Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem

advertisement
Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym
3
Rozpoznanie i leczenie niepłodności
spowodowanej czynnikiem jajowodowym
Amanda N. Kallen i Pinar H. Kodaman
Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA
Wstęp
Około 30% przypadków niepłodności partnerskiej jest spowodowanych całkowitą lub częściową niedrożnością jajowodów. Niedrożność może
wystąpić gdziekolwiek w jajowodzie i może być
przemijająca (spowodowana czasowo występującą przeszkodą) lub stała (powodowana okluzją).
Choroby jajowodów są klasyfikowane jako przyśrodkowe (proksymalne), obwodowe (dystalne)
oraz jedno- lub obustronne. Głównymi przyczynami powodującymi jajowodową niepłodność są: przeszkody w jajowodzie, zniszczenie
śluzówki jajowodów i zrosty okołojajowodowe,
które zostały spowodowane chorobami zapalnymi w obrębie miednicy (pelvic inflammatory
disease, PID), będącymi głównym czynnikiem
etiologicznym, występującym w >50% przypadków. Nawet jeden epizod PID zwiększa wskaźnik
występującej po nim niepłodności o 8%; dwa lub
trzy epizody PID zwiększają wskaźnik odpowiednio o 20% i 40%. Badanie drożności jajowodów
powinno być częścią standardowego postępowania w niepłodności, a znajomość różnych strategii postępowania diagnostycznego i leczniczego
umożliwia maksymalizację szans pacjentki na
zapłodnienie.
Chociaż przebycie PID jest silnym czynnikiem
ryzyka uszkodzenia jajowodów, inne choroby
miednicy, takie jak: endometrioza, przebycie
ciąży pozamacicznej i powikłania zapalenia wyrostka robaczkowego, mogą również powodować
zapalenie i niedrożność jajowodów. W badaniach
kohortowych stwierdzono, że przebycie operacji
chirurgicznych w obrębie miednicy jest również
związane z chorobą jajowodów. Na podstawie
metaanalizy obejmującej 32 badania stwierdzono jedynie słaby związek między przewlekłym
bólem miednicy, stosowaniem wkładki domacicznej i chirurgicznym poronieniem a chorobą
jajowodów, a także ustalono, że przebycie zapalenia szyjki macicy spowodowanego zakażeniem
chlamydią nie prowadzi do następowej niedrożności jajowodów.
ó
wskazówki i rady
Ważne aspekty wywiadu przeprowadzanego
z pacjentką
Laparoskopia połączona z chromopertubacją
jest uznana za złoty standard oceny patologii
jajowodów, jednak jest metodą inwazyjną, drogą
i wymaga znieczulenia ogólnego. Luttjeboer
i wsp. dokonali systematycznego przeglądu
czynników, które mogą być zidentyfikowane na
podstawie wywiadu medycznego, wskazujących
na zwiększone ryzyko występowania u pacjentki
chorób jajowodów i otrzewnej. Według różnych
prac kliniczno-kontrolnych i kohortowych patologia jajowodów jest mocno związana z przebytym PID i powikłaniami zapalenia wyrostka
robaczkowego. Występuje również silny związek
między chorobami jajowodów a przebytymi
operacjami w obrębie miednicy, endometriozą,
przebytą ciążą pozamaciczną oraz chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Słabszy, ale
nadal istniejący związek dotyczy występowania
chorób jajowodów i operacji wycięcia wyrostka
Infertility, 1st edition. Edited by Emre Seli. © 2011 Blackwell Publishing Ltd.
19
20 · Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym
robaczkowego, przewlekłego bólu miednicy oraz
sprowokowanego poronienia. Pacjentce z tymi
czynnikami ryzyka, ze względu na uzasadnione
podejrzenia choroby jajowodów, powinno się
wcześnie zaproponować laparoskopię diagnostyczną. Należy bowiem pamiętać, że stwierdzenie za pomocą HSG drożności jajowodów nie
wyklucza jajowodowego czynnika niepłodności,
takiego jak zrosty okołojajowodowe, które mogą
zmienić anatomiczne relacje między jajowodem
i jajnikiem.
Dystalne choroby jajowodów
Dystalne zamknięcie jajowodu jest częstsze niż
proksymalne. Zmiany fałdów śluzówki i bruzdowaty wzór wnętrza jajowodów ujawnia badanie
z użyciem barwnego kontrastu, a laparoskopia
może uwidocznić obecność zrostów okołojajowodowych oraz inne przyczyny, takie jak wykonaną wcześniej sterylizację jajowodową, zapalenie jajowodów oraz endometriozę. Dystalna
okluzja dotycząca strzępków jajowodów może
być łagodna, umiarkowana i poważna. Podstawą klasyfikacji są: wielkość wodniaka jajowodu,
obecność strzępków i rozległość zrostów. W ciążę
zachodzi 80% kobiet z łagodną postacią choroby
i tylko odpowiednio 31% i 16% z jej umiarkowaną i ciężką postacią.
