„prognoza” jest częścią strategicznej oceny oddziaływania

advertisement
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBRĘBU ZĘBICE DLA TERENU
ZLOKALIZOWANEGO W REJONIE ULICY B. PRUSA
Warszawa, 2013
Opracował zespół firmy BROL Systemy Przestrzenne s.c
1
ZAKRES PROGNOZY
I. WPROWADZENIE
1. Uwagi wstępne
2. Podstawa prawna
3. Podstawowe założenia i metodyka pracy
4. Materiały wejściowe
5. Ogólna charakterystyka terenu opracowania, położenie administracyjne
6. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
6.1 Położenie fizyczno – geograficzne, powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze
6.2 Krajobraz istniejący
6.3 Rzeźba terenu
6.4 Budowa geologiczna
6.5 Surowce mineralne
6.6 Wody powierzchniowe
6.7 Wody podziemne
6.8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
6.9 Warunki glebowe
6.10 Warunki klimatyczne
6.11 Szata roślinna i świat zwierząt
7. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji
8. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego do zagospodarowania przestrzennego
8.1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego
8.2 Uwarunkowania wynikające ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
8.3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów
i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszary Natura 2000
8.4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe
9. Charakterystyka ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9.1 Przeznaczenie terenów
9.2 Warunki zagospodarowania
9.3. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
i dziedzictwa kulturowego
9.4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
II. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI PLANU
III. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY
ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE
WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU
1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, warunki klimatu lokalnego
2. Hałas
3. Odpady
4. Wody podziemne i powierzchniowe, ścieki
5. Emisja pól elektromagnetycznych
6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
7. Powierzchnia ziemi
8. Gleby
9. Szata roślinna i świat zwierzęcy
10. Krajobraz
11. Transgraniczne oddziaływania na środowisko
12. Wpływ ustaleń studium na tereny Natura 2000
IV. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJĘTYM PLANEM I
W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA
2
V. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU.
VI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
VII.
OCENA
ZGODNOŚCI
PROJEKTU
PLANU
Z
UWARUNKOWANIAMI
EKOFIZJOGRAFICZNYMI
I
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PRZEPISAMI ODRĘBNYMI W
ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA,
VIII. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ PROJEKTU PLANU
IX. STRESZCZENIE
3
I. WPROWADZENIE
1. Uwagi wstępne
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa
jest realizacją obowiązku określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Niniejsza „prognoza” jest częścią strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej
do miejscowego planu zagospodarowania na podstawie Działu IV „Strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Opracowanie „prognozy” ma na celu ocenę realizacji ustaleń planu miejscowego pod kątem szeroko
rozumianej ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, a także przedstawienie przewidywanych
skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska (przekształceń) oraz warunków życia mieszkańców.
Zakres „prognozy” został uzgodniony w trybie art. 57 ust.2 i art. 58. ust. 3. ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.). Przed rozpoczęciem sporządzenia „prognozy” przystąpiono do zbierania wniosków na
zasadach określonych w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy.
Obok części tekstowej integralną częścią niniejszej „prognozy” jest załącznik kartograficzny
- Mapa prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa.
Mapa sporządzona została na rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa. Ocenę
przewidywanych skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia
terenu i rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych odniesiono do istniejącego stanu środowiska, jego
warunków i predyspozycji użytkowych rozpoznanych w najbardziej aktualnym opracowaniu
ekofizjograficznym. Na mapie „Prognozy...” przedstawiono zakres przewidywanych przekształceń
poszczególnych elementów środowiska w odniesieniu do poszczególnych terenów określonych
projektem planu, różnicując kolorem stopień natężenia przekształceń w ujęciu kompleksowym.
2. Podstawa prawna.
Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowi:
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm);
3. Podstawowe założenia i metodyka pracy
Podstawowym celem opracowania prognozy jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń planu
miejscowego na poszczególne elementy środowiska w obszarze objętym granicami planu. Kolejnym
celem opracowania prognozy jest wskazanie ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z
wprowadzenia w życie ustaleń planu miejscowego oraz określenie metod działania pozwalających na
ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem prognozy jest również informowanie społeczności
lokalnej o skutkach wprowadzenia w życie ustaleń planu oraz aktywny udział społeczeństwa w
procedurze oddziaływania na środowisko planu miejscowego.
Podstawowym założeniem metodycznym prognozy jest przyjęcie hipotezy, że zmiany w
zagospodarowaniu terenu objętego planem osiągną maksymalna wielkość dopuszczoną w
ustaleniach planu miejscowego. W celu określenia wpływu ustaleń planu miejscowego na środowisko
przyjęto metodę oceny porównawczej przewidywanych zmian w stosunku do stanu istniejącego.
4. Materiały wejściowe
4























J. Kondracki: Geografia fizyczna Polski,
Wł. Szafer: Szata roślinna Polski,
Andrzejewski R. red., 2003 – Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska
Kleczkowski A, – mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce
wymagających szczególnej ochrony.
Klimaszewski M - Geomorfologia Polski, Warszawa,
Książkiewicz M., – Zarys geologii Polski Wydawnictwa Geologiczne
Matuszkiewicz W. – Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski,
Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski,
Szamałek K. – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce,
Koncepcja Krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA,
Mapa hydrogeologiczna Polski z objaśnieniami,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice,
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Siechnice,
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011r,
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – Polska 2000 Plus
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu wrocławskiego na lata 2009 – 2012 z
perspektywą 2013 - 20116
Strategia rozwoju powiatu wrocławskiego na lata 2012 – 2020,
akty prawa (ustawy i akty wykonawcze) z zakresu planowania przestrzennego, ochrony
środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, infrastruktury technicznej, infrastruktury
drogowej i innych zagadnień właściwych ze względu na problematykę opracowania
rejestr zabytków nieruchomych dla terenu województwa dolnoślaskiego
gminna ewidencja zabytków
wizja lokalna, 2013r
5. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania
Gmina Siechnice położona jest na terenie Powiatu Wrocławskiego, na terenie Województwa
Dolnośląskiego. Teren gminy stanowi 8,87% powierzchni powiatu i 0,50% powierzchni województwa.
Obszar gminy Siechnice zlokalizowany jest w środkowej części Województwa Dolnośląskiego, na
południowy wschód od miasta Wrocławia, z którym bezpośrednio Graniczy. Powierzchnia gminy
Siechnice wynosi w 9862 ha. Gmina podzielona jest geodezyjnie na 21 obrębów, zaś administracyjnie
na 15 sołectw, 3 osiedla i miasto Siechnice. Około 91% powierzchni gminy stanowią niezabudowane
tereny biologicznie czynne, zaś tereny zainwestowane to około 11 %. Blisko 2/3 (63,07%) powierzchni
gminy Siechnice jest w użytkowaniu rolniczym, gdzie 56,82% powierzchni ogólnej gminy to grunty
orne, zaś 5,96% to łąki, a 3,29% to pastwiska. Prawie 12% powierzchni gminy pokrywają lasy. Tereny
wód zajmują 3,34% powierzchni gminy Siechnice. Istotny udział na poziomie 3,66% powierzchni całej
gminy zajmują tereny związane z komunikacją. Z dotychczasowego przeznaczenia i użytkowania
terenu można by wywnioskować, że jest to gmina przede wszystkim rolnicza z pewnymi walorami
przyrodniczymi. Sytuacja gminy Siechnice wygląda jednak nieco inaczej z dwóch podstawowych
względów. Po pierwsze gmina ta sąsiaduje bezpośrednio z wielkim miastem, jakim jest Wrocław i
pozostaje pod jego ogromnym wpływem, co w znaczny sposób rzutuje na strukturę, rodzaj i
intensywność zagospodarowania całej gminy Siechnice. Drugi czynnik kształtujący w znacznym
stopniu zagospodarowanie gminy Siechnice do obszar doliny rzeki Odry, wraz z samą rzeką, który
stwarza zupełnie odmienne uwarunkowania rozwoju. Jak pierwszy z czynników w znacznym stopniu
stymuluje rozwój zainwestowania na terenie gminy, tak drugi, poprzez generowanie potencjalnego
zagrożenia powodziowego oraz utrzymywanie istotnych dla regionu walorów przyrodniczych,
powoduje ograniczanie możliwości swobodnego zagospodarowania. Teren gminy Siechnice można
podzielić na trzy strefy zagospodarowania. I tak od strony południowo-zachodniej i zachodniej
znajduje się strefa rolnicza z dominacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, związana z występującymi
w tym rejonie gminy gruntami rolnymi o wysokich klasach bonitacyjnych I i II. Druga strefa
zurbanizowana to strefa intensywnego zainwestowania mieszkaniowo – usługowo - produkcyjnego
związana z najważniejszym na terenie Dolnego Śląska paneuropejskim korytarzem komunikacyjnym
E-30, łączącym obszary Europy północno-zachodniej z terenami Europy wschodniej, wybrzeże
5
Atlantyku z wybrzeżem Morza Czarnego. Obszary północno-wschodnie części gminy, obejmujące
przede wszystkim tereny istniejących polderów Oławka i Blizanowice - Trestno oraz planowanego
polderu Kotowice i międzywala rzeki Odry i tereny lasów łęgowych tworzą trzecią strefę przyrodniczą.
Granicami opracowania objęto część obrębu Zębice obejmującą centralne rejony obrębu skupione
przy ulicy Prusa o ogólnej powierzchni około 170 ha. Stan obecnego zagospodarowania terenów jest
zróżnicowany, wykazujący charakterystyki specyficzne zarówno dla terenów typowo wiejskich i
terenów podmiejskich. Granicą rozdzielającą obszary o zróżnicowanych charakterystykach jest dolina
rzeki Zielonej i linia kolejowa znajdujące się w centralnej części opracowania. Część położona po
zachodniej stronie torów kolejowych i doliny rzeki Zielonej to obszar o zagospodarowaniu typowym dla
obszarów wiejskich. Istniejące zespoły zabudowy to głównie zabudowa zagrodowa z występującą
pomiędzy poszczególnymi siedliskami zabudową mieszkaniową jednorodzinną i rzadziej usługową,
otoczone rozległymi obszarami otwartych terenów rolniczych, na których prowadzi się intensywną
gospodarkę rolną. Natomiast wschodnia część opracowania jest typowo podmiejskim obszarem. W
zagospodarowaniu terenów przeważają zespoły zabudowy mieszkaniowo – usługowej
(jednorodzinnej). W okolicach linii kolejowej dominującą rolę w zagospodarowaniu terenów ma
zabudowa usługowo – magazynowa i produkcyjna. Funkcja produkcyjna nie jest związana z dużymi
zakładami przemysłowymi, a raczej z produkcją średniej i małej skali.
6. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
6.1 Położenie fizyczno – geograficzne, powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze
Obszar gminy znajduje się częściowo w zasięgu regionu – Równina Kącka, obszaru wchodzącego w
skład mezoregionu - Równina Wrocławska oraz częściowo na terenie mezoregionu Pradolina
Wrocławska; obydwa mezoregiony Równina Wrocławska i Pradolina Wrocławska są obszarami
składowymi makroregionu - Nizina Śląską.
Elementy systemu przyrodniczego gminy składają się z obszarów węzłowych, korytarzy powiązań
przyrodniczych i obszarów je wspomagających. Obszary węzłowe powinny posiadać trwałą strukturę
biotyczną, zasilającą cały system. Poszczególne elementy środowiska naturalnego i półnaturalnego
wchodzące w skład systemu przyrodniczego gminy powinny być powiązane ze sobą siecią korytarzy
ekologicznych zapewniających swobodną migrację gatunków flory i fauny. Połączenia te powinny mieć
trwały charakter łącząc poszczególne elementy w silny układ przyrodniczy. Trwałą strukturę
użytkowania strukturę posiadają tereny zabagnione, wnętrza dolin rzecznych i kompleksy leśne stąd
zwykle stanowią one podstawę tworzenia systemu powiązań przyrodniczych, pełniących funkcję
obszarów węzłowych i korytarzy powiązań przyrodniczych. Do terenów wspomagających system
zalicza się tereny wykazujące trwale wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Potencjał
biotyczny tych terenów jest różny, nie zawsze wysoki. Zalicza się do nich tereny zieleni urządzone,
ogrody działkowe czy trwałe użytki zielone.
Walory przyrodnicze na terenie gminy Siechnice należy uznać w skali regionu za przeciętne. Są one
typowe dla obszarów położonych w pasie przyległym od południa do miasta Wrocławia. W obszarze
gminy szczególną rolę zarówno w zakresie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, istotną nie tylko
dla gminy, ale również wszystkich gmin położonych wokół miasta Wrocławia, ma dolina Odry. Pełni
ona funkcję podstawowego korytarza powiązań przyrodniczych województwa dolnośląskiego i również
jest jednym z najistotniejszych korytarzy powiązań przyrodniczych całego kraju. Korytarz ten nie
obejmuje obszarów objętych granicami opracowania. W obszarze opracowania najistotniejsze
znaczenie dla systemu przyrodniczego całej gminy Siechnice ma korytarz rzeki Szalonej (Zielonej)
przepływającej przez centralną część obszaru opracowania. Dolina rzeki jest jednym z podstawowych
korytarzy ekologicznych gminy warunkującym zarówno ciągłość systemu przyrodniczego w jej
granicach jak również umożliwiającym powiązanie tego systemu z elementami o szczególnych
walorach przyrodniczo – krajobrazowych położonych poza jej granicami. W dolinie rzeki zachowały się
dotychczas zespoły roślinności naturalnej i półnaturalnej pomimo licznych działań związanych z
ochroną przeciwpowodziową, przeprowadzanych w jej zasięgu. Funkcja ekologiczna doliny ma
szczególnie istotne znaczenie dla obszarów zurbanizowanych w gminie, szczególnie obrębu
Radwanic, ale również i zespołów zabudowy położonych w Zębicach. Poza doliną rzeki w obszarze
opracowania nie występują inne elementy mające szczególne znaczenie dla systemu przyrodniczego
gminy. Obszary zabudowane nie mają żadnej funkcji w tym systemie. Do obszarów wspomagających
należy natomiast zaliczyć otwarte tereny rolnicze wykazujące wysoki procent powierzchni biologicznie
czynnej. Ich funkcja wspomagającą jest jednak uzależniona od pory roku oraz intensywności
prowadzonej gospodarki rolnej i wreszcie typu prowadzonych upraw.
6
6.2 Krajobraz istniejący
Walory krajobrazowe w obszarze objętym granicami opracowania są typowe dla terenów podmiejskich
wielkich miast, w tym przypadku Wrocławia. Dominującą rolę w krajobrazie mają zespoły zabudowy
mieszkaniowej i usługowo produkcyjnej otoczone rozległymi obszarami terenów otwartych związanych
z produkcją rolniczą. W krajobrazie obszaru opracowania wyróżnia się jedynie dolina rzeki Zielonej. Ze
względu na monotonne ukształtowanie powierzchni terenu nie ma ona jednak decydującego wpływu
na krajobraz obrębu Zębice.
6.3 Rzeźba terenu
Morfologicznie teren gminy posiada rzeźbę mało urozmaiconą. Północno-wschodnią naturalną granice
gminy stanowi rzeka Odra, której dolina rozciąga się, po przekątnej, przez wschodnią część gminy
wraz z systemem teras akumulacyjnych. W części środkowej znajduje się mniej widoczna w morfologii
dolina rzeki Oławy. Pozostały teren gminy znajduje się na terenie wysoczyzny morenowej płaskiej.
Doliny rzeczne jedynie miejscami są oddzielone od wysoczyzny wyraźną granicą morfologiczną,
czasami kilkumetrową skarpą; jednak na znacznej części terenu granice są mało wyraźne. Spadki
terenu nie przekraczają 2%. Teren gminy w przeważającej części jest terenem otwartym, tylko wzdłuż
Odry znajdują się większe kompleksy leśne. Najniżej położony teren w gminie znajduje się w jej
północnej części gminy, jest on położony na wysokości 118 m n.p.m., zaś najwyżej położone grunty
wyniesione na wysokość około 135 m n.p.m. zlokalizowane są w południowej części.
Ukształtowanie powierzchni w obszarze opracowania nie odbiega od ogólnej charakterystyki rzeźby
terenu w gminie. Rzeźba terenu jest tu monotonna bez wyróżniających się w krajobrazie form
geomorfologicznych. Dolina rzeki Zielonej nie stanowi tu wyjątku. Wyraźne obniżenie terenu w zasięgu
doliny dotyczy wyłącznie terenów bezpośrednio z nią związanych. Jednak występujące tu spadki
terenu są dosyć łagodne i przekraczają 2%. W obszarze opracowania nie stwierdzono obszarów
osuwania się mas ziemnych.
6.4 Budowa geologiczna
Podłoże gminy stanowią utwory czwartorzędowe. Czwartorzęd jest reprezentowany przez osady
zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego oraz przez osady rzeczne, głównie
holoceńskie. Osady te wypełniają tzw. Nieckę Wrocławską i dlatego miąższość ich jest przeważnie
stała, średnio 40-50m. Na 2/3 obszaru powierzchni gminy ( miejscowości Św. Katarzyna,
Łukaszowice, Ozorzyce, Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Zacharzyce, Radomierzyce) znajdują się
gliny zwałowe – moreny dennej stadiału maksymalnego; mają one najczęściej zabarwienie szaro –
żółto - brunatne, miejscami niebieskawe. Są one silnie piaszczyste i zawierają liczne otoczaki skał
północnych. Gliny te występują na piaskach i żwirach wodnolodowcowych dolnych lub na mułach,
piaskach i iłach zastoiskowych. W okolicach Świętej Katarzyny , Łukaszowic i Żernik Wrocławskich
spotykamy dodatkowo piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne. W okolicach Prawocina, Zębic i Groblic
występują piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych na glinach zwałowych oraz na mułkach,
piaskach i iłach zastoiskowych – seria tych osadów rzecznych wykształcona jest jako jasnoszare
piaski różnoziarniste z przewagą frakcji średnio i gruboziarnistej, z dużą domieszką drobnych żwirów
oraz pojedynczymi otoczakami materiału skandynawskiego średnicy do 8cm. Miąższość osadów
rzecznych wynosi maksymalnie 6,0m. Na całym obszarze w dolinie Odry i Oławy znajdują się iły i
mułki (mady) tarasów zalewowych 3,0 m n.p. rzeki, znajdują się na piaskach i żwirach rzecznych
tarasów zalewowych i na glinach zwałowych ( bliżej Odry) zbudowane są one z utworów piaszczysto –
żwirowych.
W obszarze opracowania w warstwie przypowierzchniowej występują prawie wyłącznie utwory
plejstoceńskie (piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych opisane powyżej), co stwarza dobre i
bardzo podłoże do posadowienia zabudowy. Obszary o przeciętnych i niskich walorach geologiczno –
inżynierskich (utwory charakterystyczne dla podłoża holoceńskiego) występują wyłącznie w dolinie
rzeki Zielonej. Tereny te położone są w większości poza zasięgiem strefy przeznaczonej na cele
rozwoju strefy zurbanizowanej i nie stanowią utrudnień dla posadowienia zabudowy w granicach
opracowania.
6.5 Surowce mineralne
Jedynym surowcem występującym na terenie gminy o stosunkowo dobrej jakości i miejscami znacznej
miąższości jest seria osadów piaszczysto – żwirowych w dolinie rzeki Odry (Mokry Dwór –
7
Radwanice). W stropie złoża występują piaski drobno- i średnioziarniste o miąższości około 3m. Niżej
leżą piaski ze żwirem. Warstwę podścielającą złoża stanowi glina zwałowa z otoczakami. Miąższość
złoża wynosi 9,6m. Zasoby wynoszą 46317 tys. ton, jest to kruszywo naturalne o średniej zawartości
ziaren o dn < 2,5mm – 66%. Złoże to jest obecnie nieeksploatowane, gdyż zlokalizowane jest na
obszarze bezpośredniej strefy ochrony ujęć wody dla miasta Wrocławia
W obszarze opracowania nie prowadzi się obecnie wydobycia surowców mineralnych. Nie występują
tu również udokumentowane złoża surowców mineralnych.
6.6 Wody powierzchniowe
Rzeka Odra wyznaczająca granicę gminy jest wielką, żeglowną rzeką. Gmina Siechnice w całości
znajduje się na obszarze jej dorzecza. Wszystkie wody odprowadzane są do rzeki poprzez jej
lewobrzeżne dopływy, w tym poprzez rzekę Ślęzę, która nie płynie przez obszar gminy i wpada do
Odry po zachodniej stronie miasta Wrocławia. Do największych cieków płynących przez teren gminy
należą rzeka Oława, rzeka Zielona (Szalona), potok Brochówka, potok Kuna, potok Miłoszowska
Struga, potok Kuna, Koci Rów i Katarzynka (większe rowy melioracyjne zaliczone do urządzeń
melioracji podstawowych). W okolicach wsi Kotowice znajdują się dwa jeziora. Jezioro Panieńskie,
które jest starorzeczem o długości około 1800m. i szerokości do 50m. oraz Jezioro Dziewicze o
długości około 800m. i szerokości dochodzącej do 60m. Na obszarze gminy zostało
zewidencjonowanych 53 zbiorniki małej retencji o łącznej powierzchni 17,87 ha. o wielkości od 0,20 do
3,78 ha. Na terenie gminy Siechnice znajduje się 140 705 m rowów melioracyjnych – urządzeń
melioracji szczegółowych i 32 418 rowów komunalnych, w tym w obrębie Siechnice aż 7940 m. Rowy
melioracyjne mają głębokość w przedziale od 1,0 do 1,5 m, a szerokość w dnie, z reguły, od 0,4 do
0,6 m ( wyjątkowo w obrębie Kotowice i Prawocin lokalnie od 0,8 do 1,0 m ). Niektóre odcinki rowów
zostały zastąpione rurociągami. Najwięcej rowów melioracyjnych znajduje się w północno –
wschodniej części gminy, a największe zagęszczenie występuje w obrębie Kotowic. Pełnią tam one
bardzo ważną funkcję odwadniającą. Gęsta sieć rowów melioracyjnych występuje również w obrębie
Trestno – Blizanowice, Siechnice i Groblice – Durok. W obrębie Groblice trudności w odprowadzaniu
wody z rowów występują przy wyższych stanach wody w rzece Oławie. Stosunkowo duża ilość rowów
melioracyjnych występuje także w obrębie Radwanic, Świętej Katarzyny, Mokrego Dworu i
Grodziszowa, gdzie również pełnią one ważną funkcję odwadniającą a lokalnie są odbiornikami wód
drenarskich. Południowo – zachodnią część gminy, położoną wyżej, charakteryzuje mniejsze
zagęszczenie sieci melioracyjnej. Niesystematyczna sieć rowów odwadniająca tereny użytkowe
rolniczo odbiera wody z systemów drenarskich, których większość wykonana była przed 1945 r.
Oprócz rowów melioracji szczegółowej wydzielono w gminie rowy komunalne odbierające wody z
kanalizacji burzowych. Największa ilość rowów komunalnych występuje w obrębie Siechnice, Święta
Katarzyna i Radwanice. Na terenie gminy brak jest stawów hodowlanych, zlokalizowane są natomiast
dwa poldery przeciwpowodziowe, wchodzące w skład Wrocławskiego Węzła Wodnego. Są to: Polder
„Oławka” o powierzchni 1070 ha i pojemności 12mln m 3 oraz Polder „Blizanowice – Trestno” o
powierzchni 210 ha i pojemności 3,8 mln m 3.
Przez obszar opracowania w centralnej części przepływa rzeka Zielona, występują tu również liczne
rowy melioracyjne. Nie stwierdzono natomiast występowania zbiorników wodnych zarówno
pochodzenia naturalnego jak również sztucznego.
6.7 Wody podziemne
Na terenie gminy Siechnice znajduje się czwartorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP)
nr 320 „Pradolina rzeki Odra – Wrocław. Zbiornik ten obejmuję znaczny obszar gminy, a jego zasięg
pokrywa się w zasadzie z obszarem doliny rzeki Odry, wychodząc nieco poza linię kolejową WrocławKatowice. Zbiornik ten zajmuje powierzchnię całkowitą 500 km2, występuje na głębokości 12 m. i
posada zasoby rzędu 250 tys.m3/d. Jakość wody zbiornika zbadana w punkcie zlokalizowanym w
Iwinach nie spełniała wymogów sanitarnych, z uwagi na przekroczenie norm dla co najwyżej dwóch
czynników.
Na terenie gminy poziom wody gruntowej kształtuje się w granicach 0-5 m. Najwyższy ( 0 –2m )
występuje w dolinach cieków i nieckowatych obniżeniach ze znacznymi okresowymi wahaniami
związanymi z ilością i rozkładem opadów. Około 70% gruntów posiada uregulowane stosunki wodne
bądź w sposób naturalny bądź poprzez melioracje. Są to gleby na ogół średnio – zwięzłe, rzadziej
zwięzłe o dobrej podsiąkliwości a więc odporne na susze. Wśród nich znajduje się niewielki procent
gleb zwięzłych okresowo za wilgotnych wskutek utrudnionego spływu wód opadowych. Gleby o
uregulowanych stosunkach wodnych występują na terenie całej gminy, z przewagą części
południowej. Około 10% użytków rolnych jest podmokła, są to grunty orne i użytki zielone występujące
w obniżeniach terenowych o wysokim poziomie wód gruntowych; tereny te wymagają uregulowania
8
stosunków wodnych. Występują najczęściej w północnej części gminy w obrębie wsi Siechnice,
Kotowice, Groblice, Tresno – Blizanowice, Mokry Dwór; gleby okresowo za suche zajmują około20%
użytków rolnych gminy, są to najczęściej gleby lekkie przepuszczalne wytworzone z piasków; znaczna
ich powierzchnie znajdują się we wsi Groblice, Kotowice, Siechnice, Radwanice.
Zwierciadło pierwszego poziomu wód gruntowych w obszarze opracowania występuje w
przeważającej części terenów na głębokości 2-3 m, co stwarza dobre i bardzo dobre warunki do
posadowienia zabudowy (w stosunku do warunków panujących w całej gminie). Wyjątek stanowią
jedynie grunty przylegające bezpośrednio do rzeki Zielonej, gdzie poziom ten występuje na głębokości
0 – 1 m. Obszary te nie są jednak w większości objęte zasięgiem terenów przeznaczonych w projekcie
planu na cele budowlane i nie mają bezpośredniego wpływu na nie. Utrudnienia w zabudowie
obszarów przeznaczonych na cele budowlane może powodować jedynie zjawisko sączeń wód
podpowierzchniowych występujące lokalnie w utworach gliniastych.
Obszar objęty granicami opracowania jest położony poza zasięgiem obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią. Pewne zagrożenie, występujące szczególnie w porze wiosenne i jesiennej oraz
w przypadku wystąpienia ulewnych opadów atmosferycznych, jest spowodowane podtopieniami
pochodzącymi z doliny rzeki Zielonej.
6.8 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Dyrektywa Wodna (2000), ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu
wód. Określa również sposób dokonywania ocen stanu wód. Oprócz oceny wg zasad wprowadzonych
przez RDW, wykonywane są oceny jakości wód powierzchniowych z uwzględnieniem ich
przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania, wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej z obszaru
wodnego. Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, uwzględniający RDW, został
przyjęty w 2011r. (M.P. z 2011 Nr 40 poz. 451). Zgodnie Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry gmina Goleniów została zaliczona została do Regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego. Na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
wyróżnia się piętra wodnonośne czwartorzędowe, neogeńsko – paleogeńskie, kredowe i jurajskie.
Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z 3 – 4 poziomów wodonośnych, jednego gruntowego i
pozostałych międzyglinowych. Utwory wodonośne poziomów międzyglinowych występują na
głębokości 15 – 50 m, zbudowane są z piasków i żwirów dolin rzecznych, Ryniem polodowcowych,
sandrów i kemów. Klasa jakości wód podziemnych zależna jest od stopnia izolacji. W rejonie
wysoczyzn morenowych zaliczane są do klasy Ia i Ib (klasyfikacja PIOŚ). Wymagają prostego
uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość jonów żelaza (średnio ok. 2 mg/dm3) oraz
manganu (średnio ok. 0,15 mg/dm3). Wody równin zaliczane są najczęściej do II klasy, natomiast
obszary będące pod silną antropopresją do klasy III. W rejonach przybrzeżnych obserwuje się silny
wpływ wód zasolonych. Stężenie chlorków w tych obszarach przekracza 1000 mg/dm3. Piętro
neogeńsko – paleogeńskie występuje w mioceńskich piaskach jeziornych oraz lokalnie w
oligoceńskich. Charakteryzuje się dużą zmiennością, co jest wynikiem silnych zaburzeń
glacitektonicznych. Zwierciadło wód neogeńskich stabilizuje się powyżej wód piętra
czwartorzędowego, lokalnie ma charakter artezyjski. Wody neogeńskie nie mające kontaktu z wodami
czwartorzędowymi i podłożem mezozoicznym charakteryzują się słabą mineralizacją. Są to wody
wodorowęglanowo – wapniowe. W obszarach gdzie dochodzi do ascenzji wód słonych z podłoża
mezozoicznego występują wody chlorkowo – sodowe o mineralizacji ogólnej 1,5 g/dm3 i zawartości
jonów chlorkowych powyżej 600 mg/dm3. Kredowe piętro wodonośne występuje lokalnie na obszarze
antykliny Nowego Warpna, Szczecina, Krakówka, Gryfina i niecki trzebiatowskiej. Poziom wodonośny
tworzą margle i margle piaszczyste z wkładkami piaskowców marglistych, wapieni i kredy piszącej
kampanu. Zwierciadło wody poziomu kredowego stabilizuje się powyżej zwierciadła
czwartorzędowego i neogeńskiego. Wody kredowe będące w kontakcie z poziomem
czwartorzędowym charakteryzują się słabą mineralizacją, która rośnie wraz z głębokością. Maleje
udział jonu wodorowęglanowego, klasa zmienia się na wody chlorkowo – sodowe, zawartość jonu
chlorkowego może wynosić ponad 8 g/dm3. Piętro jurajskie zostało rozpoznane w rejonie
Trzebiatowa. Występuje w piaskach i piaskowcach jury górnej i środkowej, oraz wapieniach i marglach
jury górnej (Hoc, Jezierski, 2007; Wiśniowski, 2007).
W ramach Planu gospodarowania wodami wydzielono:
 jednolite części wód podziemnych – oznaczające określoną objętość wód podziemnych
występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych (JCWPd)
 jednolite części wód powierzchniowych – oznaczające oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka,
9
struga, strumień, potok, kanał, lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub
wody przybrzeżne) (JCWP).
Wydzielenie różnych typów wód jest wstępnym etapem na drodze do ustalenia zgodnej z RDW oceny
i klasyfikacji stanu ekologicznego wód. Opracowanie typologii wód powierzchniowych było niezbędne
z powodu ogromnej różnorodności warunków środowiskowych, które wpływają na charakter
występowania organizmów wodnych.
Warunki środowiskowe wynikają z takich czynników, jak m. in.:
 położenie geograficzne,
 wysokość bezwzględna,
 geologia terenu,
 morfologia terenu.
Typy wód, w warunkach nie naruszonych przez człowieka, różnią się pod względem cech
biologicznych. Z tego względu stanowić będą wzorzec do określenia stopnia odchylenia przy ocenie
stanu ekologicznego wód. Dlatego dobry stan charakteryzowany jest w zależności od poszczególnych
typów wód.
W zakresie prac związanych z wyznaczaniem typów części wód posłużono się typologią abiotyczną
zgodnie z wymaganiami RDW. Typologie ustalono przy zastosowaniu „systemu A” lub „systemu B”
(Załącznik II RDW). Przy czym stosowanie „systemu A” części wód zróżnicowano wg właściwych
ekoregionów. Obszar dorzecza Odry leży w obrębie 4 ekoregionów: Karpat, Równin Wschodnich,
Równin Centralnych i Wyżyn Centralnych. Odwzorowanie położenia granic ekoregionów przedstawia
mapa nr 8.
W zakresie ustalenia typologii rzek przeanalizowano następujące parametry: wielkość powierzchni
zlewni cieków, wysokość n.p.m. oraz typ podłoża. W zakresie ustalenia typologii jezior zastosowano
kryteria tzw. „systemu B” wg RDW. Typologia abiotyczna jezior została ustalona na podstawie analizy
danych dla 749 jezior w Polsce. Oprócz kryteriów abiotycznych typologii, przeanalizowano również
szereg parametrów dodatkowych, mających znaczenie weryfikujące, jak kategoria podatności
zbiornika na degradację, klasa czystości wody, czy podstawowe wskaźniki chemiczne. Parametry te
były pomocne przy ustaleniu, czy pewne budzące wątpliwości wartości parametrów typologii, jak niski
odczyn, wysokie przewodnictwo czy zasadowość, wynikają z naturalnych uwarunkowań danego
ekosystemu (jego typu), czy raczej mogą być wynikiem wpływu antropogenicznego i powinny zostać
pominięte. Na podstawie kombinacji przyjętych klas wybranych parametrów wydzielono siedem typów
podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód.
Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych, wzięto pod uwagę dwa zasadnicze czynniki
abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. Do podziału wód na jednolite części zastosowano „systemu B”,
uwzględniający również dodatkowe parametry abiotyczne, tj. głębokość, morfologię i inne.
Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych zostały ustalone przy zastosowaniu
systemu A wg RDW (Załącznik II). W regionie Sudetów, na obszarach położonych >800 m n.p.m.,
występuje siedem JCWP o charakterze potoków górskich, na podłożu krystalicznym, budowanym
przez skały krzemianowe (Typ 3 - Potok sudecki). Powierzchnia zlewni tych rzek nie przekracza 100
km2, zatem wszystkie należą do cieków małych. Na obszarach wyżynnych (200-800 m n.p.m.),
obejmujących w części zachodniej Polski Wyżyny Centralne i fragment Równin Centralnych,
zróżnicowanie geologii podłoża oraz wielkości cieków jest znacznie większe. Obok małych cieków
wyżynnych, o powierzchni zlewni 10-100 km2, wyróżnia się pięć typów:
typ 4 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni – cieki na skałach
krzemianowych (109 JCWP),
typ 5 – Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni,
typ 12 – Potok fliszowy na piaskowcach (14 JCWP),
typ 6 – Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (48
JCWP),
typ 7 – Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistymi na skałachwęglanowych (9 JCWP).
W obrębie zlewni o powierzchni 100-1000 km2 wyróżnione zostały trzy typy, w tym:
typ 8 – Mała rzeka wyżynna krzemianowa – zachodnia – rzeki na skałach krzemianowych (24 JCWP),
typ 14 - Mała rzeka fliszowa – rzeki na strukturach fliszowych (1 JCWP),
typ 9 - Mała rzeka yżynna węglanowa – rzeki na lessach i skałach węglanowych (6 JCWP).
Jako typ 10 - rzeki średnie na Wyżyn i Równin Centralnych – typ niezróżnicowany pod względem
geologii, a jedynie pod względem położenia geograficznego, o powierzchni zlewni 1000-10000 km2),
zostały wydzielone dwie JCWP.
Na obszarach nizinnych <200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy wielkościowe JCWP. W
obrębie zlewni o powierzchni 10 – 100 km2 wydzielono:
typ 16 – Potok nizinny lessowo-gliniasty (201 JCWP),
10
typ 17 – Potok nizinny piaszczysty – cieki na utworach staro glacjalnych (646 JCWP),
typ 18 – Potok nizinny żwirowy (143 JCWP),
typ 19 – Rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta - o charakterze rzek i rzek średnich na utworach
staroglacjalnych (119 JCWP),
typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa – na utworach młodoglacjalnych (57 JCWP).
O charakterze rzek wielkich >10 000 km2, wydzielono jeden typ - typ 21 - Wielka rzeka nizinna (36
JCWP).
Odcinki przyujściowe pod wpływem wód słonych zgrupowano w jeden, niezróżnicowany wielkościowo
typ:
typ 22 – Rzeka przyujściowa pod wpływem wód słonych (7 JCWP).
Dodatkowo wyróżnione zostały trzy typy cieków, których funkcjonowanie ekologiczne jest niezależne
od ekoregionów:
typ 23 – małe cieki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (121 JCWP),
typ 24 – małe i średnie rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych (33
JCWP),
typ 25 – cieki łączące jeziora (51 JCWP).
Ponieważ niektóre z wyróżnionych typów występują w różnych ekoregionach, dla odróżnienia zostały
one dodatkowo zakodowane np. 6 i 61– oznaczają małe cieki na lessach (i lessopodobnych) oraz na
skałach węglanowych w ekoregionach 14 i 16. Dla 101 JCWP nie określono typu (Typ 0 –
nieokreślony).
Na obszarze dorzecza Odry wydzielono sześć typów podstawowych jezior, dodatkowo podzielonych
na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Całkowita liczba jezior o powierzchni większej
od 0,5 km2 wynosi 420 i jest równa wyodrębnionej liczbie jednolitych części wód. Na obszarze
dorzecza Odry stwierdza się występowanie:
typ 1a – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (9 JCWP),
typ 1b – Jezioro o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (5 JCWP),
typ 2a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (76 JCWP),
typ 2b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, niestratyfikowane (11
JCWP),
typ 3a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, stratyfikowane (158 JCWP),
typ 3b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (156
JCWP),
typ 4 – Jezioro przymorskich, pod wpływem wód słonych (3 JCWP);
typ 5a – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, stratyfikowane (1 JCWP),
typ 6b – Jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (1 JCWP).
Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych wzięto pod uwagę dwa zasadnicze
parametry abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. W obrębie tej kategorii znajdują się obszary, na
których zachodzi intensywne współoddziaływanie wód rzecznych i morskich. Są to: estuaria ujść
dużych rzek do morza, zalewy morskie.
W granicach polskiej strefy Bałtyku na obszarze dorzecza Odry wyróżniono dwa typy wód
przejściowych:
TWI - Lagunowy z substratem mułowym i piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód,
TWV - Ujściowy z substratem piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód; dwa typy wód
przybrzeżnych:
CWII - Otwarte wybrzeże z klifami i substratem piaszczystym dla dwóch jednolitych części wód,
CWIII - Otwarte wybrzeże z substratem piaszczystym z brzegiem wydmowym dla dwóch jednolitych
części wód.
Zakwalifikowanie wód do silnie zmienionych lub sztucznych części wód, zgodnie z RDW, jest możliwe,
jeżeli:
 wdrożenie działań, które zmierzają do przywrócenia dobrego stanu ekologicznego tych wód w
zakresie hydromorfologii, miałoby zdecydowanie niekorzystny wpływ przede wszystkim na
środowisko w szerszym znaczeniu, jak również na dotychczasowe formy użytkowania,
 aktualnie nie istnieją znacząco lepsze rozwiązania alternatywne (wykonalne technicznie oraz
akceptowalne ekonomicznie), które zapewniłyby osiągnięcie analogicznych „korzyści” z
użytkowania wód.
W wyniku przeprowadzonych prac, na obszarze dorzecza Odry, jako silnie zmienionych części wód
jest wyznaczonych: 594 jednolitych części wód rzek, 3 jednolite części wód przejściowych, 2 jednolite
części wód przybrzeżnych, 34 jednolite części wód jezior.
Natomiast jako sztuczne części wód wyznaczonych jest obecnie: 60 jednolitych części wód rzek.
11
W wyniku podziału obszaru Polski JCWPd wyznaczono 161 JCWPd. Przy wydzielaniu JCWPd brano
pod uwagę szereg materiałów i podziałów obowiązujących w hydrogeologii. Są to m. in. Atlas
hydrogeologiczny Polski, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, mapa Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych, obszary bilansowe wydzielone w obszarach wodnych, Mapa Podziału
Hydrograficznego Polski, różnego typu ekosystemy. Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu JCWPd
były: związek hydrauliczny wód podziemnych z wodami powierzchniowymi, typ ośrodka geologicznego
i rozciągłości poziomów wodonośnych, granice hydrauliczne i hydrostrukturalne, warunki zasilania
wód podziemnych, związek wód podziemnych z ekosystemami bagiennymi (obszary sieci Natura
2000), rozmieszczenie punktów monitoringu wód podziemnych, strefy poboru wód podziemnych
kształtujące regionalny układ krążenia (aglomeracji miejsko-przemysłowych i górnictwa), charakter i
zasięg antropogenicznego oddziaływania oraz stopnia przekształcenia chemizmu wód podziemnych,
grupowania jednorodnych jednolitych części wód podziemnych o zbliżonym stanie chemicznym i
ilościowym (agregacja według wybranego kryterium jednorodności). Na obszarze dorzecza Odry
występuje 64 JCWPd.
Gmina Siechnice znajduje się na terenie JWPD:
Jednolite części wód rzecznych
 PLRW60002113399, Odra w granicach Wrocławia, typ JCWP - Wielka rzeka nizinna (21),
status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych - zagrożona, uzasadnienie derogacji – Derogacje czasowe - Z uwagi na
planowane działania w zakresie realizacji inwestycji powodujących zmiany w
charakterystykach fizycznych JCW, służące wyższym celom społecznym, tj. ochrona
przeciwpowodziowa, niemożliwe jest osiągnięcie przez JCW założonych celów
środowiskowych.,
 PLRW60002113337, Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia, typ JCWP - Wielka rzeka
nizinna (21), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona, uzasadnienie derogacji – brak.
 PLRW60002313334, Dopływ z Kotowic, typ JCWP - Potoki i strumienie na obszarach
będących pod wpływem procesów torfotwórczych (23), status – naturalna część wód, ocena
stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona, uzasadnienie
derogacji – brak,
 PLRW600017133474, Kanał Zakrzowski, typ JCWP - Potok nizinny piaszczysty (17), status –
sienie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,
 PLRW600019133499, Oława od Gnojnej do Odry, typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczystogliniasta (19), status – naturalna część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia
celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,
 PLRW6000161334899, Zielona, typ JCWP - Potok nizinny lessowo-gliniasty (16), status –
silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,
 PLRW600016133669, Żurawka, typ JCWP - Potok nizinny lessowo-gliniasty (16), status –
silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych - zagrożona, uzasadnienie derogacji – Stopień zanieczyszczenia wód
spowodowanego rodzajem zagospodarowania zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych
celów środowiskowych. Brak jest środków technicznych umożliwiających przywrócenie
odpowiedniego stanu wód w wymaganym okresie czasu,
 PLRW60001913369, Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczystogliniasta (19), status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,
 PLRW60001913369, Brochówka, typ JCWP - Potok nizinny lessowo-gliniasty (16), status –
silnie zmieniona część wód, ocena stanu - zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak
Jednolite części wód podziemnych
 PLGW6220114, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena stanu chemicznego – dobry, ocena
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak,
 PLGW631093, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena stanu chemicznego – dobry, ocena
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona, uzasadnienie derogacji – brak.
6.9 Warunki glebowe
Gmina Siechnice jest w znacznej mierze gminą rolniczą, o czym świadczy fakt, iż 63,07% terenów
stanowią grunty użytkowane rolniczo, tj. 6 516,55 ha, z czego 86,00% (5 604,01 ha)to grunty orne,
12
9,01% to łąki (587,61 ha) a 4,99% to pastwiska (324,93 ha). Gmina Siechnice charakteryzuje się
wysoką jakością gleb, których w klasach I – II jest ogółem 2 031,09 ha, co stanowi 20,60%
powierzchni ogólnej gminy. Gruntów średnich klasy III jest na terenie gminy 2 315,08, co również
stanowi jeszcze wyższy odsetek powierzchni ogólnej na poziomie 23,47%. I tak prawie 45%
powierzchni całej gminy (94,87% powierzchni gruntów rolnych) stanowią grunty rolne chronionych klas
I-III, które w przypadku zmiany przeznaczenia wymagają zgody ministra rolnictwa. Gruntów słabych i
najsłabszych IV-VI klasy na terenie gminy jest tylko 334,07 ha, tj. 3,39% powierzchni ogólnej.
Najlepsze gleby położone są w zachodniej i południowo – zachodniej części gminy. Gleby słabsze
natomiast zajmują dominującą powierzchnię w południowo – wschodniej i środkowej części gminy.
Trwałe użytki zielone, które stanowią około 15% ogólnej powierzchni użytków rolnych gminy występują
prawie wyłącznie w północno – wschodniej części gminy. Występujące w tej części gminy grunty orne
są przeważnie okresowo nadmiernie uwilgotnione.
Obszar gruntów rolnych na terenie gminy można podzielić na tereny gleb pszennych ( około 76%),
tereny gleb żytnich ( około 18% gruntów ornych ), tereny gleb podmokłych ( około 6% gruntów ornych)
i użytki zielone ( około 20% ogólnej powierzchni użytków rolnych ). Gleby pszenne – wyraźnie
dominują w zachodniej i południowo – zachodniej części gminy; na terenie wsi Biestrzyków, Żerniki
Wrocławskie, Święta Katarzyna i Sulimów stanowią one około 96%, a na terenie wsi Iwiny,
Łukaszowice i Ozorzyce nawet około 100% ogólnej powierzchni gruntów ornych; pod względem
typologicznym są to czarne ziemie wytworzone z glin średnich pylastych; gleby te można podzielić na
następujące kompleksy:
 kompleks pszenny bardzo dobry – najlepsze gleby, zasobne w składniki pokarmowe,
posiadający głęboki poziom próchniczny, przepuszczalne i przewiewne o dużej zdolności
magazynowania wody, średnio ciężkie do uprawy. Największy ich udział znajduje się we wsi
Biestrzyków (92%), Żerniki Wrocławskie (82%),
 kompleks pszenny dobry – zasobny w składniki mineralne, rozkład opadów decyduje w
znacznie większym stopniu o większości plonów niż w kompleksie pszennym bardzo dobrym
 kompleks pszenny wadliwy – obejmuje przeważnie gleby średnio zwięzłe niecałkowite,
zalegające na przepuszczalnych podłożach. Przepuszczalne podłoże nie sprzyja naturalnej
retencji i sprawia, że występują na nich okresowo niedobory wilgoci. Zajmują około
6%gruntów ornych gminy i występują głównie na terenie wsi Siechnice, Radwanice,
Grodziszów i Blizanowice – Tresno,
Gleby żytnie – stanowią około 18% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Występują prawie wyłącznie
w południowo – wschodniej i środkowej części gminy. Na terenie wsi Kotowice stanowią około 70%,
na terenie wsi Groblice około 60% i na terenach wsi Radwanice, Prawocin i Zębice około 40-50%
ogólnej powierzchni gruntów ornych. Są to gleby wytworzone z piasków słabogliniastych całkowite lub
z piasków gliniastych i glin lekkich pylastych zalegających na piaskach luźnych. Pod względem
typologicznym są to płytkie mady i czarne ziemie zdegradowane lub niewykształcone oraz gleby
pseudobielicowe i brunatne wyługowane. Gleby żytnie można podzielić na:
 kompleks żytni bardzo dobry – w skład niego wchodzą najlepsze gleby lekkie wytworzone z
piasków gliniastych zalegających na zwięźlejszych podłożach i niektóre gleby o składzie
mechanicznym glin lekkich pylastych na lżejszym podłożu. Posiadają z reguły właściwe
stosunki wodne. Zajmują one około 7% ogólnej powierzchni gruntów ornych i występują w
większych ilościach na terenie wsi Groblic, Kotowic, Zębic, Prawocin, Sulęcin i Grodziszów.
 kompleks żytni dobry – obejmuje gleby lżejsze i mniej urodzajne niż gleby kompleksu żytniego
bardzo dobrego. Większość tych gleb jest wrażliwych na suszę. Gleby te ogółem zajmują
około 8% ogólnej powierzchni gruntów ornych, a w większym skupieniu występują na terenie
wsi Groblice, Radwanice i Kotowice.
 kompleks żytni słaby – stanowią go gleby wytworzone z piasków słabo gliniastych całkowitych
i głębokich oraz piasków gliniastych lekkich podścielonych dość płytko piaskiem luźnym lub
żwirem. Na terenie gminy stanowią około 3 % gruntów ornych i występują głównie na terenie
wsi Groblice, Kotowice, Siechnice i Radwanice
Gleby podmokłe – gleby wykazujące nadmierny stan uwilgotnienia, wynikający głównie z położenia ich
w rzeźbie terenu, stanowią około 8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby te w zdecydowanej
większości występują na terenach wschodniej części gminy w sąsiedztwie trwałych użytków zielonych.
Są to głównie gleby typu mad i czarne ziemie. Zalicza się do nich kompleks zbożowo – pastewny
mocny – zaliczamy tu gleby średnio ciężkie i ciężkie okresowo i trwale podmokłe; gleby te położone są
w obniżeniach przylegających do trwałych użytków zielonych, bądź w nieckowatych zagłębieniach
terenu o słabym odpływie; gleby te na terenie gminy stanowią znikomy udział.
