1 - gmina Drohiczyn

advertisement
RG 271.8.2011.AŻ
OFERTA
(pieczęć Wykonawcy )
1. Dane wykonawcy :
a) nazwa (firma)
.................................................................................................................................
b) adres (siedziba)
.................................................................................................................................
9(
c) REGON
.................................................................................................................................
d) NIP
.................................................................................................................................
e) telefon
.................................................................................................................................
f) faks
.................................................................................................................................
g) adres e-mail
.................................................................................................................................
2. Określenie przedmiotu oferty:
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
składamy niniejszą ofertę na wykonanie zadania: „Bug rajem dla turysty”- budowa ścieżek
rowerowych na terenie gmin Siemiatycze i Perlejewo (wpisać część 1, część 2 lub część 1,2)
3. Cena ofertowa:
Cena (netto) : .................................. zł
Podatek VAT : .................................. zł
Cena (brutto) : .................................. zł
Słownie (brutto) : .............................................................................................................................................
.................................................................................... zł (zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym ).
4. Roboty objęte zamówieniem :
4.1.Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia do 15.08.2011r..
4.2.Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją
udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4.3.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres zgodny z zapisem w SIWZ „ Instrukcja dla
Wykonawcy ”
4.4.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego oraz
zobowiązuje(my) się zabezpieczyć umową zgodnie z treścią pkt. 17 SIWZ.
RG 271.8.2011.AŻ
4.5. [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące
części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :
Nazwa części zamówienia
Lp.
a)
b)
*- niepotrzebne skreślić
4.5.Wadium w kwocie : ............................. zł ( słownie : .....................................................................................
.......................................................................................................................................................................zł )
zostało wniesione w dniu : .................... w formie : .........................................................................................
Dokument wniesienia wadium w załączeniu .
Jesteśmy świadomi, że jeżeli:
 odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
naszej stronie,

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożymy
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że
udowodnimy, że wynika to z przyczyn nieleżących po naszej stronie,
to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
5.
Załącznikami do niniejszego oferty są:
1.
2.
3.
4.
5.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
RG 271.8.2011.AŻ
6. Następujące elementy oferty (informacje, załączniki) nie mogą być udostępnione osobom trzecim, albowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji .
Lp.
Numer i nazwa załącznika**)
............................................... , ..................................
( miejscowość )
( data )
*) - niepotrzebne skreślić
**) - załączniki zamieszczono w pakiecie „Załączniki niejawne”
Liczba kart załącznika
.....................................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )
RG 271.8.2011.AŻ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy )
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
9(
Przystępując
do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:
: „Bug rajem dla turysty”- budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Siemiatycze i Perlejewo
oświadczamy , że :
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
który mówi, iż:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
.................................................. , ..................................
( miejscowość )
( data )
.....................................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )
RG 271.8.2011.AŻ
Załącznik nr 2a do SIWZ
Załącznik nr ……….. do oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
(Wykonawców)
Nr sprawy:
…………………………………………..
miejscowość, data
Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 PZP
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Oświadczam, że w stosunku do mnie:
1) Nie otwarto likwidacji *
2) Nie ogłoszono upadłości *
3) Po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli
układ nie przywiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego *
………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej)
* - odpowiednie podkreślić
RG 271.8.2011.AŻ
Załącznik 2b do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:
: „Bug rajem dla turysty”- budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Siemiatycze i Perlejewo
stosownie do treści art.44 w zw. z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oświadczamy, że spełniam(y) warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.................................................. , ..................................
( miejscowość )
( data )
.....................................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )
RG 271.8.2011.AŻ
Załącznik nr 3 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy )
Wykaz osób,
którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
9(
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami
Lp.
-
Imię i nazwisko
Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia
Doświadczenie i
wykształcenie
Uprawnienia w zakresie
objętym zamówieniem oraz
informacja o podstawie do
dysponowania tą osobą
w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia
innych podmiotów powinien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne
zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.
UWAGA!
Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
.................................................. , ..................................
( miejscowość )
( data )
.....................................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )
RG 271.8.2011.AŻ
Załącznik nr 4 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy )
Wykaz robót budowlanych
z zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie
9(
ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
(wykazane roboty winny spełniać warunek określony w pkt. 5.2 SIWZ)
Nazwa roboty budowlanej
(zakres)
Wartość brutto
Całkowita
robót w zł, za które
wartość brutto
Wykonawca był
w zł
odpowiedzialny
Czas realizacji
Początek
(data)
Zakończenie
(data)
Nazwa
zleceniodawcy
(Wykonawcy , którzy w wymienionych latach wykonywali odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane , których
Zamawiającym była Gmina Drohiczyn nie są zobowiązani do załączania dokumentów potwierdzających ).
-
w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu innych podmiotów powinien załączyć do oferty
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
UWAGA - Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały
wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
.................................................. , ..................................
( miejscowość )
( data )
.....................................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards