plik zamówieniu - PWiK Inowrocław

advertisement
Załącznik nr 1
……………………………………………….
(miejscowość, data)
......................................
(pieczęć Wykonawcy)
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
O FE RTA
Przystępując do przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami
w ulicy Solankowej w Inowrocławiu – odcinek nr 2” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena netto …............................................................................................................złotych
słownie:
…........................................................................................................................
podatek VAT .............. %......................................................................................złotych
Cena brutto …......……………………………………..............................................złotych
słownie:
.............................................................................................................................
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym, który stanowi integralną część niniejszej oferty.
Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem w terminie do dnia …...................................
I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
II. Oświadczmy, że udzielamy 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru
robót.
…………………………………….
(miejscowość, data)
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 4,000,00 zł w formie
………………………………………....................................................................................
IV. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania
stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
V. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
VI. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi.*
VII. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców *:
Zakres robót : ………………………………………………………….………………….
……………………………………………..……………………………….
VIII. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót, zastosowane będą
stawki zawarte w załączonym kosztorysie ofertowym, przy czym podstawą określenia wielkości
nakładów rzeczowych na daną jednostkę robót będą obowiązujące KNNR, KNR i KNP,
a w przypadku robót nietypowych – kalkulacja indywidualna zatwierdzona przez
Zamawiającego.
…………………………………….
(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
IX. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1).....................................................................................................................
2).....................................................................................................................
3).....................................................................................................................
4).....................................................................................................................
5).....................................................................................................................
6).....................................................................................................................
7).....................................................................................................................
8).....................................................................................................................
9).....................................................................................................................
10)...................................................................................................................
11)...................................................................................................................
12)...................................................................................................................
13)...................................................................................................................
14)...................................................................................................................
15)...................................................................................................................
X. Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
…………………………………….
(miejscowość, data)
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 2
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Solankowej
w Inowrocławiu – odcinek nr 2”
oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 11
Regulaminu udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. dotyczącego:
1.
2.
3.
4.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
…………………………………….
(miejscowość, data)
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 3
.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Solankowej w Inowrocławiu – odcinek nr 2”
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy § 12 Regulaminu
udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o., który mówi iż:
„Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców:
1)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9)
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”
Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
…………………………………….
(miejscowość, data)
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 4
……………………………………………….
(miejscowość, data)
.......................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU
LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz wykonanych robót budowlanych minimum 3 zadań o podobnym zakresie tj. budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami o długości minimum 150 m każda w terenie zabudowanym,
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - wymagany jest w celu
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
L.P.
NAZWA ZADANIA*
DATA I MIEJSCE
WYKONANIA
ZAKRES
PRAC/WARTOŚĆ
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane należycie.
*
Jednocześnie stwierdzamy, iż świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
…………………………………….
(miejscowość, data)
…...…………………………………
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Download