Użytki zielone na terenie gminy Siechnice występują w kilku różnych kompleksach:
13

kompleks użytków zielonych dobrych i bardzo dobrych – obejmuje łąki i pastwiska zaliczane w
klasie bonitacyjnej do klasy II i III; są to stosunkowo małe powierzchnie położone prawie
wyłącznie na terenie wsi Blizanowice – Tresno, Siechnice, Żerniki Wrocławskie, Łukaszowice,
Mokry Dwór i Bogusławice,
 kompleks użytków zielonych średnich – obejmuje około 80% ogólnej powierzchni użytków
zielonych, użytki te położone są na glebach typu mad oraz czarnych ziem. Pod względem
typu siedliskowego są to głównie łęgi właściwe i na mniejszych powierzchniach grądy
połęgowe; największe obszary zlokalizowane są na terenie wsi Kotowice, Siechnice,
Blizanowice – Tresno, Groblice i Mokry Dwór,
 kompleks użytków zielonych słaby i bardzo słaby – obejmuje łąki i pastwiska zaliczone w
klasyfikacji bonitacyjnej do klas V i VI występujące na glebach skrajnie różnych. Jedne z nich,
głównie w typie siedliskowym grądów zubożałych, występują na piaskach i charakteryzują się
małą miąższością poziomu darniowo – próchniczego. Są zbyt przepuszczalne i okresowo lub
stale za suche. Drugą część tego kompleksu stanowią łąki okresowo lub stale nadmiernie
uwilgotnione w typie siedliskowym łęgów właściwych lub zastoiskowych; porost tych łąk w
swym składzie charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem turzyc i chwastów o złej jakości
paszowej; użytki te stanowią około 13% ogólnej powierzchni użytków zielonych i występują
głównie na terenie wsi Groblice, Siechnice, Blizanowice – Trestno i Mokry Dwór.
Pod względem typologii gleb w gminie Siechnice występują gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby
brunatne wyługowane, czarne ziemie zdegradowane, gleby brunatne właściwe, czarne ziemie
właściwe, mady. Największy udział procentowy stanowią mady i ziemie czarne właściwe. Mady
występują w północnej części gminy, w której znajduje się dolina rzeki Odry i Oławy. Stanowią one
kompleks pszenny dobry i wadliwy, a także kompleks żytni miejscami bardzo dobry, dobry jak również
kompleks zbożowo – pastewny mocny. w większości są to mady wytworzone z glin, iłów i pyłów,
często na piaskowych co jest powodem występowania stosunkowo często wadliwych stosunków
wodnych. Ze względu na to gleby winny być użytkowane jako łąki i pastwiska. Ziemie czarne właściwe
znajdują się w części południowej i południowo – zachodniej; stanowią one kompleks pszenny bardzo
dobry i dobry. Gleby te są predysponowane do intensyfikacji rolnictwa jak również do warzywnictwa i
sadownictwa. W przypadku największych miejscowości na terenie gminy, czyli Siechnice, Radwanice,
Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie występują gleby częściowo zdegradowane przez zabudowę.
W obszarze opracowania stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest zróżnicowany od gleb bardzo
żyznych, poprzez średnio żyznych aż do użytków zielonych słabych i bardzo słabych. Najżyźniejsze
gleby klas bonitacyjnych II i IIIa, lokalnie IIIb (kompleks pszenny dobry) występują w zachodniej części
opracowania. Wschodnia część opracowania to przede wszystkim gleby średnio żyzne zaliczone do
klas bonitacyjnych IVa i IVb (kompleks żytni dobry i bardzo dobry). Użytki zielone słabe i bardzo słabe
występują natomiast w centralnej części gminy w dolinie rzeki Zielonej.
6.10 Warunki klimatyczne
Podstawowe parametry opisujące warunki klimatyczne w gminie Siechnice to:
 średnia temperatura roku 8,0-8,70º C,
 255-263 dni z temperaturą powyżej 5º C,
 czas trwania bezzimia wynosi około 300 dni,
 roczna suma opadów 500-600 mm,
 na okres wegetacji przypada 62-65% roku.
6.11 Szata roślinna i świat zwierząt
Typy biotopów na terenie gminy zostały najlepiej rozpoznane wzdłuż Odry, Oławy i Zielonej (obszary
najcenniejsze pod względem przyrorodniczo – krajobrazowym w obszarze gminy), są to tereny
związane bezpośrednio z dorzeczem Odry. Spotykamy tam następujące typy biotopów:
 łęgi topolowo – wiązowe – zalewane lasy wierzbowe i topolowe, łącznie z nadrzecznymi
zaroślami wierzbowymi. Fitosocjologicznie należą do zespołów Salici – Populetum lub
Salicetum triandro – viminalis,
 łęgi wiązowe – lasy na nie odciętych wałami obszarach zalewowych oraz obszarach
poddanych zalewom leżących na międzywalu. Zalicza się tu również lasy rosnące na zawalu
(ale nie poza zasięgiem naturalnego obszaru zalewowego), wokół będących w różnych
stadiach rozwoju starorzeczy o dynamicznie zmieniającym się poziomie wód gruntowych bądź
okresowo przez nie zalewanych. Fitosocjologicznie należą do zespołów Ficario – Ulmetum,
14
obejmując także wyżej położone drzewostany łęgowe florystycznie przechodzące w grądy –
Galio – Carpinetum i Tilio - Carpinetum,
 formy przejściowe pomiędzy łęgami wiązowymi a grądami – lasy rosnące na siedliskach
naturalnych obszarów zalewowych ( obecne i byłe tereny zalewowe ), które w skutek
antropogenicznych zmian częstości zalewów i obniżenia poziomu wód są tylko epizodycznie
zalewane powierzchniowo lub też jedynie objęte dynamicznym wahaniem poziomu wód
gruntowych. Po przywróceniu regularnych reżimów zalewów, mogą przekształcić się w typowe
łęgi wiązowe. Fitosocjologicznie należą te lasy najwyżej położonych stanowisk (rzadko
poddanych zalewom ) łęgów wiązowych, z bogatym udziałem klonu polnego ( Acer
campestre), lipy drobnolistnej ( Tilia cordata ) i graba pospolitego ( Carpinus betulus ) – do
specyficznych typów Galio – Carpinetum i Tilio – Carpinetum.
 mezotroficzne lasy liściaste ( grądy ) – lasy na dawnych obszarach zalewowych lub na
najwyżej położonych stanowiskach obecnych terenów zalewowych. Fitosocjologicznie należą
do zespołów Galio – Carpinetum i Stellario – Carpinetum,
 łęgi olszowo – jesionowe w obniżeniach terenu i źródliskach – lasy o drzewostanie tworzonym
z olsz i/lub jesionu na siedliskach łęgowych w ich zabagnionych partiach, a także na obszarze
źródlisk. Fitosocjologicznie są to zespoły łęgu olszowo – jesionowego – Alno – Fraxinetum,
 szuwary i zbiorowiska wielkoturzycowe – trzcinowiska i zbiorowiska wysokich turzyc na
siedliskach podmokłych i bagiennych lub w litoralu zbiorników wodnych. Fitosocjologicznie są
to zespoły ze związków: szuwarów właściwych – Phragmition i szuwarów wielkoturzycowych –
Magnocaricion ( Phragmitetalia ),
 bogate gatunkowo łąki podmokłe i wilgotne – zmienno wilgotne łąki na siedliskach o dużej
amplitudzie wahania poziomu wód gruntowych: w tym również okresowo zalewanych. Chociaż
są one różnorodnie użytkowane i potencjalnie mogą również występować na zmienionych
siedliskach, stanowią obecnie główne ostoje rzadkich, ale dla biocenoz łęgowych typowych
gatunków roślin i zwierząt. Fitosocjologicznie są to zbiorowiska roślinne ze związków Cnidion,
Molinion i Calthion.
 pozostałe łąki podmokłe i wilgotne jak i łąki zalewowe – naturalnie ubogie gatunkowo lub
zubożone wskutek intensywnego gospodarowania użytki zielone, które częściowo są
regularnie zalewane. Fitosocjologicznie są to zespoły roślinne ze związków łąk świeżych –
Arrhenatherion i Cynosurion na wyżej położonych siedliskach, jak również w niżej położonych
częściach doliny, łąki zalewowe ze związku Agropyro – Rumicion crispi oraz zbiorowiska ze
związku łąk wyczyńcowych – Alopecurion.
 monokultury leśne – nasadzenia topolowe, rzadziej wierzbowe.
Na wyżej wymienionych typach stanowisk stwierdzono występowanie wybranych bioindykatorów
(biowskaźników ) z grupy roślin wyższych, ryb i ptaków lęgowych. I tak stwierdzono występowanie w
grupie roślin wyższych: selernicy żyłkowanej, rutewke żółtą i wąskolistną, okrężnicę bagienną,
kokorycz pustą, śnieżyczkę przebiśnieg. W grupie ryb: świnkę, piskorza, jaźia i suma. W grupie
ptaków lęgowych: dzięcioła średniego, kanię czarną i rudą, kszyka, krwawodzioba, bąka, brzegówkę.
Występowanie charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt na danym terenie jest wskaźnikiem
określonych stosunków wodnych w przypadku roślin i zwierząt wodnych, a także oceny stanu lasów i
łąk - bioindykatory charakterystyczne dla tego typu stanowisk.
Pozostałe zespoły roślinne mające istotne znaczenie zarówno dla systemu przyrodniczego gminy to:
 lasy, grunty leśne na terenie gminny Święta Katarzyna zajmują 11,66% powierzchni całej
gminy, co nie jest złym wynikiem w porównaniu do innych gmin położonych na południe od
Wrocławia, mimo iż jest to znacznie niżej niż średnia w województwie. W 2004 roku
powierzchnia gruntów leśnych ogółem wynosiła 1 031,90 ha, z czego lasy stanowiły 97,61%,
czyli 1 009,8 ha. Grunty leśne publiczne zajmowały obszar o powierzchni 1 010,5 ha, w tym
Skarbu Państwa 1 007 ha. W tym czasie gruntów leśnych publicznych w zarządzie Lasów
Państwowych na terenie gminy Siechnice było 995 ha, natomiast w rękach prywatnych
znajdowało się 24 ha gruntów leśnych. W okresie 2000-2004 na obszarze gminy Siechnice
przybyło 7 ha lasów. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Wrocławia tereny leśne są w znacznym
stopniu penetrowane przez mieszkańców miasta i wykorzystywane rekreacyjnie. Niewielkie
skupiska leśne znajdują się na terenie obrębu Smardzów, Łukaszowice i Żerniki Wrocławskie.
Są to jedynie większe skupiska śródpolnych zadrzewień w zasadzie uniemożliwiające
prowadzenie jakiejkolwiek gospodarki leśnej i stanowią obecnie ostoję zwierzyny płowej. Są to
jednak cenne tereny z uwagi na ich rzadkość w zachodniej części gminy i powinny być
bezwzględnie zachowane
 trwałe użytki zielone, na terenie gminy użytki zielone zajmują około 20% ogólnej powierzchni
użytków rolnych; rozmieszczenie ich na terenie gminy nie jest równomierne; występują one
15
głównie w części wschodniej i północno – wschodniej gminy na dobrze uwilgotnionych
madach i glebach typu czarnych ziem; na pozostałych terenach gminy udział ich w ogólnej
powierzchni użytków rolnych jest znikomy, przy czym znaczna ich część to użytki zielone
założone na gruntach ornych (pastwiska sztuczne); w zdecydowanej większości są to użytki
zielone średnie, użytki zielone słabe stanowią znacznie mniejszy udział a użytki zielone dobre
i bardzo dobre występują sporadycznie.
Wśród terenów wspomagających system przyrodniczy gminy należy przede wszystkim wymienić parki
podlegające ochronie. Jest ich 7 4 parki pałacowe i 3 parki dworskie. Parki pałacowe znajdują się w
Łukaszowicach, Sulimowie, Świętej Katarzynie i Zacharzycach. Parki dworskie w Radwanicach,
Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich. Parki podlegające ochronie położone są poza granicami
opracowania. Zespoły roślinności o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały
objęte granicami obszarów chronionych – sieć ECONET, Natura 2000. Planuje się również powołanie
do życia kolejnych form ochrony obszarowej w tych terenach. Istniejące i projektowane formy ochrony
zostały opisane szerzej w kolejnych rozdziałach prognozy.
W obszarze opracowania siedliska mające podstawowe znaczenie dla systemu przyrodniczego gminy
występują jedynie w dolinie rzeki Zielonej, przy czym są to prawie wyłącznie siedliska łąk podmokłych
i wilgotnych. Zadrzewienie z grup łęgów topolowo – wiązowych i wiązowych występują tu jedynie
lokalnie. W obszarze opracowania nie stwierdzono gruntów leśnych (zakwalifikowanych do tej
kategorii w ewidencji gruntów). Poza doliną rzeki Zielonej występują wyłącznie zespoły roślinności
pochodzenia antropogenicznego. Największą powierzchnię zajmują zespoły charakterystyczne dla
otwartych (niezabudowanych) terenów rolniczych. Podstawową funkcją terenów niezabudowanych w
granicach opracowania dotychczas było rolnictwo, stąd dominacja siedlisk segetalnych, lokalnie z
udziałem roślinności spontanicznej na gruntach ugorowanych od dłuższego czasu. Szata roślinna
towarzysząca zabudowie to głównie zespoły zieleni urządzonej w formie ogrodów przydomowych, z
udziałem powierzchni zieleni kultywowanej (w tym ozdobnej) oraz powierzchni pokrytych roślinnością
wydepczyskową i ruderalną. Wśród nowszej zabudowy mieszkaniowej dominują powierzchnie
roślinności kultywowanej dobrze wykształconej i utrzymanej. Natomiast w przypadku zabudowy
starszej, szczególnie zagrodowej, w granicach terenów inwestycyjnych występuje mozaika wszystkich
wcześniej wspomnianych siedlisk towarzyszących zabudowie. Innym rodzaje terenów są tereny
usługowo – magazynowe i produkcyjne, na których procent powierzchni biologicznie czynnej jest
bardzo niski i roślinność towarzysząca tej zabudowie występuje w formie szczątkowej.
Gatunki chronione roślin w granicach gminy Siechnice są reprezentowane przez:
 Barwinek pospolity Vinca minor L. - liczba stanowisk Kotowice -3
 Bluszcz pospolity Hedera helix L. – liczba stanowisk Kotowice – 5, Siechnice, 1
 Centuria pospolita Centurium erythraea ssp. Erythraea Rab. – liczba stanowisk Kotowice 3,
Groblice Durok – 2, Kotowice – 1
 Grążel żółty Nuphar lutea (L.) Sibth. – liczba stanowisk Siechnice – 6, Kotowice – 5,
 Grzybień biały Nymphaea alba L. – liczba stanowisk Kotowice – 1, Siechnice – 1
 Kalina koralowa Viburnum opulus L. – liczba stanowisk Siechnice – 8, Mokry Dwór – 2,
Kotowice – 8, Groblice Durok – 1 Groblice – 2,
 Konwalia majowa Convallaria majalis L. – liczba stanowisk Siechnice – 6, Kotowice – 17,
Smardzów – 1, Groblice Durok – 2, Groblice – 1
 Kosaciec syberyjski Iris sibirica L. – liczba stanowisk Mokry Dwór – 2
 Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill. – liczba stanowisk Kotowice – 8, Groblice Durok – 2
 Lilia złotogłów Lilium margaton L. – liczba stanowisk – Kotowice – 1
 Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora L. – liczba stanowisk – Kotowice – 1,
 Porzeczka czarna Ribes nigrum L. – liczba stanowisk – Kotowice – 2
 Salwinia pływająca Salvinia natans (L.) All. – liczba stanowisk – Kotowice – 2
 Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.)Crantz – liczba stanowisk – Kotowice – 2
 Śnieżyca wiosenna Leucojum vernum L. – liczba stanowisk – Kotowice – 1
 Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L. – liczba stanowisk – Kotowice – 9, Mokry Dwór –
3, Siechnice – 9
 Zimowit jesienny Colchicum autumnale L. – liczba stanowisk – Mokry Dwór – 1.
W obszarze opracowania nie stwierdzono występowania wymienionych powyżej stanowisk roślin
chronionych.
Na terenie gminy Siechnice oprócz głazu narzutowego mającego statut pomnika przyrody nie
spotykamy innych pomników. Znajduje się natomiast około 30 drzew i grup drzew posiadających
walory drzew pomnikowych. Są one położone poza obszarem opracowania. W obszarze opracowania
na szczególną uwagę zasługują aleje drzew rosnące przy historycznych drogach. Mają one wysoką
16
role w krajobrazie i dlatego powinny podlegać ochronie – konserwatorska ochrona krajobrazu
historycznego.
Zwierzęta chronione stwierdzone w gminie Siechnice
 bezkręgowce
Na terenie gminy najbogatszym terenem pod względem występowania chronionych gatunków
bezkręgowców jest kompleks łęgowo – gradowy w okolicach Kotowic. Występuje tam naturalne
stanowiska Carabus scheidleri preysleri, gatunku wskaźnikowego dla naturalnych łęgów w Dolinie
Odry. Dodatkowo występuje tam Carabus coriaceus, Carabus granulatus, Carabus violaceus,
Carabus ulrichi, Bombus ruderarius, Bombus spp.. Wiele z wymienionych gatunków spotykanych w
okolicach Kotowic można również zaobserwować na terenach wodonośnych na północ od Siechnic Carabus coriaceus, Carabus granulatus, Carabus ulrichi, Bombus ruderarius, Bombus spp..
Gatunkiem nie spotykanym wcześniej, a występującym na terenach wodonośnych jest Papilio
machaon. Z gatunków spotykanych wcześniej na terenie pól w okolicach Żernik Wrocławskich
występuje tylko Carabus granulatus.
 ryby
Na terenie stwierdzono występowanie 29 gatunków ryb (w wyniku odłowów na 10 stanowiskach) –
węgorz ( Anguilla anguilla ), szczupak ( Esox lucius), płoć ( Rutilus rutilus ), jelec ( Leuciscus leuciscus
), kleń ( Leuciscus cephalus ), jaź ( Leuciscus idus ), wzdręga ( Scardinius erythrophthalmus ), amur (
Ctenopharyngodon idella ), słonecznica ( Leucaspius delineatus ), ukleja (Alburnus alburnus ), krąp (
Blicca bjoerkna ), leszcz ( Abramis brama ), rozpiór ( Abramis ballerus ), lin ( Tinca tinca ), różanka (
Rhodeus sericeus ), kiełb ( Gobio gobio ), karp ( Cyprinus carpio ), karaś ( Carassius carassius ),
karaś srebrzysty ( Carassius auratus ), śliz ( Orthrias barbatulus ), piskorz ( Misgurnus fossilis ), koza (
Cobitis taenia ), sum ( Silurus glanis ), sumik ( Ictalurus nebulosus ), miętus ( Lota lota ), ciernik (
Gasterosteus aculeatus ), okoń ( Perca fluviatilis ), jazgarz ( Gymnocephalus cernuus ), sandacz (
Stizostedion lucioperca ). Praktycznie wszystkie z wymienionych gatunków można spotkać na rzece
Oławie pomiędzy miejscowościami Groblice a Radwanice, a także na terenie starorzeczy. Z
wymienionych wyżej gatunków ryb występujących na terenie gminy według Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko występujących objętych ochronie, ochronie
całkowitej podlegają różanka, koza, śliz. Dodatkowo występujące razem na stosunkowo niewielkim
terenie wymienione gatunki tworzą bardzo interesujący zespół ryb. Ważny na tym terenie jest dolny
bieg Oławy który stanowi naturalny matecznik suma, ginącego już największego drapieżnika naszych
wód.
 płazy i gady
Większa część gminy, położona na południe od drogi Wrocław – Oława charakteryzuje się dużym
ubóstwem biotopów odpowiednich dla płazów i gadów. Część północna gminy, związana z doliną
Odry i występującymi tam starorzeczami oraz zbiornikami wodnymi stwarza odpowiednie warunki dla
życia i rozwoju herpetofauny. Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków
płazów i gadów: traszka zwyczajna ( Triturus vulgaris ), żaba moczarowa ( Rana arvalis ), żaba trawna
( Rana temporaria ), żaba wodna ( Rana esculenta), żaba jeziorkowa ( Rana lessonae ), ropucha
zwyczajna ( Bufo bufo), kumak zwyczajny ( Bombina bombina ), rzekotka drzewna ( Hyla arborea),
jaszczurka zwinka ( Lacerta agilis ), jaszczurka żyworodna ( Lacerta vivipara ), zaskroniec zwyczajny (
Natrix natrix ).
 ssaki
Ssaków chronione na terenie gminy można podzielić na trzy grupy:
 drobne ssaki owadożerne, występujące pospolicie w charakterystycznym dla siebie
środowisku - jeż zachodni ( Erinaceus europaeus ), ryjówka aksamitna ( Sorex araneus ),
ryjówka malutka ( Sorex minutus ), rzęsorek rzeczek ( Neomys fodiens ), zębiełek karliczek (
Crocidura suaveolens )- ochrona całkowita, kret ( Talpa europaea ) – ochrona częściowa
 ssaki drapieżne spotykane w niewielkiej liczbie lub pojedynczo, na terenie całej gminy lub na
kilku stanowiskach – zaliczamy do nich kunę domową (Martes foina), gronostaja (Mustela
erminea) i łasicę łaskę (Mustela nivalis).
 gatunki reprezentowane przez nieliczne osobniki, które występują na pojedynczych
stanowiskach _ wydra (Lutra lutra), popielica (Glis glis)
 ptaki
Terenem ciekawym pod względem ornitofauny w gminie są obszary położone w dolinie Odry, istnieją
tam bowiem większe kompleksy leśne i położone nieopodal tereny wodonośne. Ptaki występujące na
tym terenie można podzielić na trzy grupy:
 gatunki pospolite,
sierpówka (Streptopelia decacto), turkawka (Streptopelia turtur), kukułka (Cuculus canarus), puszczyk
(Strix aluco), jerzyk (Apus apus), krętogłów (Jynx torquilla), dzięcioł czarny (Dryocopus martius ),
17
dzięcioł duży (Dendrocopus minor), dzięciołek (Dendrocopus minor), skowronek (Alauda arvensis),
dymówka (Hirundo rustica), oknówka (Delichon urbica), świergotek drzewny (Anthus trivalis), pliszka
żółta (Motacilla flava), pliszka siwa (Motacilla alba), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), pokrzywnica
(Prunella modularis), rudzik (Erithacus rubecula), słowik rdzawy (Liscinia megarhynchos), muchołówka
żałobna (Ficedula hypoluca), muchołówka szara (Muscicapa striata), kopciuszek (Phenicurus
ochruros), pokląskwa (Saxicola rubetra), paszkot (Turdus viscivorus), kwiczoł (Turdus pilaris), kos
(Turdus merula), śpiewak (Turdus philomelos), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), łozówka
(Acrocephalus palustris), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus), trzciniak (Acrocephalus
arundinaceus), zaganiacz (Hippolaris icterina), cierniówka (Sylvia communis), piegża (Sylvia curruca),
gajówka (Sylvia borin), kapturka (Sylvia atricapilla), świstunka (Phylloscopus sibilatrix), pierwiosnek
(Phylloscopus collybita), piecuszek (Phylloscopus trochilus), mysikrólik (Regulus regulus), raniuszek
(Aegithalos caudatus), sikora uboga (Parus palustris), czarnogłówka (Parus mentanus), modraszka
(Parus caeruleus), bogatka (Parus major), kowalik (Sitta europaea), pełzacz leśny (Certhia familiaris),
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla), wilga (Oriolus oriolus), gąsiorek (Lanius collurio), sójka
(Garrulus glandarius), szpak (Sturnus vulgaris), zięba (Fringilla coelebs), kulczyk (Serinus serinus),
dzwoniec (Carduelis chloris), szczygieł (Carduelis carduelis), makolągwa (Acanthis cannabina),
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), trznadel (Emberiza citrinella), ortoland (Emberiza
hortulana), potrzos (Emberiza schoeniclus), potrzeszcz (Milaria calandra), białorzytka (Oenanthe
oenanthe), wrona siwa (Corvus corone).
 rzadsze
Perkozek (Tachybaptus rificollis), Trzmielojad (Pernis apivorus), Kania czarna (Milvus migrans),
Błotniak stawowy (Circus aeroginosus), Jastrząb (Accipiter gentilis), Krogulec (Accipiter nisus),
Pustułka (Falco tinnunculus), Wodnik (Rallus aquaticus), Kokoszka wodna (Gallinula chloropus),
Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius), Bekas (Gallinago gallinago), Sowa uszata (Asio otus),
Zimorodek (Alcedo atthis), Dudek (Upupa epops), Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), Dzięcioł zielony
(Picus virdis), Dzięcioł średni (Dendrocopus medius), Świergotek polny (Anthus campestris),
Świergotek łąkowy (Anthus pradensis), Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), Kląskawka
(Saxicola torquata), Świerszczak (Locustella naevia), Brzęczka (Locustella luscinioides),
Strumieniówka (Locustella fluviatillis), Pokrzewka jarzębata (Sylvia nisoria), Srokosz (Lanius
excubitor), Kruk (Corvus corax), Dziwonia (Carpodacus erythrinus),
 rzadkie.
