Bez tytułu slajdu

advertisement
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie
„Europejski system ochrony
ludności”
dr inż. Mariusz Mazurek
Wprowadzenie
Współczesny świat niesie ze sobą wiele istotnych zmian, dotyczących
praktycznie wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Powstają nowe
hierarchie zachowań i wartości społecznych. Coraz bardziej w nasze
życie wkracza nowa cywilizacja, nowa gospodarka, nowe zawody,
np. inżynier bezpieczeństwa (cywilnego i pożarowego) a przede
wszystkim zupełnie odmienna świadomość. W pogoni za stałym
wzrostem poziomu życia, tworzymy wokół siebie coraz bardziej
sztuczny świat, stając się jednocześnie zagrożeniem dla siebie samych
i otoczenia.
Źródła zagrożeń
Z
a
g
r
o
ż
e
n
iaa
n
tr
o
p
o
g
e
n
ic
z
n
e
:
tra
n
sp
o
rto
w
e
,
k
o
m
u
n
ik
a
c
y
jn
e
,
a
w
a
riep
rz
e
m
y
sło
w
e
,
te
c
h
n
ic
z
n
e(sie
c
io
w
e
),
b
u
d
o
w
la
n
e
,
te
rro
ry
sty
c
z
n
e
,
sk
a
ż
e
n
iab
io
lo
g
ic
z
n
e
,
sk
a
ż
e
n
iac
h
e
m
ic
z
n
e
,
sk
a
ż
e
n
iap
ro
m
ie
n
io
tw
ó
rc
z
e
,
iin
n
e
.
Źródła zagrożeń (c.d.)
Zagrożenianaturalne:
 pożary,
 powodzie,
 susze,
 huragany,
 trzęsieniaziemi,
 erupcjewulkanów,
 śnieżyce,
 lawiny,
 epidemie,
 epizootie,
 i inne.
Źródła zagrożeń (c.d.)
Liczba katastrof naturalnych stale się zwiększa. W 2007 r. było ich 950,
w porównaniu do 850 w 2006 r. W okresie 1994-2007 średnio rocznie ponad
225 mln ludzi ucierpiało w wyniku naturalnych katastrof. Ofiar śmiertelnych
było ponad 58 tys rocznie.
Zobrazowanie zagrożeń naturalnych w świecie
w latach 1991-2005
Unia Europejska
Unia Europejska (UE) – powstała
1 listopada 1993 na mocy traktatu
z Maastricht.
Obecnie, w jej skład wchodzi 27
państw członkowskich.
Powierzchnia: 4 324 782 km2,
Ludność: 501,09 mln,
Gęstość: 115 osób/km2,
Dewiza: “Unity in the diversity”.
Unia Europejska
Podstawowym celem ochrony ludności
w UE jest zapewnienie bezpieczeństwa
wszystkim obywatelom w państwach
członkowskich, zachowanie niezbędnych
warunków do życia i funkcjonowania
społeczności w sytuacjach różnorodnych
zagrożeń, klęsk i katastrof.
DG ENV A3 Civil Protection Unit
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
Unia Europejska (c.d.)
Aby uniknąć pomieszania pojęć, należy określić różnice, jakie dotyczą
definicji „ochrony ludności” i „obrony cywilnej”.
Ochrona ludności zajmuje się przedsięwzięciami ochronnymi, które mają
na celu ochronę ludności i zachowanie bezpieczeństwa publicznego
w czasie klęsk i katastrof. Przedsięwzięcia te powinny być rozpatrywane
nie tylko w odniesieniu do ratownictwa, udzielania pomocy i interwencji
w przypadku katastrof, a więc w nagłych wypadkach, ale również
w odniesieniu do narastającego niebezpieczeństwa związanego z rozwojem
cywilizacji.
Obrona cywilna to zespół przedsięwzięć realizowanych lub
zaplanowanych w celu zapewnienia maksymalnej sprawności
funkcjonowania instytucji krajowych w czasie napięć, kryzysów, a przede
wszystkim w razie wojny. Podmiotem obrony cywilnej jest więc
przygotowanie „frontu wewnętrznego”, wspierającego wysiłek militarny
państwa.
Państwa europejskie już dawno odkryły, że:
1. Zagrożenia czasu pokoju i wojny niosą podobne skutki, różnią się tylko
intensywnością i skalą.
