Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście

advertisement
Wojciech Garczyński1,2
1
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, Wydział Studiów Edukacyjnych
2
Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie
rozsiane w kontekście rehabilitacji
opartej na objawach
The clinical manifestation of patients with multiple sclerosis in
the context of rehabilitation based on the symptoms
S ł o w a k l u c z o w e : stwardnienie rozsiane, obraz kliniczny, rehabilitacja
Ke y w o rd s : multiple sclerosis, clinical manifestation, rehabilitation
S treszczenie
Stwardnienie rozsiane jest to choroba o podłożu zapalno-demielinizacyjnym
ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych zmian,
które charakteryzują się szybką progresją i występują głównie w istocie białej, w pniu
mózgu, w móżdżku, w rdzeniu i nerwie wzrokowym. W okresie remisji pojawia się
remielinizacja, w następstwie której zmiany zapalne ustępują. Ze względu na rozsianie zmian demielinizacyjnych zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym,
stwardnienie rozsiane może dawać różne symptomy, np. utratę wzroku, zmęczenie,
objawy depresyjne, niedowłady, które w początkowym etapie choroby mogą występować osobno i być związane tylko z jednym ogniskiem demielinizacji. W rehabilitacji pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane obowiązują głównie dwie strategie postępowania: terapia oparta na objawach i terapia oparta na zadaniach. W pierwszych latach
od rozpoznania stwardnienia rozsianego chorzy doświadczają pojedynczych objawów
choroby, co związane się z pojedynczymi zmianami demielinizacyjnymi w ośrodkowym
układzie nerwowym. W takim przypadku, zazwyczaj stosuje się rehabilitację opartą na
objawach, a więc ukierunkowaną na zniesienie uciążliwego objawu, który w danym
momencie zgłasza chory. Wraz z rozwojem choroby zmiany demielinizacyjne mogą
rozsiewać się w ośrodkowym układzie nerwowym, co może skutkować nakładaniem
się objawów chorobowych. W takim przypadku odstępuje się od prowadzenia rehabilitacji opartej na objawach, a stosuje się rehabilitację opartą na zadaniach, a więc
fizjoterapię funkcjonalną.
129
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
Abstract
Multiple sclerosis is an inflammatory-demyelinating disease of the central nervous
system, wherein the multifocal changes occur. Lesions are characterized by rapid progression and are mainly found in the white matter, brainstem, cerebellum, spinal cord and
optic nerve. In remission, remyelination occurs, following which the inflammation subsides. Multiple sclerosis can run with or without relapses. Because of the dissemination
localized lesions of the central nervous system, multiple sclerosis may produce different
symptoms, for example. Vision loss, fatigue, depression, paresis, which in the initial stage
of the disease may exist separately and be associated with a single demyelinating event.
The rehabilitation of patients with multiple sclerosis mainly apply to two strategies to:
therapy based on symptoms and therapy based on tasks. In the first years of the diagnosis
of multiple sclerosis patients experience symptoms individual, which is connected to the
individual changes in demyelinating central nervous system. In this case, generally used rehabilitation based on the symptoms, and therefore aimed at removing troublesome symptom that at the time the patient reports. With the development of the disease lesions that
can spread to the central nervous system, which can result in overlapping of symptoms. In
this case, the conduct of rehabilitation based on the symptoms, and applied rehabilitation
task-based, and therefore the functional physiotherapy.
Wstęp
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM, ang. multiple sclerosis,
MS) jest to choroba o podłożu zapalno-demielinizacyjnym ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych, rozsianych w czasie
i przestrzeni zmian zapalnych, demielinizacji komórek nerwowych, degeneracji
aksonów i oligodendrocytów, oraz rozrostu astrogleju. Jedną z przyczyn zmian
demielinizacyjnych są uwarunkowane genetycznie, które powstają w warunkach
nieprawidłowych reakcji immunologicznych [1,2,3]. Konsekwencją demielinizacji jest nawet 20-krotne spowolnienie przewodnictwa nerwowego. Występujące
zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) powodują objawy kliniczne w postaci deficytów neurologicznych, których progresja (stała lub skokowa
– w zależności od typu klinicznego stwardnienia rozsianego) często prowadzi
do niepełnosprawności [1,3]. Zmiany demielinizacyjne charakteryzują się szybką progresją i występują głównie w istocie białej, w pniu mózgu, w móżdżku,
w rdzeniu kręgowym i nerwie wzrokowym. W okresie aktywnym SM, na skutek
przerwania bariery krew - mózg, powstają w mózgu okołonaczyniowe nacieki
złożone z limfocytów T, makrofagów i komórek plazmatycznych. Podczas remisji
pojawia się remielinizacja, w następstwie której zmiany zapalne ustępują [1,2,3].
Etiologia stwardnienia rozsianego nie jest w pełni poznana, ale udało się zidentyfikować wiele czynników ryzyka stwardnienia rozsianego bez ustalenia jednej
130
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
bezpośredniej przyczyny choroby. Zakłada się, że jest związana z procesami autoimmunologicznymi [4], zapalno – demielinizacyjnymi [5], o podłożu genetycznym i/lub środowiskowym [1,6]. Przemawia za tym wiele obserwacji klinicznych
i dowodów opartych na badaniach doświadczalnych. Badacze na podstawie uzyskanej wiedzy na temat schorzenia próbują wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do
rozwoju choroby. Najpopularniejsza jest teoria autoimmunologiczna [7,8].
