plan działań wychowawczych w klasie iii d

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
KLASY III D
POSZERZONY O EDUKACJĘ
EKOLOGICZNO – ZDROWOTNĄ
mgr Małgorzata Sroka
nauczyciel nauczania zintegrowanego
PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III D
- POSZERZONY O EDUKACJĘ EKOLOGICZNO – ZDROWOTNĄ
(opracowany przez mgr M. Srokę )
Cel ogólne:
* Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych
* Uczeń zna i przestrzega zasad zdrowego i higienicznego trybu życia
Cele szczegółowe:
 Rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;
 Rozwijanie predyspozycji ucznia na miarę jego możliwości;
 Umocnienie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych
i trudnych celów;
 Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych;
 Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody – jej ochrona;
 Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia
Efekty działań wychowawczych:
Uczeń:
 aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym;
 radzi sobie z sukcesem i porażką;
 wyraża swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy;
 umie zachować się w sytuacjach trudnych;
 szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu;
 toleruje inność kolegów, liczy się z ich potrzebami;
 stosuje zwroty grzecznościowe;
 zna zasady współżycia w grupie i je przestrzega;
 jest świadom swych praw i wie do kogo może zwrócić się o pomoc;
 zna zasady zdrowego i bezpiecznego trybu życia oraz je przestrzega.
DZIAŁ
Rozwijanie
samorządności
ZADANIA
1. Poznanie norm i zasad
FORMY REALIZACJI

współżycia w grupie.
Zawarcie kontraktu – zapisanie zasad
ważnych dla dzieci. Wykonanie plakatu.
uczniów
2. wybór samorządu

Podział zadań pomiędzy członków
samorządu.
klasowego.

3. Zorganizowanie
Ustalenie czynności dyżurnego
klasowego.
drużyny klasowej.

4. Aktywne uczestnictwo
w życiu klasy, szkoły.
Edukacja
1. Bezpieczeństwo
Aktywny udział w uroczystościach
szkolnych.

Współuczestnictwo w edukacji klasy.

Opracowanie ankiety „Czy jestem
ekologiczno –
w drodze do szkoły, na
bezpieczny w szkole? Przeprowadzenie
zdrowotna
terenie szkoły, podczas
badań.
zabaw.

Stworzenie klasowego regulaminy
dotyczącego bezpieczeństwa podczas
zabaw oraz lekcji wychowania
fizycznego.

Spotkanie z policjantem. Pogadanka nt.
„Bezpieczeństwo na drodze i podczas
zabaw na śniegu i lodzie”.

Wykonanie gazetki klasowej „Znaki
drogowe, które znamy i których
przestrzegamy”.

Współudział w przygotowaniu apelu
„Bezpieczna droga i bezpieczne zabawy
zimowe”.

Udział w konkursie pt. „Bezpieczeństwo
na drogach” – „GENERALI”.

Przeprowadzenie konkursu dla klas 1
„Znamy podstawowe przepisy ruchu
2. Higiena i estetyka
w życiu codziennym.
drogowego”.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej,
kulturalne spożywanie posiłków.
3. Promocja zdrowia.

Dbanie o estetykę własnego wyglądu,
otoczenia.

Utrzymanie porządku w szatni, klasie,
ławce, w półkach.

Propagowanie aktywnego wypoczynku.

Uczestnictwo w olimpiadzie sportowej
klas I
4. Kształtowanie

właściwego stosunku
ucznia do środowiska
Spotkanie z pielęgniarką. Pogadanka
nt. „Jak żyć zdrowo?”

przyrodniczego.
Przeprowadzenie pogadanki na temat
„Niektóre rośliny mogą być trujące”

Pielęgnowanie roślin znajdujących się
w klasie.

Poznanie roślin i zwierząt chronionych.

Budzenie umiłowania przyrody poprzez
wycieczki środowiskowe.

Wykrywanie zależności między
warunkami życia roślin, a jej rozwojem.

Zwiedzanie szkółki leśnej – spotkanie
z leśniczym.

Spotkanie ze strażakiem – pogadanka
o zagrożeniu pożarowym, skażeniach
ekologicznych i zachowaniu człowieka
w takich sytuacjach.

Wykonanie plakatu o tematyce
ekologicznej i zdrowotnej.

Udział w obchodach Dni Ziemi, akcji
Sprzątanie Świata.

Udział w konkursie ekologicznym.
Umiejętności
psychospołeczne
1. Kształtowanie postaw

Zbadanie stosunków osobowych
budujących właściwe
w klasie pomocą plebiscytu życzliwości
relacje z innymi.
i niechęci. Analiza wyników sondażu
i podjęcie odpowiednich działań.