Proksymalne choroby jajowodów
Proksymalna niedrożność jajowodów występuje
tylko u 15% kobiet. Proksymalne zablokowanie
jajowodu jest zazwyczaj skutkiem zapalenia, ale
może także być spowodowane: endometriozą,
która występuje u 14% pacjentek z niepłodnością jajowodową; polipami jajowodów, które
stwierdzono w badaniu próbek jajowodów uzyskanych po operacji usunięcia macicy w 11%
przypadków; lub guzkowym zapaleniem cieśni
macicy (zwanym także uchyłkowatością jajowodu). Możliwa jest także wrodzona niedrożność
jajowodu. Jeżeli kontrast nie osiąga jajowodu,
to możliwe jest rozpoznanie blokady jego części proksymalnej. W 30% przypadków może
wystąpić skurcz jajowodów, niepozwalający na
ocenę jego części dystalnej, co prowadzi do fałszywego wyniku sugerującego niedrożność części
proksymalnej jajowodu. W tej sytuacji tylko za
pomocą laparoskopii można rozpoznać zarówno
skurcz, jak i niedrożność dystalną. Zostanie to
omówione poniżej. Należy odnotować, że gdy
wystąpią i dystalna, i proksymalna niedrożność,
powrót funkcji jajowodu do normy jest mało
prawdopodobny nawet po chirurgicznej jego rekonstrukcji.
Rozpoznanie niepłodności jajowodowej
Chromoperturbacja laparoskopowa
Chromoperturbacja laparoskopowa jest złotym
standardem oceny jajowodów. Procedura polega
na podaniu do wnętrza macicy rozcieńczonego
indygokarminu z równoczesną wizualizacją przez
laparoskop wypełnienia jajowodów i wypływu
kontrastu do jamy brzusznej. Jednak procedura jest inwazyjna, droga i wymaga znieczulenia
ogólnego. Pociąga też za sobą niewielkie, ale realne ryzyko śmierci. Dlatego niektórzy autorzy
sugerują bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne
postępowanie alternatywne, takie jak histerosalpingografia (HSG) lub histerosalpingosonografia
kontrastowa (HyCoSy).
Histerosalpingografia
Badanie polega na podaniu do macicy w czasie
wizualizacji fluoroskopowej środka cieniującego
(zarówno oleistego, jak i wodnego), który silnie
pochłania promieniowanie rentgenowskie. HSG
doskonale pokazuje niedrożność z 83% specyficznością. Zaletą metody jest szybkość jej wykonania i brak konieczności stosowania znieczulenia. Podawanie kontrastów oleistych ma samo
w sobie działanie terapeutyczne, ponieważ przepłukuje jajowody z zanieczyszczeń, zapobiegając
fagocytozie plemników przez komórki tuczne
(zjawisko, które zaobserwowano in vitro). Jednak ostatnio częściej stosuje się kontrasty oparte
na roztworach wodnych, takie jak renografina
(Squibb, Princeton, NJ), ponieważ absorbują się
wolniej niż kontrasty oleiste i ich podanie nie
jest związane z potencjalnie niewielkim ryzykiem zatoru płucnego, który mogą spowodować
pęcherzyki kontrastu oleistego przedostające się
z przestrzeni zewnątrznaczyniowej do naczyń.
Ostatnio używane wodne kontrasty wykazują
również porównywalne efekty terapeutyczne.
Potencjalnym ograniczeniem HSG jest skurcz
jajowodów, który może spowodować fałszywe
rozpoznanie proksymalnego bloku jajowodu.
Ocenia się, że skurcz jajowodów jest przyczy-
Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym · 21
ną fałszywego wyniku HSG w 50% przypadków.
Ograniczeniem jest również brak możliwości
rozpoznania zrostów okołojajowodowych. Stosowanie kontrastów zawierających jod jest także
związane z niewielkim ryzykiem reakcji alergicznych (w 3% przypadków jest to reakcja łagodna,
a w 0,05% przypadków – reakcja poważna). Ryzyko wzrasta u pacjentek, u których już wcześniej wystąpiła reakcja alergiczna na kontrast,
lub kobiet, które mają alergie na różne inne substancje, a także u pacjentek z niedostatecznie
kontrolowaną astmą. Szeroko rozpowszechnione
mniemanie, że kobiety z alergią na skorupiaki
charakteryzuje podwyższone ryzyko alergii na
kontrast, nie zostało potwierdzone w piśmiennictwie medycznym, ponieważ zawartość jodu,
który występuje w skorupiakach, i tarczyca niezbędna do wytwarzania tyroksyny są zbyt małe,
aby stać się alergenem. Jeżeli nie są dostępne
inne opcje oceny drożności jajowodów, to w celu
zminimalizowania ryzyka reakcji alergicznej pacjentce można podać premedykację z zastosowaniem zarówno metyloprednisolonu (32 mg na 12
godzin i 2 godziny przed HSG), jak i kombinacji
prednisolonu (50 mg na 13 godzin, 7 godzin i 1
godzinę przed zabiegiem) i difenydraminy (50
mg na 1 godzinę przed HSG).
