tematy prac magisterskich - Instytut Filologii Polskiej UWr

advertisement
TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
2014-2016
I. Dr hab. Marian Bielecki:
1. Polska – oprawca i ofiara. Konstrukcje polskiej mentalności w historii alternatywnej.
2. Człowiek wobec katastrofy – świat postapokaliptyczny w tekstach kultury.
3. A. Achmatowa i M. Pawlikowska-Jasnorzewska. Związki twórczości i nie tylko.
4. Hip-hop jako tekst kultury. Perspektywa pragmatyczno-romantyczna.
5. Wojna oczami dziecka.
6. Ph. Roth i T. Konwicki. Komparatystyka genderowa.
7. Współczesne oblicza powstania warszawskiego.
8. Codzienność w niecodziennych czasach PRL-u.
9. Cykl literacki.
10. Kobieta w czasach wojny.
11. Metamorfozy kobiecości w prozie J. Bator.
12. Kobiecość w czasach transformacji.
II. Dr hab. Dariusz Dybek:
1. Tradycja przedrenesansowa w Kole rycerskim Bartłomieja (Bartosza) Paprockiego.
2. Obraz Turka i Turcji w twórczości okołopolityczno-militarnej w okresie panowania
Zygmuntów Starego i Augusta.
3. Władysław Jagiełło w piśmiennictwie staropolskim.
4. Kult maryjny w twórczości Wespazjana Kochowskiego.
5. Postać Lucyfera w dawnej literaturze, kulturze i sztuce oraz w późniejszych epokach.
6. Upiór/wampir jako motyw w piśmiennictwie staropolskim oraz w późniejszych epokach.
7. Antropologiczne ujęcie czystości i brudu w piśmiennictwie staropolskim
8. Motyw kobiety lekkich obyczajów w piśmiennictwie staropolskim.
III. Prof. W. Dynak:
1. Niedźwiedź w literaturze pięknej i przekazach kultury.
2. Zwierzyna tatrzańska i polowania tatrzańskie w twórczości wybranych poetów i prozaików
polskich dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
3. Świat przyrody w twórczości literackiej Ignacego Krasickiego.
4. Przyroda w wybranych utworach literackich Stanisława Wyspiańskiego.
IV. Dr hab. Małgorzata Gołaczyńska:
1. Spektakle i festiwale Schulzowskie w Teatrze „Alter” z Drohobycza.
2. Obcy w przedstawieniach Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy w latach 2000-2007.
3. Edukacja teatralna na przykładzie dziecięcych i młodzieżowych teatrów z Opolszczyzny:
Teatr bez Garderoby, Mały Teatr bez Garderoby, Gromadka.
4. Blog jako tekst teatralny na współczesnych scenach.
5. Wątki autotematyczne w wybranych spektaklach wrocławskiego Teatru Muzycznego
Capitol.
6. Koniec świata w Breslau Marka Krajewskiego w reż. Agnieszki Olsten we Wrocławskim
Teatrze Współczesnym. Próba zapisu.
V. Dr hab. prof. UWr Ewa Grzęda:
1. Sonety o boskich diabłach. Obraz kobiety w polskim sonecie miłosnym na przestrzeni
dziejów.
2. Teofil Lenartowicz jako poeta-rzeźbiarz.
3. Wrocław 1945 – miasto na styku kultur w polskiej prozie powojennej.
4.
Salon
literacki
Jadwigi
Łuszczewskiej
(Deotymy)
na
podstawie
przekazów
pamiętnikarskich i prasowych.
5. Motyw smoka w polskiej literaturze romantycznej w świetle tradycji europejskiej i
wschodniej.
6. Norwegia w polskim podróżopisarstwie na podstawie literacki relacji z podróży Teodora
Tripplina i Stanisława Bełzy.
7. Kobiece wyprawy w Tatry dawniej i dziś. Na podstawie relacji podróżniczych i przekazów
pamiętnikarskich.
8. Koncepcje metafizyczne i teozoficzne w Biesiadzie Andrzeja Towiańskiego.
9. Obraz Tatr w młodopolskiej prozie popularnej wobec wysokoartystycznych wzorców
epoki.
10. Symbolika owocu w literaturze polskiej XIX w.
11. Zarys monograficzny Bogunki na Gople Ryszarda Berwińskiego. Tradycja, historia,
ludowość.
VI. Dr hab. porf. UWr Ireneusz Guszpit:
1. Ifigenia w Taurydzie wg Eurypidesa w OPT Gardzienice – proces powstawania spektaklu.
2. Harmonia i rytm w pieśniach jako nieodłączne elementy w życiu człowieka (na przykładzie
polskich pieśni ludowych).
3. Metodyka pracy Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (kurs 2014/2015).
4. Reżyser – dyrygent spektaklu. Twórcy teatralni jako współwykonawcy.
VII. Prof. Dorota Heck [ALTF]:
1. Katharsis w teatrze współczesnym.
2. Inscenizacje literatury indyjskiej w polskim teatrze.
3. Teatr lalkowy jako czynnik rozwoju dziecka (na przykładzie analizy widowni sezonu
2015/2016).