Bączek (Ixobrychus minutus), Bocian czarny (Ciconia nigra), Bocian biały (Ciconia ciconia), Łabędź
niemy (Cygnus olor), Jaskółka brzegówka (Riparia riparia), Remiz (Remiz pendulinus)
Na terenie gminy Siechnice stwierdzono również występowanie dodatkowo 3 gatunków nietoperzy:
mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus noctula), i karlika malutkiego
(Pipistrellus pipistrellus).
Dla obszaru opracowania nie stwierdzono występowania stanowisk zwierząt podlegających ochronie.
7. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji
Obszary zurbanizowane i przekształcone antropogenicznie, charakteryzują się silną modyfikacją w
obrębie poszczególnych elementów przyrodniczych, co wpływa dalej na funkcjonowanie przyrodnicze
tych obszarów. Ich odporność na dalsze zmiany lub nasilającą się presję jest osłabiona w stosunku do
obszarów, gdzie człowiek nie ingerował. Odporność środowiska na degradację wyznaczana jest przez
najbardziej wrażliwy element systemu przyrodniczego. W konkretnym przypadku mogą to być płytko
występujące wody gruntowe, których poszczególne poziomy mają ze sobą kontakt hydrauliczny, ze
względu na obecność przepuszczalnej przypowierzchniowej warstwy gruntu (piaski) a co za tym idzie
możliwość skażenia wód gruntowych. W innym przypadku mogą to być inwestycje oddziałujące
niekorzystnie na środowisko, poprzez emisje do atmosfery, przekraczanie dopuszczalnych norm
hałasu czy zanieczyszczające gleby lub realizacją inwestycji wymagających makroniwelacji terenu na
znacznych powierzchniach, prowadząca do trwałego zniszczenia rzeźby terenu lub wprowadzanie
zabudowy na znacznych powierzchniach, co prowadzi do całkowitego przekształcenia warunków
przyrodniczo – krajobrazowych i zmian w warunkach klimatu lokalnego. W przypadku terenów
zurbanizowanych istotnym zagrożeniem jest również możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na
cele ochrony określone dla obszarów chronionych, w tym Obszarów Natura 2000.
8. Uwarunkowania
przestrzennego
środowiska
przyrodniczego
do
zagospodarowania
18
8.1 Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego
W obszarze opracowania do elementów środowiska naturalnego mogących budować system
przyrodniczy gminy bądź wykazujących znaczący potencjał biotyczny zaliczono jedynie tereny
położone w dolinie rzeki Zielonej. Obszary te, ze względu na ich funkcje ekologiczne i przydatność dla
systemu przyrodniczego gminy, wyłączono z zasięgu terenów przeznaczonych na cele budowlane i
pozostawiono w dotychczasowym użytkowaniu. Na pozostałym obszarze opracowania dopuszczono
zmianę przeznaczenia na cele budowlane pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów z
zakresu prawa ochrony środowiska i dokumentów strategicznych gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
8.2 Uwarunkowania wynikające
Zagospodarowania Przestrzennego
ze
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Założenia polityki przestrzennej gminy wyrażone w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w zakresie funkcji terenów objętych granicami opracowania
pokrywają się z przeznaczeniem terenów określonych w projekcie planu. Zasady zagospodarowania
poszczególnych terenów zostały określone w studium w poszczególnych strefach. Obszary położone
granicach opracowania w studium znalazły się w strefach:
Tereny zabudowy zagrodowej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania na terenie jednostki jest mieszkalna i gospodarcza
zabudowa zagrodowa z wykluczeniem prowadzenia wielkotowarowej produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Za zagospodarowanie uzupełniające uznaje się tereny zieleni parkowej i urządzonej, dróg publicznych
i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej
służących zabudowie zlokalizowanej na terenie jednostek, wód otwartych oraz innych elementów
uzupełniających. Dopuszcza się lokalizację usług podstawowych dla mieszkańców w zakresie
drobnego handlu detalicznego, gastronomii. Lokalizację masztów telefonii komórkowej zaleca się w
odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, istniejącej lub
projektowanej.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania na terenie jednostki jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna we wszystkich rodzajach tejże zabudowy, tj. wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej,
łańcuchowej i zwartej (dywanowej i atrialnej). Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się
zabudowę usługową w zakresie usług podstawowych dla mieszkańców: usług handlu detalicznego,
usług gastronomii, usług hotelarskich do 25 miejsc noclegowych w kompleksie zabudowy, usług
transportowych osób i towarów pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, usług
informatycznych, telekomunikacyjnych i pocztowych, usług administracyjno-biurowych, usług
projektowych, usług fotograficznych i poligraficznych, usług zdrowia, usług urody, usług kultury, usług
oświaty, usług finansów, usług doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego, usług drobnego
rzemiosła – usług fryzjerskich, zegarmistrzowskich, szewskich, kaletniczych, krawieckich, kuśnierskich
usług sportu i rekreacji, oraz lokalizację działalności związanej z wykonywaniem wolnych zawodów,
działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików , a także tereny zieleni parkowej
i urządzonej, dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszojezdnych, ciągów pieszych, urządzeń
infrastruktury technicznej służących zabudowie zlokalizowanej na terenie jednostek, wód otwartych
oraz innych elementów uzupełniających .
Dopuszcza się lokalizację usług w budynkach mieszkalnych na powierzchni nie przekraczającej 30 %
powierzchni użytkowej budynku lub w parterach budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy
nie przekraczającej 100 m2 zlokalizowanych na terenach przeznaczonych w planach miejscowych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .
Lokalizację uzupełniającego zagospodarowania należy wyznaczyć jako odrębne funkcje przy
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Należy dążyć do
harmonizowania zabudowy poprzez ustalanie warunków zabudowy pozwalających na utrzymanie w
miarę jednolitego charakteru zabudowy w danej jednostce, w szczególności poprzez dążenie do
tworzenia zapisów i ustaleń sprzyjających tworzeniu zwartych, spójnych kompleksów zabudowy.
Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poza sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej. Obsługę komunikacyjną wszystkich funkcji i form działalności
należy ograniczyć do komunikacji pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oprócz
pojazdów usług komunalnych.
Lokalizację masztów telefonii komórkowej zaleca się w odległości nie mniejszej niż 300 m od
najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
19
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
Podstawowym rodzajem zagospodarowania na terenie jednostki jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z usługami towarzyszącymi, gdzie nie ustala się obowiązku
towarzyszenia usług zabudowie mieszkaniowej. Wyklucza się zakresie usługi związane z obróbką
drewna, metali, tworzyw sztucznych, handlem paliwami stałymi i płynnymi oraz mogących znacząco
oddziaływać na środowisko ustalonych w przepisach szczególnych. Za uzupełniające
zagospodarowanie uznaje się zabudowę usługową w zakresie usług podstawowych dla mieszkańców:
usług handlu detalicznego, usług gastronomii, usług hotelarskich do 50 miejsc noclegowych w
kompleksie zabudowy, usług transportowych osób i towarów pojazdami o masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 tony, usług informatycznych, telekomunikacyjnych i pocztowych, usług
administracyjno-biurowych, usług projektowych, usług fotograficznych i poligraficznych, usług zdrowia,
usług urody, usług kultury, usług oświaty, usług finansów, usług doradztwa finansowego, podatkowego
i prawnego, usług drobnego rzemiosła – usług fryzjerskich, zegarmistrzowskich, szewskich,
kaletniczych, krawieckich, kuśnierskich usług sportu i rekreacji, oraz tereny zieleni parkowej i
urządzonej, dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszojezdnych, ciągów pieszych, urządzeń
infrastruktury technicznej służących zabudowie zlokalizowanej na terenie jednostek, wód otwartych
oraz innych elementów uzupełniających Dopuszcza się lokalizację usług w budynkach mieszkalnych
na powierzchni nie przekraczającej 50 % powierzchni użytkowej budynku lub w budynkach
gospodarczych o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 200 m2 zlokalizowanych na terenach
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Lokalizację
uzupełniającego zagospodarowania należy wyznaczyć jako odrębne funkcje przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Należy dążyć do
harmonizowania zabudowy poprzez ustalanie warunków zabudowy pozwalających na utrzymanie w
miarę jednolitego charakteru zabudowy w danej jednostce, w szczególności poprzez dążenie do
tworzenia zapisów i ustaleń sprzyjających tworzeniu zwartych kompleksów zabudowy.
Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poza sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej. Obsługę komunikacyjną wszystkich funkcji i form działalności
należy ograniczyć do komunikacji pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oprócz
pojazdów usług komunalnych. Lokalizację masztów telefonii komórkowej zaleca się w odległości nie
mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej
lub projektowanej.
Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zabudowa usługowa z towarzyszącą funkcją
mieszkaniową jednorodzinną, gdzie nie ustala się obowiązku towarzyszenia zabudowie usługowej
funkcji mieszkaniowej. Towarzysząca funkcja mieszkaniowa musi być zintegrowana z zabudową
usługową i nie może występować samodzielnie. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się
możliwość lokalizacji małych, zakładów produkcyjnych do 200 m2 powierzchni zabudowy oraz tereny
zieleni parkowej i urządzonej, dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów
pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej służących zabudowie zlokalizowanej na terenie
jednostek, wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. Lokalizację masztów telefonii
komórkowej zaleca się w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej
lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny usług
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zabudowa związana z prowadzoną działalnością
usługową polegającą polegająca zaświadczeniu usług na rzecz innego podmiotu lub osoby, lecz nie
na wytwarzaniu bezpośrednio nowych dóbr (z wyjątkiem usług rzemieślniczych).
Lokalizacja usług w szczególności z zakresu: zaspokajania potrzeb porządkowo – organizacyjnych
społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej i wymiaru
sprawiedliwości, zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka w zakresie oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, urody, kultury, wypoczynku, sportu i rekreacji, administracji,
finansów, obsługi biurowej, podatkowej i prawnej, fryzjerstwa, zegarmistrzostwa, szewstwa,
kaletnictwa, krawiectwa, kuśnierstwa pozostałego rzemiosła handlu, transportu, budownictwa i
łączności hotelarstwa i gastronomii naprawy, remontu, renowacji i konserwacji, prania, czyszczenia i
mycia, udostępniania czasowego i bezpośredniego eksploatacji urządzeń i pomieszczeń,
współdziałania w procesie produkcji, ale nie tworzenia bezpośrednio nowych dóbr, w tym zwłaszcza
roboty instalacyjne i montażowe na miejscu przeznaczenia wyrobu, pozostałe czynności usługowe
związane z różnego rodzaju przedsiębiorczością.
Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się możliwość lokalizacji małych, zakładów produkcyjnych
do 200 m2 powierzchni zabudowy oraz tereny zieleni parkowej i urządzonej, dróg publicznych i
wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury technicznej
20
służących zabudowie zlokalizowanej na terenie jednostek, wód otwartych oraz innych elementów
uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w
odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowousługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny usług sportu
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zabudowa usługowa związana z działalnością
sportową. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się możliwość wprowadzenia usług
towarzyszących powiązanych z działalnością sportową, w szczególności rekreacji, gastronomii,
drobnego handlu detalicznego i usług hotelarskich oraz tereny zieleni parkowej i urządzonej, dróg
publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, urządzeń infrastruktury
technicznej służących zabudowie zlokalizowanej na terenie jednostek, wód otwartych oraz innych
elementów uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich
realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub
mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny rezerwy dla rozwoju aktywności gospodarczej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zabudowa związana z wszelkiego rodzaju
prowadzoną działalnością gospodarczą – wytwórczą, budowlana, handlową, usługową oraz
magazynowo-składową. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się tereny zieleni parkowej i
urządzonej, dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, urządzeń
infrastruktury technicznej, wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku
lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m
od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian dla terenów
aktywności gospodarczej należy ustalić wykluczenia w zakresie: inwestycji mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w odległości do 100 m od granic istniejących lub planowanych
terenów mieszkaniowych, inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko w odległości do
300 m od granic istniejących lub planowanych terenów mieszkaniowych. Od terenów zabudowy
mieszkaniowej wskazane jest wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m
oraz zakaz lokalizacji parkingów i placów manewrowych w odległości do 10 m od terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Tereny upraw polowych
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest rolnicze użytkowanie terenu z wyłączeniem
jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się tereny urządzeń
infrastruktury technicznej, wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku
lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m
od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny zieleni urządzonej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zieleń urządzona wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
obiektami małej architektury, zarówno publiczna, jak i prywatna. Nieduże obszary zieleni urządzonej,
przeważnie o charakterze skwerowym towarzyszące terenom mieszkaniowym i komunikacyjnym. Za
uzupełniające zagospodarowanie uznaje się zabudowę usługową oraz tereny urządzeń infrastruktury
technicznej, wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów
telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej
zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny zieleni nieurządzonej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zieleń nieurządzona – niezagospodarowana bez
bieżącej pielęgnacji – głównie zlokalizowana na obszarach o utrudnionym dostępie lub z brakiem
dostępu. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii
komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy
mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny zieleni izolacyjnej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest zieleń nieurządzona – niezagospodarowana bez
bieżącej pielęgnacji – głównie zlokalizowana na obszarach o utrudnionym dostępie lubz brakiem
dostępu. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się tereny urządzeń infrastruktury technicznej,
wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii
komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy
mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny użytków ekologicznych
21
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest przyrodnicze użytkowanie aktywnego biologicznie
terenu rolniczego o niskiej przydatności dla rolnictwa, natomiast o wysokich walorach przyrodniczych
– głównie dla tworzenia ciągów ekologicznych wzdłuż ważniejszych cieków wodnych oraz na cennych
przyrodniczo obszarach dolinnych rzeki Odry i Oławy. Dla terenów znajdujących się na obszarze
międzywala rzeki Odry. Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie terenu. Za uzupełniające
zagospodarowanie uznaje się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, wód otwartych oraz innych
elementów uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich
realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub
mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny wód otwartych
Podstawowym rodzajem zagospodarowania są wody otwarte zarówno płynące, jak i stojące. W
odniesieniu do urządzeń melioracyjnych należy dążyć do zachowania ich otwartego charakteru. W
szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość ich zarurowania. Za uzupełniające
zagospodarowanie uznaje się przyrodnicze użytkowanie aktywnego biologicznie terenu oraz tereny
urządzeń infrastruktury technicznej, wód otwartych oraz innych elementów uzupełniających.
Tereny dróg publicznych
Podstawowym rodzajem zagospodarowania jest droga publiczna o kategorii i klasie ustalonej w
ustaleniach szczegółowych. Parametry drogi publicznej mogą ulec zmianie na jedną w górę lub w dół
po uzgodnieniu z zarządcą drogi. W terenie przeznaczonym pod rozwój zabudowy szczegółowy
przebieg drogi może ulec zmianie pod warunkiem odchylenia od ustalonej trasy nie więcej niż 50 m,
zaś na terenach, na których nie przewiduje się rozwoju zabudowy nie więcej niż 100 m, przy
zachowaniu pełnej ciągłości drogi na całym jej przebiegu i zachowaniu odpowiednich rezerw.
Dopuszcza się poszerzanie pasów drogowych na obszary jednostek sąsiednich. Przy wytyczaniu
przebiegu dróg w miejscowych planach zagospodarowania terenu dopuszcza się ustalanie pasów
rezerw terenu pod te drogi, jednak przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwaniu niezbędnych zgód na
zmianę przeznaczenia terenu. W przypadku dróg łączących poszczególne miejscowości należy dążyć
do realizacji w pasie drogi lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek rowerowych lub pieszorowerowych. Dopuszcza się na terenie dróg publicznych lokalizację niewielkich obiektów handlowych
typu „kiosk Ruchu” oraz obiektów małej gastronomii. Za uzupełniające zagospodarowanie uznaje się
tereny urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych elementów uzupełniających. W przypadku
lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w odległości nie mniejszej niż 300 m
od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, istniejącej lub projektowanej.
Tereny komunikacji kolejowej
Podstawowym rodzajem zagospodarowania są linie kolejowe wraz urządzeniami i terenami
obsługującymi oraz usługi związane z obsługą podróżnych i transportem kolejowym. Dopuszcza się
wydzielanie niezależnych terenów pod usługi niezwiązane bezpośrednio z transportem kolejowym, w
szczególności magazynowe, składowe i magazynowo-składowe, a także wydzielanie istniejących
obiektów mieszkalnych, jako tereny mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe. Dopuszcza się
poszerzanie pasów kolejowych na obszary jednostek sąsiednich. Za uzupełniające zagospodarowanie
uznaje się tereny urządzeń infrastruktury technicznej, wód otwartych oraz innych elementów
uzupełniających. W przypadku lokalizacji masztów telefonii komórkowej, zaleca się ich realizację w
odległości nie mniejszej niż 300 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowousługowej, istniejącej lub projektowanej.
8.3 Uwarunkowania dla obiektów i obszarów chronionych, w tym z ochrony obszarów i
obiektów objętych odrębnym statusem prawnym, w tym obszary Natura 2000
W obszarze opracowania nie występują formy ochrony przyrody – prawnie powołane do życia.
Obszary podlegające ochronie lub wskazane do ochrony położone w gminie Siechnice poza
granicami opracowania
Obszar Natura 2000 PLH020017 Grądy w Dolinie Odry (odległość od granic opracowania około
1km)
Typy SIEDLISK znajdujące się na terenie obszaru Natura 2000
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczyków
22
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii)
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
A022 Ixobrychus minutus
A030 Ciconia nigra
A031 Ciconia ciconia
A072 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A075 Haliaeetus albicilla
A081 Circus aeruginosus
A120 Porzana parva
A122 Crex crex
A127 Grus grus
A224 Caprimulgus europaeus
A229 Alcedo atthis
A234 Picus canus
A236 Dryocopus martius
A238 Dendrocopos medius
A246 Lullula arborea
A307 Sylvia nisoria
A320 Ficedula parva
A321 Ficedula albicollis
A338 Lanius collurio
A379 Emberiza hortulana
Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG
A006 Podiceps grisegena
A008 Podiceps nigricollis
A028 Ardea cinerea
A052 Anas crecca
A067 Bucephala clangula
A070 Mergus merganser
A136 Charadrius dubius
A153 Gallinago Gallinaro
SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1308 Barbastella barbastellus
1318 Myotis dasycneme
1324 Myotis myotis
1337 Castor fiber
1355 Lutra lutra
PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1166 Triturus cristatus
1188 Bombina bombina
RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1124 Gobio albipinnatus
1130 Aspius aspius
1134 Rhodeus sericeus amarus
1145 Misgurnus fossilis
1146 Sabanejewia aurata
1149 Cobitis taenia
BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
23
1052 Hypodryas maturna
1059 Maculinea teleius
1060 Lycaena dispar
1061 Maculinea nausithous
1074 Eriogaster catax
1084 Osmoderma eremita
1088 Cerambyx cerdo
OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje kilka kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Do
obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Teren o dużej mozaice siedlisk - od
suchych muraw i fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roślinność wodną i szuwarową
starorzeczy i oczek wodnych. Duża cześć fitocenoz łęgowych jest przekształcona w wyniku odcięcia
od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy największych powodziach są one zalewane.
Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na
terenach wodonośnych Wrocławia
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
W obszarze znajduje się jeden z większych kompleksów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry,
wraz z terenami łąkowymi, charakteryzujący się też dużą różnorodnością siedlisk podmokłych.
Łącznie zidentyfikowano tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 16
gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Szczególnie bogata jest roślinność wodna i mokradłowa. Na
tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego
Trapa natans w dolinie Odry. Cenna jest też flora łąkowa.
ZAGROŻENIA
Do najpoważniejszych zagrożeń dla tego terenu należą: naturalna sukcesja w wyniku zaprzestania
użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, zaorywanie łąk, zręby zupełne i osuszanie
podmokłych fragmentów lasów, eksploatacja piasku i żwiru, zanieczyszczenia wód powierzchniowych
ściekami komunalnymi, dzikie wysypiska śmieci, niekontrolowana turystyka i wędkarstwo, inwestycje
związane ze zmianą koryta Oławy, zamiana gruntów rolnych na działki budowlane. Uwaga: Dolina
podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane
z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z
zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich
wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i
nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem
utworzenia obszaru Natura 2000.
STATUS OCHRONNY
Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje rezerwaty przyrody: Zwierzyniec (7,73 ha; 1958),
Kanigóra (5,12 ha; 1958), Grodziska Ryczyńskie (1,83 ha; 1958), Łacha Jelcz (6,9 ha; 1949), użytek
ekologiczny: Zimowitowa Łąka (2,17 ha; 1994). Projektuje się utworzenie Parku Krajobrazowego
Doliny Środkowej Odry. Proponuje się utworzenie kolejnych 5 rezerwatów, 4 zespołów przyrodniczokrajobrazowych, 7 użytków ekologicznych.
Obszar Natura 2000 PLB020002 Grądy Odrzańskie (odległość od granic opracowania około 1
km)
PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG
A022 Ixobrychus minutus
A030 Ciconia nigra
A031 Ciconia ciconia
A038 Cygnus cygnus
A072 Pernis apivorus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus
A075 Haliaeetus albicilla
A081 Circus aeruginosus
A120 Porzana parva
A122 Crex crex
A127 Grus grus
A224 Caprimulgus europaeus
A229 Alcedo atthis
A234 Picus canus
A236 Dryocopus martius
24
A238 Dendrocopos medius
A246 Lullula arborea
A307 Sylvia nisoria
A320 Ficedula parva
A321 Ficedula albicollis
A338 Lanius collurio
A379 Emberiza hortulana
Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG
A006 Podiceps grisegena
A008 Podiceps nigricollis
A038 Cygnus cygnus
A039 Anser fabalis
A052 Anas crecca
A067 Bucephala clangula
A070 Mergus merganser
A136 Charadrius dubius
A153 Gallinago gallinago
RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
1096 Lampetra planeri
OPIS OBSZARU
Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina
pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z
drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowowiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne,
pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany.
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 57.
Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i
C6) następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka
białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny,
kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik (PCK), sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni (C7).
ZAGROŻENIA
Zanieczyszczenia wód; osuszanie terenu. Zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku odstąpienia od
obowiązujących zasad gospodarki leśnej.
STATUS OCHRONNY
Występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Grodzisko Ryczyńskie (1,8 ha), Kanigóra
(5,1 ha). Łacha Jelcz (6,9 ha), Zwierzyniec (9,0 ha), Park Krajobrazowy: Stobrawski (52637,0 ha).
Projektowany Park Krajobrazowy „Dolina Odry II”
Na terenie gminy Siechnice planowane jest utworzenie Parku Krajobrazowego – „Dolina Odry II”
obejmującego w środkową część doliny Odry, na południowy – wschód od miasta Wrocławia. Obszar
ten stanowi fragment korytarza ekologicznego sieci ECONET. Jego zasięg obejmuje tereny
następujących gmin: Siechnice, Czernica, Jelcz Laskowice, miasta i gminy Oława, miasta Wrocław.
Obszar projektowanego parku wynosi 17000ha, z czego 39 km2 przypada na gminę Siechnice
(stanowi to 38% powierzchni gminy). Swoim zasięgiem planowany Park Krajobrazowy na terenie
gminy obejmuje doliny rzeczne Odry i Oławy i związane z nimi miejscowości – Mokry Dwór, Trestno,
Blizanowice, Kotowice, Groblice, Durok i częściowo Radwanice. Projekt w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego – „Dolina Odry II” złożony jest u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i oczekuje
na zatwierdzenie
Pomniki przyrody i drzewa o walorach pomników przyrody.
Istniejące pomniki i drzewa spełniające walory drzew pomnikowych opisano we wcześniejszych
rozdziałach prognozy.
8.4 Dziedzictwo i zasoby kulturowe
W obszarze opracowania stwierdzono występowanie:
 granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi Zębice
 obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:
25

o dom mieszkalny nr 2 Zębice XIX/XXw.
o dom mieszkalny nr 7 Zębice poł. XIX/XX
o dom mieszkalny nr 10 Zębice poł. XIX/XX
o dom mieszkalny nr 13 Zębice poł. XIX/XX
o dom mieszkalny nr 20 Zębice poł. XIX/XX
o dom mieszkalny nr 22 Zębice poł. XIXw
granice strefy „OW” obserwacji archeologicznej i obszary stanowisk archeologicznych
9
Charakterystyka
przestrzennego.
ustaleń
miejscowego
planu
zagospodarowania
9.1 Przeznaczenie terenów
Zgodnie z projektem uchwały wskazuje się podstawowe przeznaczenie terenów:
 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej,
 U,MN – tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 RM,MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 U – tereny zabudowy usługowej,
 U,SM – tereny zabudowy usługowej oraz składów i magazynów,
 US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji,
 R – tereny rolnicze,
 WS - tereny wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych,
 ZI – tereny zieleni izolacyjnej,
 ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
 ZP – tereny zieleni urządzonej,
 KK – tereny komunikacji kolejowej,
 KDGP – teren drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyśpieszonego,
 KDZ – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,
 KDL – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,
 KDD – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej,
 KDW – tereny dróg wewnętrznych.