ó
wskazówki i rady
Obracanie pacjentki w czasie HSG
Stwierdzenie obustronnej proksymalnej niedrożności jajowodów w czasie HSG wskazuje
na patologię jajowodów, natomiast jednostronna proksymalna niedrożność (którą wykrywa
się aż w 24% HSG) jest często przejściowa
i ma ograniczoną przydatność do oceny płodności. Wymaga jednak dalszych badań, a jej
rozpoznanie łączy się ze zbędnym stresem dla
pacjentki. Istnieje wiele teorii wyjaśniających
przyczyny przejściowej niedrożności proksymalnej; uważa się, że przyczyną może być
skurcz jajowodu, zatkanie lub blokada przez
bańki powietrza. Ostatnio jednak sugeruje się,
że przyczyną może być leżąca pozycja, która
sprzyja zagięciu jajowodu i połączenia maciczno-jajowodowego. Obrócenie pacjentki tak,
aby niedrożny jajowód znalazł się poniżej macicy, rozwiązuje 63% problemów związanych
z proksymalną niedrożnością jednostronną.
Sonohisterografia i kontrastowa
histerosalpingosonografia
Sonohisterografia (SHG), zwana również sonografią połączoną z infuzją soli (SIS), jest tanią
i dobrze tolerowaną przez pacjentki metodą oceny drożności jajowodów alternatywną do HSG.
Podczas wykonywania SHG stosuje się roztwór
soli podawany przez szyjkę macicy i dopochwowe USG, którego głównym celem jest wykrycie
nieprawidłowości jamy macicy. Obecność płynu
w zatoce Douglasa po wykonaniu badania świadczy o drożności jajowodów; nie wiadomo jednak,
czy sól wypłynęła z jednego, czy z obu jajowodów. Poza tym prosta sonohisterografia nie pozwala na rozróżnienie jajowodowej niedrożności:
proksymalnej od dystalnej. Do oceny drożności
jajowodów można także wykorzystać pasaż pęcherzyków przez jajowody po wstrzyknięciu do
macicy i jajowodów powietrza. Metoda ta, zwana
kontrastową histerosalpingosonografią (HyCoSy),
jest dokładniejsza niż SHG i jest prawie w 80%
zgodna z wynikami uzyskanymi po zastosowaniu chromoperturbacji laparoskopowej. W końcowych wnioskach z metaanalizy, obejmującej
ponad 1000 kobiet, stwierdzono, że omawiana
metoda jest lepsza niż HSG i jest porównywalna
z chromoperturbacją laparoskopową.
Zalety HyCoSy w porównaniu z HSG polegają na: dobrej tolerancji przez pacjentki (u większości pacjentek ból spowodowany zabiegiem
jest niewielki lub umiarkowany, mniejszy niż
w przypadku HSG), unikaniu kontrastów zawierających jod oraz promieniowania jonizującego. Powietrze i roztwór soli stosowane jako
kontrast są zdecydowanie tańsze niż kontrasty
zawierające jod. Z doniesień wynika również,
że HyCoSy zwiększa wskaźnik zajścia w ciążę,
chociaż ostatnie randomizowane badania nie potwierdziły tego spostrzeżenia. Chociaż HyCoSy
jest doskonałym narzędziem do oceny drożności jajowodów, należy rozważyć laparoskopowe
potwierdzenie stanu jajowodów, zanim zostaną
wdrożone techniki rozrodu wspomaganego.
SHG, podobnie jak HSG, jest obarczona małym,
lecz realnym ryzykiem zakażenia. Ryzyko wzrasta
(od 1% do 11%) u kobiet, które przebyły PID lub
wodniaka jajowodu. U pacjentek po obrazowaniu
jajowodów opisywano przypadki wystąpienia gorączki i zapalenia otrzewnej miednicy. Amerykańskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów
22 · Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym
(ACOG) ustaliło, że pacjentki, które nie przebyły
PID, mogą mieć wykonane HSG bez profilaktycznego podania antybiotyków, jednak jeżeli zobrazowano poszerzenie jajowodu, należy podać doksycyklinę (100 mg doustnie, dwukrotnie w ciągu dnia,
przez pięć dni) w celu redukcji pozabiegowych
incydentów PID. U pacjentek z wywiadem obciążonym przebytym PID należy rozpocząć leczenie
profilaktyczne na jeden dzień przed zabiegiem,
a jeżeli stwierdza się wodniaka jajowodu, powinno
się kontynuować leczenie przez 5–7 dni. Nie ma
danych, które uzasadniałyby profilaktyczne leczenie przed SHG. ACOG rekomenduje indywidualizację postępowania w zależności od występowania
u pacjentki czynników ryzyka. Ponieważ infekcja
miednicy może działać niszcząco także u już niepłodnych pacjentek, w praktyce wielu lekarzy stosuje profilaktykę przed HSG lub SHG.
ważne uwagi
Obrazowanie przedoperacyjne
Nie należy lekceważyć obrazowania przedoperacyjnego (takiego jak HSG lub SHG)
wykonanego przed laparoskopią diagnostyczną, nawet u pacjentek z czynnikami ryzyka
choroby jajowodów (lub znaną chorobą jajowodów). Taka ocena może pomóc w określeniu potencjalnych problemów – zlokalizowaniu blokady jajowodu, rozpoznaniu, czy
choroba jest jedno- czy obustronna, może
też zasugerować chorobę śluzówki jajowodu
i przez to doprowadzić do bardziej skutecznej
i efektywnej chirurgicznej naprawy uszkodzenia. Za pomocą obrazowania można ponadto
zidentyfikować dodatkowe zmiany, takie jak:
mięśniaki, polipy lub zrosty wewnątrzmaciczne, które mogą być usunięte w czasie
operacji.