2. Rozdzielanie zagrożeń na pokojowe i wojenne jest kolejnym
zagrożeniem.
3. Nie jest potrzebne i możliwe dzielenie organów administracji na
odpowiedzialne za czas pokoju i wojny.
4. Odpowiedzialność za “bezpośrednie” bezpieczeństwo obywateli
spoczywa na samorządzie wyposażonym w kompetencje zarządzania
wszelkimi zasobami.
Historia
•
•
•
•
•
1985 – pierwsze spotkanie ministrów,
1987 – rezolucja Rady Europy na temat ochrony ludności (OL),
1997 – pierwszy program OL,
2001 – ustalenie wspólnych mechanizmów OL,
2007 – nowelizacja podstaw prawnych w ramach UE.
Założenia ogólne ochrony ludności
 podmiotem działania jest ludność cywilna, jej mienie i środowisko,
 przedmiotem działania są będące w dyspozycji władzy przygotowane
służby i zasoby materiałowe,
 zapobieganie niebezpieczeństwu i realizowanie działań w obszarze
planowania cywilnego należy do administracji publicznej wszystkich
szczebli,
 przygotowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych sprawnego
funkcjonowania planowania cywilnego należy do naczelnych organów
państwa.
Założenia ogólne ochrony ludności(c.d.)
Zadania ochrony ludności pozostają w wyłącznej sferze kompetencji państw
członkowskich Unii Europejskiej. Władze krajowe dysponują zasobami
i zdolnościami reagowania w sytuacji kryzysowej, których mogą użyć dla
wsparcia innych państw członkowskich lub krajów trzecich.
Zadania UE to koordynowanie i wspieranie działań narodowych,
zwłaszcza w przypadku operacji poza granicami Unii, w ramach pomocy
humanitarnej, ratowniczej, technicznej i eksperckiej, w trybie i na zasadach
wynikających z prawa międzynarodowego i zawartych umów.
Regulacje ochrony ludności
Obecnie podstawowe dokumenty regulujące współpracę państw w zakresie
ochrony ludności to: “Mechanizm Wspólnotowy Ochrony Ludności”,
umożliwiający i usprawniający reagowanie w sytuacji kryzysowej oraz
“Instrument Finansowy Ochrony Ludności”, dzięki któremu możliwe
jest udzielanie pomocy finansowej na działania w ramach Mechanizmu
Wspólnotowego.
EUROPEAN CIVIL PROTECTION
Together in the face of disaster
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
Mechanizm
Wspólnotowy
ułatwia
mobilizację
zespołów
interwencyjnych, ekspertów i innych środków oraz ułatwia koordynację
interwencji. Dzięki Mechanizmowi państwa mają możliwość brania
udziału w systemie szkoleniowym organizowanym i finansowanym przez
Komisję UE, przygotowania narodowych ekspertów do uczestnictwa
w międzynarodowych misjach ratowniczych oraz poznania systemów
ochrony ludności funkcjonujących w innych państwach.
Mechanizm Wspólnotowy został przyjęty
8 listopada 2007 r. (2007/779/EC, Euratom)
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
Najważniejszy element składowy Mechanizmu to Centrum Informacji
i Monitoringu (MIC) w Brukseli – działająca całodobowo komórka
Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za prowadzenie bazy danych, stały
monitoring sytuacji na świecie i przekazywanie ewentualnych próśb
o wsparcie.
W ramach Mechanizmu współpracują oprócz państw członkowskich UE
(27 państw), także państwa kandydujące oraz państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).
Punktem kontaktowym MIC w Polsce jest Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP.
Centrum Informacji i Monitoringu
Operative Control
Center
Remote Systems
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
W ramach Mechanizmu wysyłane są zespoły interwencyjne państw
członkowskich na operacje w UE oraz poza granicami Wspólnoty.
Działanie zespołów ułatwia Wspólny System Informacji i Łączności
(CECIS) oraz system szkoleń i wymiany ekspertów.
W związku z pojawieniem się nowych wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
(np.: walka z terroryzmem, ochrona infrastruktury krytycznej, zagrożenie
poważnymi katastrofami) ciągle rozszerza się listę zagrożeń, w przypadku
których Mechanizm może być uruchomiony oraz dodaje zapisy
o modułach (wyspecjalizowanych narodowych jednostkach ochrony
ludności), systemach wczesnego ostrzegania i rolę Unii w przypadku
katastrofy poza granicami UE.
