzenia, w późniejszym czasie następuje
żółknięcie i załamywanie liści, pędy stają się łamliwe.
Próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy
na 25 roślinach.
* Powyższy zapis znajduje sie w aktualnej etykiecie-instrukcji stosowania środka.
Patrz też: dawka, żółte naczynia chwytne.
według opinii Instytutu Ochrony Środowiska – PIB (2013), Mospilan 20 SP nie stwarza zagrożenia podczas stosowania w okresie aktywności pszczół oraz w okresie kwitnienia roślin lub
chwastów.
Producent środka sugeruje, aby zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować poza okresem ich aktywności na plantacji*.
Ponadto wg badań laboratoryjnych i polowych IPO Pszczyna (2010) Mospilan 20 SP nie stwarza zagrożenia dla pszczół w mieszankach z preparatami: Topsin M 500 SC, Yamato 303 SE,
Toledo 250 EW, Slippa.
B
udujemy populację owadów zapylających to akcja zainicjowana przez Sumi Agro Poland,
C
mająca na celu edukowanie środowiska rolniczego odnośnie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej.
W ramach inicjatywy prowadzimy kampanię informacyjną
na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu
plonu roślin uprawnych. W 2014 roku w ramach akcji przekazaliśmy 2500 domków z gniazdami murarki ogrodowej.
Szczegóły na www.sumiagro.pl
howacz podobnik to groźny szkodnik rzepaku,
zaliczany do szkodników łuszczynowych. Pierwsze naloty występują na początku kwitnienia. Chrząszcze żerują w kwiatach
razem ze słodyszkiem. Samica składa jajo do środka łuszczyny.
Larwa może zniszczyć 3-7 nasion. Dorosła larwa wygryza się
z łuszczyny i przepoczwarcza się w glebie. Uszkodzone łuszczyny narażone są na inwazję pryszczarka kapustnika.
Próg szkodliwości: 1 chrząszcz na 1 roślinie, natomiast podczas licznego wystąpienia pryszczarka kapustnika chrząszcz na 2 rośliny.
Patrz też: murarka, zapylacze.
Patrz też: dawka, łuszczynowe szkodniki.
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
Dawka Mospilanu 20 SP w uprawie rzepaku to wg rejestracji 80-120 g/ha przeciwko
słodyszkowi rzepakowemu, 120 g/ha przeciwko chowaczowi podobnikowi i pryszczarkowi
kapustnikowi oraz 200-250 g/ha przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi i chowaczowi czterozębnemu. Niemniej według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami rynkowymi*, producenci rzepaku stosują z powodzeniem do zwalczania chowaczy łodygowych (brukwiaczka
i czterozębnego) Mospilan 20 SP w dawce 120 g/ha.
* Badania AMIS 2012-2014 firmy Kleffmann.
Insektycydy stosowane w ochronie rzepaku – porównanie pod względem bezpie-
czeństwa dla pszczół:
Substancja czynna Toksyczność
(grupa chemiczna) dla pszczół
Stosowanie
w trakcie
kwitnienia
rzepaku
Stosowanie
Stosowanie,
tam, gdzie
Stosowania
Okres
gdy występują pszczoły mają
w czasie
prewencji dla
kwitnące
pożytek lub
oblotu pszczół
pszczół
chwasty
występuje
spadź
Karencja (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej):
dla zabiegu Mospilanem 20 SP w rzepaku ozimym – 14 dni.
Kwitnienie rzepaku to bardzo ważny termin stosowania insektycydów. Użycie ich
w tym czasie pozwala bowiem na zwalczenie najszerszego spektrum szkodników. Należy jednak przy tym pamiętać, że w tym terminie również pszczoły cechują się dużą aktywnością
– dlatego odpowiednim produktem do zastosowania w tym okresie jest Mospilan 20 SP. Niemniej zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka
w trakcie kwitnienia upraw w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek
zaleca się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji.