Salpingoskopia
Salpingoskopia jest endoskopową metodą oceny
śluzówki jajowodów, umożliwiającą zobrazowanie fałdów śluzówki i zrostów wewnętrznych.
Ciężkość zniszczeń wnętrza jajowodu bezpośrednio koreluje ze złym wskaźnikiem zajść w ciążę. Nie ma natomiast bezpośredniej korelacji
ze zrostami przydatków, ponieważ zewnętrzna
anatomia może nie odzwierciedlać uszkodzeń
wewnątrz światła jajowodów. Dlatego przecięcie
zrostów okołojajowodowych może nie przywrócić funkcji jajowodowi, jeżeli jest uszkodzona
jego śluzówka. Salpingoskopia jest rzadko stosowana jako część postępowania diagnostycznego
w niepłodności, ponieważ jest techniką inwazyjną i często powikłaną perforacją jajowodu. Omawiana technika może być wykorzystana w przypadku określonej grupy pacjentek, dla których jej
zastosowanie jest korzystne.
ważne uwagi
Ocena jajowodów u starszych pacjentek
Związane z wiekiem zmniejszenie płodności
następuje wiele lat przed wystąpieniem menopauzy nawet u regularnie miesiączkujących
kobiet. Wskutek wyczerpywania się zasobów
oocytów i obniżenia ich jakości zmniejsza się
rezerwa jajnikowa. Sukces leczenia niepłodności u tych pacjentek zależy od sprawnej
organizacji diagnozowania i agresywnego
leczenia natychmiast po rozpoczęciu starań
macierzyńskich. O ile u młodszych kobiet
korzystne jest rozpoczęcie postępowania od
prostych i tanich testów, o tyle u starszych
pacjentek, powyżej 35 roku życia, nie należy
opóźniać badań diagnostycznych i leczenia.
U tych pacjentek chirurgiczna rekonstrukcja
jajowodów zwykle nie daje korzystnych rezultatów i takie postępowanie należy zastąpić
wczesnym wdrożeniem technik rozrodu
wspomaganego (ART).
podstawowe wiadomości
Anatomia jajowodów
Jajowody rozciągają się od macicy do jajników, są wspierane przez krezkę (mesosalpinx)
i są podzielone na kilka części:
• część śródścienną: najwęższą część jajowodu, która leży w ścianie macicy i tworzy
ujście wewnętrzne jajowodu;
• cieśń: znajdującą się blisko ściany macicy;
• bańkę: najdalej położoną część jajowodu,
zlokalizowaną bocznie w stosunku do
cieśni, w której następują zapłodnienie
komórki jajowej i wczesne podziały zygoty;
• lejek: część jajowodu ukształtowana przez
Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym · 23
strzępki w postaci trąbki otwierającej się
w kierunku jamy otrzewnowej, która tworzy szeroką powierzchnię przygotowaną do
przyjęcia komórki jajowej.
Śluzówka jajowodu jest intensywnie pofałdowana. Większość komórek nabłonka
jajowodów jest wyposażona w rzęski, które
poruszają się w kierunku macicy, zapewniając tym samym transport jaja. Zarodek może
rozwinąć się do stadium blastocysty przed
wejściem do macicy.
Badania serologiczne wykrywające chlamydię
Chlamydia trachomatis jest główną przyczyną
PID. Udowodniono, że obecność przeciwciał
powstających w wyniku zakażenia chlamydią –
białko szoku termicznego 60 (chsp60) – poświadcza ryzyko niepłodności jajowodowej. Dlatego
proponuje się oznaczenie miana przeciwciał, ponieważ to badanie nie jest inwazyjne i jest tanie,
a jego czułość i specyficzność, gdy jest wykonane metodą mikroimmunofluorescencji, wynosi
75%. Badanie jest bardzo przydatne, dlatego że
pozwala wykluczyć chorobę jajowodów; gdy nie
stwierdza się przeciwciał, można zaniechać wykonywania dalszych inwazyjnych testów. Jednak
dzięki testom inwazyjnym można uzyskać informacje dotyczące anatomii i prognozy. Jak zaznaczono powyżej, inwazyjne testy mają również
znaczenie terapeutyczne (w przypadkach przepłukiwania jajowodów). Serologiczne badania
przeciwciał przeciw chlamydii nie dostarczają
tych informacji, nie pełnią również roli terapeutycznej, co ogranicza ich użyteczność, stanowią
jednak korzystną opcję dla pacjentek z alergią na
kontrast oraz kobiet, których nie stać na wykonanie droższych badań inwazyjnych.
Leczenie niepłodności jajowodowej
Proksymalna choroba jajowodów
Zespolenie jajowodowo-rogowe
Zespolenie jajowodowo-rogowe polega na wycięciu uszkodzonej proksymalnej części jajowodu,
a następnie osiowym nacięciu pozostałej, drożnej
części jajowodu po stronie przeciwległej do krezki i w końcu jej reimplantacji (do śródściennej
części jajowodu lub do macicy poniżej jej rogu).