Uczenie porozumiewania się oraz
rozwiązywania konfliktów
z wykorzystaniem programu
edukacyjnego „Spójrz inaczej”.

Nauka komunikowania o swoich
pozytywnych i negatywnych uczuciach,
potrzebach.

Stosowanie systemu wzmocnień
pozytywnych wobec uczniów
nieśmiałych, z kompleksami
i zaburzeniami emocjonalnymi.

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego
obrazu własnego „Ja”.
2. Budzenie i rozwijanie

Wdrażanie do samooceny.

Poznawanie przeszłości własnej
zainteresowań własnym
regionem.
miejscowości.

Wykonanie albumu prezentującego
piękno okolicy. Gromadzenie pamiątek,
pocztówek.

Zwiedzanie „Muzeum Tarnowskiego”,
wycieczka po Tarnowie.
3. Rozwijanie

Poznanie tradycji małopolskich.

Nauka pieśni i tańców naszego regionu.

Nawiązanie ścisłej współpracy
zainteresowań
czytelniczych,
umiejętności korzystania
z różnych źródeł
informacji.
z biblioteką szkolną.

Gromadzenie książek i czasopism
dziecięcych.

Prezentowanie w różnej formie treści
czytanych przez uczniów książek.

Przygotowanie inscenizacji związanej
z Dniami Książki.

Przeprowadzenie klasowych konkursów
czytelniczych i ortograficznych.

Nawiązanie współpracy z pracownią
komputerową w szkole.

Udział w konkursach organizowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Przestrzeganie zasad i form dobrego
wychowania na co dzień.
4. Wyrabianie nawyków

kulturalnych.
Składanie życzeń urodzinowych
kolegom.

Uczestniczenie w zabawach klasowych
(Andrzejki, bal przebierańców itd.).

Przygotowanie upominków z okazji
Dnia Chłopca, Dnia Dziewczynek,
Mikołajek.
Współpraca
1. Stworzenie sytuacji
z rodzicami, ze
sprzyjających integracji
środowiskiem
rodziny ze szkołą.

Wigilia klasowa.

Wyjazdy do teatru, kina, muzeum.

Wybór Rady Klasowej.

Wzajemne wspomaganie w realizacji
funkcji opiekuńczej i wychowawczodydaktycznej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci sprawiających
trudności wychowawcze.

Indywidualne rozmowy z rodzicami.

Omówienie wyników w nauce
i zachowaniu.

Pedagogizacja rodziców –
przygotowanie prelekcji nt.
„Kara i nagroda w wychowaniu dziecka”
„Moje nadpobudliwe dziecko,
a problemy z nauką”
„Wartości w świecie dziecka”
„Problem dzieci egocentrycznych”.

Udział rodziców w spotkaniach
towarzyskich.

Włączenie rodziców w organizację
zabaw, wycieczek, festynów.

Organizowanie zajęć otwartych dla
rodziców.

Przygotowanie uroczystego spotkania
z okazji Dnia Matki, Dnia Babci.

Współpraca z Domem Dziecka Nr 1
w Tarnowie.
Zagrożenia
1. Przeciwdziałanie

Udział uczniów mających trudności
niepowodzeniom
w nauce w zajęciach korekcyjno-
dydaktycznym,
kompensacyjnych.
wychowawczym.

Objęcie opieką logopedyczną dzieci
z wadami wymowy.

Nawiązanie ścisłej współpracy
z poradnią psychologicznopedagogiczną.

Współpraca z ośrodkiem pomocy
społecznej.
2. Rozpoznawanie

Systematyczne rozmowy z rodzicami.

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

Rozmowa o trudnych sytuacjach –
niebezpiecznych
komunikowanie swoich potrzeb
sytuacji.
nauczycielowi.

Rozpoznawanie zagrożeń ze strony
obcej osoby, ze strony środowiska.

Wskazanie osób, do których uczeń może
zwrócić się o pomoc w sytuacjach
trudnych.
3. Układamy naszą

Konwencję Praw
Dziecka.
Nasze pomysły na prawa ważne dla
dzieci.

„Burza mózgów”.

Sporządzamy dziecięcy słownik prawny.

Wykonujemy szkolną gazetkę ścienną.

Odgrywanie ról, scenki rodzajowe
4. Uczymy się
pomagające odróżnić dobro od zła,
egzekwować swoje
poznajemy język – „Ja”, uczymy się
prawa.
odmawiać, zachowanie asertywne.

5. Przekonujemy innych
Zapoznajemy dzieci i dorosłych
z prawami dziecka – różne formy
do naszej Konwencji
ekspresji; teatralna, plastyczna,
Praw Dziecka.
muzyczna, słowna.