Patrz też: zapylacze.
Lustracje rzepaku to główny element skutecznej ochrony, pozwalający dostrzec pro-
Acetamipryd
Nie klasyfikuje
się
Możliwe*
Możliwe
Możliwe
Możliwe*
Nie dotyczy
Chloropiryfos**
Toksyczne/
bardzo
toksyczne
blem we właściwym momencie. Należy je prowadzić systematycznie od początku wegetacji.
Po przekroczeniu progów zagrożenia powinno się przystąpić do zabiegów odpowiednimi
środkami ochrony roślin.
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Nie dotyczy
Patrz też: żółte naczynia chwytne , monitoring szkodników rzepaku.
Chloropiryfos +
cypermetryna
Nieokreślona
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Nie dotyczy
Łuszczynowe szkodniki to przede wszystkim chowacz podobnik i pryszczarek
Etofenproks
Toksyczny
Możliwe
Możliwe
Możliwe
Zabronione
Nie dotyczy
Indoksakarb
Toksyczny
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
3 dni
Pimetrozyna
Niebezpieczny
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Zabronione
Nie dotyczy
Pyretroidy**
Nie klasyfikuje
Możliwe/
się/ bardzo
zabronione
toksyczne
Możliwe/
zabronione
Możliwe/
zabronione
Możliwe/
zabronione
Nie dotyczy/
3 dni
Możliwe
Zabronione
Zabronione
Nie dotyczy
Tiachlopryd +
deltametryna
Toksyczny
Możliwe
* Producent środka sugeruje, aby zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka w trakcie
kwitnienia upraw w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować poza okresem ich aktywności na plantacji.
** Informacje podane w tabeli mają charakter ogólny dla całej grupy środków. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą
danego środka w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
kapustnik, przy czym szkodliwość pryszczarka kapustnika zależy w dużym stopniu od wielkości porażenia chowaczem podobnikiem. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zagrożenie
z ich strony. Naloty chowacza podobnika zaczynają się wiosną –
często równocześnie z nalotami słodyszka (nawet już od marca).
Szkodliwość chowacza podobnika rozpoczyna się w momencie
pojawiania się łuszczyn. Nalot pryszczarka rozpoczyna się od początków kwitnienia rzepaku i trwa ok. 1 miesiąca, ale jest możliwe
porażanie także drugim pokoleniem szkodnika. Aby skutecznie
zwalczać szkodniki łuszczynowe, pierwszy zabieg należy wykonać w momencie opadania płatków, gdy pierwsze łuszczyny mają
ok. 1-1,5 cm długości, Mospilanem w dawce 120 g/ha. W przypadku następnych nalotów należy wykonać dodatkowe zabiegi
preparatem Trebon 30 EC w dawce 0,25-0,3 l/ha, przynajmniej na
obrzeżach pola.
Uszkodzenia spowodowane przez
szkodniki łuszczynowe
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
M
echanizm działania Mospilanu 20 SP na szkodniki: kontaktowy i żołądkowy.
Substancja aktywna Mospilanu – acetamipryd – działa na układ nerwowy szkodnika, powodując paraliż, a w konsekwencji śmierć owada. Z tego względu produkt nie działa natychmiast,
ale za to długo i skutecznie. Ten specyficzny mechanizm działania Mospilanu potwierdzają
badania przeprowadzone w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Zgodnie z ich wynikami
szkodniki po zabiegu Mospilanem natychmiast przestają żerować, jednak ich śmierć następuje
po kilku godzinach. Właśnie po tym czasie należy dokonywać oceny skuteczności Mospilanu.
Mieszane naloty szkodników to coraz częstsze zjawisko na plantacjach rze-
paku. Wg obserwacji naukowców sytuacja taka ma miejsce w przypadku chowaczy łodygowych i słodyszka – ostatnie naloty chowacza czterozębnego pokrywają się z pierwszymi nalotami słodyszka rzepakowego. Decydując się na zabieg insektycydowy, warto wybrać wówczas
preparat, który skutecznie zwalcza oba gatunki szkodników, np. Mospilan 20 SP.