Wykonanie tej operacji, w przypadku gdy zosta-
ła wykonana technikami mikrochirurgicznymi
(przy powiększeniu od 10× do 20×), w około
50% przypadków pozwala uzyskać donoszoną
ciążę. Przy zastosowaniu technik makrochirurgicznych odsetek powodzeń jest mniejszy i wynosi 25%, częściej również powstaje zwężenie
jajowodów. Jak można przewidywać, powodzenie
operacji zależy od rozległości usuniętej części jajowodu i niedrożności jego części śródściennej.
Selektywna salpingografia
i przezszyjkowa kaniulizacja jajowodu
Ta technika wymaga wsparcia za pomocą fluoroskopii lub histeroskopii i polega na wprowadzeniu do ujścia macicznego jajowodu kaniuli
z następową iniekcją barwnego kontrastu, którego przepływ jest kontrolowany metodą fluoroskopii lub laparoskopowo. Kaniulizacja zastępuje metody mikrochirurgiczne stosowane
w leczeniu proksymalnej niedrożności jajowodu
i jest stosowana w wielu ośrodkach. Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w czasie podawania
barwnika może spowodować oczyszczenie jajowodu z zanieczyszczeń, a jeśli to się nie uda,
można wprowadzić do jajowodu przewód w celu
oczyszczenia go z pozostałych zanieczyszczeń.
Taka kombinacja metod pozwala na rozwiązanie
problemu w 85% przypadków, chociaż częstość
nawrotów okluzji jest znaczna (do 30%). Poza
tym może nastąpić perforacja, która zwykle
jest niewielka i ulega samoistnemu wygojeniu
(w ok.10% przypadków), lecz prowadzi do dalszej
dysfunkcji jajowodu. Metoda znajduje zastosowanie u wybranych pacjentek, jest bowiem mało
inwazyjna, relatywnie tania i za jej pomocą można skutecznie rozwiązać problem proksymalnej
niedrożności.
Dystalna choroba jajowodów
Salpingostomia
Salpingostomię wykonuje się w celu utworzenia nowego ujścia w zamkniętej dystalnej części
jajowodu. Ogólny wskaźnik ciąż po tej operacji
wynosi 30%. Wyniki w przypadku łagodnej postaci zaburzenia są lepsze (80%) niż w cięższej
postaci (16%), co nie jest niczym zaskakującym.
Według metaanalizy autorstwa Watsona i wsp.
wskaźnik ciąż jest wyższy w przypadku stosowania technik mikrochirurgicznych niż technik
makrochirurgicznych i salpingostomii laparoskopowej. Chociaż laparoskopowa salpingosto-
24 · Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym
mia ma tę zaletę, że jest tańsza i prowadzi do
szybszego powrotu do zdrowia, co jest ważne
w warunkach, gdy jest możliwe zastosowanie
później metody ART.
Salpingostomia jest zalecana wyłącznie u młodych kobiet z łagodną postacią choroby dystalnej części jajowodu i jako alternatywna opcja
u kobiet, które nie decydują się na ART. Nie
udowodniono, aby protezowanie jajowodu lub
pooperacyjne instilacje przynosiły wymierne korzyści.
Podczas wykonywania salpingostomii do krzyżowego nacięcia zamkniętej części jajowodu używa się lasera CO2 lub lasera z granatem itrowo-glinowym (YAG). Następnie – po dokonaniu
koagulacji brzegów nacięcia za pomocą energii
cieplnej – brzegi zostają wywinięte, co zwiększa
szanse na drożność ujścia.
Wodniaki
Salpingektomia przy niedrożności jajowodu
Obecność wypełnionych płynem wodniaków jajowodu zmniejsza o połowę szanse na urodzenie
żywego dziecka po zastosowaniu ART. Mechanizm tej reakcji starano się wyjaśnić na różne sposoby; przypuszczano, że jest to działanie
embriotoksyczne płynu z wodniaka, zaburzenia
implantacji spowodowane przez płyn z wodniaka dostający się do jamy macicy, który powoduje
zmianę receptywności endometrium lub wypłukiwanie zarodka przez płyn. Przeglądając bazę
Cochrane’a, odnaleziono trzy randomizowane
badania kontrolowane, w tym skandynawskie
studium wieloośrodkowe, według których wykonanie laparoskopowej salpingektomii przed ART
zwiększa iloraz szans na zajście w ciążę (OR
1,75, 95%, CI 1,07–2,95), podobnie jak iloraz
szans na donoszenie ciąży i urodzenie żywego
dziecka (OR 2,13, CI 1,24–3,65). Autorzy doszli
do wniosku, że należy rekomendować wykonywanie jednostronnej salpingektomii przy jednostronnym wodniaku i obustronnej salpingektomii przy wodniakach obu jajowodów.
Należy podkreślić, że w oryginalnym badaniu skandynawskim nie stwierdzono poprawy
wskaźników u pacjentek z wodniakami jajowodów, które nie były widoczne w USG. Podobnie
w Cochrane’owskim przeglądzie odnotowano, że
salpingektomia wykonana przed ART jest najkorzystniejsza w przypadku kobiet z wodniaka-
mi jajowodów widocznymi w USG (2,4-krotnie
większy wskaźnik porodów). Wśród tych pacjentek jednakże mogą być osoby ze zdrowo wyglądającą śluzówką jajowodów, u których możliwa jest
chirurgiczna operacja rekonstrukcyjna, dlatego
u kandydatek do takiego postępowania nie należy usuwać jajowodów.