Od momentu rozpoznania stwardnienia rozsianego, pacjenci korzystają z rehabilitacji, której celem jest zapobieganie negatywnym skutkom choroby, opóźnienie rozwoju SM oraz poprawa jakości życia. Rehabilitacja według zamysłu
prof. Wiktora Degi – twórcy polskiej szkoły rehabilitacji jest procesem medyczno
– społecznym, którego celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnego życia. Musi być to proces przemyślany, dostosowany do każdego pacjenta
z uwzględnieniem jego niepełnosprawności. Rehabilitacja powinna być kompleksowa, a więc swoim działaniem powinna obejmować nie tylko aspekt medyczny,
ale również społeczny i zawodowy, powinna być dostępna, wcześnie wdrożona,
kompleksowa i mieć charakter ciągły. Badania naukowe prowadzone przez autorów amerykańskich i brytyjskich udowodniły istotną różnicę w dynamice przebiegu choroby pomiędzy chorymi na SM rehabilitowanymi i nierehabilitowanymi.
Ponadto badacze wykazali przewagę rehabilitacji stacjonarnej nad ambulatoryjną. Kompleksowa rehabilitacja (medyczna, społeczna i zawodowa) powinna mieć
charakter ciągły. Może być ona prowadzona w szpitalu, przychodni ambulatoryjnej lub w środowisku domowym. Kompleksowa rehabilitacja opiera się na współpracy zespołu rehabilitacyjnego, w skład którego oprócz lekarza i pielęgniarki
konieczny jest udział fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, psychologa, często także duchownego. Istotną rolę stanowi także likwidacja barier społecznych i architektonicznych, zapewniająca integrację chorego ze
społeczeństwem. Kliniczne efekty rehabilitacji są możliwe dzięki plastyczności
mózgu. Należy podkreślić, że żaden z symptomów choroby nie powinien być
traktowany oddzielnie a fizjoterapia musi opierać się na przywróceniu utraconych funkcji lub sterowaniu procesami kompensacji, aby w jak najefektywniejszy
sposób wykorzystać zdolności adaptacyjne chorego [9,10,12,54]. W kilku krajach
opracowano schematy postępowania rehabilitacyjnego, wydaje się zatem, że istnieje potrzeba utworzenia podobnych wytycznych w Polsce. Różnice w postępowaniu rehabilitacyjnym wynikają z rozwiązań organizacyjnych, tradycji i uwarunkowań kulturowych [9,10,12,13,54].
W rehabilitacji pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane obowiązują
głównie dwie strategie postępowania: terapia oparta na objawach i terapia oparta na zadaniach. Ze względu na rozsianie zmian demielinizacyjnych zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym, stwardnienie rozsiane może dawać
różne symptomy, np. utratę wzroku, zmęczenie, objawy depresyjne, niedowłady,
131
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
które w początkowym etapie choroby mogą występować osobno i być związane
tylko z jednym ogniskiem demielinizacji – dlatego takie postępowanie sprawdza
się u pacjentów w pierwszych latach od rozpoznania stwardnienia rozsianego.
Wraz z wiekiem u pacjentów dochodzi do nakładania się objawów chorobowych
i utrudnia rehabilitację objawową. Wraz z zaawansowaniem choroby lub od jej
rozpoznania można zastosować rehabilitację opartą na zadaniach (rehabilitację
funkcjonalną) [14].
Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się dużą różnorodnością objawów,
związanych z uszkodzeniem w obrębie nerwów wzrokowych, rdzenia kręgowego i pnia mózgu. Objawy chorobowe można podzielić na dwie kategorie:
związane prawdopodobnie z działaniem wolnych rodników (złe samopoczucie,
depresja, zmęczenie) [42] oraz związane z demielinizacją i utratą aksonów (zaburzenia czucia, niedowłady, spastyczność kończyn dolnych, zaburzenia funkcji
zwieraczy) [16]. Jednym z pierwszych objawów jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, które objawia się osłabieniem ostrości wzroku, zaburzeniami
pola widzenia, dolegliwościami bólowymi gałek ocznych. Objawy te nasilają się
podczas ruchów gałek ocznych oraz podczas ucisku gałki ocznej. W 25% przypadków poprzedzają rozwój choroby [17]. Stosunkowo często pacjentom ze stwardnieniem rozsianym towarzyszą zaburzenia psychiczne w postaci depresji, euforii,
zaburzeń funkcji poznawczych [2,18,19,20]. U chorych mogą pojawić się objawy
uszkodzenia rdzenia kręgowego, głównie pod postacią nagle występujących zaburzeń ruchowych i czuciowych w obrębie kończyn. W przebiegu stwardnienia
rozsianego cechą charakterystyczną jest uczucie zimna w obrębie kończyn dolnych, nasilone w kończynie niedowładnej, ponadto występują parestezje, najczęściej w postaci mrowienia. Wraz z progresją choroby wzrasta częstość zaburzeń
czucia głębokiego (wibracji, ucisku, ułożenia, dyskryminacji). Zaburzenia czucia
początkowo występują w częściach dystalnych kończyn i wraz z progresją choroby obejmują części proksymalne kończyn [20]. Uszkodzenie dróg piramidowych
daje objawy w postaci niedowładów kończyn, wzmożonego napięcia mięśniowego, wygórowania odruchów, zmęczenia, obecności objawu Babińskiego. Wysoka
temperatura oraz wysiłek fizyczny nasilają te objawy. Progresja objawów dotyczy
głównie kończyn dolnych. Typowym objawem jest parapareza lub tetrapareza
z przewagą kończyn dolnych. Wraz z zaawansowaniem choroby dochodzi do
trwałej niepełnosprawności. Pacjent ma problemy z przemieszczaniem się, chód
staje się paraparetyczny, spastyczny [21]. U pacjentów, u których zmiany demielinizacyjne zlokalizowane są w obrębie móżdżku, mogą wystąpić: mowa skandowana, drżenie zamiarowe, zaburzenia równowagi, ataksja, dysmetria, dysrytmia,
dysdiadochokineza. Jednoczesne występowanie oczopląsu, mowy skandowanej i drżenia zamiarowego nosi nazwę triady Charcota [16,20]. W przypadku
zmian demielinizacyjnych zlokalizowanych w obrębie pnia mózgu pacjenci mogą
132
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
zgłaszać takie objawy jak podwójne widzenie ze zniesieniem przywodzenia gałek
ocznych i oczopląsem, niedowłady mięśni twarzy, przyspieszenie tętna, wymioty
oraz czkawkę. U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym często dochodzi do izolowanego uszkodzenia nerwów gałkoruchowych. Do rzadszych objawów należą:
niedowład mięśni mimicznych twarzy, dysfagia, nerwoból nerwu trójdzielnego,
miokimie mięśni twarzy, omamy słuchowe, szumy uszne, bóle głowy [20].