Monitoring
Patrz też: rotacja.
Murarka ogrodowa jest samotnie żyjącą, dziką pszczołą występującą na terenie
całej Polski. Nazwa „murarka” pochodzi od czynności związanych z zakładaniem gniazd, do
których budowy używa ona gliny lub piasku zmieszanego ze śliną owada. Źródłem pokarmu dla murarki jest ok. 150 gatunków roślin. Występuje powszechnie w ogrodach przydomowych i sadach. Murarka ogrodowa jest bardzo skutecznym zapylaczem roślin. Świetnie
nadaje się do hodowania w ogrodach przydomowych, zwłaszcza że jest bezpieczna dla
ludzi.
W 2014 roku w ramach akcji „Budujemy populację owadów zapylających” Sumi Agro Poland
przekazało 2500 domków z gniazdami murarki ogrodowej.
Patrz też: Budujemy populację owadów zapylających, zapylacze.
MONITORING
PRÓG SZKODLIWOŚCI
DAWKA MOSPILANU 20 SP (g/ha)
chowacz brukwiaczek
marzec
10 szt. w ciągu 3 dni w żółtym naczyniu
200-250*
chowacz czterozębny
marzec, kwiecień
20 szt. w ciągu 3 dni w żółtym naczyniu
200-250*
chowacz podobnik
lotrynę 2,5% (25 g/1 kg) w bardzo wygodnej dla użytkownika formulacji WG, zalecany przez nas do rotacji z preparatem Mospilan 20 SP.
występowania szkodników
rzepaku to narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji odnośnie terminu przeprowadzenia zabiegu insektycydowego i wyboru właściwego środka. Do monitoringu służą żółte naczynia chwytne,
które znajdują się w promocyjnych opakowaniach Mospilanu.
Naczynie należy umieścić na plantacji już na przedwiośniu, po
zejściu pokrywy śnieżnej. Kontrole należy prowadzić rano lub
pod wieczór, o stałej godzinie. Po przekroczeniu progu szkodliwości danego gatunku wykonać zabieg insektycydowy.
SZKODNIK
Nagomi 025 WG to insektycyd zawierający lambda-cyha-
kwiecień, maj
pryszczarek kapustnik
maj
słodyszek rzepakowy
kwiecień
4 chrząszcze na 25 roślin
120
1 owad dorosły na 4 rośliny
120
1-2 szt. chrząszczy na 1 roślinie
80-120
* Według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami rynkowymi (badania AMIS 2012-2014 firmy Kleffmann), producenci rzepaku
stosują z powodzeniem do zwalczania chowaczy łodygowych (brukwiaczka i czterozębnego) Mospilan 20 SP w dawce 120 g/ha.
Odporność słodyszka rzepakowego na insektycydy to narastający problem w wielu
państwach Europy, w tym także w Polsce. Jednym z głównych powodów takiego stanu jest
wykształcenie odporności przez słodyszka rzepakowego na środki ochrony roślin. Według doniesień naukowych odporność słodyszka na substancje czynne pochodzące z grupy pyretroidów, które są powszechnie stosowane w ochronie rzepaku, stwierdzono już na 2/3 areału tej
uprawy w Europie. Rozwiązaniem tego problemu jest Mospilan 20 SP (zawierający acetamipryd
z nowej grupy chemicznej neonikotynoidów ) stosowany przemiennie z Trebonem 30 EC (zawierającym nową skuteczną substancję czynną – etofenproks).
Patrz też: acetamipryd, rotacja.
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
spilanu. W przeciwieństwie do preparatów kontaktowych Mospilan szybko wnika do rośliny
i jako środek systemiczny jest odporny na zmywanie przez deszcz.
Opakowania
Mospilanu są dopasowane do potrzeb różnych grup rolników.