4. Autokreacje Doroty Masłowskiej. Od intersemiotyczności do transmedialności.
5. Wątki teocedyczne w polskiej dramaturgii współczesnej.
6. Antropologiczna koncepcja człowieka uniwersalnego a modernistyczna urbanistyka.
VIII. Dr hab. Piotr Lewiński:
1. Techniki perswazyjne w sprzedaży telefonicznej.
2. Tabu w reklamie.
3. Funkcja perswazyjna zjawiska poprawności politycznej.
4. Analiza zjawiska hejtu w Internecie.
5. Argumentacja aksjologiczna w tekstach hip-hopowych.
6. Język polski i kultura polska w ChRL.
7. Plotka internetowa na przykładzie legend miejskich.
8. Argumentacja ideologiczna w mediach katolickich na przykładzie tekstów na temat
Harry’ego Pottera.
9. Język i argumentacja w farmaceutycznych ulotkach reklamowych.
IX. Dr hab. Agnieszka Libura:
1. Rama kognitywna pojęcia NAUCZYCIEL we współczesnej polszczyźnie.
2. Konceptualizacja czasu w relacjach ludzi chorych na depresję.
X. Dr hab. Joanna Orska:
1. Rozmowa w poezji Piotra Sommera -próba lektury hermeneutycznej.
2. Kobiecość i cielesność w prozie Olgi Tokarczuk.
XI. Dr hab. prof. UWr Maria Peisert:
1. Nowe a tradycyjne media - ewolucja formy i języka krytyki filmowej.
2. Niepłynność mówienia w spontanicznej wypowiedzi dziennikarskiej.
3. Obraz katolików i katolicyzmu we współczesnej polszczyźnie.
4. Językowe i wizualne formy ekspresji w budynku Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu
(na przykładzie napisów na ławkach).
5. Agresja językowa w komentarzach internetowych na portalach: niezależna.pl i gazeta.pl.
6. Polska grzeczność językowa jako wyznacznik kompetencji kulturowej użytkowników
języka( na przykładzie wybranych aktów mowy).
7. Językowy obraz Polski i Polaków w oczach cudzoziemców.
XII. Dr hab. Adam Poprawa:
1. Tropy postmodernistyczne w prozie Stanisława Czycza.
2. Powstanie warszawskie w literaturze i kulturze po roku 1989.
3. Spór o falsyfikaty. Z recepcji listów Chopina po roku 1945.
4. Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego i filmowe adaptacje powieści.
5. Recepcja twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego po roku 1989.
6. Problematyka kobiecości, feminizmu i erotyki w prozie Ingi Iwasiów.
7. Trylogia Marcina Świetlickiego jako krytyka społeczna.
8. Uciekinier z Utopii Stanisława Barańczaka. Próba monografii.
9. Motywy autobiograficzne w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.
10. Olga Tokarczuk jako autointerpretatorka.
11. Twórczość Tadeusza i Stanisława Różewiczów. Film, literatura, doświadczenie.
XIII. Dr hab. Luiza Rzymowska:
1. Modlitwy polskie do świętej Teresy z Lisieux – język i styl.
2. Funkcje języka i wypowiedzi w wybranych tekstach inspirowanych doświadczeniami z
pogranicza śmierci.
3. Jiddu Krishnamurti. Wybór przemówień i wywiadów. Przekład z języka angielskiego wraz
z komentarzem.
4. Elementy mistyki franciszkańskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego.
5. Środki retoryczne w powieściach kryminalnych Mariusza Czubaja.
6. Elementy mistycyzmu w tekstach zespołu muzycznego Deathspell Omega.
7. Język i styl mistycznych opisów wizerunku Chrystusa w Dzienniczku świętej Siostry
Faustyny Kowalskiej.
8. Retoryka tekstów opisujących rzeczywiste przypadki śmierci klinicznej.
9. Problem przekładu tekstu mistycznego w Objawieniach Bożej miłości Juliany z Norwich.
10. Symbolika kwiatów w twórczości świętej Gertrudy z Helfty.
XIV. Prof. Wojciech Soliński [ALTF]:
1. Wokół problematyki muzyki filmowej (na przykładzie muzyki filmowej K. Komedy).
2. Tendencje posttotalitarne w socjologii kultury J. Sowy.
3. Kształtowanie świadomości młodocianych odbiorców artefaktów kultury współczesnej.
4. Wokół problematyki tzw. kultury dźwięku.
5. Studia męskie i genderowe w kulturze literackiej Rosji.
6. Wokół problematyki tzw. cielesności.
XV. Prof. Wojciech Soliński [FP]:
1. „Gender Studies” w katolickim tygodniku „Gość Niedzielny”.
2. Terry Pratchett w Polsce - perspektywa translatologiczna.
XVI. Dr hab. Maria Tarnogórska:
1. Komizm w estetyce kampu.
2. Nawiązania literackie jako źródło komizmu w twórczości współczesnych kabaretów.
3. Autoironia w twórczości Wisławy Szymborskiej.
XVII. Dr hab. Monika Zaśko-Zielińska:
1. Memy internetowe i komunikacja za ich pomocą.
XVIII. Dr hab. prof. UWr Waldemar Żarski:
1. Osobliwości formalno-semantyczne w leksyce kulinarnej - analiza jadłospisów z domów
weselnych.
2. Funkcja perswazyjna w komunikatach reklamowych na przykładzie reklam piwa.
Download