Spastyczność
Stany skurczowe mięśni szkieletowych są częstym objawem stwardnienia
rozsianego, które stwierdza się u około 75% chorych. Spastyczność może wiązać się z dolegliwościami bólowymi, bolesnymi skurczami mięśni i osłabieniem
siły mięśniowej, ale wypływa również korzystnie np. spastyczne napięcie mięśnia czworogłowego korzystnie wpływa na proces stania i chodzenia. Przewlekłe
stany skurczowe mięśni związane są ze zjawiskiem tiksotropii, które prowadzi
do występowania dalszego oporu przy wykonywaniu ruchów i skrócenia mięśni.
Spastyczność nasila się pod wpływem zakażenia układu moczowego, zaparć czy
wrastających paznokci. Leczenie polega na stosowaniu farmakoterapii (doustnej,
dokanałowej, domięśniowej), leczenia chirurgicznego, fizjoterapii oraz edukacji
pacjenta [22].
Ataksja i dr żenie
Patomechanizm drżenia w stwardnieniu rozsianym nie jest do końca poznany. Za główną przyczynę drżenia uznaje się ogniska demielinizacji, które zlokalizowane są w móżdżku i śródmózgowiu oraz w uszkodzeniach licznych dróg
móżdżkowych [23]. Zmiany w móżdżku mogą powodować drżenie posturalne i zamiarowe. Szacuje się, że drżenie występuje od 25 do 60% pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym [23,26]. Drżenie może znacznie wpływać na sprawność
chorego, jest bardzo trudne do leczenia i występuje we wszystkich stadiach choroby, zawsze podczas ruchu intencjonalnego [24]. Najczęściej pojawia się w kilka
lat po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zwykle w okresie 5-15 lat, nasila
się podczas rzutów [24,25]. Częstotliwość drżenia móżdżkowego w kończynach
górnych wynosi 3,8 Hz, w dolnych ok. 3 Hz, a w obrębie tułowia zazwyczaj 2,4 Hz
[23,24,27]. Najczęściej stosowaną skalą do oceny drżenia jest skala CRST (Cilical
Rating Scale for Termor). Zastosowanie ma również skala TSS (Termor Severity Scale)
oraz skala MAT (Multidimensional Assessment of Termor) [24,28]. Postępowanie lecznicze ataksji i drżenia obejmuje: edukację pacjenta, fizjoterapię ukierunkowaną
na stabilizację tułowia oraz zaopatrzenie ortopedyczne [22].
133
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
Zmęczenie
Zmęczenie to jeden z typowych objawów stwardnienia rozsianego [29]. Chorzy
na stwardnienie rozsiane odczuwają zmęczenie wywołane wysiłkiem fizycznym
inaczej niż osoby zdrowe. Omawiając problem zmęczenia w stwardnieniu rozsianym, należy wspomnieć, że aktywność fizyczna jest uzależniona od strukturalnych
i funkcjonalnych połączeń układów ruchowych, czuciowych, poznawczych i motywacyjnych [31,33]. Biorąc pod uwagę patofizjologię zmęczenia, można wyróżnić
zmęczenie centralne, zachodzące na poziomie układu nerwowego, oraz zmęczenie obwodowe, na poziomie transmisji nerwowo – mięśniowej i samych mięśni
[31,33]. W zmęczeniu wywołanym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego współistnieje zmęczenie psychiczne, które w opinii samych pacjentów jest
najbardziej nieprzyjemnym objawem. Powoduje ono ograniczenie koncentracji
uwagi. Mimo tego, że zmęczenie powszechnie uważa się za jeden z najczęstszych
objawów stwardnienia rozsianego, to istnieją duże problemy z oceną ilościową
i wyjaśnieniem jego etiologii [29,34,25]. Zmęczenie nie jest charakterystyczne
tylko dla stwardnienia rozsianego, jest to często zgłaszany stan w różnorodnych
schorzeniach, w tym zakaźnych, nowotworowych, reumatologicznych i psychiatrycznych [36,37]. Pacjenci definiują zmęczenie jako przytłaczające osłabienie,
brak sił i energii, a często jako uczucie całkowitego wyczerpania [31]. W opinii pacjentów jest czynnikiem istotnie ograniczającym aktywność zawodową i fizyczną
[36]. W przebiegu stwardnienia rozsianego zmęczenie zmniejsza się pod wpływem
zimna, po śnie nocnym, drzemce lub odpoczynku, może również występować epizodycznie [38], ale tej tezy nie potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez
innych badaczy [39,40]. Cechą charakterystyczną stwardnienia rozsianego jest
fakt, że zmęczenie nasila się pod wpływem ciepła. Zjawisko to nosi nazwę objawu
Uhthoffa [15,41,43,44,45]. Rozważa się różne mechanizmy patofizjologiczne zmęczenia w SM. Dzięki zachowaniu prawidłowego funkcjonowania osi podwzgórze
– przysadka – nadnercza (PPN) organizm ma możliwość szybkiej reakcji na stres
[46]. Oś PPN jest odpowiedzialna za regulowanie procesów czuwania i percepcji,
w związku z tym, pewną rolę w postawaniu zmęczenia może odgrywać zakłócenie rytmów okołodobowych i jakość snu [38,47]. Doniesienia naukowe sugerują,
że za powstawanie uczucia zmęczenia może być odpowiedzialna hiperkortyzemia
pochodzenia ośrodkowego, związana z zaburzeniem funkcjonowania osi PPN [46].