Produkt jest dostępny w opakowaniach: 20 g,
40 g, 80 g, 125 g, 200 g, 600 g oraz w opakowaniach promocyjnych.
Patrz też: promocja 2015.
pod kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających, stwarzając optymalne warunki do
rozwoju i plonowania rzepaku. Udowadniają to wyniki doświadczenia przeprowadzonego
w 2011 roku przez IOR-PIB Poznań, w którym oceniano wpływ owadów zapylających na wielkość i parametry plonu rzepaku ozimego:
Plon rzepaku w tonach (w przeliczeniu na 9% wilgotności)
t/ha
Opady deszczu po zabiegu w niewielkim stopniu wpływają na skuteczność Mo-
Owady pożyteczne to (oprócz zapylaczy)
3,06
1,48
2,59
2,49
1,36
kontrola
izolator
izolator
ze szkodnikami
(bez zapylaczy)
Mospilan
izolator
z zapylaczami
(bez szkodników)
bez owadów
(bez zapylaczy i bez szkodników)
Wyniki: ocena wybranych parametrów plonu – ilość łuszczyn na pędzie głównym
Ilość łuszczyn (szt.)
naturalni wrogowie szkodników, ograniczający ich liczebność. Wśród wrogów naturalnych występują owady drapieżne, pasożyty i parazytoidy. Spośród owadów
drapieżnych należy wymienić: chrząszcze, muchówki,
pluskwiaki, sieciarki, a nawet skorki, wielbłądki i ważki.
Najpopularniejszymi przedstawicielami drapieżnych
chrząszczy są: biedronki, biegacze, kusaki, omomiłki.
Spośród muchówek natomiast pryszczarkowate oraz
bzygowate. Efektywnymi drapieżcami są również złotooki. Należy pamiętać, że w ochronie rzepaku bardzo
ważnym zagadnieniem jest takie planowanie i przeprowadzanie zabiegów ochrony (głównie zwalczania szkodników), aby w jak najmniejszym
stopniu stwarzać zagrożenie dla entomofauny pożytecznej. Odpowiednim rozwiązaniem jest
Mospilan 20 SP.
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
35
30
25
20
15
10
5
0
29,5
28,3
23,6
22,5
21
27,4
był najlepszy spośród
poletek, na których
stosowano insektycydy
i bardzo zbliżony do
uzyskanego w izolatorze
z zapylaczami!
10,9
kontrola
Patrz też: zapylacze.
izolator
izolator
izolator
ze szkodnikami z zapylaczami bez owadów
(bez zapylaczy)
(bez szkodników)
(bez zapylaczy
i bez szkodników)
Wynik uzyskany na
poletku, na którym
stosowano
Mospilan
deltametryna tiachlopryd
+ deltamtryna
Owady zapylające – patrz: zapylacze.
Patrz też: zapylacze.
P
Prewencja dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu) – Mospilanu 20 SP: nie dotyczy.
lon rzepaku ozimego jest w 30% uzależniony od obecności owadów zapylających.
Mospilan, na tle insektycydów dostępnych na rynku, charakteryzuje się najlepszym profilem
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
Promocja 2015 – specjalny pak dla produ-
centów rzepaku zawierający:
l Mospilan 20 SP – 3 szt. opakowania a’ 600 g,
oraz w prezencie:
l nowe, praktyczne naczynie chwytne, do monitorowania szkodników rzepaku, ułatwiające podjęcie
decyzji o wykonaniu zabiegu insektycydowego,
l instrukcja wykorzystania naczynia chwytnego wraz z zasadami monitoringu szkodników,
l leksykon użytkownika Mospilanu.
Patrz też: żółte naczynia chwytne, monitoring szkodników rzepaku.