W kwestii wyboru terminu Strandell i wsp.
uważają, że salpingektomia wykonana przed
ART u pacjentek z widocznymi w USG wodniakami jest bardziej efektywna kosztowo, niż jej
opóźnianie do momentu, gdy ART zakończy się
niepowodzeniem (daje oszczędność 500 $). Należy również uwzględnić czynnik psychologiczny. Niektóre pacjentki, mimo iż są świadome,
że wykonanie salpingektomii może być dla nich
korzystne, muszą doznać niepowodzenia przy
ART, zanim wyrażą zgodę na operację. Ponadto
u kobiet o ograniczonych możliwościach finansowych, które nie pozwalają im pokryć kosztów
ART, lepiej – o ile jest to możliwe – pozostawić
jajowód.
Drenaż płynu z wodniaków jajowodów
Nie ma wystarczających danych, aby rekomendować aspirowanie płynu z wodniaków jajowodów, podobnie ograniczone są również dane
dotyczące chirurgicznego leczenia proksymalnej niedrożności jajowodu w tych przypadkach,
chociaż aspirowanie płynu można rozważać, gdy
wodniaki nie mogą być usunięte chirurgicznie.
W jednym z randomizowanych kontrolowanych
badań wykazano poprawę wskaźnika ciąż z 17%
do 31% po aspiracji płynu z wodniaków jajowodu, jednak w kolejnym drugim i trzecim badaniu
wykazano korzystny wpływ takiej procedury, ale
brak poprawy wyników. Chociaż dane są ograniczone, aspirację płynu z jajowodów należy zawsze rozważać, szczególnie podczas ART w czasie pobierania oocytów. Przy drenażu wodniaków
należy podawać profilaktycznie antybiotyki ze
względu na możliwość infekcji w czasie wypływu
płynu.
Zrosty
Przecinanie zrostów
Laparoskopia w porównaniu z laparotomią powoduje powstanie mniejszej liczby zrostów pooperacyjnych, które ponadto charakteryzują się
mniejszą gęstością. Po laparoskopowym usunię-
Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym · 25
ciu zrostów obserwuje się również tendencję do
zwiększenia liczby ciąż wewnątrzmacicznych
i redukcji ciąż pozamacicznych. Nie powinno
się zatem stosować laparotomii do usuwania
zrostów. Usuwanie zrostów w czasie laparotomii
można wykonać skalpelem, elektrokoagulatorem
lub laserem. Teoretycznie laser minimalizuje
uszkodzenie otaczających tkanek i krwawienie,
chociaż w dwóch randomizowanych kontrolowanych badaniach nie wykazano, że metoda ta jest
lepsza niż konwencjonalne techniki stosowane
w celu zapobiegania zrostom.
Jeżeli występuje dystalna okluzja jajowodu
z zachowaniem strzępków, usunięcie zrostów
(zwane również plastyką strzępków – fimbroplastyką) poprawia pozyskiwanie oocytów i w rezultacie zwiększa wskaźnik zapłodnień o około
60%, co dwukrotnie przewyższa wyniki uzyskane przy salpingostomii. Jednakże pacjentka z poważnymi zrostami, w ocenie których uwzględnia
się rozległość, grubość i unaczynienie, powinna
być zakwalifikowana do ART, gdyż powodzenie
operacji jest mało prawdopodobne. Ponadto, ponieważ samoistne zajście w ciążę po przecięciu
zrostów następuje zazwyczaj w pierwszych 6–12
miesiącach po operacji, u pacjentek, które w takim okresie nie zaszły w ciążę, powinno także
zostać zastosowane ART. Chociaż dane są ograniczone, należy rozważać zastosowanie środków
przeciwzrostowych, takich jak 4% icodekstryna
(Adept, Baxter), u niepłodnych pacjentek, u których wykonuje się laparoskopowe przecięcie zrostów.
Likwidacja sterylizacji
Powtórne zespolenie jajowodów
Prognoza przywrócenia płodności po sterylizacji
jajowodowej zależy od wielu czynników. Ważne
jest to, jaką metodę zastosowano do sterylizacji; zespolenie po założeniu klipsa lub pierścienia ma duże szanse powodzenia, większe niż
po zastosowaniu elektrokauteryzacji (która jest
związana z dużym wskaźnikiem ciąż ektopowych). Ważna jest również lokalizacja miejsca,
w którym planowane jest wykonanie zespolenia;
połączenie cieśń do cieśni charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem ciąż (do 81%). Z innych
czynników należy wymienić: długość pozostałej
części jajowodu, wiek pacjentki oraz występowanie zmian patologicznych jajowodu. Ponieważ
nie ma randomizowanych badań porównujących
zespolenie z ART, wybór metody powinien być
indywidualizowany, z zarezerwowaniem metody
chirurgicznej dla młodszych pacjentek z dobrą
rezerwą jajnikową i dobrym stanem jajowodów.