Nasilenie odczucia zmęczenia w SM może bezpośrednio poprzedzać rzut choroby
lub utrzymywać się przez dłuższy czas. W przebiegu stwardnienia rozsianego wyróżnia się 5 różnych typów zmęczenia [48].
1. Zmęczenie fizjologiczne, które pojawia się wtórnie po wysiłku fizycznym, intensywnej pracy lub zabawie, podobnie jak u zdrowych osób. Chorzy ze stwardnieniem rozsianym wymagają częstszego i dłuższego odpoczynku, niż osoby zdrowe.
134
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
2. Męczliwość, która jest następstwem osłabionej kondycji fizycznej. Podobnie jak
osoby zdrowe bez dobrej kondycji fizycznej, tak i pacjenci ze stwardnieniem
rozsianym szybko się męczą.
3. Zmęczenie nerwowo – mięśniowe związane jest z demielinizacją włókien nerwowych.
4. Zmęczenie psychogenne związane jest z objawami depresyjnymi. Objawy te
mogą być definiowane przez chorych, jako zmęczenie, a ich złagodzenie wymaga zastosowania leczenia przeciwdepresyjnego.
5. Zespół zmęczenia zależny od stwardnienia rozsianego to najczęstszy rodzaj
zmęczenia, powszechnie obserwowany u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Występuje u 85-90 % chorych [33,49,50]. Przejawia się, jako uczucie ciężkiego znużenia już po niewielkim wysiłku u osób bez objawów depresyjnych.
Ten rodzaj zmęczenia wiąże się prawdopodobnie ze zmianami demielinizacyjnymi we współudziale czynników immunologicznych, głównie cytokin IL-1, IL-2,
IL-6 [48].
Od dawna toczy się dyskusja na temat związku zmęczenia z określoną formą
kliniczną stwardnienia rozsianego [36]. Uważa się, że zmęczenie występuje częściej i jest bardziej nasilone u pacjentów z pierwotnie (PPMS) i wtórnie (SPMS)
postępującym przebiegiem choroby niż z pozostałymi formami klinicznymi
SM. Częstość występowania zmęczenia dodatnio koreluje ze stopniem niepełnosprawności, z obecnością objawów móżdżkowych, piramidowych oraz zaburzeń
zwieraczy [51,52,53]. Ujemną korelację wykazano z wykształceniem [51, 52, 38].
Związek przyczynowo skutkowy zmęczenia z depresją nie jest do końca jednoznaczny. Przeważa pogląd, że są one odrębnymi, choć częściowo współwystępującymi zaburzeniami [36]. Nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności
między poziomem aktywności fizycznej a zmęczeniem w stwardnieniu rozsianym. W zależności od zastosowanego kwestionariusza oceny zmęczenia, cechy
takie jak: wiek chorego, typ stwardnienia rozsianego, poziom depresji i lęku
mogą wpływać na związek zmęczenia z aktywnością fizyczną [11]. Stwierdzono
natomiast zmniejszenie zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane przy zastosowaniu 10 - tygodniowego indywidualnego planu ćwiczeń [54,55]. Poznanie
mechanizmów związanych ze zmęczeniem jest zależne od jego odpowiedniej
diagnostyki różnicowej [34]. Do oceny poziomu zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane stosuje się wiele kwestionariuszy. Nie ma natomiast jednego,
uniwersalnego kwestionariusza, za pomocą którego można byłoby w sposób
rzetelny i precyzyjny ocenić wszystkie składowe zmęczenia [13]. W badaniach
najczęściej wykorzystuje się skalę FSS (Fatique Severity Scale) oraz MFIS (Modified
Fatique Impact Scale). Skala MFIS jest modyfikacją skali FSS i zawiera 21 pytań
dotyczących wpływu zmęczenia na funkcjonowanie fizyczne, społeczne oraz psychiczne [56].