Pryszczarek
kapustnik to groźny szkodnik rzepaku, zaliczany do szkodników
łuszczynowych. Samice najczęściej składają
jaja do łuszczyn uszkodzonych przez chowacza
podobnika. Larwy, których jest od kilkunastu
do kilkudziesięciu, niszczą zarodki nasion oraz
wysysają soki ze ścian łuszczyn, powodując ich
zniekształcanie i pękanie.
Próg szkodliwości: podczas słabego występowania chowacza podobnika 1 owad na 1 roślinę,
natomiast podczas licznego wystąpienia – 1 owad na 3-4 rośliny.
Patrz też: łuszczynowe szkodniki.
Pszczoły – patrz: zapylacze.
R
R
otacja insektycydów jest ważnym elementem prawidłowo prowadzonej ochrony
upraw. Jest ona szczególnie ważna w obliczu narastającego zjawiska uodporniania się szkodników na niektóre substancje czynne – stąd jej kluczowa rola w strategiach zapobiegania
występowania tego problemu. Warto pamiętać, ze należy rotować substancje czynne, a nie
nazwy preparatów (preparaty o różnych nazwach mogą zawierać te same substancje czynne)!
W razie wystąpienia konieczności wykonania kolejnego zabiegu na danego szkodnika zalecamy stosować Mospilan 20 SP przemiennie z insektycydem Trebon 30 EC lub Nagomi 025 WG.
Patrz też: odporność.
Rzepak jak żadna inna roślina rolnicza, jest atakowany przez liczne szkodniki. Na plan-
tacjach rzepaku można spotkać kilkanaście gatunków owadów, które powodują szkody uzasadniające ich zwalczanie. Straty powodowane przez szkodniki mogą być bezpośrednie, jak
i pośrednie (wzrost porażenia przez choroby) i często sięgają aż 50% spodziewanego plonu.
Trudno przygotować gotowy schemat walki ze szkodnikami, gdyż ich naloty w zależności od
pogody występują w różnym czasie. Również masowość inwazji szkodników zależy od wielu
specyficznych czynników. Aby skutecznie i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego walczyć ze szkodnikami, trzeba na bieżąco, już od jesieni, starannie obserwować plantacje rzepaku. Już wczesną wiosną warto pamiętać o przygotowaniu żółtych naczyń. Pierwsze szkodniki
mogą się bowiem pojawić tak wcześnie, że ich zauważenie na małych jeszcze roślinach bez
środków pomocniczych, jakimi są żółte naczynia, będzie wręcz niemożliwe. Podstawowym
elementem umożliwiającym nam podjęcie trafnych decyzji o przeprowadzeniu zabiegu na
polu jest obserwacja roślin i żółtych naczyń chwytnych na plantacji. Decyzje o przeprowadzeniu zabiegu podejmujemy, gdy dochodzi do przekroczenia progów szkodliwości.
Skuteczność Mospilanu 20 SP jest wysoka niezależnie od panujących warunków at-
Patrz też: dawka.
mosferycznych. Ze względu na swoje działanie systemiczne (układowe) preparat jest szczególnie przydatny wszędzie tam, gdzie walka ze szkodnikami jest utrudniona przez brak bezpośredniego z nimi kontaktu, np. wtedy, kiedy owady dorosłe lub larwy żerują wewnątrz rośliny.
Mospilan wnika do wnętrza rośliny, gdzie krążąc z sokami, dociera do wszystkich jej tkanek.
Dlatego też skuteczność zabiegu wykonywanego Mospilanem należy oceniać po kilku godzinach. Cechy te zdecydowanie ułatwiają skuteczną walkę ze szkodnikami, zwłaszcza podczas
powtarzających się nalotów. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy długi czas występują po
sobie na przemian okresy dni ciepłych i chłodnych.
* Badania AMIS 2012-2014 firmy Kleffmann.