Chirurgia jajowodowa
w porównaniu z zapłodnieniem in vitro
i z przeniesieniem zarodka do macicy
Celem większości zabiegów rekonstrukcyjnych
wykonywanych na jajowodach jest korekta
uszkodzenia dystalnej jego części i odtworzenie
normalnych stosunków anatomicznych między
strzępkami jajowodu a jajnikiem, tak aby były
one zdolne do wychwycenia komórki jajowej.
Zalecane są różne techniki chirurgiczne, takie
jak: laparotomia połączona z mikrochirurgią,
laparoskopowe techniki chirurgiczne, które charakteryzuje niska zachorowalność i krótki czas
pobytu w szpitalu, oraz założenie protezy (pozwalającej na pooperacyjne płukanie jajowodu).
W bazie Cochrane’a nie spotkano wiarygodnych
badań dotyczących tej problematyki, większość
badań nie jest randomizowana i opiera się na
analizie małej liczby przypadków. Ograniczenia
dostępnych danych nie dostarczają dowodów pozwalających ocenić zalety i wady chirurgii jajowodowej w odniesieniu do zaniechania leczenia
czy innych alternatywnych metod leczniczych,
nie można zatem ocenić, jakie postępowanie jest
najbardziej skuteczne.
Wraz z postępem w technikach ART chirurgia
jajowodów jako metoda poprawiająca płodność
stała się mniej popularna. Niektórzy autorzy zalecają całkowite zaniechanie jej stosowania i faworyzują liberalizację wskazań do ART. Jednakże
chirurgia jajowodów może być nadal stosowana,
jeżeli istnieje dobra prognoza lub gdy techniki
ART nie są dla pacjentki dostępne.
ART ma tę przewagę, że omija zupełnie przejście przez zablokowany jajowód i oferuje prawie
30% wskaźnik porodów na cykl, który zwiększa
się do 70% przy ponad 4 cyklach u pacjentek
z czynnikiem jajowodowym (z innymi współistniejącymi przyczynami niepłodności lub bez
takich przyczyn). Jednak ART jest drogie i dlatego nie jest dostępne dla wszystkich niepłodnych
pacjentek. Koszt może stać się problemem, gdy
żądania pary dotyczą więcej niż jednej ciąży lub
gdy zaangażowana jest instytucja ubezpieczają-
26 · Rozdział 3. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem jajowodowym
ca, która chętniej zapłaci za procedurę chirurgiczną niż za ART. W ostatnim czasie w bazie
Cochrane’a nie znaleziono randomizowanych
kontrolnych badań przydatnych do porównania
chirurgii jajowodowej z ART.
Opierając się na ograniczonych dowodach,
można przyjąć, że laparoskopia diagnostyczna
połączona z możliwością leczenia chirurgicznego
jest odpowiednim etapem postępowania u młodych pacjentek z dostateczną rezerwą jajnikową.
Jeżeli pacjentka nie zajdzie w ciążę w okresie
od 6 miesięcy do 1 roku, powinno się jej zaproponować ART. Pacjentki ze złą prognozą wynikającą z poważnej choroby jajowodów powinny
być bezpośrednio kierowane do ART; można im
zaproponować leczenie chirurgiczne (np. profilaktyczną salpingektomię w przypadku wodniaka jajowodów) przed ART, aby zwiększyć szanse
na ciążę wewnątrzmaciczną.
Podsumowanie
Uszkodzenia jajowodów, polegające na uszkodzeniu strzępków jajowodu, które uniemożliwia
przejęcia przez jajowód komórki jajowej, zrostach okołojajowodowych lub zaburzeniu struktur wewnętrznych jajowodu, odpowiadają za
istotną liczbę przypadków niepłodności. Postępowanie w przypadkach niepłodności jajowodowej powinno być indywidualnie dostosowane do
każdej pacjentki. Diagnostyka obejmuje: chromoperturbację laparoskopową (złoty standard),
HSG i HyCoSy, oraz rzadziej stosowane: salpingoskopię i badania serologiczne w kierunku
chlamydiozy. Odpowiednia interwencja zależy
od pacjentki. Leczenie chirurgiczne może okazać
się skuteczne, lecz należy podkreślić, że niepłodność jajowodowa jest jednym z głównych wskazań do ART. W niektórych przypadkach ART
jest pierwszoplanowym sposobem postępowania
(z profilaktyczną operacją chirurgiczną lub bez
takiej operacji).
Wybrane piśmiennictwo
ACOG Practice Bulletin #104: Antibiotic prophylaxis for gynecologic procedures. Obstet
Gynecol 2009;113:1180–9.
Confi no E, Tur-Kaspa I , DeCherney A. Transcervical balloon tuboplasty. A multicenter
study. JAMA 1990;264:2079–82.
Exacoustos C, Zupi E, Carusotti C, et al. Hysterosalpingo-contrast sonography compared with
hysterosalpingography and laparoscopic dye
pertubation to evaluate tubal patency. J Am
Assoc Gynecol Laparosc 2003;10:367–72.
Johnson NP, Mak W, Sowter MC. Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation. Cochrane Database
Syst Rev 2004;3:CD002125.
Lindborg L, et al. Influence of HyCoSy on spontaneous pregnancy: a randomized controlled
trial. Hum Reprod 2009;24:1075–9.