9.2 Warunki zagospodarowania
Plan wskazuje dla wszystkich terenów szczegółowe zasady zagospodarowania oraz ograniczenia dla
zabudowy wynikające z podstawowego przeznaczenia terenów oraz obowiązujących przepisów
odrębnych. Ze względu na uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, położenie
poszczególnych terenów, specyfiki poszczególnych terenów oraz kontekstu przestrzennego projekcie
planu ustalono dla wszystkich terenów podstawowe wskaźniki i parametry urbanistyczne (wysokość
zabudowy, procent powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności
zabudowy oraz wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy) W projekcie planu wskazuje się
również dopuszczalne formy zagospodarowania terenów, w tym w zakresie stosowanej architektury i
dopuszczalnej zabudowy towarzyszącej. Zastosowane parametry urbanistyczne mają na celu
zapewnienie ładu przestrzennego na całym terenie objętym opracowaniem oraz umożliwienie
zrównoważonego rozwoju tego obszaru gminy Siechnice.
Przeznaczenie terenów poszczególnych częściach obszaru opracowania zostało ustalone w projekcie
planu na podstawie ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. W dokumencie tym przeważająca część obszaru opracowania została wskazana do
rozwoju funkcji związanych z procesami budowlanymi o zróżnicowanych formach zagospodarowania.
Konieczność zachowania spójności ustaleń planu z ustaleniami studium, czyli założeniami polityki
przestrzennej gminy dla obszaru opracowania, jest podstawowym uwarunkowaniem planistycznym w
delimitacji przestrzennej poszczególnych terenów. Funkcje terenów w związku z tym zawierają się
przedziale od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o stosunkowo wysokiej intensywności, z
dopuszczeniem zachowania i dalszego rozwoju istniejącej zabudowy poprzez zabudowę mieszaną
mieszkaniowo – usługową aż do zabudowy związanej wyłącznie z działalnością gospodarczą
(usługowo - magazynową). W projekcie planu nie zmieniono znacząco funkcji istniejących zespołów
zabudowy zagrodowej. W projekcie planu wskazano zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych
terenów oraz zasady realizacji infrastruktury technicznej co ma duże znaczenie przy intensyfikacji
procesów urbanizacyjnych. Ustalony w planie układ komunikacyjny umożliwia zarówno dobry dojazd
26
do poszczególnych terenów oraz umożliwia rozdzielenie przestrzenne sąsiadujących ze sobą funkcji o
różnych zasadach zagospodarowania terenów. Ustalone zasady zagospodarowania poszczególnych
terenów nie będą powodowały również znaczących zmian w istniejących już zespołach zabudowy
oraz nie będą sprzeczne z zasadami zagospodarowania terenów zainwestowanych położonych poza
granicami opracowania. W celu ochrony walorów krajobrazowych i środowiska gminy obszary
peryferyjne wyłączono z zasięgu terenów przeznaczonych na cele budowlane, pozostawiając je w
funkcji rolniczej. Bez prawa zmiany sposobu użytkowania pozostawiono również tereny położone w
zasięgu doliny rzeki Zielonej, stanowiące ważny element systemu przyrodniczego gminy – jeden z
podstawowych korytarzy powiązań przyrodniczych gminy..
W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienie
ładu przestrzennego, na całym obszarze planu ustalono:
 nakaz uwzględnienia, przy lokalizacji budynków na działce budowlanej, ich formie i gabarycie
oraz usytuowaniu innych elementów zagospodarowania terenu (ogrodzenia, garaże, obiekty
małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń), położenia terenu, jego ekspozycji oraz
istniejącego sąsiedztwa,
 nakaz ujednolicenia formy i detalu architektonicznego budynków oraz elementów
zagospodarowania terenu w granicach poszczególnych działek budowlanych,
 zasady realizacji dachów na budynkach:
 na terenach oznaczonych symbolami MN, MN,U, RM,MN dopuszczenie stosowania dachów
dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu głównych połaci od 30º do 45º o
nadwieszonych okapach,
 na terenach oznaczonych symbolami U, U,MN, US, U,SM dopuszczenie stosowania dachów
dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci od 27º do 45º, dachów o
nachyleniu połaci dachowych od 2º do 12º lub dachów opartych na łuku,
 dopuszczenie wzbogacenia formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn i wykuszy,
 zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych intensywnie żółtych,
zielonych, fioletowych, niebieskich, pomarańczowych i czerwonych,
 zakaz stosowania w wykończeniu budynków detalu architektonicznego w jaskrawych barwach
podstawowych,
 zakaz stosowania na elewacjach budynków paneli syntetycznych, tzw. siddingu oraz blachy
falistej,
 dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz na terenach położonych w
zasięgu granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej nakaz stosowania zasad okresonych w §
10 pkt.2 i pkt.4.
 wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przylegającego do
ściany budynku, w miejscu gdzie rzędna terenu jest najwyższa.
 maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków realizowanych na terenach:
o MN, MN,U – 15 m,
o RM,MN, U,MN, – 30 m,
o US, U – 50 m,
o U,SM – 100 m,
 zasadę, iż na działce budowlanej w terenach oznaczonych symbolami MN i MN,U może być
zrealizowany jeden budynek mieszkalny.
 na całym obszarze planu dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury, obiektów i
urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów nie wydzielonych, parkingów i miejsc
parkingowych, dojść pieszych, ścieżek rowerowych oraz zieleni urządzonej, za wyjątkiem
sytuacji określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
 zachowanie istniejącej zabudowy w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy,
rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod
warunkiem zachowania zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów.
9.3 Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz
dziedzictwa kulturowego.
Zasady ochrony i kształtowania środowiska ustalone w planie obejmują:
Zasady określone dla całego obszaru planu:
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
27

nakaz wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej
charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza,
 nakaz zastosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych
ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi,
 nakaz stosowania w prowadzonej działalności usługowej instalacji i technologii
zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do
poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie
uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie,
w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych:
 zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i
do gruntu oraz realizacji obiektów budowlanych bez wyposażenia ich w infrastrukturę
wodociągową i kanalizacyjną,
 nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni
zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach odrębnych,
 nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym
zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska
wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,
zakaz lokalizowania:
 zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w
przepisach odrębnych,
 obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z
gospodarowaniem odpadami, w rozumieniu przepisów odrębnych,
nakaz uwzględnienia zasady, że działalność przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może
powodować obciążenia środowiska naturalnego powyżej norm określonych w przepisach odrębnych
poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w przepisach odrębnych, dla terenów
oznaczonych symbolami:
 MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 MN,U, U,MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
 RM,MN jak dla zabudowy zagrodowej,
 3.U, 4.U jak dla terenów dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży,
 US jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
Ustalenia projektu planu z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
Dla obszarów położonych w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej ustalono:
 nakaz przeprowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzujących zapewniających
zachowanie historycznego układu ruralistycznego wsi Zębice,
 nakaz nawiązania do miejscowej tradycji architektonicznej w zakresie gabarytu, sposobu
kształtowania bryły i użytych materiałów elewacyjnych w remontowanych, przebudowywanych
i rozbudowanych budynkach,
 nakaz zharmonizowania nowo projektowanej i istniejącej zabudowy z historyczną kompozycją
przestrzenno – architektoniczną zespołu ruralistycznego, w zakresie lokalizacji ,
rozplanowania, skali, formy architektonicznej, tj. ukształtowania bryły, kształtu i wysokości
dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych,
artykulacji elewacji, detalu, podziału otworów okiennych i drzwiowych, materiału, przy
uwzględnieniu historycznej zabudowy miejscowości,
 zakaz realizacji budynków, które przewyższają skalą zlokalizowaną w sąsiedztwie zabudowę
zabytkową,
 nakaz realizacji nowych budynków na planie prostokąta, z dopuszczeniem aneksów, w tym
ganków i garaży,
 nakaz stosowania w nowo realizowanej i przebudowywanej zabudowie dachów
dwuspadowych, symetrycznych, o kącie nachylenia połaci dachowych 38 – 45o, z pokryciem
dachowym z dachówki w kolorze ceglastym, matowym, przy czym w obiektach zabytkowych,
które posiadały inną bryłę dachu i inne pokrycie niż ceramiczne należy stosować formy i
pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu,
 w budynkach murowanych nakaz kształtowania elewacji w nawiązaniu do rozwiązań
stosowanych w występujących w obszarze układu ruralistycznego wsi budynkach
28
historycznych o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie podziałów, detalu,
kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych, z nakazem stosowania elewacji tynkowanych
lub ceglanych,
 nakaz stosowania na elewacjach budynków kolorów pastelowych, stonowanych,
nawiązujących do historycznej kolorystyki budynków, tj. odcieni bieli, rozbielonych piasków,
beżu,
 nakaz nawiązania formy, materiału i wysokości ogrodzeń do lokalnych, historycznych
ogrodzeń – murowanych z elementami drewna lub wykonach z metaloplastyki o maksymalnej
wysokości nie przekraczającej 1,6 m,
 nakaz uwzględnienia ustaleń §7 w zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych,
 nakaz ochrony krajobrazu historycznego układu ruralistycznego wsi, w tym istniejącego
drzewostanu oraz układu dróg i cieków wodnych,
 zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów.
Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ustalono:
 nakaz restauracji i przebudowy obiektów z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji
do wartości obiektu,
 nakaz zachowania lub odtworzenia w przypadku zniszczonych elementów rozplanowania,
bryły, kształtu i geometrii dachu oraz zastosowanych tradycyjnych materiałów budowlanych i
kolorystyki elewacji,
 nakaz utrzymania
i otworzenia zniszczonych elementów historycznego detalu
architektonicznego,
 nakaz zachowania lub odtworzenia zniszczonych elementów historycznego układu i wystroju
wnętrz,
 nakaz zachowania kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów zgodnie z historycznym
wizerunkiem budynków,
 nakaz utrzymania lub odtworzenia zniszczonych elementów oryginalnej stolarki okien i drzwi,
 nakaz uwzględnienia ustaleń §7 w zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych,
 nakaz uwzględnienia w realizacji napowietrznych elementów instalacji technicznych wartości
historycznych obiektów,
 nakaz prowadzenia prac budowlanych na obiektach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi
Dla obszarów położonych w zasięgu strefy „OW” obserwacji archeologicznej oraz w obszarach
stanowisk archeologicznych ustalono, że wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami
ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami odrębnymi
Dla zabytkowych alei drzew ustalono nakaz ochrony drzew oraz zakaz podejmowania działań
mogących mieć negatywny wpływ na stan drzewostanu
9.4 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
W ustaleniach projektu planu miejscowego wskazano szczegółowe zasady uzbrojenia w sieci
kanalizacji, gazowej, elektroenergetycznej i wodociągowej. Rozwój infrastruktury technicznej zakłada
się w oparciu o zorganizowane i zbiorcze systemy infrastruktury technicznej. Rozwiązania przejściowe
z zakresu gospodarki ściekowej dopuszcza się jedynie do czasu wykonania zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. W celu uniknięcia zagrożeń dla środowiska związanych z dopuszczeniem takich
rozwiązań w projekcie planu ustalono stosowania szczelnych i atestowanych zbiorników na ścieki oraz
bezwzględny nakaz ich likwidacji po wykonaniu kanalizacji zbiorczej. Dla obszaru zaopatrzenia w
wodę nie dopuszczono możliwości stosowania rozwiązań indywidualnych, ale wyłącznie możliwość
zaopatrzenia ze zbiorczej sieci. Rozkład przestrzenny terenów objętych planem miejscowym nie
powinien powodować wystąpienie trudności technicznych i ekonomicznych w uzbrojeniu terenów w
zbiorczą sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Zakłada się w związku z tym, że sieć będzie realizowana
wraz postępującym rozwojem zagospodarowania w terenie opracowania. W projekcie planu w sposób
bardzo rygorystyczny określono zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zakazano
rozsączania tych wód do gruntu i nakaz gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach. Odprowadzenie
tych wód do kanalizacji deszczowej jest możliwe zgodnie z ustaleniami projektu planu wyłącznie w
sytuacjach wyjątkowych i po uzyskaniu zgody zarządcy sieci. Dla wód odprowadzanych przez sieć
kanalizacji deszczowej ustalono również nakaz uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa w
zakresie ich podczyszczania. Jedynie realizację zaopatrzenia w ciepło przewiduje się przy stosowaniu
indywidualnych technologii. Brak sieci ciepłowniczej w tym rejonie gminy uniemożliwia zastosowanie
29
innego rozwiązania. W celu ochrony środowiska przed emisjami zanieczyszczeń do atmosfery w
projekcie planu ustalono zasadę wykorzystania do zaopatrzenia w ciepło wysokoefektywnych źródeł
energii i paliw nie powodujących emisji większych niż określone w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa. W projekcie planu nie wyklucza się również stosowania do dostawy ciepła gazu
ziemnego czy energii pochodzących z alternatywnych źródeł.
II POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA
W
Brak realizacji ustaleń planu w perspektywie krótkoterminowej nie powinien mieć istotnego wpływu na
zmiany aktualnego stanu środowiska. W zagospodarowaniu terenów niezabudowanych dominującą
funkcją będzie nadal produkcja rolnicza. Zwiększać się będzie natomiast areał gruntów rolniczych
ugorowanych ze względu na brak zainteresowania działalnością rolniczą ich właścicieli. Dokumenty
dostępne w procedurze planistycznej wskazują jednoznacznie, że większość właścicieli nieruchomości
chce zmiany przeznaczenia gruntów rolniczych na cele budowlane. Rozwój zagospodarowania w ten
sposób może prowadzić do zakłóceń ładu przestrzennego w obszarze planu oraz degradacji gruntów
rolniczych niewykorzystywanych do produkcji rolniczej.
III. WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY
ŚRODOWISKA ORAZ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SPOWODOWANE
WEJŚCIEM W ŻYCIE USTALEŃ PLANU
1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników zagrożenia klimatu i degradacji
środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia wprowadzone do atmosfery podlegają wpływom
warunków meteorologicznych, tak w odniesieniu do rozprzestrzeniania się, jak i transformacji. Tak
więc emisja zanieczyszczeń zależy od warunków meteorologicznych, topografii, zagospodarowania
obszaru i lokalizacji źródeł emisji. Skład powietrza atmosferycznego ma istotny wpływ na biosferę,
a emitowane do środowiska zanieczyszczenia gazowe i pyłowe stanowią istotne zagrożenie. Ich
szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się ma negatywny wpływ na różne elementy środowiska
takie, jak: woda, gleba i świat roślinny. Czynnikami decydującymi o czystości powietrza w mieście są:
przestrzenny i czasowy rozkład zanieczyszczeń, powstających w efekcie bytowania i działalności
człowieka oraz warunki wymiany powietrza (kierunki i siła wiatrów oraz charakter zagospodarowania
terenu). Pod względem rozkładu przestrzennego do głównych źródeł emisji zalicza się:
 - źródła punktowe (energetyczne i technologiczne),
 - źródła powierzchniowe (komunalno-bytowe, przemysłowe),
 - źródła liniowe (transportowe).
Stężenia zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z warunkami klimatycznymi.
Natomiast na podwyższenie stężeń większości zanieczyszczeń wpływają niska temperatura, znikome
opady atmosferyczne oraz słaby wiatr. Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku
węgla jest spalanie paliw w celach grzewczych, dlatego też stężenia tych zanieczyszczeń cechuje
duża zmienność sezonowa, zależna od temperatury powietrza i konieczności ogrzewania
pomieszczeń. Emisja dwutlenku siarki powstaje głównie ze spalania paliw. Dominujący udział w
zanieczyszczaniu ma spalanie węgla, koksu oraz olejów opałowych. Zużycie tych paliw jest
maksymalne w czasie jesiennym i zimowym, stąd też zdecydowanie większe jest zasiarczenie
atmosfery w tym okresie. Pomiary SO2 wykazują wyższe zanieczyszczenie powietrza w czasie zimy.
Zmienność sezonową wykazuje również pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości stężeń
w miesiącach zimnych są wyższe niż w miesiącach ciepłych. Jednak różnice w wielkościach stężeń
pomiędzy sezonami są niższe niż w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeń istotny jest
również wpływ innych źródeł zanieczyszczeń, niż procesy spalania w celach grzewczych.
W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa emisja tzw. “niezorganizowana” np.: pylenie z pokrytych kurzem
ulic. W stężeniach dwutlenku azotu, poza emisją z procesów spalania, występuje również emisja
tlenków azotu ze środków transportu.
Przedmiotem stałych badań są tylko niektóre spośród substancji emitowanych do atmosfery,
najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie uciążliwe i toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Do
takich zalicza sie pyły, zwłaszcza tzw. pyły drobne (PM10, PM2.5, czyli o średnicy cząstek mniejszej
niż 10 μm i 2.5 μm), tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu, oraz niektóre metale i węglowodory.
Badania jakości powietrza woj. dolnośląskiego prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu od lat 80-tych XX wieku. Od tego czasu metody pomiarów, ich zakres,
30
sposób wykonywania oceny jakości powietrza ulegały kolejnym zmianom i doskonaleniu – równolegle
z przemianami zachodzącymi w kraju, ze zmianami w obowiązującym prawodawstwie i jego
dostosowywaniu do przepisów Unii Europejskiej. Obecny system monitoringu powietrza w
województwie dolnośląskim w całości dostosowany jest do wymagań unijnych i jest elementem
ogólnopolskiego systemu pomiarów i ocen – Państwowego Monitoringu Środowiska. Obok
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska monitoring powietrza na terenie Dolnego Śląska
realizują również:
 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prowadzi monitoring jakości powietrza dla
potrzeb programów EMEP i GAW/WMO w stacji na Śnieżce,
 Zakłady przemysłowe zobligowane do prowadzenia pomiarów jakości powietrza określonych
w pozwoleniach zintegrowanych: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrownia „Turów” w Bogatyni, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w
Legnicy, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie, KGHM
„Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.
Zakres pomiarowy stacji jest rożny, zależny od wyników wykonywanej raz na 5 lat „pięcioletniej oceny
jakości powietrza” (zgodnie z art. 88 ustawy POŚ) i możliwości technicznych. Ogólnie w stacjach
mierzone są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, ozon, benzen, pył zawieszony PM10 i
PM2.5. W pyle zawieszonym PM10 pobranym z niektórych stacji wykonywane są oznaczenia metali
ciężkich (ołów, kadm, nikiel, arsen) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ponadto w
stacji tła regionalnego w Osieczowie realizowane są pomiary całkowitej rtęci w stanie gazowym,
depozycji całkowitej (metale ciężkie) oraz skład pyłu PM2,5 w odniesieniu do wybranych kationów,
anionów oraz węgla organicznego i elementarnego. Monitoring powietrza obejmuje pomiary ciągłe
wykonywane w stacjach automatycznych oraz w stacjach manualnych (pomiar manualny polega na
poborze prób za pomocą poborników w terenie i wykonywaniu oznaczeń w laboratorium). Badania te
uzupełnione są pomiarami wskaźnikowymi prowadzonymi tzw. metodą pasywną. Lokalizacja stacji
pomiarowych wykonujących pomiary ciągłe jest z reguły niezmienna, zależna przede wszystkim od
wyników wspomnianej wcześniej „pięcioletniej oceny jakości powietrza” oraz od kryteriów lokalizacji
punktów poboru próbek substancji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2009.5.31). Stacje te w większości
zlokalizowane są na terenach narażonych na podwyższone poziomy zanieczyszczeń w powietrzu i
służą do oceny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Kilka stacji znajduje sie z dala od źródeł emisji
zanieczyszczeń, a prowadzone w nich pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu są
wykorzystywane do oceny jakości powietrza ze względu na ochronę roślin.
Możliwość poszerzenia informacji o stanie powietrza w województwie dają pomiary wykonywane przy
pomocy metody pasywnej. Metoda pasywnego poboru próbek powietrza należy do wskaźnikowych
metod pomiarowych. Ze względu na relatywnie niewielki koszt oraz niewielkie wymagania
lokalizacyjne (poborniki wieszane na słupach) jest dobrą alternatywą dla kosztownych pomiarów w
stacjach. Badania powtarzane cyklicznie na obszarze wybranych powiatów województwa umożliwiają
oszacowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza, jak również zmian w wieloleciu. W 2011 r.
monitoringiem pasywnym (SO2 i NO2) objęte były: miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica i
Jelenia Góra oraz powiaty: lubiński, polkowicki, średzki, wałbrzyski (w tym m. Wałbrzych), wołowski,
wrocławski. Dane ze stacji pomiarowych są systematycznie weryfikowane i gromadzone w
wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza JPOAT-W, znajdującej sie w Wojewódzkim
Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dane ze wszystkich wojewódzkich baz JOPAT
przekazywane są do bazy krajowej, a następnie do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji
Środowiska (baza AIRBASE).
Ocenę dla wszystkich zanieczyszczeń za 2011 r. wykonano w nowym układzie stref, określonym w
ustawie o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (stanowiącej
transpozycje Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy). W nowym układzie strefę stanowią:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.: miasto Wrocław,
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.: miasta Legnica i
Wałbrzych,
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.
mieszkańców: strefa dolnośląska, do której zakwalifikowano również gminę Siechnice.
Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian przeprowadzono w ramach państwowego monitoringu
środowiska (art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska). Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89
ww. ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz
31
poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Poziomy
te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz rozporządzeniu
wprowadzonym w związku z nowelizacją, która została przeprowadzona w 2012 roku i miała na celu
dostosowanie do prawa Unii Europejskiej, poprzez transponowanie do polskiego porządku prawnego
przepisów w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w dyrektywie 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE).
Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła:
benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył PM10, pył PM2,5, arsen,
benzo(α)piren, kadm oraz nikiel. Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na
ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.
Ocena dokonana została na podstawie pomiarów i innych metod oceny (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska). Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z
poniższych klas:
klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie
przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,
klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub
docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony,
klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy
klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu
długoterminowego,
klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.
Zgodnie z wynikami pomiarów dla strefy dolnośląskiej obejmującej również gminę Siechnice obszar tej
strefy zaliczono:
 ze względu na stężenie pyłu PM10 - do strefy C,
 ze względu na stężenie pyłu PM2,5 - do strefy C
 ze względu na stężenie benzo(a)pirenu - do strefy C
 ze względu na stężenie dwutlenku azotu - do strefy A
 ze względu na stężenie dwutlenku siarki - do strefy A
 ze względu na stężenie ozonu - do strefy C
 ze względu na stężenie ołowiu - do strefy A
 ze względu na stężenie arsenu - do strefy A
 ze względu na stężenie kadmu - do strefy A
 ze względu na stężenie niklu - do strefy A
 ze względu na stężenie tlenku węgla - do strefy C
Wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują, że w strefie dolnośląskiej:
 badania jakości powietrza zrealizowane w 2011r wykazały, że na przeważającym obszarze
województwa dolnośląskiego w ostatnich latach występują niskie stężenia dwutlenku siarki,
tlenku węgla i metali ciężkich
 najpoważniejszym problemem związanym z ochroną jakości powietrza jest wysoki,
ponadnormatywny poziom zapylenia powietrza (pył PM10 i PM2,5), ponadnormatywne
stężenia bezo(a)pirenu, przekroczenia dwutlenku azotu w pobliżu dróg i skrzyżowań o
znacznym natężeniu ruchu
 województwo dolnośląskie, obok śląskiego i małopolskiego, należy do obszarów o
najwyższych stężeniach pyłu PM10 Przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PMą0
zarejestrowało aż 70% stacji zlokalizowanych na obszarach zabudowanych. Większość stacji
wykazała również znaczne przekroczenia docelowego, średniorocznego poziomu
benzo(a)pirenu. Występowanie przekroczeń i znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza
tymi substancjami w okresie zimowym wskazują, że główną przyczyną złego stanu powietrza
jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków. Ocenia sie, że zatak wysoki
poziom WWA w powietrzu odpowiedzialne jest również nielegalne spalanie odpadów
 w województwie dolnośląskim ponadnormatywne stężenia dwutlenku azotu rejestrowane były
we Wrocławiu na tzw. stacji komunikacyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie
ruchliwych tras komunikacyjnych– skrzyżowania al. Wiśniowej i ul. Powstańców Śląskich. Od
wielu lat stężenie średnioroczne rejestrowane w tej stacji utrzymuje sie na poziomie wyższym
niż ą50% normy. Podobna sytuacja występuje w Polsce – przekroczenia norm i najwyższe
stężenia występują na stacjach „komunikacyjnych”. To właśnie transport drogowy w ostatnich
32
latach stał sie dominującym źródłem tlenków azotu, który podobnie jak przemysł
energetyczny, odpowiedzialny jest za ok. 30% całkowitej emisji tych związków w skali kraju
 poziom dwutlenku azotu mierzony w miejscach zlokalizowanych poza bezpośrednim
oddziaływaniem ruchu drogowego był niższy od wartości dopuszczalnych
 w województwie dolnośląskim przekroczenia poziomu docelowego ozonu wystąpiły w latach
2009-2011 wyłącznie na stanowiskach pozamiejskich, w miastach nie stwierdzono
przekroczeń.