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
Instrument Finansowy Ochrony Ludności został powołany na lata
2007-2013. Dzięki Instrumentowi możliwe jest prowadzenie
międzynarodowych misji ratowniczych i pomocy eksperckiej w sytuacji
wystąpienia katastrofy naturalnej lub wynikającej z działalności
człowieka na terytorium państw biorących udział w Mechanizmie oraz
w państwach trzecich. Dodatkowo instrument finansuje środki
zapobiegania katastrofom oraz działania mające na celu zwiększenie
gotowości UE do reagowania, w tym działania podnoszące świadomość
obywateli UE.
Przewidziana kwota do finansowania działań wynosi prawie 190
milionów euro. Założone roczne wydatkowanie wynosi 20 mln euro
na działania w państwach UE oraz 8 mln na działania w państwach
trzecich.
“Instrument Finansowy Ochrony Ludności został przyjęty
5 marca 2007 r. (2007/162/EC, Euratom)
Budżet
Budżet na Ochronę Ludności w UE
Triada ochrony ludności
Instrument Finansowy Ochrony Ludności dotyczy trzech głównych
aspektów ochrony ludności:
Zapobieganie
Przygotowanie
Reagowanie
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
W 2009 roku zrealizowano 12 projektów na kwotę 3,8 mln euro
w zakresie przygotowania i zapobiegania pożarom, powodziom
i trzęsieniom ziemi, a pozostała kwota pozwoliła wyszkolić 700
ekspertów i przeprowadzić 9 interwencji w państwach członkowskich
UE oraz 12 interwencji w państwach trzecich.
Przewidziano w nim m.in.: finansowanie działań ratowniczych oraz
przygotowawczych prowadzonych w ramach:
 Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności;
 Działań w obszarze ochrony ludności, takich jak zapobieganie
(studium przyczyn katastrof, prognozowanie, informacja
publiczna) i przygotowanie (rozpoznawanie, szkolenia, sieci
współpracy, ćwiczenia, mobilizacja ekspertyz) w ramach UE;
 Nowych obszarów takich jak dodatkowy transport na miejsce
katastrofy.
Misje międzynarodowe UE
WITH THE ARMED
FORCES
POLICE
Lebanon
 Kosovo
Cambodia
Namibia
 Mozambique
El Salvador
Persian Gulf
 East Timor
Somalia
Kurdistan
 Ethiopia-
Guatemala
Eritrea
West Bank
Bosnia
Albania
Somalia
 Afghanistan
Bosnia
Albania
Kosovo
Misje międzynarodowe UE (c.d.)
BOSNIA
MACEDONIA
“MSU-SFOR”
“EUPM”
“MP-SFOR”
NATO MISSION
KOSOVO
“MSU-KFOR”
“MNBW MP COY”
“UNMIK-CIU”
“PRISTINA E DJAKOVICA
MP AIRPORTS”
ALBANIA
LEBANON
LIAISON OFFICE
UNIFIL
AFGHANISTAN
TAMPA
“ENDURING FREEDOM”
IRAQ
MISSION
“ANCIENT
BABYLONIA”
WEST BANK
“TIPH II” HEBRON
MISSION
“ENDURING FREEDOM”
“ISAF”
ERITREA
UNMEE - MP COY
L-6
Regulacje ochrony ludności (c.d.)
W ostatnich latach zwiększono współpracę międzynarodową,
zwłaszcza w zakresie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony, ochrony zdrowia, zarządzania kryzysowego i walki
z terroryzmem.
Jednocześnie na ukończeniu są prace nad “Europejskim
Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej” oraz
“Podręcznikiem koordynacji UE w sytuacjach nadzwyczajnych
i kryzysowych”. Omawiane są także kwestie możliwości
wykorzystania zasobów wojskowych na potrzeby cywilnych
operacji ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie transportu.