135
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
Zabur zenia równowagi
Brak zachowania równowagi w pozycji stojącej stanowi ważny problem
osób chorych na stwardnienie rozsiane [57]. Demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza w obrębie móżdżku i rdzenia kręgowego, wpływa
ma nieprawidłową odpowiedź posturalną podczas prób równoważnych [58].
Zaburzenia równowagi występują równie często u pacjentów z niskim jak i wysokim wskaźnikiem niewydolności ruchowej EDSS [59]. Spowolnienie procesów
neuromotorycznych i wydłużenie czasu reakcji posturalnej związane jest także
ze zmniejszeniem masy, siły i wydolności mięśni. Pogorszenie spostrzegawczości, podzielności uwagi i koordynacji nasila ten stan. W sytuacjach wymagających
szybkości, siły lub zwinności, lub gdy konieczna jest odruchowa reakcja kontroli
postawy, osoby z uszkodzeniem układu nerwowego oraz osoby o słabej kondycji
fizycznej stają się niewydolne w utrzymywaniu równowagi [60,61].
Zabur zenia zwieraczy
Zaburzenia czynności pęcherza moczowego występują u blisko 90% chorych na
stwardnienie rozsiane i związane są ze zmianami demielinizacyjnymi rdzenia kręgowego i są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności socjalnej. Zaburzenia
te związane są z trzymaniem moczu oraz opróżnianiem pęcherza moczowego i są
przyczyną częstych infekcji dróg moczowych. Do podtypów neurogennej dysfunkcji
pęcherza należą: nadczynność lub niedoczynność mięśnia wypieracza, utrudnienie
odpływu moczu lub kombinacja tych objawów [17]. Najczęściej występuje nietrzymanie moczu spowodowane pęcherzem spastycznym i związane jest z imperatywnym oddawaniem moczu małymi porcjami z powodu niekontrolowanych skurczów
mięśnia wypieracza pęcherza. Skurcze te są następstwem uszkodzenia dróg korowo rdzeniowych, hamujących łuk odruchowy dla mikcji. Klinicznie objawy to nagłe
parcie na mocz i brak możliwości dowolnego powstrzymania mikcji. Znacznie rzadziej u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane występuje pęcherz atoniczny.
W tym przypadku chory ma trudności z oddaniem moczu oraz może wystąpić jego
zatrzymanie. Czasem może wystąpić mimowolne oddawanie moczu z przepełnionego pęcherza. Innym problemem jest dyssynergia pęcherza moczowego. Polega
ona na nieskoordynowanym skurczu mięśnia wypieracza pęcherza moczowego
z jednoczesnym skurczem wewnętrznego zwieracza cewki moczowej. Prowadzi
to do trudności w oddawaniu moczu a czasem do jego zatrzymania. Dodatkowym
problemem jest ciągłe zaleganie moczu w pęcherzu, co występuje we wszystkich
rodzajach zaburzeń pęcherzowych i powoduje nawracające infekcje dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
136
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
Zaburzenia oddawania stolca występują u blisko 75% chorych na stwardnienie rozsiane i mają wieloczynnikowe podłoże, które obejmuje: uszkodzenie
splotów autonomicznych jelit, efekt uboczny przyjmowanych środków farmakologicznych, obniżoną podaż płynów, dietę ubogą w błonnik, brak aktywności fizycznej [20,62,63].
Zaburzenia snu
Zaburzenia snu są częstym objawem wielu stanów chorobowych. U pacjentów
chorych na stwardnienie rozsiane może występować bezsenność, zaburzenia oddychania podczas snu, narkolepsja, zaburzenia zachowania podczas snu REM (ang.
Rapid Eye Movement). Na jakość snu wpływają dolegliwości bólowe, nykturia, obniżenie nastroju oraz stopień zaawansowania choroby podstawowej. Zaburzenia snu
są przyczyną senności w ciągu dnia oraz powodują zwiększenie uczucia zmęczenia
[64]. Ponadto brak regenerującego wpływu snu, w konsekwencji może powodować do zaburzeń oddychania. Najczęstsze zaburzenia snu u chorych na stwardnienie rozsiane i w populacji ogólnej to bezsenność [65,66,67,68]. Bezsenność może
trwać do kilku dni i mieć charakter przygodny, do trzech tygodni (charakter krótkotrwały) i powyżej miesiąca (charakter przewlekły). Przyczyną przewlekłej bezsenności mogą być schorzenia psychiatryczne, dolegliwości bólowe oraz refluks
żołądkowo-przełykowy. Bezsenność psychofizjologiczna, jest najczęstszą postacią
bezsenności pierwotnej i wynika ona z nadmiernego rozbudzenia i zwracania uwagi na zaburzenia snu i lęku przed wystąpieniem tych zaburzeń [32,69,70]. Oprócz
bezsenności u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane występują również zaburzenia rytmu okołodobowego. Zaburzenie to może mieć charakter przejściowy
lub utrwalony. Przejściowe zaburzenia dotyczą najczęściej osób pracujących zmianowo lub podczas szybkich zmian stref czasowych. Utrwalone zaburzenia rytmu
okołodobowego mogą przebiegać pod postacią zespołu opóźnionej fazy snu lub
nieregularnego wzorca snu – czuwania, w którym występują drzemki w ciągu dnia
o nieregularnych porach. Etiopatogeneza utrwalonych zaburzeń snu związana jest
ze zwyrodnieniowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.
Do innych zaburzeń występujących u chorych na stwardnienie rozsiane należy zespół niespokojnych nóg, zespół hipowentylacji pęcherzykowej, narkolepsja.
Zdarzały się również przypadki zgonu w czasie snu z powodu ośrodkowego bezdechu sennego. U tych chorych stwierdzono zmiany demielinizacyjne w obrębie
tworu siatkowatego rdzenia przedłużonego [71]. Lokalizacja zmian demielinizacyjnych wpływa na występowanie zaburzeń snu. Istnieje zależność między okresowymi ruchami kończyn podczas snu, od lokalizacji ognisk demielinizacyjnych
w obrębie istoty białej okolic czołowych, nadkomorowo, a także w obrębie istoty
białej prawej wyspy [65].
137
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
Zespoły bólowe
Występowanie zespołów bólowych jest częstym zjawiskiem u chorych na
stwardnienie rozsiane. Wpływają one na jakość życia, leczenie oraz kompleksową rehabilitację. Występowanie dolegliwości bólowych szacuje się na od kilku do nawet 82% chorych na stwardnienie rozsiane [72]. Większość prowadzonych badań nad występowaniem zespołów bólowych to badania retrospektywne
[72,73,74]. W badaniach tych nie stwierdzono istotnego statystycznie związku
między dolegliwościami bólowymi, a czasem trwania choroby. Zespoły bólowe
u osób chorych na SM można podzielić na ostre i przewlekłe. Większość zespołów bólowych mających ostry przebieg związanych jest ze zmianami demielinizacyjnymi najczęściej zlokalizowanymi w moście, pniu mózgu lub w samym nerwie.
Wśród ostrych zespołów bólowych wyróżnia się napadowe piekące bóle kończyn
dolnych, bolesne kurcze toniczne kończyn oraz bolesny zespół Lhermitte`a [75].
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje dolegliwości bólowe jako bóle neuropatyczne, somatyczne i psychogenne. U chorych na SM większość dolegliwości
bólowych ma charakter bólu neuropatycznego. W przypadku uszkodzeń ośrodkowego układ nerwowego ból neuropatyczny powstaje w wyniku zwiększenia
pola receptorowego drugiego neuronu czuciowego, nieprawidłowej modulacji
docierających impulsów czuciowych oraz zmiany aktywności receptorów opioidowych. W patogenezie bólu neuropatycznego istotne znaczenie ma zjawisko
nadwrażliwości OUN na bodźce czuciowe. Ból neuropatyczny związany jest ze
zmianami demielinizacyjnymi zlokalizowanymi w okolicy kory ruchowej i czuciowej, kory przedruchowej, przedniej części zakrętu obręczy, we wzgórzu i podwzgórzu. Częstość występowania dolegliwości bólowych u chorych na SM stwarza poważne problemy terapeutyczne, ze względu na znaczny spadek jakości
życia [72].
Zabur zenia psychiczne
U pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane mogą wystąpić objawy depresyjne na każdym etapie choroby. Występowanie kolejnych rzutów choroby,
a w konsekwencji zwiększenie poziomu niepełnosprawności, przekłada się na
ograniczenie aktywności społecznej, zarówno w życiu rodzinnym i zawodowym oraz samorealizacji. Stan ten może prowadzić do izolacji chorego. W życiu rodzinnym zmianie ulegają role partnerskie i małżeńskie. Osoby, u których
rozpoznano stwardnienie rozsiane w młodym wieku, przeżywają wątpliwości
związane z założeniem rodziny i prokreacją. Stwierdzono, że osoby chore na
stwardnienie rozsiane znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia
138
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
objawów depresyjnych. Rozpoznanie zaburzeń depresyjnych jest utrudnione, ponieważ objawy depresji nakładają się na objawy typowe dla stwardnienia rozsianego [76]. Według wykazu zaburzeń umysłowych Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego objawy ciężkiego stanu depresyjnego trwają co najmniej 2 tygodnie. W tym czasie u pacjenta, każdego dnia występuje 5 lub więcej objawów:
utrzymujące się przez większość dnia przygnębienie, uczucie pustki, drażliwość,
płaczliwość, brak zainteresowania większością zajęć lub utrata czerpanej z niej
przyjemności, wzrost lub utrata apetytu, bezsenność lub nadmierna senność,
nadpobudliwość lub spowolnienie ruchowe, utrzymujące się zmęczenie lub brak
energii, poczucie braku własnej wartości lub możliwości podejmowania decyzji, nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie. Objawy depresji występują
u około połowy chorych na stwardnienie rozsiane, w zdecydowanej większości
przypadków wymagają podawania leków antydepresyjnych. Ryzyko popełnienia
samobójstwa w tej grupie jest 7,5 razy większe niż w populacji ogólnej. W przypadku stwardnienia rozsianego depresja nie jest jedynie reakcją na chorobę przewlekłą. Depresja częściej występuje u chorych z typem mózgowym (mózgowo
– rdzeniowym) niż z typem rdzeniowym, czy móżdżkowym [20,37,77]. Stopień
nasilenia depresji koreluje z nasileniem objawów chorobowych, progresją niesprawności, narastaniem inwalidztwa. Dodatkową przyczyną niestabilności nastroju może być zespół rzekomoopuszkowy, który może prowadzić do niepokoju
u chorych na SM [17].
Oprócz objawów depresyjnych i rzekomoopuszkowych u chorych na SM występują w blisko 70% zaburzenia funkcji poznawczych. Najczęstszym zaburzeniom ulegają: skupienie uwagi, szybkość przetwarzania informacji, pamięć werbalna i wzrokowo – przestrzenna [78].
Fizykoterapia objawowa w stwardnieniu
rozsianym
Doniesienia na temat stosowania metod fizykalnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie są zbyt liczne. Wiadomo natomiast, że zabiegi z grupy
ciepłolecznictwa są przeciwwskazane, ponieważ mogą nasilić objawy lub niekiedy wywołać rzut choroby (zjawisko Uhthoffa). Zabiegi z grupy zimnolecznictwa
są efektywne np. stosowanie okładów z lodu na przedramieniu przez 45 minut
powoduje zmniejszenie ataksji móżdżkowej [79]. Elektroterapia ma zastosowanie głównie w terapii objawowej – przeciwbólowej oraz przy nadmiernym
napięciu spastycznym [80]. Magnetoterapia o dużej indukcyjności pola magnetycznego do 10 mT ma zastosowanie w zwalczaniu dolegliwości bólowych [81].
Zabiegi kriostymulacji ogólnoustrojowej w temperaturze od -110 do -130 stopni
139
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
C korzystnie wpływają na mięśnie, zmniejszając napięcie spastyczne, ponadto
uzyskuje się zmniejszenie bólu, poprawę ukrwienia kończyn oraz wykazują działanie przeciwobrzękowe [82].
Podsumowanie
W pierwszych latach od rozpoznania stwardnienia rozsianego chorzy doświadczają pojedynczych objawów choroby, co związane się z pojedynczymi zmianami
demielinizacyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym. W takim przypadku, zazwyczaj stosuje się rehabilitację opartą na objawach, a więc ukierunkowaną na zniesienie uciążliwego objawu, który w danym momencie zgłasza chory. Wraz z rozwojem choroby zmiany demielinizacyjne mogą rozsiewać się w ośrodkowym układzie
nerwowym, co może skutkować nakładaniem się objawów chorobowych. W takim
przypadku odstępuje się od prowadzenia rehabilitacji opartej na objawach, a stosuje się rehabilitację opartą na zadaniach, a więc fizjoterapię funkcjonalną.
Bibliog rafia:
1.
Stasiołek M., Mycko M., Selmaj K.: Patogeneza stwardnienia rozsianego. Pol. Przegl. Neurol.,
2005, 1: 92-98.
2. Kazibutowska Z.: Diagnostyka, rokowanie i leczenie w stwardnieniu rozsianym w kontekście
zagadnień rehabilitacji. Polski Przegląd Neurologiczny 2008; 4: 46-47.
3. Miller E.: Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI,
153: 205-207.
4. Podemski R.: Kompendium neurologii, wyd. Via Medica, Gdańsk 2008.
5. Członkowska A.: Kortykosteroidy w leczeniu stwardnienia rozsianego. Postępy Nauk
Medycznych 2001 (3); 4: 11-14.
6. Rubio J.P., Stankovich J., Field J., i wsp.: Replication of KIAA0350, IL2RA, RPL5 and CD58 as
multiple sclerosis susceptibility genes in Australians. Genes Immun 2008; 9: 624-630.
7. Halfer D.A., Weiner H.L.: T cells in multiple sclerosis and inflammatory central nervous system
diseases. Immunol Rev 1987; 100: 307-332.
8. Fozza C., Zoledzieska M., Pitzalis M., i wsp.: TCRBV20S1 polymorphism does not influence the susceptibility to typ 1 diabetes in multiple sclerosis in the Sardinian population.
Immunogenetics 2012; 64: 153-154
9. Lord S.E., Wade D.T., Halligan P.W.: A comparison of two physiotherapy treatment approaches
to improve walking in multiple sclerosis: a pilot randomized controlled study. Clin Rehabil
1998; 12: 477–486.
10. Kileff J., Ashburn A.: A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate
disability multiple sclerosis. Clin Rehabil 2005; 19: 165–169.
11. Rietberg M., Brooks D., Uitdehaag B., i wsp.: Exercise therapy for multiple sclerosis. Cochrane
Database Syst. Rev. 2005; 25: CD003980.
12. Romberg A., Virtanen A., Ruutiainen J.: Long-term exercise improves functional impairment
but not quality of life in multiple sclerosis. J. Neurol. 2005; 16.
140
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
13. Opara J.: Kompleksowa rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym. Neurol Neurochir
Pol 1998; 3: 623–632.
14. Lennon S., Stokes M., red. Kwolek A.: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Wyd. Urban
& Partner, Wrocław 2010.
15. Losy J., Stwardnienie rozsiane, Wyd. Czelej, Lublin 2013.
16. Pirko I., Noseworthy J.H.: Demyelinating Disordes of the Central Nervous System [w]: Goetz
Ch.G., Textbook of Clinical Neurology 2003, Elsevier Science: 1062-1070.
17. Cohen J.A., Rae-Grant A.: Stwardnienie rozsiane – poradnik (red. Z. Maciejak), ITEM Publishing,
Warszawa 2011.
18. McDonald W.I., Compston A., Edan G. i wsp.: Recommended diagnostic criteria for multiple
sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann.
Neurol. 2001; 50: 121-127.
19. Belniak E., Stelmasiak Z.: SM u osób starszych (SM o późnym początku). Postępy Nauk
Medycznych 2010, 4: 272-276.
20. Selmaj K. (red.): Stwardnienie rozsiane. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
21. Confavreux C., Vukusic S., Adeleine P.: Early clinical predictors and progession of irreversible
disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain 2003; 126: 770-782.