W gminie Siechnice nie zlokalizowanych stacji pomiarowych. Najbliżej położoną stacją w
strefie dolnośląskiej jest stacja położona w Oławie przy ulicy Żołnierzy AK
W pomiarach wykonanych w tej stacji przekroczone zostały poziomy średnioroczne dla pyłu PM10
(55-60 ug/m3, dopuszczalny poziom 40 ug/m3), stężenia dwudziestoczterogodzinne dla pyłu PM10
(83 ug/m3, dopuszczalny poziom 50 ug/m3) oraz średnioroczne stężenia benzo(a)piranu (8 – 10 n/m3,
poziom docelowy 1 ng/m3).
Największa liczba emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Siechnice pochodzi z Elektrociepłowni
„Czechnica” należącej do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” S.A. zlokalizowanej
na terenie Siechnic; Elektrociepłownia „Czechnica” jest największym źródłem emisji zanieczyszczeń
powietrza z procesów spalania paliw zarówno na terenie gminy, jak również całego powiatu. Znaczący
wpływ na emisję zanieczyszczeń do atmosfery ma również indywidualna dostawa ciepła. Większość
mieszkańców gminy jest jednak zaopatrywana w ciepło ze źródeł lokalnych, co wynika z dużego
rozproszenia budownictwa mieszkalnego, w stosunku do których przepisy prawne wymagają co
najwyżej uzyskania pozwolenia Starosty Powiatu Wrocławskiego lub jedynie zgłoszenia eksploatacji
instalacji. Lokalne, niewielkie kotłownie, indywidualne paleniska węglowe w gminie o niewielkich
mocach charakteryzują się małą sprawnością cieplną, a dalekie od idealnych warunki spalania
skutkują nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Istotne znaczenie dla warunków
aerosanitarnych w gminie mają również zanieczyszczenia pochodzące z układu komunikacyjnego
przebiegającego przez teren gminy. Teren gminy pełni znaczącą rolę w obsłudze komunikacyjnej
Wrocławia – biegną tędy podstawowe połączenia kolejowe i drogowe do Opola, Jelcza – Laskowice,
Strzelina oraz całej południowo – zachodniej Polski; przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94
(Wrocław – Opole – Katowice), która stanowić będzie niepłatną alternatywę dla odcinka płatnej
autostrady A4. Oszacowana emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych w gminie Siechnice wynosi 7%
całkowitej emisji z terenu powiatu. Pod względem wielkości emisji wyróżnia się droga krajowa 94 o
szacowanym natężeniu ruchu – 11605 pojazdów na dobę; pozostałe drogi znajdujące się w granicach
gminy charakteryzują się znacznie mniejszym natężeniem ruchu, a co się z tym wiąże zdecydowanie
mniejszą emisją zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia przemysłowe natomiast nie są zbyt
duże i nie wyróżniają się w ogólnej charakterystyce powiatu.
W projekcie planu miejscowego ustala się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy w ciepło
na zasadach indywidualnych. Realizację tych celów dopuszcza się wyłącznie przy użyciu
wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem
emisji substancji do powietrza oraz zastosowania w indywidualnych źródłach ciepła rozwiązań
technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami
odrębnymi, również dla terenów związanych z działalnością gospodarczą. Biorąc pod uwagę
powyższe ustalenia nie przewiduje się ponadnormatywnych wielkości zanieczyszczeń powietrza
spowodowanych zaopatrzeniem budynków w ciepło. Zwiększone poziomy zanieczyszczeń mogą być
emitowane do atmosfery jedynie z projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 94 relacji
Wrocław – Opole, której korytarz jest projektowany w granicach opracowania oraz dróg w klasie dróg
zbiorczych, stanowiących podstawowy układ komunikacyjny gminy Siechnice. Wielkość emisji z tych
dróg będzie uzależniona od obciążenia ich ruchem ponadlokalnym nie związanym z obsługą terenów
objętych granicami opracowania i nie spowodowanym rozwojem zagospodarowania w obszarze
opracowania oraz rozwojem zagospodarowania terenów w tym obszarze gminy Siechnice.
2. Hałas
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w
związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją. Odczuwany jest
przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników, wpływających ujemnie na
środowisko i samopoczucie.
Podstawowym aktem prawnym określającym dopuszczalne poziomy hałasu jest rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami). W rozporządzeniu tym wskazano
dopuszczalne poziomy hałasu środowisku w porze dziennej i nocnej dla hałasu komunikacyjnego i
innych źródeł hałasu ustalając jego poziom dla rodzajów terenów. Wyróżniono tam dopuszczalne
33
poziomy hałasu odpowiednio dla hałasu komunikacyjnego w porze dziennej i nocnej oraz innych
źródeł hałasu w porze dziennej i nocnej dla typów terenów:
1. strefy ochronnej „A” uzdrowiska, terenów szpitali poza miastem, 50 dB, 45 dB, 45 dB, 40 dB
2. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, tereny szpitali w
miastach, 64 dB, 59 dB, 50 dB, 40 dB
3. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów
zabudowy
zagrodowej,
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowe,
terenów
zabudowy
mieszkaniowo – usługowej, 68 dB, 59 dB, 55 dB, 45 dB
 terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 70 dB, 65 dB, 55 dB, 45 dB
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
 hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego i kolejowego,
 hałas przemysłowy, powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i
usługowych,
 hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w
obiektach użyteczności publicznej.
Hałas komunikacyjny - do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki
transportu są ruchomymi źródłami hałasu, decydującymi o parametrach klimatu akustycznego, przede
wszystkim na terenach zurbanizowanych.
Hałas przemysłowy - stanowi na terenie gminy zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące
głównie na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową i jest uciążliwy głównie dla budynków z
pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, zlokalizowanych w pobliżu takich obiektów. Jego emisja
odbywa się przez urządzenia w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemieślniczych, bazach
transportowych oraz w dużych kompleksach handlowych (supermarkety, itp.), często pracujących w
nocy, zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy - Szacuje się, że w skali kraju aż 25% mieszkańców jest narażona
na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach, występujący w wyniku stosowania „oszczędnych”
materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę
silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy do sklepów i głośną muzykę. Do nich dołącza
się niejednokrotnie bardzo uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym
funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów, hydroforów,
zsypów, itp. Bardzo często powodem hałasu wewnątrz budynków mieszkalnych jest lokalizacja
w pomieszczeniach piwnicznych lokali usługowych typu introligatornie, puby czy dyskoteki.
Hałas linii elektromagnetycznych spowodowany jest zjawiskiem ulotu (wyładowania wokół
przewodu) i zależny jest od:
 parametrów technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego, obciążenie ),
 czynników środowiskowych (warunki atmosferyczne, terenowe, zapylenie), stanu
technicznego linii.
Zgodnie z treścią raportu o stanie środowiska w województwie dolnośląskim najistotniejszym źródłem
hałasu jest zwykle hałas drogowy.
Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą:
 natężenie ruchu,
 struktura strumieni pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,
 stan techniczny pojazdów,
 rodzaj i stan techniczny nawierzchni,
 organizacja ruchu drogowego,
 charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.
W gminie Siechnice systematycznie wzrasta ruch komunikacyjny, w tym tranzytowy powodując
zarówno znaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza emisją spalin, jak i wzrost uciążliwości związanych
z hałasem. Dotyczy to głównie dróg krajowych i wojewódzkich. W raporcie o stanie środowiska
województwa dolnośląskiego za 2011r. w punkcie pomiarowym w Siechnicach na drodze krajowej nr
94 zanotowano poziom hałasu 73.7 dB. Badania te jednoznacznie wskazują, że ruch tranzytowy w
gminie jest podstawowym źródłem zagrożeń i uciążliwości akustycznych dla mieszkańców gminy.
Hałas pochodzący z dróg o znaczeniu lokalnym pomimo braku zagrożenia przekroczenia
dopuszczalnych norm również może być również uciążliwy. Źródłem uciążliwość związanych z emisją
hałasu może być wreszcie prowadzona działalność gospodarcza, a szczególnie działalność
przemysłowa i spedycyjna. Poziom hałasu pochodzącego z dróg lokalnych i terenów działalności
gospodarczej nie był jednak mierzony i dlatego wnioskuje się o możliwości wystąpienia uciążliwości
opisanych powyżej wyłącznie na podstawie danych pochodzących z innych opracowań, wskazujących
że tereny o takiej charakterystyce mogą być uciążliwe dla otoczenia.
34
W ustaleniach projektu planu kwalifikuje się tereny wg funkcji do terenów z określonym
dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku. Zakłada się, że poziomy te zostaną zachowane dla
poszczególnych typów terenów wskazanych do realizacji w granicach planu. W ustaleniach planu
zakazuje się jakiekolwiek oddziaływania uciążliwego poza tereny do których prowadzący działalność
gospodarczą ma prawo własności. Dotyczy to również hałasu. Biorąc pod uwagę tą zasadę ustaloną
w planie zakłada się brak możliwości powstawania źródeł hałasu na terenach opracowania
przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Obsługa komunikacyjna terenów
objętych opracowaniem jest oparta na rozbudowie lokalnych systemów komunikacji, które nie będą
obciążone znaczącymi potokami ruchu komunikacyjnego i tym samym nie będą stanowić źródeł
potencjalnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę
powyższe stwierdza się, że ustalenia planu miejscowego po wejściu w życie nie będą powodować
istotnego zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. Ustalone zasady
zagospodarowania terenów w zakresie oddziaływania na tereny sąsiednie eliminują możliwość
realizacji inwestycji stanowiących zagrożenie emisją hałasu poza poziomy dopuszczone przepisami
prawa. Znaczącym źródłem hałasu w obszarze opracowania może być nowa trasa drogi krajowej nr
94 po jej realizacji. Zakłada się, że przejmie ona ruch tranzytowy od istniejącej drogi krajowej o tym
samym numerze i tym samym może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu w
środowisku, na co wskazują przytoczone pomiary na trasie istniejącej drogi. Realizacja drogi nie
wynika wprost z potrzeb projektu planu a z konieczności realizacji inwestycji wyższego rzędu
umożliwiającej rozbudowę systemu komunikacji ponadregionalnej i nie ma związku bezpośredniego z
obsługą komunikacyjną terenów w obszarze opracowania. Zakłada się, że ustalenia planu w zakresie
nakazu zachowania norm akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy również w przypadku tej
drogi wymuszą konieczność realizacji zabezpieczeń akustycznych umożliwiających dotrzymanie
obowiązujących norm. W projekcie planu przewidziano możliwość wystąpienia oddziaływań
akustycznych tej drogi na tereny sąsiednie. Ochronę terenów z przewagą zabudowy mieszkaniowej
zapewniono poprzez wskazanie pasa zieleni izolacyjnej, która ma umożliwić wytłumienie hałasu.
Istotne znaczenie dla klimatu akustycznego w obszarze opracowania ma również linia kolejowa E-30
(AGC; E 30) łącząca Niemcy, Polskę z Ukrainą jest częścią III paneuropejskiego korytarza
transportowego przebiegająca przez jego centralną część. Jest to kolejne źródło hałasu nie związane
bezpośrednio z rozwojem zagospodarowania w obszarze opracowania. Linia ta po modernizacji może
być równie uciążliwa jak wcześniej wspomniana droga krajowa nr 94. W przypadku tej linii zakłada się
również wystąpienie konieczności realizacji zabezpieczeń akustycznych dla zabudowy chronionej.
Pas zieleni izolacyjnej wskazany w projekcie planu będzie stanowił barierę również dla hałasu
pochodzącego z linii kolejowej. Chroni on jednak jedynie obszary położone po zachodniej stronie
obszaru opracowania. W rejonie położonym po stronie wschodniej nie możliwości wyznaczenia pasa
zieleni izolacyjnej, ze względu na fakt, że tereny kolejowe bezpośrednio przylegają do terenów
zainwestowanych. W celu ograniczenia lokalizowania w obszarach zagrożonych ponadnormatywnym
hałasem zabudowy mieszkaniowej w projekcie planu ustalono przeznaczenie dla tych terenów, w
którym zabudowa mieszkaniowa będzie pełnić jedynie funkcję uzupełniającą (dopuszczenie funkcji
mieszkaniowej głównie ze względu na istniejące budynki o tej funkcji). Zakłada się, że nowe obiekty
mieszkaniowe będą powstawać jedynie poza strefą bezpośredniego zagrożenia akustycznego i będą
one wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przed hałasem. W przypadku istniejącej zabudowy
może wystąpić konieczność stosowania ekranów akustycznych. Zwiększone poziomy hałasu w
granicach opracowania mogą dotyczyć również istniejących dróg zbiorczych. W chwili obecnej nie są
one szczególnie obciążone potokami ruchu komunikacyjnego, jednak wraz z postępującym rozwojem
zagospodarowania tej części gminy sytuacja ta może ulec zmianie. Zwiększone potoki ruchu na tych
drogach mogą stanowić w przyszłości zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w
środowisku. W przypadku takiej sytuacji dla terenów z nimi sąsiadujących również może wystąpić
konieczność realizacji zabezpieczeń akustycznych ze względu na obowiązujące normy dla terenów
zabudowy chronionej do nich przylegających.
3. Odpady
W wyniku realizacji ustaleń planu wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów stałych
zaliczonych do odpadów typu komunalnego tj. opakowania drewniane, papierowe, z tworzyw
sztucznych, metalowych i szklanych oraz typu organicznego, tj. warzywa, owoce, tłuszcze, skóry.
Przewiduje się również możliwość wzrostu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. W
projekcie planu miejscowego ustala się nakaz uwzględnienia w usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów
obowiązujących przepisów odrębnych, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z
2013r. poz. 21 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy w sposób kompleksowy wskazują zasady
gospodarowania odpadami. Uwzględnienie zasad zawartych w tej ustawie w realizacji
35
zagospodarowania na obszarze opracowania eliminuje całkowicie zagrożenia dla środowiska
wynikające z niekontrolowanego składowania, utylizowania i wywozu odpadów.
4. Wody podziemne i powierzchniowe
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na
mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej
W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód
zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom
osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zastosowane podejście,
polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości granicznych odpowiadających dobremu
stanowi wód, związane było z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków
referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości
celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we
wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania
metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu
chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało
oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywy Wodnej dobry stan wód podziemnych
oznacza stan osiągnięty przez częśc wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i
chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. Art.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewiduje dla
wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (derogacje)
Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015
roku. Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie
dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn.
W myśl art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, odstępstwa zdefiniowane są następująco:
 odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do
2027 (art. 4.4 RDW) – ze względu na brak możliwości technicznych wdrażania działań,
dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, warunki naturalne niepozwalające na poprawę
stanu części wód,
 ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW), ze względu na brak możliwości
technicznych wdrożenia działań, dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań
 czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW),
nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW), ze względu na brak
nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, nowych form zrównoważonej
działalności gospodarczej człowieka
W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, zgodnie z art. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce w
Planie dokonano analizy mającej na celu identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych
(presji) na wody oraz oceny wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Prace te miały na
celu dostarczenie informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych przez jednolite części wód na obszarze dorzecza. Do identyfikacji znaczących
oddziaływań antropogenicznych wykorzystano m.in. dane gromadzone w jednostkach administracji w
zakresie użytkowania wód, w tym pobory wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych,
wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt. Uwzględniono również dostępne dane z monitoringu wód w
zakresie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
Na obszarze dorzecza Odry zidentyfikowano następujące rodzaje presji:
Punktowe źródła zanieczyszczeń
36
Działalność górnicza
Zagrożeniem dla wód powierzchniowych są zasolone wody dołowe dopływające do wód
powierzchniowych głównie z kopalń. W ostatnim okresie niekorzystny wpływ kopalnianych wód
zasolonych na jakość wód powierzchniowych ma tendencję malejącą, głównie na skutek deponowania
i odprowadzania wód słonych do cieków w sposób kontrolowany, odsalaniu wód i wykorzystywaniu
wód słonych do innych celów oraz ograniczania wypływu wód zasolonych. Jednak nadal wody tej
części obszaru dorzecza są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych. Eksploatacja węgla
kamiennego powoduje konieczność intensywnego odwadniania górotworu, zmianę kierunków
krążenia wód podziemnych oraz obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Likwidacja kopalń węgla
kamiennego oraz wypełnianie leja depresji powoduje uruchomienie w górotworze procesów
geochemicznych, mających istotny negatywny wpływ na wody podziemne.
Zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych
Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych są również
zanieczyszczenia zawarte w ściekach komunalnych i przemysłowych. Na obszarze dorzecza Odry
łączna ilość ścieków wymagających oczyszczenia pochodzących z zakładów przemysłowych, ścieków
gospodarczych z innych rodzajów działalności człowieka oraz ścieków komunalnych (oszacowano na
podstawie danych GUS za 2007r.), wynosi rocznie ok. 1105,4 mln m3, oczyszczanych tylko
mechanicznie jest 292,9 mln m3. Ścieki nieoczyszczone odprowadzane do wód to 78,5 mln m3.
Składowiska odpadów
Większość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Polski jest składowana na składowiskach
odpadów. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda ich zagospodarowania. Obiekty, jakimi są
składowiska odpadów, powinny zatem spełniać odpowiednie wymagania, aby nie nastąpiła
ewentualna infiltracja zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. Nieodpowiednie
składowanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko wodne. Zagrożeniem dla wód są
wody odciekowe pochodzące z nieizolowanych składowisk. Źródłem odcieków ze składowisk jest
przesiąkanie wody opadowej przez bryłę wysypiska, a także na nieizolowanych składowiskach dopływ
wód powierzchniowych oraz podziemnych powodujących wypłukiwanie i rozpuszczanie powstających
produktów rozkładu. Źródłem odcieków jest także woda dostarczana wraz z odpadami oraz
pochodząca z rozkładu substancji organicznych. Ilość i skład odcieków zależą głównie od: rodzaju i
stopnia rozdrobnienia odpadów, ilości wody infiltrującej, wieku składowiska, techniki składowania.
Odcieki z wysypisk wykazują bardzo wysoką mineralizację i charakteryzują się znacznie
podwyższonymi parametrami biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5 i ChZT),
wysokimi stężeniami substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów i związków azotu amonowego.
Przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego
Przypadkowe zagrożenia nadzwyczajne spowodowane są zwykle katastrofami komunikacyjnymi lub
poważnymi awariami przemysłowymi. Mają one zwykle charakter przypadkowy a ich częstotliwość jest
trudna do przewidzenia.
Pobory kruszywa
Na obszarze dorzecza Odry zlokalizowane są liczne złoża piasku i żwiru. Najczęściej występują
wzdłuż dolin rzecznych. Na skutek intensyfikacji wydobycia w ostatnich latach, obserwuje się nasilenie
procesu degradacji koryt rzecznych spowodowanych niekontrolowanym wydobyciem piasków i
żwirów. Wydobycie materiałów bezpośrednio z koryt rzecznych i terenów do nich przyległych
powoduje naruszenia równowagi hydrodynamicznej w rzekach i potokach. Wzmożona erozja wgłębna
powoduje wzrost pojemności transportowej koryt i zmniejszanie się terenów zalewowych, co w
konsekwencji może powodować większe straty podczas powodzi.
Obszarowe źródła zanieczyszczeń
Zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
Skutkami nieprawidłowo prowadzonej działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i podziemnych związkami azotu powodujące proces eutrofizacji wód
powierzchniowy, tym samym uniemożliwiając m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie czy też
dyskwalifikując wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Zanieczyszczenie wód związkami azotu stanowi również zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od
wód zależnych. Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych jaki i naturalnych zmniejszyło się w
ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla nadal generują źródła zanieczyszczeń. Często zdarza
się, że pola uprawne przylegają bezpośrednio do brzegów rzek i jezior. Brak bariery ochronnej w
postaci pasów zieleni i zadrzewień sprzyja przenikaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód.
Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją
Niekorzystny wpływ na jakość wód na obszarze dorzecza Odry wywierają również niekontrolowane
zrzuty ścieków bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Skutkiem ich dopływu
jest zły stan sanitarny wód oraz zwiększone stężenia substancji biogennych.
37
Oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych i
podziemnych
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa i przemysłu na
obszarze dorzecza Odry są zasoby wód powierzchniowych, stanowiące tutaj ponad 85 % poborów
wody. Zdecydowana większość wody, bo ok. 73% przeznaczana jest na cele przemysłowe. Od kilku
lat obserwuje się spadek zużycia wody, który na obszarze dorzecza Odry w przypadku przemysłu
przyniósł zmniejszenie ilości zużywanej wody o ok. 40%, a w odniesieniu do gospodarki komunalnej o
ok. 33%. Związane jest to z racjonalizacją zużycia wody w przemyśle, likwidacją nadmiernie
wodochłonnych technologii, zmniejszaniem strat wody w sieciach wodociągowych i ograniczanie jej
marnotrawstwa przez odbiorców, co jest m.in. skutkiem stałego wzrostu cen wody. Nadmierny i
długotrwały pobór wód podziemnych, przekraczający dostępne zasoby dyspozycyjne jest głównym
zagrożeniem dla dobrej jakości wód podziemnym. Skutkuje to obniżeniem zwierciadła wód
podziemnych, powstawaniem lejów depresji, zmianą kierunków przepływu wód podziemnych,
negatywnym oddziaływaniem na ekosystemy zależne od wód podziemnych oraz na wody
powierzchniowe.
W projekcie planu miejscowego uwzględniono konieczność ochrony wód podziemnych
i
powierzchniowych przed zagrożeniami wynikającymi z rozwoju zagospodarowania spowodowanego
wejściem w życie jego ustaleń. Ustalenia projektu planu w zakresie ochrony środowiska oraz
gospodarki wodno-ściekowej w sposób maksymalny minimalizują zagrożenia dla stanu i jakości wód
powierzchniowych i podziemnych granicach opracowywanego planu miejscowego. Znaczące
oddziaływania i wpływy działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych
określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w wyniku wprowadzenia w
życie ustaleń planu będą miały charakter minimalny lub w ogóle nie wystąpią. W poniższej części
opracowania odniesiono się do poszczególnych kategorii znaczących oddziaływań i wpływów
działalności człowieka (presji) na stan wód powierzchniowych i podziemnych określonych w Planie w
świetle przyjętych rozwiązań planistycznych w projekcie planu miejscowego:
 w zakresie działalności górniczej – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu
planu terenów działalności górniczej,
 w zakresie zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w tym terenów nieobjętych
kanalizacją – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na
ustalony w projekcie planu zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód
powierzchniowych i podziemnych. W projekcie planu zakłada się odprowadzenie ścieków do
zbiorczej kanalizacji gminnej, z dopuszczeniem jedynie rozwiązań przejściowych do czasu
realizacji kanalizacji zbiorczej. Dopuszczone technologie rozwiązań przejściowych oraz
konieczność ich likwidacji po realizacji sieci zbiorczej nie stwarza również zagrożenia
wystąpienia zagrożeń dla środowiska. W projekcie planu tak samo traktuje się sposób
odprowadzenia ścieków sanitarnych i pochodzących z działalności gospodarczej, ze względu
na fakt, że sposób postępowania ze ściekami różnego pochodzenia jest w wystarczający
sposób regulowany innymi przepisami prawa. W przypadku innych ścieków niż sanitarne
należy zatem stosować również przepisy prawa określające stan ich podczyszczenia
umożliwiający odprowadzenie ich do kanalizacji zbiorczej. Ustalenia w planu w pełni regulują
zasady odprowadzenia ścieków w sposób pozwalający uniknąć zagrożeń dla środowiska.
Jedynym zagrożeniem może być odprowadzanie ścieków w sposób niezgodny z ustaleniami
planu po jego wejściu w życie, bez wiedzy stosownych organów administracji publicznej.