Patrz też: mechanizm działania.
ejestracja Mospilanu 20 SP w uprawie rzepaku obejmuje zwalczanie najważniejszych szkodników rzepaku, tj. słodyszka rzepakowego w dawce 80-120 g/ha, chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika w dawce 120 g/ha oraz chowacza brukwiaczka i chowacza
czterozębnego w dawce 200-250 g/ha. Niemniej według wieloletniej praktyki, potwierdzonej
badaniami rynkowymi*, producenci rzepaku stosują z powodzeniem do zwalczania chowaczy łodygowych Mospilan 20 SP w dawce 120 g/ha.
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
Słodyszek rzepakowy to jeden z najgroźniejszych szko-
dników rzepaku. Nalatuje na plantacje rzepaku, gdy temperatura
przekroczy 15°C. Największe szkody powodują chrząszcze żerujące
na zwartych pąkach kwiatowych, niszcząc je. Po rozwinięciu się kwiatów słodyszek żywi się pyłkiem, najczęściej nie uszkadzając zalążni –
łuszczyny normalnie się zawiązują.
Próg szkodliwości: 1 chrząszcz na roślinie w fazie zwartego kwiatostanu i 3-5 chrząszczy na roślinie w fazie luźnego kwiatostanu.
Patrz też: dawka.
Śmierć szkodników następuje po kilku godzinach od zabiegu Mospilanem 20 SP,
jednak już natychmiast po jego zastosowaniu przestają one żerować. Dlatego nowym symbolem Mospilanu jest Shinigami – personifikacja śmierci w kulturze japońskiej.
Patrz też: mechanizm działania.
Temperatura w czasie zabiegu nie wpływa na działanie Mospilanu 20 SP. Niemniej
Trebon 30 EC to skuteczny środek owadobójczy zalecany przez nas do
rotacji z preparatem Mospilan 20 SP.
Patrz też: rotacja.
Zapylacze (owady zapylające) są tak samo ważnym ele-
mentem produkcji rolniczej, jak agrotechnika, nawożenie czy
ochrona roślin. Na drodze koewolucji (wspólnej ewolucji) przystosowanie morfologiczne kwiatów i odwiedzających je zwierząt
sprawiło, że owady, zdobywając nektar i pyłek, stały się niezbędnym pośrednikiem w zapylaniu. Przenosząc pyłek z pręcików jednego kwiatu na znamię słupka drugiego, doprowadzają do zapylenia krzyżowego, które nawet u roślin wysoce samopłodnych powoduje wzrost plonu nasion i owoców oraz ich lepszą
jakość. Pszczoła miodna (Apis mellifera), trzmiele (Bombus sp.) czy murarka ogrodowa (Osmia
rufa) stanowią wzajemnie się uzupełniające grupy zapylaczy.
Tymczasem corocznie w Polsce na skutek niewłaściwie przeprowadzonej ochrony roślin zatruwanych jest od 50 do 200 tysięcy rodzin pszczelich. Chroń je razem z nami i przyłącz się
do naszej akcji „Budujemy populację owadów zapylających”! Szczegóły na www.sumiagro.pl
dobra praktyka rolnicza podpowiada, żeby wykonywać zabiegi przeciwko szkodnikom rzepaku zaraz po ich nalocie na plantację od momentu, gdy średnia dobowa temperatura utrzymuje się powyżej 6°C.
Patrz też: Budujemy populację owadów zapylających, murarka ogrodowa.
Terminy stosowania Mospilanu 20 SP:
nad pierwszymi i kolejnymi nalotami niektórych szkodników rzepaku
ozimego. Ich wspólną cechą jest barwa żółta, będąca dla owadów najbardziej atrakcyjnym i wabiącym czynnikiem. Są środkiem pomocniczym i pierwszym źródłem informacji o ruszeniu nalotów niektórych
szkodników na brzeżną strefę plantacji rzepaków ozimych. Pojawienie
się w żółtych naczyniach pierwszych szkodników jest dzwonkiem
alarmowym do podjęcia bardziej szczegółowej lustracji roślin rzepaku
w brzeżnej i dalszej strefie plantacji. Wykonywane obserwacje służą do
wyznaczenia dla szkodników tzw. progów szkodliwości, to jest określenia na plantacji liczby szkodników, której przekroczenie powoduje
podjęcie decyzji o konieczności ekonomicznie uzasadnionego wykonania zabiegu zwalczania zalecanym insektycydem.