Urządzenie Wieczorku Koleżeńskiego –
odgrywanie ról: uczniów, rodziców,
nauczycieli.
Opracowała:
mgr M.Sroka
SCENARIUSZ BALU KARNAWAŁOWEGO
DLA KL. ID – INTEGRACYJNEJ
Opracowały: mgr. M. Sroka – nauczyciel prowadzący
mgr. L. Świerk – nauczyciel wspomagający
Karnawał to czas choinek, zabaw i dyskotek w szkole. Często brakuje nam
pomysłów, aby w atrakcyjny i ciągle nowy sposób bawić się z naszymi dziećmi.
Zastanawialiśmy się wspólnie z koleżanką, jak w naszej klasie zorganizować taki bal,
tym bardziej, że zaprosiliśmy na niego wychowanków z Domu Dziecka Nr 1
w Tarnowie.
Imprezy
choinkową
przeprowadziłyśmy
w
oparciu
o
scenariusz
zawarty
w programie abc Janiny Korzańskiej.
Data: 07.02.2002 r.
Miejsce: sala lekcyjna w której za pomocą odpowiednich elementów oznaczone są
miejsca pracy grupowej.
Przewidziany czas trwania:180 minut.
Dekoracje: balony, serpentyny, łańcuchy, pozostałe dekoracje powstają podczas
imprezy, tworzą je wszyscy uczestnicy balu.
Pomoce: kontury kamieniczek narysowane na dużych arkuszach szarego papieru,
mazaki, nożyczki, krepina, kolorowy papier, taśma dwustronna, taśma klejąca,
emblematy dla uczestników zabawy 4 arkusze białego papieru, napis KARNAWAŁ –
każda litera zapisana na dużym arkuszu kolorowego papieru, 8 baloników z ukrytymi
w nich zadaniami, bilet do teatru, nagrania melodii do tańców i zabaw.
Cele:
 kształcenie umiejętności pięknej recytacji wierszy;
 utrwalenie więzi emocjonalnych w zespole klasowym (integracja klasy);
 rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy klasą Id a Domem Dziecka Nr 1;
 kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
Uczniowie muszą być poinformowani o balu kilka tygodni wcześniej, aby każdy
z nich mógł przygotować oryginalny strój. Na bal zapraszamy wychowanków Domu
Dziecka Nr 1 w Tarnowie.
Przed wejściem na salę, każdemu uczniowi naklejamy emblematy. Na sali każdy
zajmuje miejsce zgodne z kolorem tła na swoim znaczku. Uczniowie stają w dużym
kole. Wszystko przygotowane czas na „KARNAWAŁ”.
PROWADZĄCA:
Witamy w Figielkowie wszystkie dzieci.
Tutaj zawsze słonko świeci.
Muzyka głośno rozbrzmiewa.
Nikt na nikogo się nie gniewa.
Każdy wesoło tańczy i śpiewa.
Jeśli bardzo podoba się coś,
Wszystkim jeży się włos
I każdy krzyczy na cały głos.
PROWADZĄCA:
Dziś się bawię, dziś się bawię...
WSZYSCY:
...u Figielka.
PROWADZĄCA:
Jest to radość, jest to radość...
WSZYSCY:
... bardzo wielka.
(Zawołanie to będziemy bardzo często powtarzać podczas imprezy).
PROWADZĄCA:
A teraz powiem Wam w sekrecie,
że „RYM CYM, CYM” jest Figielka
najlepszą zabawą na świecie.
Czy poznać ją chcecie?
(Wszyscy tańczą)
PROWADZĄCA:
Figielek przygotował zadań i zagadek moc,
na ich rozwiązanie za krótka jest noc.
w balonikach ukryte są zadania,
a jakie się dowiecie,
gdy balon przekłujecie.
(Uczniowie podchodzą do Figielka, który trzyma w ręku balony. Przekłuwają
pierwszy balon i odczytują zadanie. Po czym odwracają brystol i odkrywają
pierwszą literę hasła „K” – ARNAWAŁ.)
I ZADANIE (praca w grupach)
Aby w Figielkowie było kolorowo,
tutaj ruszcie szybko głową,
przyozdóbcie te smutne kamieniczki,
wyczarujcie z nich kolorowe uliczki.
(Zadaniem każdej grupy jest ozdobienie konturowych kamieniczek za pomocą
dostępnych materiałów – bibuły, kolorowe papiery, mazaki, kredki itp. W tle
muzyka „Swing w uliczce”. Ograniczamy czas do 10 minut.)
PROWADZĄCA:
Zdobienie kamieniczek pięknie się udało.
Następne zadanie w żółtym balonie się schowało.
(Uczniowie przekłuwają balon, odczytują zadanie i odkrywają kolejną literę
hasła „A”.)
ZADANIE II
Swing w uliczce każdy zna.
Tańczą wszyscy ty i ja.