Zagrożenie to jest jednak minimalne w świetle wymaganych dokumentów niezbędnych do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
 w zakresie składowisk odpadów – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu
planu terenów przewidzianych do realizacji składowisk odpadów,
 w zakresie przypadkowego skażenia środowiska gruntowo-wodnego – zagrożenie presją jest
trudne do określenie ze względu na przypadkowy charakter zdarzeń (np. katastrof
komunikacyjnych)
 w zakresie poboru kruszyw – presja nie wystąpi ze względu na brak granicach projektu planu
terenów związanych z eksploatacją powierzchniową kruszyw
 w zakresie oddziaływania wywieranego na ilościowy stan wód - pobory wód powierzchniowych
i podziemnych – zagrożenie wystąpieniem presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na
fakt, że dostawę wody na teren objęty projektem planu zakłada się w oparciu o zbiorczą sieć
wodociągową zaopatrywaną z gminnego ujęcia wody. Obowiązujące pozwolenie wodno –
prawne dla ujęcia gminnego określające rozmiar poboru wód wskazuje na istnienie
znaczących rezerw. Biorąc pod uwagę wielkość rezerw poborów wody w gminie zakłada się,
38
że rozwój zagospodarowania terenów objętych granicami projektu planu nie spowoduje
utrudnień w zaopatrzeniu w wodę innych części gminy,
 w zakresie zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych - zagrożenie wystąpieniem
presji jest uzależnione od przyjętych metod prowadzenia gospodarki rolnej na obszarach
przeznaczonych w projekcie planu na funkcje rolnicze, szczególne znaczenie dla nasilenia
presji będzie miał rodzaj i ilość stosowanych nawozów sztucznych, ustalenia projektu planu
nie mogą regulować stosowanych metod produkcji rolniczej, ograniczenie presji jest zatem
uzależnione od stosowania przez prowadzących działalność rolniczą obowiązujących
przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, pozostawienie w projekcie planów terenów w
użytkowaniu rolniczych jest wynikiem położenia obszaru opracowania w strefie wiejskiej
gminy, gdzie dominującą funkcją jest ciągle rolnicze wykorzystanie gruntów,
 w zakresie spływu wód opadowych z terenów inwestycyjnych – zagrożenie wystąpieniem
presji jest minimalne lub nie wystąpi ze względu na fakt, że w projekcie planu ustalono nakaz
gromadzenia wód opadowych i roztopowych w zbiornikach szczelnych lub w zbiornikach
otwartych służących zatrzymywaniu nadmiaru wód w terenach własnych inwestora.
Dopuszczenie odprowadzenia wód do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drogach
publicznych dopuszczono jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody zarządcy
sieci. W projekcie planu ustalono również zakaz rozsączania do gruntu wód opadowych i
roztopowych oraz nakaz podczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
Podsumowanie oddziaływań ustaleń planu na stan wód podziemnych i powierzchniowych.
Ustalenia projektu planu nie generują oddziaływań negatywnych znaczących na wody powierzchniowe
i podziemne. Możliwe są jedynie oddziaływania negatywne słabe wynikające z. poboru wód oraz
odprowadzania ścieków w terenach budowlanych w przypadku nie dostosowania rozwiązań
gospodarki ściekami, w tym wodami opadowymi z terenów utwardzonych do warunków
hydrogeologicznych. Ze względu na rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
ustalenia planu wykazują brak prawdopodobieństwa oddziaływań negatywnych znaczących na jakość
wód podziemnych i powierzchniowych. Zagrożenie w tym aspekcie mogą stwarzać jedynie tereny
rolnicze oraz przypadkowe skażenia. Czynniki te nie mogą być w pełni regulowane ustaleniami
projektu planu miejscowego i są trudne do przewidzenia.
Monitoring diagnostyczny dla jednolitych części wód w gminie Siechnice, wg raportu o stanie
środowiska w województwie dolnośląskim, był prowadzony dla jednolitych części wód
PLRW600019133499, Oława od Gnojnej do Odry oraz PLRW60001913369, Ślęza od Małej Ślęzy do
Odry. Badania wykazały:
 dla PLRW600019133499, Oława od Gnojnej do Odry, klasa elementów biologicznych –
umiarkowana, klasa elementów fizykochemicznych – dobra, stan potencjału ekologicznego
umiarkowany, stan chemiczny zły (przekroczenie stężeń średniorocznych i maksymalnych) ,
 PLRW60001913369, Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, klasa elementów biologicznych –
umiarkowana, klasa elementów fizykochemicznych – zła, stan potencjału ekologicznego
umiarkowany, stan chemiczny zły (przekroczenie stężeń średniorocznych i maksymalnych).
Monitoring operacyjny dla jednolitych części wód w gminie Siechnice, wg raportu o stanie środowiska
w województwie dolnośląskim, określał stan wód w gminie dla jednolitych części wód:
 PLRW60002113399, Odra w granicach Wrocławia, klasa elementów biologicznych – bardzo
dobra, klasa elementów fizykochemicznych – dobra, stan potencjału ekologicznego - dobry,
stan chemiczny – nie został określony,
 PLRW60002113337, Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia, klasa elementów
biologicznych – bardzo dobra, klasa elementów fizykochemicznych – dobra, stan potencjału
ekologicznego - dobry, stan chemiczny – nie został określony.
 PLRW600019133499, Oława od Gnojnej do Odry, klasa elementów biologicznych –
umiarkowana, klasa elementów fizykochemicznych – dobra, stan potencjału ekologicznego umiarkowany, stan chemiczny – nie został określony,
 PLRW6000161334899, Zielona, klasa elementów biologicznych – dobra, klasa elementów
fizykochemicznych – zła, stan potencjału ekologicznego - umiarkowany, stan chemiczny – nie
został określony
 PLRW60001913369, Brochówka, klasa elementów biologicznych – umiarkowana, klasa
elementów fizykochemicznych – zła, stan potencjału ekologicznego - umiarkowany, stan
chemiczny – nie został określony
 PLRW60001913369, Ślęza od Małej Ślęzy do Odry, klasa elementów biologicznych –
umiarkowana, klasa elementów fizykochemicznych – zła, stan potencjału ekologicznego umiarkowany, stan chemiczny – nie został określony
39

PLRW600016133669, Żurawka, klasa elementów biologicznych – umiarkowana, klasa
elementów fizykochemicznych – zła, stan potencjału ekologicznego - umiarkowany, stan
chemiczny – nie został określony
 Dla PLRW60002313334, Dopływ z Kotowic i PLRW600017133474, Kanał Zakrzowski badań
nie prowadzono.
Wyniki badań monitoringu wskazują, że stan jednolitych części wód w gminie jest zróżnicowany z
dominacją wskaźników umiarkowanych i złych. Występuje również zagrożenie niedotrzymania celów
środowiskowych. Sytuacja ta dotyczy jedynie wód powierzchniowych, nie podziemnych, których stan
jest dobry i nie ma zagrożenia niedotrzymania celów środowiskowych. Bezpośrednimi źródłami
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w gminie, są przede wszystkim nieszczelne
zbiorniki do gromadzenia ścieków i niekontrolowane odprowadzanie ścieków do wód i ziemi (także do
kanalizacji deszczowej). Niekorzystnie na stan wód wpływały w znacznym stopniu, także
zanieczyszczenia obszarowe, doprowadzane z typowo rolniczej części gminy (tj. zanieczyszczenia
zawarte w wodach infiltrujących do gruntu oraz w wodach spływających powierzchniowo do cieków, z
terenów użytków rolnych, leśnych, nieużytków i innych terenów nieskanalizowanych, wskutek
stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin). Biorąc pod uwagę
opisane powyżej główne presje mogące mieć negatywny wpływ na stan wód podziemnych i
powierzchniowych oraz przyjęte w projekcie planu rozwiązania z zakresu gospodarki wodno ściekowej należy stwierdzić, że ustalenia planu w maksymalnie możliwym stopniu ograniczają
niebezpieczeństwo wystąpienia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane
wprowadzeniem w życie jego ustaleń.
5. Emisja pól elektromagnetycznych
Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od
fal radiowych, przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, aż
do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania
elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które są pochłaniane
przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na
materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące
i niejonizujące:
 promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i
naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia,
przemyśle, badaniach naukowych,
 promieniowanie niejonizujące, występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia,
radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń
łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.
Promieniowanie jonizujące - Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie
jonizujące, nazwane tak, ponieważ wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach
materii zmiany w ładunkach elektrycznych, czyli jonizację. Promieniowanie jonizujące podzielić
możemy na promieniowanie korpuskularne (głównie promieniowanie α i β ) oraz na promieniowanie
elektromagnetyczne o długości fali mniejszej niż 100 nm (nano metrów), obejmujące promieniowanie
gamma (γ) oraz rentgenowskie (X).
Źródła promieniowania można podzielić na naturalne – występujące w przyrodzie i sztuczne –
wytwarzane przez człowieka. Naturalne źródła promieniowania pochodzą ze skorupy ziemskiej
(naturalne pierwiastki promieniotwórcze) oraz promieniowania kosmicznego pochodzącego ze Słońca
i innych źródeł energii. Na całej kuli ziemskiej mamy do czynienia z działaniem promieniowania
jonizującego, pochodzącego ze źródeł naturalnych i nazywanego naturalnym tłem promieniowania.
Tło nie jest jednakowe na całej powierzchni Ziemi. Substancje promieniotwórcze rozmieszczone są
dość nierównomiernie. Podobnie natężenie promieniowania kosmicznego nie jest jednakowe.
Sztuczne źródła promieniowania obejmują źródła medyczne, przemysł jądrowy, opad
promieniotwórczy, odpady radioaktywne a nawet promieniowanie pochodzące z urządzeń
codziennego użytku (np. czujniki dymu, odbiorniki TV).
Narażenie radiacyjne dla ludności określa się jako sumę narażeń pochodzących od naturalnych źródeł
sztucznych. Ocenia się, że roczna dawka skuteczna (efektywna) promieniowania jonizującego
otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski, od naturalnych i sztucznych źródeł
promieniowania jonizującego oraz od źródeł stosowanych w procedurach medycznych, w 2004 roku
wynosiła około 3,36 mSv i utrzymywała się na tym poziomie przez ostanie 3 lata. Jest to średnia
40
wartość utrzymująca się na obszarze Unii Europejskiej. Dla województwa podkarpackiego (w tym
miasta Krosna) nie prowadzono szczegółowych badań promieniowania jonizującego.
Promieniowanie niejonizujące - Promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) nazywamy emisję
zaburzenia energetycznego wywołanego zmianą przyśpieszania jakichkolwiek ładunków
elektrycznych np. przepływem prądu elektrycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesna
cywilizacja opiera się na technologiach wykorzystujących prąd elektryczny oraz pola
elektromagnetyczne można stwierdzić, że w chwili obecnej sztuczne promieniowanie
elektromagnetyczne dla pewnych pasm częstotliwości jest największym energetycznym zagrożeniem
na Ziemi. Źródłem promieniowania jest każda instalacja, każde urządzenie,
w którym
następuje przepływ prądu np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty telefonii
komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia elektryczne
wykorzystywane w przemyśle lub w gospodarstwach domowych.
Ze względu na stosunkowo krótki okres wykorzystywania pól elektromagnetycznych wytwarzanych
przez źródła sztuczne (gwałtowne zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich 50 latach) brak jest
wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko przy ekspozycjach
długoletnich (wpływ na następne pokolenia – skutki odległe). Stąd między innymi wynika potrzeba
ciągłego monitoringu, który określiłby na jakie poziomy pół narażeni są mieszkańcy.
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są:
 stacje radiowe i telewizyjne,
 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe,
 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
 zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki
mikrofalowe),
 urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne,
 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych oraz
ośrodkach medycznych.
Najważniejsze źródła PEM oddziaływujące na środowisko na terenie gminy to urządzenia i sieci
energetyczne. Największe oddziaływanie, mogące powodować przekroczenia poziomów
dopuszczalnych, występuje od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Przez
teren opracowania nie przebiegają jednak takie linie.
Realizację obsługi nowych terenów inwestycyjnych zakłada się w planie poprzez rozbudowę
istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i NN. Sieci te nie stwarzają szczególnego zagrożenia
promieniowaniem elektromagnetycznym. Zwiększone zagrożenie w przypadku wyżej wymienionych
linii mogą stwarzać jedynie linie SN – 15 kV. Z tego względu dla tych linii wyznaczono strefy
techniczne o szerokości 7,5 m w obie strony od osi linii, w których należy przestrzegać przepisów
regulujących sposób zagospodarowania terenów narażonych na oddziaływani tych linii, w tym w
zakresie lokalizacji pomieszczeń przewidzianych na cele stałego i czasowego pobytu ludzi.
Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w zakresie sieci elektroenergetycznej minimalizują do
niezbędnego poziomu wszelkie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym z
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w obszarze jego działania. Nie przewiduje się w
związku z tym możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań związanych z
funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego. W granicach opracowania nie przewiduje się
również konieczności realizacji stacji telefonii komórkowej, co eliminuje możliwość powstania innych
niż sieci elektroenergetyczne źródeł promieniowania w obszarze opracowania.
6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
W związku z projektowanym przeznaczeniem nie prognozuje się nadzwyczajnych zagrożeń dla
środowiska. Pewne zagrożenie mogą stwarzać jedynie potencjalnej katastrofy komunikacyjne z
udziałem substancji niebezpiecznych, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń mogą dostać się w
sposób niekontrolowany do środowiska. Substancje takie pochodzą głównie z przewożonych
ładunków, w mniejszym stopniu z układów technologicznych samych pojazdów (paliwa, oleje itp.).
Zjawiska takie mają charakter losowy i trudno prognozować częstotliwość ich wystąpienia.
7. Powierzchnia ziemi
Rozwój zagospodarowania terenów związany z nasileniem procesów inwestycyjnych zawsze
powoduje istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. Zakres zmian naturalnej rzeźby terenu
zależy od typy zabudowy i rodzaju zagospodarowania jej towarzyszącemu. Rodzaje
zagospodarowania charakteryzujące się znaczną intensywnością zabudowy oraz występowaniem
obiektów budowlanych o znacznych kubaturach powodują istotne bardzo silne zmiany naturalnego
ukształtowania powierzchni ziemi (wymagają do realizacji znacznych powierzchni wyrównanych i
41
utwardzonych). Najintensywniejsze formy zagospodarowania to zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, usługowa i przemysłowa. Oprócz posadowienia na terenach o tych funkcjach obiektów
budowlanych o znacznych kubaturach istotnie przekształcenia rzeźby terenu powodowane są również
urządzeniem terenów im towarzyszących, a przede wszystkim parkingów i dróg dojazdowych do tych
obiektów. Realizacja tych urządzeń wymaga niestety całkowitego przekształcenia naturalnej rzeźby
terenu. Mniejsze zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi są związane z rozwojem terenów
mieszkalnictwa jednorodzinnego. Zmiany rzeźby terenu w przypadku realizacji tych inwestycji mają
charakter punktowy, ograniczony do miejsc lokalizacji budynków jednorodzinnych. Zagospodarowanie
terenów towarzyszących tej zabudowie również nie wymaga urządzenia znacznych powierzchni w
celu zapewnienia dojazdu czy możliwości parkowania. Zawsze istotne zmiany w ukształtowaniu
powierzchni ziemi spowodowane są realizacją nowych dróg, a szczególnie dróg podstawowego
układu komunikacyjnego w danej jednostce terytorialnej. Realizacja takich inwestycji wymaga
wyrównania terenu na znacznych powierzchniach. Rozwój terenów objętych granicami opracowania
będzie powodował niestety istotne zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. Naturalne formy
geomorfologiczne w miarę rozwoju zagospodarowania będą przekształcane w kierunku form
antropogenicznych. Zakres zmian będzie jednak zróżnicowany i będzie zależał od przyjętych zasad
zagospodarowania określonych dla poszczególnych obszarów funkcjonalno – rozwojowych. W
projekcie planu wskazuje się zarówno obszary rozwoju zabudowy ekstensywnej jak i zabudowy o
najwyższej intensywności. Nie przewiduje się natomiast istotnych zmian powierzchni ziemi w terenach
już zabudowanych lub pokrytych nasypami antropogenicznymi. Kolejne zmiany powierzchni ziemi w
tych terenach mogą dotyczyć jedynie punktowych przekształceń w miejscach lokalizacji nowej
zabudowy. Nie przewiduje się żadnych zmian w ukształtowaniu powierzchni w terenach wykluczonych
z terenów inwestycyjnych.
8. Gleby
Realizacja projektu planu spowoduje sukcesywne zmniejszanie się zasięgu gruntów rolniczych aż do
jej całkowitego zaniku. W wyniku realizacji docelowego zagospodarowania na terenach
przeznaczonych na cele budowlane warstwa glebowa ulegnie znacznej dewastacji w skutek
prowadzenia robót ziemnych, związanych z realizacją obiektów budowlanych i zagospodarowaniem
działek budowlanych. Zmiany te będą obejmowały niszczenie mechaniczne warstwy glebowej i
zaburzenia układu warstw w profilu pionowym, przykrywanie gleb warstwami podglebia i skały
macierzystej. W wyniku tych prac powstaną nasypy antropogeniczne, które cechują się zupełnie
innymi warunkami niż pierwotnie występujące gleby. Spowoduje to zmianę siedliska i trwałe
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane
jest powszechnym kierunkiem zmian w użytkowaniu gruntów na obszarze całej gminy. Zanik produkcji
rolniczej, pomimo stosunkowo żyznych gleb, jest skutkiem położenia obszaru opracowania w
granicach aglomeracji wrocławskiej, gdzie podstawowym kierunkiem rozwoju jest intensyfikacja
procesów urbanizacyjnych. Biorąc uwagę uwarunkowania przestrzenne, demograficzne i
ekonomiczne nie można założyć, że sytuacja ta ulegnie zmianie w najbliższym czasie, stąd
utrzymywanie rezerw terenowych na cele rolnicze w przypadku obszaru objętego opracowaniem (bez
powiększania strefy inwestycyjnej) jest bezzasadne. Potwierdza to również stan gleb na obszarach
niezabudowanych w granicach opracowania. Gleby te występują w znacznej części w postaci
nieużytków nieuprawionych w długich okresach czasu.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sposób oddziaływania ustaleń planu na gleby w
obszarze jego opracowania będzie zaliczony do oddziaływań znaczących negatywnych.
Oddziaływania te nie dotyczą gruntów z zachowaną funkcją rolniczą. Stan rolniczej przestrzeni
produkcyjnej w tej części opracowania nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się dla tych obszarów
negatywnych skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego.
9. Szata roślinna i świat zwierzęcy
We wcześniejszych rozdziałach prognozy określono, że obszary mające znaczenie dla systemu
przyrodniczego gminy zostały wyłączone z zasięgu strefy przywidzianej do intensyfikacji procesów
urbanizacyjnych i zostały jednocześnie pozostawione w obecnym stanie użytkowania, co pozwoli na
utrzymanie ich funkcji przyrodniczo – ekologicznej (dolina rzeki Zielonej). Biorąc pod uwagę powyższe
prognozowane negatywne trwałe oddziaływania ustaleń planu na środowisko w tym aspekcie może
dotyczyć jedynie ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej. Rozwój zagospodarowania na
obszarze planu powodować będzie ograniczenie terenów aktywnych biologicznie w ramach terenów
przeznaczonych na cele budowlane. Tereny, na których obecnie występuje roślinność segetalna,
ruderalna i spontaniczna będą zmniejszane w trakcie rozwoju poszczególnych terenów objętych
granicami opracowania. Zespoły roślinności nieurządzonej zostaną zastąpione zespołami roślinności
42
urządzonej towarzyszącej zabudowie i będą występować na powierzchniach o ograniczonym
procencie powierzchni biologicznie czynnej. Pomimo faktu, że w granicach opracowania nie występują
zespoły roślinne o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych ograniczenie powierzchni
biologicznie czynnej będzie wyraźne. W celu wzbogacenia przestrzeni obszaru opracowania w
projekcie planu dla każdego terenu ustalono nakaz zachowania minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej.
10. Krajobraz
Krajobraz części gminy, w której sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest charakterystyczny dla terenów zarówno wiejskich i podmiejskich. Zagospodarowanie terenów
sąsiednich wykazuje charakterystyki specyficzne dla zespołów zabudowy podmiejskiej silnie
rozwijających się. Realizacja ustaleń planu spowoduje zamianę krajobrazów otwartych w kierunku
antropogenicznych form krajobrazu charakteryzujących zurbanizowaną część gminy – zabudowa
miejska i podmiejska o zróżnicowanej intensywności zabudowy. Istotne jest natomiast aby
kształtowanie zabudowy zawsze uwzględniało walory krajobrazowe a projektowana zabudowa
posiadała wysokie walory architektonicznie i była wkomponowana w otaczający krajobraz. Ustalenia
projektu planu spełniają ten wymóg poprzez zagwarantowanie dobrej kompozycji przestrzennej nowej
zabudowy wprowadzanej ustaleniami planu. Pomimo rozwiązań umożliwiających wkomponowanie
nowej zabudowy w otaczający krajobraz oddziaływania ustaleń planu na środowisko należy zaliczyć
do oddziaływań trwałych.
11. Transgraniczne oddziaływania na środowisko
Nie prognozuje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko w skutek realizacji
ustaleń planu.
12. Wpływ ustaleń planu na obszary Natura 2000
Odległość do granic najbliższych obszarów wynosi około 1 km (na wschód). Obszar objęty granicami
planu nie posiada bezpośrednich powiązań przyrodniczych i przestrzennych z tymi obszarami a
istniejące bariery przestrzenne (drogi, obszary zabudowane, linia kolejowa) uniemożliwiają realizację
bezpośrednich powiązań z Obszarami Natura 2000 związanymi z doliną rzeki Odry. Biorąc pod uwagę
powyższe nie przewiduje sie znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony
oraz integralność obszarów Natura 2000 w związku z realizacja ustaleń planu miejscowego. Biorąc
pod uwagę powyższe nie zachodzi również konieczność przedstawiania rozwiązań alternatywnych w
związku celami ochronnymi obszarów Natura 2000.
IV. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJĘTYM PLANEM I
W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA
Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych.
W obszarze objętym opracowaniem nie występują i nie projektuje się realizacji zakładów
przemysłowych stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii chemicznej, technicznej lub
pożarowej.
Zagrożenie powodzią – nie występuje.
Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych – nie występuje.
Inne uciążliwości –
Granice pasa technologicznego od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV
obejmująca pas terenu o szerokości 7,5 m licząc od osi linii w obie strony.
W zasięgu granicy strefy w projekcie planu ustalono nakaz uwzględnienia odległości obiektów
budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w zakresie lokalizacji miejsc stałego
przebywania ludzi.
Granice strefy ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia DW 350 4,0 MPa obejmującą pas
terenu o szerokości 65 m licząc od osi gazociągu w obie strony.
W zasięgu granicy strefy w projekcie planu ustalono
 nakaz zachowania odległości obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,
43

zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy w odległości mniejszej niż 25 m od osi gazociągu w obie
strony,
 nakaz zapewnienia swobodnego dojazdu do gazociągu,
 zakaz sadzenia drzew w pasie terenu 4 m od osi gazociągu w obie strony
Dodatkowo w projekcie planu ustalono:
 nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów obowiązujących przepisów odrębnych dla
strefy pośredniej zewnętrznej ochrony ujęć wody pitnej dla miasta Wrocławia obejmującej
granicami cały obszar planu i wyznaczonej decyzją nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca
1974 r. wydanej przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu,
 nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów ograniczeń związanych z
funkcjonowaniem lotniska Wrocław – Strachowice zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, w tym dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
 nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przepisów
odrębnych obowiązujących dla lotniczego urządzenia nadziemnego - radaru dozorowania o
nr rejestru SUR/M-/B/2007/1/2008
V. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU
Przedmiotem poniższych analiz i ocen są przewidywane i zarazem znaczące oddziaływania na
środowisko skutków w ustaleń projektowanego dokumentu, czyli miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić, że wszelkie opisane w niniejszym opracowaniu
oddziaływania są potencjalnymi lub inaczej mówiąc – prognozowanymi oddziaływaniami, które mogą
wystąpić w wyniku realizacji mpzp. Zasadnicze znaczenie dla określenia prognozowanego
oddziaływania ma przeznaczenie określonego terenu. Realizacja docelowego zagospodarowania
terenów według zróżnicowanych funkcji wynikających z ich przeznaczenia powoduje zmiany w
środowisku, które charakteryzują się różnym nasileniem. Różny jest ich okres trwania i możliwość
powrotu do stanu środowiska przed wprowadzeniem zmian wynikających z przeznaczenia terenów.