Planowanie cywilne w NATO
Planowanie cywilne w NATO obejmuje:
 wsparcie władz krajowych w zakresie ochrony ludności na wypadek
zagrożenia z użyciem środków chemicznych, biologicznych,
nuklearnych i promieniotwórczych (chemical, biological, nuclear
and radiological – CBRN) i w związku ze skutkami użycia tych
środków;
 wsparcie władz krajowych w sytuacjach zagrożeń nadzwyczajnych
o charakterze cywilnym;
 wsparcie działań reagowania kryzysowego o charakterze
niemilitarnym;
 wsparcie cywilne dla działań militarnych Sojuszu;
 współpraca z krajami Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace
– PfP), Dialogu Śródziemno-morskiego (Mediterranean Dialogue –
MD) oraz Inicjatywy Istambulskiej.
Architektura ochrony ludności w UE
Informacja
Public
Administrations
Civil protection
units
Flood- application
providers
Fire-application
providers
System users
Data
Providers
Core services
Service
Providers
Ontologies
NATURAL
DOMINO
TECHNOLOGICAL
Dane
Multi-risk
application providers
INSPIRE
EMERGING
Architektura ochrony ludności (c.d.)
Focus
Data
What
Scope
(Contextual)
Planner
Perspective
Enterprise Model
(Conceptual)
Owner
System Model
(Logical)
Designer
Technology Model
(Physical)
Builder
Detailed
Representations
(Out-of-context)
Sub-contractor
Functioning
Enterprise
Function
How
Network
Where
People
Who
Time
When
Motivation
Why
Mission &
Focus
Location
Types
Major
Organization
Units
Business
Mandates
Conceptual
Business
Functions
Logical
Applications
Architecture
Workplace
Environment
& Location
Organization
Chart
Transition
Strategy
Technology
Architecture
Human
Interface
Architecture
Performance
Plans
(Reference
Model)
Processing
Structure
Business
Rule Model
System
Design
Distributed
System
Architecture
Presentation
Architecture
Control
Structure
Rule Design
Data
Definitions
Program
Network
Architecture
Description
Security
Architecture
Timing
Definition
Rule
Specification
Data
Function
Network
Organization
Schedule
Strategy
Subject
Areas
Conceptual
Data Model
Logical Data
Model
Physical
Data Model
Laws,
Strategic
Plans
Wybrane struktury ochrony ludności w UE
1. Komitet Ochrony Ludności (CPC)
Podstawa formalna: CPC funkcjonuje od 2007 r., zadania przejął od
Komitetu ds. Programu Działania OC i Mechanizmu Wspólnotowego
(Decyzja Rady 2001/792/EC).
Działania: Analiza i opiniowanie dla KE dokumentów programowych
i finansowych, związanych z ochroną ludności w UE. Na początku
każdego roku CPC rekomenduje Komisji plan działań na dany rok. Środki
na realizację pochodzą z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności na
lata 2007 -2013 (Civil Protection Financial Instrument - CPFI), przyjętego
5.03.2007r.
Wybrane struktury (c.d.)
2. Grupa robocza Rady UE ds. ochrony ludności (PROCIV)
Podstawa formalna: W marcu 2010 r. Komitet do Spraw Europejskich
zatwierdził zmianę instytucji wiodącej w grupie roboczej Rady UE ds.
ochrony ludności (PROCIV).
Działania: Wypracowywanie propozycji rozwiązań w obszarze
ochrony ludności w Unii Europejskiej. Dzielenie się doświadczeniami
po zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnych oraz w ramach podczas
przeprowadzanych ćwiczeń. Dyskusje nad projektami konkluzji Rady,
które, po przyjęciu przez Radę, będą stanowiły polityczny impuls dla
Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich do podjęcia
działań mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat
zachowań przed katastrofą, w jej trakcie oraz po jej wystąpieniu.
Wybrane struktury (c.d.)
3. Grupa robocza ds. organizacji ćwiczeń
Działania: Koordynacja prac związanych z przygotowywaniem
ćwiczeń UE oraz udziału grup poszukiwawczo-ratowniczych
w międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych w ramach
Mechanizmu Wspólnotowego.
Wybrane struktury (c.d.)
4. Grupa robocza ds. systemów wczesnego ostrzegania
Podstawa formalna: Grupa funkcjonuje od 04.2007, powołana na
podstawie Instrumentu Finansowego OL na lata 2007-2013.
Działania: Wymiana informacji nt. funkcjonujących rozwiązań
w zakresie systemów wczesnego ostrzegania w krajach UE.
Wybrane struktury (c.d.)
5. Grupa robocza ds. modułów ochrony ludności
Podstawa formalna: Grupa funkcjonuje od 09.2005, powołana jako
grupa ekspercka w ramach Komitetu ds. Mechanizmu Wspólnotowego.
Działania: Wypracowanie procedur w zakresie tzw. modułów ochrony
ludności możliwych do wykorzystania podczas międzynarodowych
akcji ratowniczych. Wymiana doświadczeń dot. funkcjonowania
dotychczasowych instrumentów i wypracowanie rozwiązań na
przyszłość.
Wybrane struktury (c.d.)
6. Komitet ds. wdrażania Dyrektywy SEVESO II (Komitet
Kompetentnych Władz - CCA)
Podstawa formalna: dyrektywa SEVESO II.
Działania: Związane z dyrektywą 96/82/WE o kontroli zagrożeń
bezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi, w której określono nowe wymagania dotyczące
sposobów zarządzania bezpieczeństwem, planowania w stanach
zagrożeń oraz planowania przestrzennego dot. zakładów, w których
produkuje się lub wykorzystuje substancje niebezpieczne.
Wybrane struktury (c.d.)
7. Europejska techniczna grupa robocza ds. planowania
przestrzennego TWG 7 w zakresie Dyrektywy SEVESO II
Podstawa formalna: dyrektywa SEVESO II.
Działania: Związane z dyrektywą 96/82/WE o kontroli zagrożeń
bezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi, w której określono nowe wymagania dotyczące
sposobów zarządzania bezpieczeństwem, planowania w stanach
zagrożeń oraz planowania przestrzennego dot. zakładów, w których
produkuje się lub wykorzystuje substancje niebezpieczne.
Wybrane struktury (c.d.)
8. Europejska techniczna grupa robocza ds. kontroli w zakresie
Dyrektywy SEVESO II
Podstawa formalna: dyrektywa SEVESO II.
Działania: Związane z dyrektywą 96/82/WE o kontroli zagrożeń
bezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi, w której określono nowe wymagania dotyczące
sposobów zarządzania bezpieczeństwem, planowania w stanach
zagrożeń oraz planowania przestrzennego dot. zakładów, w których
produkuje się lub wykorzystuje substancje niebezpieczne.
Przykładowe platformy ochrony ludności
Coastal
Real-time Ocean
Ice Monitoring
Risk fire & flood
Forest Monitoring
Soil & Water
Urban Services
Humanitarian Aid
Food Security
Northern View
Land Motion Risks
Atmosphere
Przykładowe platformy (c.d.)
Przykładowe platformy (c.d.)
1:25'000
1:50'000
1:100'000
Mapy robocze stosowane w Ochronie Ludności
Przykładowe platformy (c.d.)
Cadastral Map 1:250-5'000
General Map 1:2'500-10'000
1:1'000
Mapy robocze stosowane w Ochronie Ludności
1:10'000
Lawiny
Susza
Trzęsienia ziemi
Ekstremalne temperatury
Powodzie I
Powodzie II
Pożary lasów
Osuwiska
Sztormy
Tsunami
Erupcje wulkanów
Zamiecie śnieżne
Katastrofy lotnicze
Zagrożenia chemiczne
Zagrożenia promieniotwórcze
Transport ropy naftowej (paliwa)
Awarie przemysłowe (tzw. agregacja przemysłu)
Wypadkowa podatność krajów UE na zagrożenia
Ochrona ludności w wybranych krajach UE
Belgia
Powierzchnia całkowita: 30 528 km2
wody śródlądowe: 6,4%
Ludność: 10 584 534
gęstość zaludnienia: 346 osób/km2
Stolica: Bruksela
Liczba mieszkańców: 851 000
gęstość zaludnienia: 5272 os./km2
Belgia
 Problematyką zarządzania kryzysowego w Belgii zajmuje się ochrona
ludności zaliczana do najbardziej rozwiniętych wśród państw Europy.
 Za realizację zadań ochrony ludności, przygotowania formacji OC do
prowadzenia akcji ratunkowych i doskonalenia systemu alarmowania,
bezpośrednio odpowiada ministerstwo spraw wewnętrznych.