Luttjeboer FY, et al. The value of medical history taking as risk indicator for tuboperitoneal pathology: a systematic review. BJOG
2009116:612–25.
Marana R, et al. The prognostic role of salpingoscopy in laparoscopic tubal surgery. Hum
Reprod 1999;14:2991–5.
Mol B, Dijkman B, Wertheim P. The accuracy
of serum chlamydial antibodies in the diagnosis of tubal pathology: a meta analysis. Fertil
Steril 1997;67:1031–7.
Nugent D, Watson A, Killick S. A randomized
controlled trial of tubal flushing with lipoidal
for unexplained infertility. Fertil Steril 2002;
77:173–5.
Papaioannou S, Afnan M, Sharif K. The role of
selective salpingography and tubal catheterization in the management of the infertile couple.
Curr Opin Obstet Gynecol 2004;16 325–9.
Schlaff WD, et al. Neosalpingostomy for distal
tubal obstruction: prognostic factors and impact of surgical technique. Fertil Steril 1990;
54:984–90.
Spring DB, Barkan HE, Pruyn SC. Potential
therapeutic effects of contrast materials in
hysterosalpingography: a prospective randomized clinical trial. Kaiser Permanente Infertility Work Group. Radiology 2000;214:53–7.
Strandell A. Treatment of hydrosalpinx in the
patient undergoing assisted reproduction. Curr
Opin Obstet Gynecol 2007;19:360–5.
Strandell A, et al. Hydrosalpinx and IVF outcome: a prospective, randomized multicentre
trial in Scandinavia on salpingectomy prior to
IVF. Hum Reprod 1999;14:2762–9.
Swart P, et al. The accuracy of hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: a meta-analysis. Fertil Steril 1995;64:486–91.
Rozdział 4. Rozpoznanie i leczenie niepłodności spowodowanej czynnikiem macicznym
4
Rozpoznanie i leczenie niepłodności
spowodowanej czynnikiem macicznym
Beth W. Rackow
Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA
Wstęp
W ocenie żeńskiej niepłodności na uwagę zasługuje stan zarówno jamy macicy, jak i mięśniówki macicy. Podstawowymi elementami oceny
są: istota regeneracji endometrium, wędrówka
plemników, migracja zarodka i jego implantacja,
a także odżywianie i ochrona płodu. Chociaż
znane są podstawowe założenia dotyczące roli
macicy w reprodukcji, wiele kwestii pozostaje
nierozwiązanych. Wady macicy, zarówno wrodzone, jak i nabyte, mogą wpływać na zdolność
kobiety do zapłodnienia, a także do donoszenia
ciąży. Wrodzone i nabyte wady macicy występują
u ok. 10% niepłodnych kobiet.
podstawowe wiadomości
Implantacja to kompleks procesów rozpoczynających się 6–7 dni po zapłodnieniu. Przed
implantacją endometrium zostaje przygotowane
przez steroidowe hormony jajnika estradiol
i progesteron. Przed implantacją i w czasie
procesu implantacji między endometrium i blastocystą zachodzi biochemiczny dialog. Do uzyskania receptywności endometrium na przyjęcie
blastocysty niezbędne są liczne sygnały, które
są wysyłane przez hormony, czynniki wzrostu,
cytokiny oraz czynniki immunologiczne i angiogeniczne. W czasie implantacji blastocysta zbliża
się, a potem przylega do endometrium i następnie go penetruje, po czym zostaje całkowicie
osadzona w zrębie nabłonka. Po zakończonej
sukcesem implantacji następuje rozwój łożyska.
Procesy implantacji, tworzenia się łożyska
i rozwój zarodka zależą od macicy. Brak implantacji może być skutkiem zaburzeń receptywności endometrium lub wad zarodka; około dwie
trzecie zaburzeń implantacji jest związanych
z problemami receptywności endometrium.
Klinicznie brak implantacji może być wynikiem wrodzonych wad macicy lub nabytych
zrostów i może skutkować niepłodnością lub
nawracającymi stratami ciąż. Za zaburzenia
implantacji mogą być także odpowiedzialne
nieprawidłowości endokrynologiczne, trombofilie, zakażenia oraz czynniki immunologiczne,
które nie są bezpośrednio związane ze stanem
macicy, które jednak wykraczają poza zakres
tego rozdziału.
Ocena macicy
Wstępna ocena żeńskiej niepłodności powinna
obejmować: badanie żeńskich narządów płciowych, badanie drożności jajowodów i kształtu
jamy macicy. Gdy na podstawie stanu klinicznego można podejrzewać wady macicy, należy wykonać bardziej dokładne badanie jej jamy. Każda
technika obrazowania ma swoje zalety i ograniczenia; dlatego kombinacja kilku technik może
okazać się najlepszym sposobem rozpoznania
określonych wad macicy.
Do powszechnie stosowanych technik obrazowania macicy i jej jamy należą: dopochwowe
USG (TVS), histerosalpingografia (HSG), sonografia z infuzją solą fizjologiczną (SIS), a także
sonohisterografia i histeroskopia. Narzędziem
stosowanym w rutynowej diagnostyce do oceny
Infertility, 1st edition. Edited by Emre Seli. © 2011 Blackwell Publishing Ltd.
27
Download