Do określenia stopnia przewidywanych przekształceń środowiska spowodowanych realizacją ustaleń
planu miejscowego przyjęto w dalszej części opracowania przyjęto następującą podstawową skalę
oddziaływań:
 znaczące - oddziaływanie, które prowadziło będzie do przekraczania norm środowiskowych
określonych przepisami odrębnymi lub, w przypadku obszarów chronionych, będzie wpływało
na przedmiot ochrony w stopniu zagrażającym funkcjonowaniu obszaru;
 stałe - oddziaływanie, które trwale wpływa na dany komponent środowiska - niemożliwe jest
odtworzenie danego komponentu do stanu sprzed realizacji ustaleń planu miejscowego;
 długoterminowe - oddziaływanie, które trwało będzie przez cały okres, w którym analizowany
obszar będzie użytkowany zgodnie z ustaleniami planu miejscowego – możliwe jest
przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji
ustaleń planu miejscowego;
 średnioterminowe - oddziaływanie, które wynika z użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami
planu miejscowego - przywrócenie stanu poszczególnych komponentów środowiska do stanu
sprzed realizacji planu miejscowego możliwe jest w okresie użytkowania terenu zgodnie z
ustaleniami planu miejscowego;
 krótkoterminowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z
realizacja ustaleń projektu planu miejscowego - przywrócenie stanu poszczególnych
komponentów środowiska do stanu sprzed realizacji planu miejscowego możliwe jest w
okresie użytkowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;
 chwilowe - oddziaływanie, które wynika z działań inwestycyjnych związanych z realizacja
ustaleń projektu planu miejscowego bądź ze zdarzeń losowych – oddziaływanie ustanie z
chwilą zakończenia działań.
Przewidywane oddziaływania spowodowane wprowadzeniem w życie ustaleń planu obejmować będą
oddziaływania wywierane na różnorodność biologiczną, powietrze, wody, gleby, ukształtowanie
terenu, zwierzęta i rośliny, warunki życia ludności, krajobraz i klimat akustyczny w wymiarze:
Bezpośrednie stałe
 zachowanie istniejących form ochrony
 zachowanie najcenniejszych w skali planu terenów zieleni
44

znaczące zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w związku z wyznaczeniem nowych
terenów inwestycyjnych,
 utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na części powierzchni dziełek budowlanych
poprzez wprowadzenie nakazu zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej we
wszystkich terenach inwestycyjnych
 częściowa likwidacja dotychczasowej szaty roślinnej (głównie roślinności segetalnej,
ruderalnej i spontanicznej), w tym możliwość likwidacji części zadrzewień śródpolnych i
przydrożnych,
 zwiększenie różnorodności biologicznej (nowe nasadzenia zieleni urządzonej z udziałem
gatunków niezgodnych z siedliskami występującymi w regionie)
 zmiana warunków siedliskowych zwierząt występujących w terenach otwartych i zwiększenie
populacji zwierząt synantropijnych występujących w obszarach zurbanizowanych,
 zniszczenie gleb w miejscach posadowienia zabudowy i utwardzonych częściach terenów
stanowiących elementy wyposażenia działek budowlanych o funkcjach zgodnych z
przeznaczeniem podstawowym,
 zachowanie walorów krajobrazowych na terenach wyłączonych z funkcji budowlanych,
 przekształcenie krajobrazu terenów otwartych w kierunku krajobrazów zurbanizowanych
 dopuszczenie na części terenów realizacji obiektów budowlanych o znacznych kubaturach
 zwiększenie poziomów hałasu w środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem
liczby osób mieszkających i pracujących w obszarze opracowania
Bezpośrednie długoterminowe
 zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych skutkujące możliwością powiększenia
powierzchni terenów niewykorzystywanych rolniczo (ugorowanych) oraz powierzchni
nieużytków budowlanych (grunty wyłączone z produkcji rolniczej i niezagospodarowane
funkcjami docelowymi)
 zwiększenie spływu wód opadowych i roztopowych ze względu na zwiększenie powierzchni
utwardzonych, prowadzące do obniżenia się zwierciadła wód podziemnych wskutek
zmniejszenia zasilania podpowierzchniowego
 zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów
 zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z nowych terenów
budowlanych i tras komunikacyjnych
 sukcesywne wzrastanie w miarę rozwoju zagospodarowania terenów poziomów hałasu w
środowisku spowodowanych spowodowane zwiększeniem liczby osób mieszkających i
pracujących w obszarze opracowania
Bezpośrednie krótkoterminowe
 występowanie uciążliwości związanych z emisją hałasu przez sprzęt budowlany i
zanieczyszczeniami gleb, powietrza i wód w czasie robót budowlanych związanych z
realizacją docelowego zagospodarowania terenów
 zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym spowodowane ogrzewaniem
pomieszczeń na nowych terenach inwestycyjnych
 czasowe zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych wywołane robotami ziemnymi w trakcie
realizacji docelowego zagospodarowania w terenach inwestycyjnych
 zanieczyszczenie wód i gleb w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych
 zmiany ukształtowania powierzchni ziemi w trakcie trwania realizacji docelowego
zagospodarowania terenów (roboty ziemne)
Pośrednie krótkoterminowe
 emisja zanieczyszczeń do gleb, wód i powietrza w trakcie trwania procesów inwestycyjnych w
trakcie realizacji docelowego zagospodarowania terenów
 wzrost hałasu spowodowany pracą sprzętu budowlanego w trakcie procesów inwestycyjnych
 czasowe przekształcenie gleb i powierzchni ziemi na terenach objętych pracami
inwestycyjnymi
 zmiany krajobrazu w trakcie trwania prac inwestycyjnych
 zwiększenie poziomów hałasu w trakcie prac inwestycyjnych w związku z pracą maszyn
budowlanych i zwiększonym ruchem ciężkim
Pośrednie długoterminowe
 zwiększenie hałasu, emisji zanieczyszczeń szczególnie do atmosfery oraz odpadów po
zagospodarowaniu terenów funkcjami docelowymi (przewaga terenów zabudowanych)
45

płoszenie zwierząt na terenach sąsiadujących z obszarem opracowania oraz zwiększona
presja antropogeniczna na tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo w otoczeniu obszarów
opracowania
Opis wyżej wymienionych oddziaływań dotyczy wszystkich komponentów środowiska, w tym
różnorodności biologicznej, świata zwierząt i roślin, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza
powierzchni ziemi i krajobrazu, klimatu, w tym akustycznego, gleb i warunków życia ludności. Sposób
oddziaływania ustaleń planu na wymienione komponenty środowiska opisano we wcześniejszych
rozdziałach niniejszej prognozy. Opisane powyżej rodzaje oddziaływania stanowią podsumowanie
wszystkich
możliwych
oddziaływań
mogących
wystąpić
w
obszarze
opracowania.
Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ich nasilenie jest uzależnione od wielu czynników, np.
tempa rozwoju zagospodarowania w poszczególnych obszarach, czy sposobu stosowania ustalonych
w projekcie planu wskaźników i parametrów urbanistycznych (nie stosowanie maksymalnych wartości
dopuszczonych wskaźników). Najważniejsze wnioski wynikające z analizy możliwych oddziaływań
oraz możliwych zmian w środowisku określonych we wcześniejszych rozdziałach prognozy można
określić jako:
 w zakresie różnorodności biologicznej – ustalenia projektu planu nie będą znacząco wpływać
na bioróżnorodność gminy, najważniejsze dla systemu przyrodniczego obszary położone są
poza granicami planu, a najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary
w granicach planu zostały wyłączone z zasięgu obszarów inwestycyjnych
 w zakresie warunków życia ludności – ustalenia projektu planu nie wprowadzają w obszarze
opracowania inwestycji mogących powodować pogorszenie warunków życia okolicznych
mieszkańców, wszystkie możliwe uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi zostały
zdiagnozowane i wyeliminowane, ustalenie nakazu ograniczenia wszelkich niekorzystnych
oddziaływań na środowisko do granic dziełek inwestycyjnych eliminuje jakiekolwiek
oddziaływanie na tereny zewnętrzne, powiększenie zasięgu terenów inwestycyjnych i
ustalenia ścisłych zasad realizacji docelowego zagospodarowania umożliwi zarówno
gospodarczy rozwój gminy i zachowanie ładu przestrzennego w obszarze opracowania,
 w zakresie świata zwierząt i roślin – największym zagrożeniem w przypadku obszaru objętego
opracowaniem jest zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększenie
oddziaływania antropogenicznego na ostoje zwierząt występujące głównie poza granicami
opracowania, szczególnie na etapie realizacji inwestycji, działania kompensacyjne w zakresie
powierzchni biologicznie czynnej w projekcie planu obejmują nakaz zachowania na każdym
terenie przeznaczonym na cele budowlane procentu powierzchni czynnej (w zróżnicowanym
stopniu w zależności od przyjętego przeznaczenia), w zakresie oddziaływania na świat
zwierząt zakłada się, że oddziaływanie po zakończeniu inwestycji będzie maleć, przewiduje
się natomiast wzrost populacji gatunków synantropijnych, innym istotnym oddziaływaniem
ustaleń planu na świat roślin będzie wzrost udziału gatunków roślin niespecyficznych dla
siedlisk występujących w regionie (roślinność ozdobna)
 w zakresie wód podziemnych i powierzchniowych – ustalenia projektu planu w zakresu
gospodarki wodnej i ściekowej eliminują wszystkie możliwe do wystąpienia zagrożenia dla
wód, realizacja zagospodarowania w uwzględnieniem zasad uzbrojenia terenów w
infrastrukturę techniczną oraz dostawy wody są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, jedynym obciążaniem dla środowiska wodnego może być obniżenie
zwierciadła wód podziemnych w skutek powiększenia zasięgi terenów utwardzonych, zjawisko
to będzie szczególnie nasilone w trakcie prac inwestycyjnych, po wprowadzeniu terenów
zieleni urządzonej w terenach budowlanych zjawisko to będzie maleć, ograniczenie
zwierciadła wód podziemnych będzie ponadto występowało jedynie w skali lokalnej i nie
będzie miało wpływu na zasobu wód podziemnych w regionie
 w zakresie powietrza – ustalenia planu bardzo ściśle określają możliwe do zastosowania
technologie i paliwa do dostawy ciepła, rozwiązania te są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, stąd nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego
oddziaływania na atmosferę (przekraczającego dopuszczalne prawem normy)
 w zakresie ukształtowania powierzchni ziemi i gleb – zmiany spowodowane ustaleniami planu
będą znaczące zarówno w zakresie zmian ukształtowania terenu oraz przydatności gleb do
produkcji rolniczej, w miarę rozwoju zagospodarowania w obszarze opracowania
powierzchnia antropogenicznych form ukształtowania powierzchni będzie się zwiększać i
jednocześnie areał gleb antropogenicznych również będzie wzrastał, zmiany te będą nasilone
w miejscach realizacji obiektów budowlanych i utwardzonych części terenów inwestycyjnych,
 w zakresie krajobrazu - wraz z rozwojem zagospodarowania na obszarze opracowania
będzie się zwiększał udział elementów antropogenicznych w krajobrazie, ustalenia planu
46
wskazują szereg wskaźników umożliwiających wkomponowanie nowych obiektów
budowlanych w otaczający krajobraz, istotny jest fakt, że zmiany krajobrazowe będą miały
wymiar lokalny i nie będą wpływać na walory krajobrazowe najcenniejszych pod tym
względem obszarów gminy,

w zakresie klimatu akustycznego – w ustaleniach projektu planu nakazuje się zachowanie
ustalonych prawem standardów dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla typów
zabudowy wyszczególnionych w przepisach odrębnych, co powoduje, że nie przewiduje się
możliwości wystąpienia zagrożeń akustycznych pomimo przewidywanego wzrostu poziomów
hałasu w środowisku związanych z intensyfikacją zagospodarowania w obszarze
opracowania,
 w zakresie klimatu – ustalenia projektu planu w zakresie maksymalnej wysokości i gabarytu
nowej zabudowy wykluczają możliwość znaczących utrudnień w przewietrzaniu terenów,
dopuszczone do stosowania sposoby dostawy ciepła eliminują możliwość wystąpienia
przekroczeń dopuszczalnych prawem norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 w zakresie zasobów naturalnych – nie przewiduje się żadnego oddziaływania ustaleń planu na
stan zasobów naturalnych (lokalny wymiar inwestycji w obszarze planu)
 w zakresie zabytków i dóbr kultury – nie przewiduje się żadnego oddziaływania ustaleń planu
na stan zabytków i dóbr kultury
 w zakresie oddziaływań skumulowanych – nie przewiduje się takich oddziaływań
 w zakresie oddziaływania na obszary podlegające ochronie – nie przewiduje się żadnych
oddziaływań na cele ochronne obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura
2000
Prognozowane oddziaływania na środowisko podsumowano w poniższej tabeli uwzględniając
wprowadzane zmiany w środowisku wynikające z ustaleń projektu planu miejscowego. Odniesiono się
w niej do terenów objętych granicami planu (P) i terenów z nimi sąsiadujących (S). Prognozowane
oddziaływania podzielono na 4 kategorię
+ pozytywne, poprawa danego elementu środowiska
+/- wpływające negatywnie na stan i funkcjonowanie elementu środowiska, ale jednocześnie mające
zróżnicowany wpływ pozytywny lub negatywny na dany element środowiska w różnych częściach
gminy
- negatywne
0 – bez wpływu
47
Ocena skutków oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska
Ustalenia projektu planu
powietrze
powierzchnia
ziemi
gleba
wody
powierzchniowe
i podziemne
P
S
P
S
P
S
P
S
Realizacja nowych dróg i
dopuszczenie rozbudowy
istniejących dróg
+/-
+/-
-
0
-
0
+/-
Realizacja nowych sieci
infrastruktury technicznej i
dopuszczenie
przebudowy istniejącej
infrastruktury
Powiększenie zasięgu
terenów inwestycyjnych
+
+
+/-
0
+/-
0
+/-
+/-
+/-
0
+/-
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
Ograniczenie uciążliwości
oddziaływania
przedsięwzięć
lokalizowanych w
poszczególnych terenach
do granic własności
gruntów, na których jest
lokalizowana
Nakaz zachowania w
poszczególnych terenach
procentu powierzchni
biologicznie czynnej
Ograniczenie powierzchni
biologicznie czynnej w
obszarach
niezabudowanych
przeznaczonych na cele
budowlane
zwierzęta i
rośliny
klimat
ekosystemy
krajobraz i
warunki życia
ludności
P
S
P
S
P
S
P
S
+/-
-
-
-
-
-
-
+
0
+
+
+
+
+/-
0
+
0
+
0
0
+/-
+/-
+/-
+/-
-
-
-
0
+/-
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
0
+
0
+
0
+
0
0
-
0
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
48
Zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych
ścieków do poziomów
wodonośnych wód
podziemnych, do wód
powierzchniowych oraz do
ziemi
Nakaz podłączenia
wszystkich obiektów
budowlanych do gminnej
sieci wodno –
kanalizacyjnej, zakaz
rozsączania wód
opadowych i roztopowych,
nakaz gromadzenia wód
opadowych i roztopowych
w szczelnych zbiornikach,
nakaz podczyszczania
wód odprowadzanych do
kanalizacji deszczowej
Dopuszczenie stosowania
rozwiązań przejściowych
w gospodarce
kanalizacyjnej zbiorników na
nieczystości
Nakaz zachowania
dopuszczalnych norm
hałasu w środowisku
Konieczność
dostosowania źródeł
ciepła do wymogów
aktualnych norm
środowiskowych w
zakresie paliw i
stosowanych technologii
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
0
0
+/-
+/-
+/-
+/-
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
49
Zapewnienie braku
wpływu ustaleń planu na
obszary i obiekty
chronione, w tym zakresie
ochrony zabytków i dóbr
kultury
Identyfikacja możliwych
do wystąpienia zagrożeń
i uciążliwości z
jednoczesnym ustaleniem
zasad ograniczających ich
wpływ na środowisko
(obszary szczególnego
zagrożenia powodzią,
obszary zagrożone
osuwaniem się mas
ziemnych, strefy od
urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
50
VI. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Ustalenia projektu planu nawiązują do ustaleń polityki przestrzennej gminy określonej o
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Siechnice. W ramach dotychczasowego postępowania w ramach procedury planistycznej wykonano
kilka wersji projektu planu miejscowego różniących się sposobem zagospodarowania poszczególnych
terenów. Przyjmowane założenia planistyczne były wariantowane, przedstawiano również szereg
rozwiązań alternatywnych dla przyjętych założeń planistycznych. Alternatywne rozwiązania brały pod
uwagę zmianę intensywności i charakteru zabudowy w perspektywie zgodności ze studium i
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i przyrody. We wszystkich działaniach
planistycznych kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju, dążąc do wypracowania modelu
rozwoju przestrzennego w obszarze opracowania umożliwiającego stworzenie najlepszych warunków
rozwoju społeczno – gospodarczego w obszarze opracowania z jednoczesnym zachowaniem
zasobów naturalnych i maksymalnym możliwym do osiągnięcia ograniczeniem zmian w środowisku
spowodowanych realizacją ustaleń planu. Projekt na podstawie którego sporządza się niniejszą
prognozę uwzględnia zasady ochrony środowiska i przyrody ustalone w obowiązujących przepisach
prawa
VII. OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU PLANU Z UWARUNKOWANIAMI
EKOFIZJOGRAFICZNYMI ORAZ ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Ocena zgodności z opracowaniem ekofizjograficznym
W projekcie planu uwzględniono większość wytycznych ekofizjograficznych zawartych w najnowszym
opracowaniu ekofizjograficznym dla obszaru opracowania. Dotyczy to zarówno dopuszczalnych form
zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, funkcjonowaniem systemu przyrodniczego gminy
czy zachowaniem w ustaleniach planu przepisów odrębnych.
2. Ocena zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Ustalenia studium
Ocena zgodności
W zakresie przeznaczenia terenów
+
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
+
W zakresie zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
+
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
W zakresie parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
W zakresie granic i sposobów
zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, na podstawie
przepisów odrębnych, w tym terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
terenów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych
+
+
+
51
W zakresie warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu
+
W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i
budowy systemu komunikacji oraz
infrastruktury technicznej
W zakresie sposobu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów
+
+
3. Ocena zgodności przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przyrody i dóbr kultury
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska są rozbudowane i obejmują kompleksowo ochronę
środowiska. Ochroną podjęto zarówno szatę roślinną, gleby, wody i powietrze atmosferyczne.
Ustalenia projektu planu są zgodne obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym
w zakresie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz przepisami z zakresu
ochrony zabytków i dóbr kultury.
4. Ocena rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych
oddziaływań na środowisko
W projekcie planu ustalono zasady umożliwiające ograniczenie negatywnych oddziaływań na
wszystkie komponenty środowiska możliwe do umieszczenia w akcie prawa miejscowego jakim jest
plan miejscowy. Ustalenia te dotyczą rozwiązań systemowych w obszarze planu, które muszą być
uwzględniane w zagospodarowaniu poszczególnych terenów. Główne z tych ustaleń to: ograniczenie
uciążliwości inwestycyjnej do granic własności, uregulowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w
sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, uregulowanie zasad dostawy ciepło w sposób
zgodny z przepisami prawa, ustalenie nakazu uwzględnienia w systemie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów obowiązujących przepisów prawa, czy ograniczenie możliwości inwestycyjnych w terenach
narażonych na uciążliwości. Grupę bardziej szczegółowych ustaleń stanowią ustalenia dla
poszczególnych terenów określające minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej czy
ograniczenia w zakresie intensywności zabudowy i dopuszczonego gabarytu zabudowy. Rozwiązania
bardzie szczegółowe nie są przedmiotem planu i nie mogą być ustalone w akcie prawa miejscowego.
Będą one realizowane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.
VIII. PODSUMOWANIE I OKREŚLENIE
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU
METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
Wnioski wynikające z analizy wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy
krajobrazu.
Wnioski, wynikające z analizy obecnej sytuacji oraz możliwych zmian wywołanych realizacją
postulatów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego, zebrano i przedstawiono w postaci
poniższej tabeli. Zawiera ona analizę potencjalnych zagrożeń i nasilenia oddziaływań, wynikających
ustalonego w projekcie planu przeznaczenia terenów wraz z oszacowaniem ich wagi dla
poszczególnych komponentów środowiska. Typy oddziaływania wskazane w poniższej tabeli zostały
oznaczone na załączniku granicznych do niniejszej prognozy.
Potencjalny wpływ ustaleń planu na środowisko ustalono według skali:
A – oddziaływanie pozytywne na system przyrodniczy gminy, zachowanie walorów przyrodniczych i
krajobrazowych, ochrona systemu przyrodniczego gminy,
B – stopień przekształcenia niski lub brak zmian w środowisku
C – stopień przekształcenia niski do średniego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni
biologicznie czynnej
D – stopień przekształcenie średni do wysokiego, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni
biologicznie czynnej
E - stopień przekształcenie wysoki, szczególnie w zakresie ograniczenia powierzchni biologicznie
czynnej, wzrostu hałasu i zanieczyszczeń środowiska
52
Typ.
Oddziaływania
Symbol
przeznaczenia
Powierzchnia
ziemi
Wody
powierzchniowe
i podziemne
Atmosfera
i klimat
Klimat
akustyczny
Rośliny,
pow.
biologicznie
czynna
Zwierzęta
Krajobraz
Warunki
życia
ludności
Obszary i
obiekty
chronione
1
WS, ZN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
R, ZI, ZP
B
A
A
A
B
B
A
A
A
3
Tereny
zainwestowane
wg rysunku
prognozy
MN, MN,U,
RM,MN, US
C
B
B
C
C
B
B
B
A
C
B
B
C
C
C
C
B
A
5
U, U,MN
D
B
B
C
D
C
C
B
A
6
U,SM
E
B
C
E
E
C
D
B
A
7
KDL, KDD,
KDW,
E
B
D
E
E
C
D
C
A
8
KDGP, KDZ,
KK
E
B
E
E
E
C
D
D
A
4
53
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dokonuje analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy (w tym skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu).
Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejestrowanie
wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z
nimi związanych;
 ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury
agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości),
 kontrole stanu jakościowego wód podziemnych (2 razy w roku),
 pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów
komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia
powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko wpływ ustaleń projektu tego_ Planu na środowisko przyrodnicze w
zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości
środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów
przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego
Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w
Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami
danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka
Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów
ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu
Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska
odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarka wodna, zarządy dróg, starostwa
powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej
dziedziny (np. IMGW, RZGW).
Zaleca sie, by monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń Planu (w zakresach badan
nie objętych monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Miejska w Siechnicach. Wskazane jest
dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń Planu i wpływu na środowisko w cyklach roczZgodnie z
art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia powielania
monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko wpływ ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze w zakresie:
jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska,
obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i
przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu
Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie
środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie
mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła
administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje,
zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w
zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje
związane z gospodarka wodna, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w
zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne,
jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW). Zaleca sie, by
monitorowanie skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu (w zakresach badan nie objętych
monitoringiem WIOS) prowadziła Rada Miejska w Siechnicach. Wskazane jest dokonywanie oceny
stanu realizacji ustaleń Planu i wpływu na środowisko w cyklach rocznych.
X. STRESZCZENIE
Niniejszy dokument stanowi opracowanie wykonane w celu oceny skutków wpływu sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozostaje w ścisłym związku uchwałą Rady
Miejskiej w Siechnicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obszarze objętym granicami planu.
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko mpzp wynika z art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
54
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.). Wymóg sporządzenia prognozy jest konsekwencją określonego w ustawie
rozwiązania, zgodnie z którym sporządzenie lub zmiana przyjętego programu, planu, strategii wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wymaga postępowania w tym zakresie i sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji celem
prognozy jest: analiza oraz ocena środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów
w ochrony środowiska na obszarze planu, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na
środowisko, przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 a także na środowisko, mogących
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu (projektu mpzp) oraz rozwiązań alternatywnych
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności
wynikających z niedostatków w techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Zatem, niniejszy dokument
opracowano w celu wskazania możliwych rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla
środowiska obszaru opracowania mpzp, poprzez identyfikację oraz ocenę przewidywanych
oddziaływań (prognozowanego wpływu) ustaleń planu na biotyczne i abiotyczne elementy środowiska
oraz ludzi.
W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że oddziaływanie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na środowisko będzie miało wymiar najmniejszy możliwy do
osiągnięcia. Z uwagi jednak na przyjęte przeznaczenie terenów oraz zasięg terytorialny,
prognozowane oddziaływania wynikającego z realizacji projektowanego planu będą miały charakter
lokalny i nie wpłyną w sposób znaczący na środowisko przyrodnicze oraz ludzi. Realizacja ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie miała wpływu cele ochrony na
obszary Natura 2000, inne obszary podlegające ochronie, zabytki oraz inne dobra materialne.
Projekt planu miejscowego zgodny jest ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siechnice.
55
Download