 Za zapewnienie ludności pomocy medycznej w warunkach sytuacji
nadzwyczajnej - ministerstwo ochrony zdrowia, wspierane przez
belgijski Czerwony Krzyż.
 Przedsięwzięcia ochrony cywilnej realizuje się na trzech poziomach
kierowania: krajowym, prowincjonalnym i gminnym.
Belgia
Belgia
Niemcy
Powierzchnia całkowita: 357 114,22 km2
wody śródlądowe: 2,18%
Ludność: 82 169 000
gęstość zaludnienia: 230,1 osób/km2
Stolica: Berlin
Liczba mieszkańców: 3 405 483
(4 262 480)
gęstość zaludnienia: 3 818 os./km2
Niemcy
Ochrona ludności, porównywalna do cywilnego planowania kryzysowego
w innych krajach, polega na realizacji czterech grup przedsięwzięć:
 utrzymaniu funkcji rządowych i administracyjnych,
 zaopatrzeniu ludności w niezbędne produkty i świadczenia,
 wsparciu sił zbrojnych,
 ochronie cywilnej.
Ochrona cywilna obejmuje realizowane zarówno w czasie kryzysu jak
i wojny zadania: ostrzegania o zagrożeniach, budowy obiektów
ochronnych, samoochrony (samoobrony), ewakuacji, ochrony zdrowia,
ochrony dóbr kultury oraz ochrony w przypadku katastrof i klęsk
żywiołowych. Stanowi ona system pomocy dla poszkodowanej ludności
realizowany przez straże pożarne, Służbę Ratownictwa Technicznego
(THW), straż graniczną, policję i wojsko, a także organizacje
charytatywne.
Szwecja
Powierzchnia całkowita: 449 964 km2
wody śródlądowe: 8,67%
Ludność: 9 196 227
gęstość zaludnienia: 20 osób/km2
Stolica: Sztokholm
Liczba mieszkańców: 798 715
(1 949 516)
gęstość zaludnienia: 4230 os./km2
Szwecja
Prawo szwedzkie jest jedno na czas pokoju, jak i wojny. Szwecja nie
posiada odrębnego prawa, które regulowałoby procedury na wypadek
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (klęsk żywiołowych czy katastrof)
i przewiduje skuteczne działania w każdym przypadku.
Aktywny udział społeczeństwa w realizacji zadań samoobrony, gwarantuje
oswajanie z tą problematyką i zapoznawanie ludności od najmłodszych lat.
Obowiązki są ściśle egzekwowane, a świadczenia ludności na rzecz
obrony cywilnej pozwoliły wyszkolić 450 tys. ratowników ochotników.
Pojawiające się klęski żywiołowe i awarie przyczyniły się do zastąpienia
improwizacji przez zorganizowane w odpowiedniej skali działania
i zaplanowane siły i środki.
Włochy
Powierzchnia całkowita: 301 300 km2
wody śródlądowe: 2,4%
Ludność: 59 418 550
gęstość zaludnienia: 197 osób/km2
Stolica: Rzym
Liczba mieszkańców: 2 553 873
(3 831 959)
gęstość zaludnienia: 1987 os./km2
Włochy
 Obrona cywilna realizuje stale zadania ochrony ludności w czasie
pokoju i wojny.
 Burmistrz jest
równocześnie szefem obrony cywilnej miasta
i urzędnikiem rządu centralnego stanowi podstawowe i najniższe
ogniwo zarządzania w stanach zagrożeń.
 Wspiera go w działaniach miejska komenda straży pożarnej i inne
niezbędne służby.
 Może dysponować wszystkimi siłami na terenie miasta
i przydzielonymi ze szczebla prowincji.
 Wykorzystuje w podejmowaniu decyzji system informatyczny
administracji państwowej.
Podsumowanie
W zdecydowanej większości krajów o zbliżonym poziomie zagrożeń do
polskich realiów, za bezpieczeństwo ludności odpowiadają organy
o charakterze administracji ogólnej, przygotowane organizacyjnie
i prawnie, a służby reagowania podporządkowane samorządom realizują
te zadania, które z racji ich przygotowania i profesjonalnego
wyposażenia są ich obowiązkiem.
Pytania?
Dziękuję za
uwagę...
Download