W promocyjnych pakach Mospilan na 2015 rok znajdują się takie żółte naczynia chwytne gratis!
chowacz brukwiaczek
i chowacz czterozębny
przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od
początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są
zamknięte w liściach (BBCH 30-50)
słodyszek rzepakowy
w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku
chowacz podobnik
i pryszczarek kapustnik
w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Żółte naczynia chwytne gwarantują skuteczny nadzór
Patrz też: promocja 2015, monitoring szkodników rzepaku.
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
NOWA REJESTRACJA!
PONAD 250 ZASTOSOWAŃ!
Insektycyd o najszerszym
zakresie stosowania!
Budujemy populację
owadów zapylających
Więcej na www.sumiagro.pl
ŚRODEK OWADOBÓJCZY
Pod koniec 2006 roku zainicjowano, skierowaną do szerokiego grona rolników i ogrodników akcję „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Inicjatorem
i głównym organizatorem akcji był Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach, a zaangażowało się w nią prawie 30 ODR-ów
z całej Polski. Kampania miała na celu nagłośnienie problemu i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości
ich lepszej ochrony poprzez stosowanie preparatów całkowicie bezpiecznych
dla tych owadów. W 2008 roku patronat nad akcją objął Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Akcja „Budujemy populację owadów zapylających” jest kontynuacją powyższej
inicjatywy. Mamy nadzieję, że jej efekty będą równie spektakularne. Ma ona na
celu edukowanie środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia
owadów zapylających w produkcji roślinnej. Wraz ze specjalistami w tej dziedzinie chcemy podzielić się z Państwem wiedzą na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych.
Chroni rzepak od razu,
zabija szkodniki po kilku godzinach
Wewnątrz opakowania promocyjnego:
Mospilan® 20 SP – 3 szt. opakowania a’ 600 g
oraz w prezencie:
— nowe, praktyczne naczynie chwytne do monitorowania
szkodników rzepaku, ułatwiające podjęcie decyzji
o wykonaniu zabiegu insektycydowego,
— instrukcja wykorzystania naczynia chwytnego wraz
z zasadami monitoringu szkodników,
— leksykon użytkownika Mospilanu.
W ramach akcji przekazaliśmy w 2014 roku również 2500 gniazd murarki ogrodowej – łatwego w hodowli gatunku dzikiej pszczoły świetnie sprawdzającej
się w roli owada zapylającego.
Zachęcamy do zaangażowania się w akcję!
Więcej informacji o niej znajdziecie Państwo na: www.sumiagro.pl.
Czy wiesz, że…
Shinigami (jap. 死神 ) – to personifikacja
Śmierci w kulturze japońskiej.
Mospilan® 20 SP – leksykon użytkownika w uprawie rzepaku
ARKADIUSZ BUJALSKI
tel. 501 625 157
[email protected]
JERZY KŁOS
tel. 501 281 662
[email protected]
DAMIAN KUBOWICZ
tel. 512 379 871
[email protected]
ARTUR KULIKOWSKI
tel. 508 384 909
[email protected]
SEBASTIAN PILCZUK
tel. 509 476 220
[email protected]
JACEK PREUSS
tel. 501 281 648
[email protected]
REMIGIUSZ SKRZYPCZAK
tel. 504 400 088
[email protected]
MARIUSZ STANIEK
tel. 502 072 506
[email protected]
SŁAWOMIR STANKIEWICZ
tel. 506 090 906
[email protected]
JUSTYNA WASIAK
tel. 512 379 877
[email protected]
RADOSŁAW ZARYCHTA
tel. 501 281 757
[email protected]
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel. 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Download