(Dziś się bawię, dziś się bawię... Po okrzyku wszyscy tańczą „Swing w uliczce”
– Następnie podchodzą do balonika, odkrywają kolejne zadanie i literę hasła –
„R”)
ZADANIE III
W Figtielkowie śnieżek prószy.
Napadał po same uszy.
I kolejne zadanie
jest o bałwanie.
(Uczestniczy zabawy muszą w grupie stworzyć portret bałwana. Każdy rysuje
tylko jeden element i kartkę i mazak posyła koledze. Po skończonej pracy grupa
prezentuje portret bałwana.)
PROWADZĄCA:
W towarzystwie bałwankowym,
zatańczymy teraz taniec zimowy.
(Ustawienie w kole. Tańczymy taniec „Śnieżki” – Dziś się bawię, dziś się
bawię...)
ZADANIE IV – Odsłonięcie kolejnej litery hasła – „N”
Każdy z Was dostanie za chwilę
Do teatru darmowy bilet
A teraz koleżanko, kolego
Zapraszamy na przedstawienie
„Nie ma tego złego”.
(Rozdanie biletów do teatru. Uczniowie klasy Id przedstawiają krótką scenkę pt.
„Bądź dobrym kolegą”. Dzieci z Domu Dziecka w skupieniu oglądają
przedstawienie przygotowane przez „artystów”. Po obejrzeniu teatrzyku
prowadząca organizuje zabawę – RYM CYM, CYM.)
ZADANIE V – Odczytanie zadania i odkrycie „A” – kolejnej litery hasła.
Wśród uliczek kolorowych
Wymyśl taniec Figielkowy.
(Wszyscy tańczą w rytm muzyki wymyślony przez siebie taniec Figielkowy. Dziś
się bawię, Dziś się bawię...)
ZADANIE VI – Uczniowie przekłuwają kolejny balon, odczytują zadanie i odsłaniają
literę hasła – „W”
Figielki, nawet małe
Pieką ciasto doskonałe
Bierzmy jajka, mąkę, dżemy
Ciasto zaraz upieczemy.
(Uczniowie w rytm muzyki wykonują ruchy naśladujące pieczenie ciasta –
wychowawczyni kieruje zabawą.)
PROWADZĄCA:
Do klas wszystkich zapraszamy
Na ciasto od Waszej mamy
Macie wszystko pięknie zjeść
Do zobaczenia. Cześć!
(Uczniowie wraz z gośćmi udają się do stolików na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.)
ZADANIE VII – Tym razem po przebiciu balonu odsłaniamy literę „A”.
W rytm muzyki karnawałowej
Zaprezentuj swój strój
(Do komisji zapraszamy wychowawcę kl. III d - integracyjnej oraz 2 rodziców –
każdemu członkowi komisji przyczepiamy niebieski nos. Komisja nagradza
słodyczami wszystkich przebierańców. Przyznaje medal za najoryginalniejszy
strój. Dziś się bawię, dziś się bawię...)
ZADANIE
VIII – Uczniowie przekłuwają ostatni balon i odczytują zadanie.
Odsłaniają ostatnią literę hasła. Pojawia się napis „KARNAWAŁ”.
Dziś z Finlandii ma przyjechać do nas gość,
bo prezentów w Figielkowie nigdy dość.
Ustawmy się więc wszyscy wkoło,
zaśpiewajmy pląs wesoło.
(Wszyscy śpiewają pląs). Dziś się bawię, dziś się bawię...
Przeprowadziły:
mgr M. Sroka
mgr L. Świerk
Tarnów 07.02.2002 r.
Tarnów 24 maj 2002 r.
POTWIERDZENIE
Potwierdzam współpracę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
z p. mgr Małgorzatą Sroką – nauczycielką nauczania zintegrowanego w Szkole
Podstawowej Nr 9 w Tarnowie.
W latach 1988 – 2002 wielokrotnie wykazywała się zaangażowaniem oraz
chęcią niesienia pomocy dzieciom z problemami dydaktycznymi oraz
wychowawczymi.
Podejmowała wiele działań w tym: kierowała na badania specjalistyczne,
odbywała konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem i logopedą
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Tarnów 23 maj 2002 r.
ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam współpracę z p. mgr Małgorzatą Sroką w zakresie
diagnozowania
dzieci
z
problemami
dydaktyczno
–
wychowawczymi
i kierowania je do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nauczycielka pomaga dzieciom z rodzin patologicznych i z problemami
finansowymi kierując dzieci na stołówkę szkolną i organizując paczki
żywieniowe na święta.
Jednocześnie wyrażam pozytywną opinię o wzajemnej współpracy.
Download