22. Polman C.H., Reingold S.C., Banwell B., i wsp.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010
revisions to the McDonald Criteria. Ann Neurol 2011, 69: 292-302.
23. Koch M., Mostert J., Heersema D. i wsp.: Tremor in multiple sclerosis. J Neurol 2007; 254:
133–145.
24. Alusi S.H., Glickman S., Aziz T.Z. i wsp.: Tremor in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1999, 66: 131-134.
25. Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. i wsp.: Evaluation of three different ways of assessing
tremor in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 68: 756–760.
26. Alusi S.H., Worthington J., Glickman S.: A study of tremor in multiple sclerosis. Brain 2001;
124: 720–730.
27. Machowska - Majchrzak A, Pierzchała K.: Kliniczna charakterystyka różnych postaci drżenia.
Post Psych Neurol 2005; 14: 353–362.
28. Daudrich B, Hurl D, Forwell S.: Multidimensional Assessment of tremor in multiple sclerosis.
Int J MS Care 2010; 12: 23–32.
29. Dworzańska E., Mitosek-Szewczyk K., Stelmasiak Z.: Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym.
Neurol Neurochir Pol. 2009; 43(1):71-76.
30. Krupp L.B., Pollina D.A.: Mechanisms and management of fatigue in progressive neurological
disorders. Curr Opin Neurol 1996; 9(6): 456–460.
31. Krupp L.B.., Jandorf L., Coyle P.K., i wsp.: Sleep disturbance in chronic fatique syndrome. J
Psychosom Res 1993; 37 (4): 325-331.
32. Krupp L.B., Alvarez L.A., LaRocca N.G. i wsp.: Clinical characteristics of fatigue in multiple
sclerosis. Arch Neurol 1988; 45: 435-437.
33. Chaudhuri A., Behan P.O.: Fatigue and basal ganglia. J Neurol Sci 2000; 179: 34-42.
34. Schwid S.R., Murray T.J.: Leczenie zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane, krok do
przodu, krok do tyłu, Neurology 2005;64:1111–1112.
35. Schwid S.R., Covington M., Segal B.M., i wsp.: Fatigue in multiple sclerosis: current understanding and future directions. J Rehabil Res Dev 2002;39:211–224.
36. Kumor K., Pierzchała K.: Problem zmęczenia w chorobach neurologicznych. Wiad Lek 2006;
59 (9–10): 685–691.
37. Berkowicz T., Selmaj K.: Leczenie objawowe stwardnienia rozsianego. Polski Przegląd
Neurologiczny 2005 (1); 3: 124-129.
38. Lerdal A., Celius E.G., Moum T.: Fatigue and its association with sociodemographic variables
among multiple sclerosis patients. Mult Scler 2003; 9(5): 509–514.
141
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Wojciech Garczyński
39. Petajan J.H., Gappmaier E., White A.T., i wsp.: Impact of aerobic training on fitness and quality
of life in multiple sclerosis. Ann Neurol 1996;39:422–423.
40. Di Fabio R.P., Soderberg J., Choi T., i wsp.: Extended outpatient rehabilitation: its influence
on symptom frequency, fatigue, and functional status for persons with progressive multiple
sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:141–146.
41. Latash M., Kalugina E., Nicholas J. i wsp.: Myogenic and central neurogenic factors in fatigue
in MS. Mult Scler 1996;1: 236-241.
42. Losy J.: Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym, Farmakoter. Psychiatr. Neurolog. 2005; 3: 279-282.
43. Giovanni G.: Multiple sclerosis related fatique, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2006; 77: 2-5.
44. Brola W., Ziomek M., Czernicki J.: Zmęczenie w przewlekłych chorobach neurologicznych.
Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41: 340-349.
45. Brola W., Fudala M.: Problem zmęczenia w stwardnieniu rozsianym. Przegląd Medyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010; (2): 237-243.
46. Scott L.V., Dinan T.G.: The neuroendocrinology of chronic fatigue syndrome: focus on the
hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Funct Neurol 1999; 14: 3-11.
47. Bakshi R., Shaikh Z.A., Miletich R.S., i wsp.: Fatigue in multiple sclerosis and its relationship
to depression and neurologic disability. Mult Scler 2000; 6(3): 181–185.
48. Schapiro R.T.: Managing symptoms of multiple sclerosis. Neurol Clin 2005; 23: 177-187.
49. Djaldetti R., Ziv I., Achiron A. i wsp.: Fatigue in multiple sclerosis compared with chronic
fatigue syndrome: a quantitative assessment. Neurology 1996; 46: 632-635.
50. Ford H., Trigwell P., Johnson M.: The nature of fatigue in multiple sclerosis. J Psychosom Res
1998; 45: 33-38.
51. Colosimo C., Millefiorini E., Grasso M.G., i wsp.: Fatigue in MS is associated with specific clinical features. Acta Neurol Scand 1995; 92(5): 353–355.
52. Iriate J., Carreno M., de Castro P.: Farique and functional system involvement in multiple sclerosis, Neurologia 1996; 11(6): 2010-2015.
53. Amato M.P., Ponziani G., Rossi F., i wsp.: Quality of life in multiple sclerosis: the impact of
depression, fatigue and disability. Mult Scler 2001; 7(5): 340–344.
54. Rietberg M.B., Brooks D., Uitdehaag B.M.J., i wsp.: The impact of excercise therapy for multiple sclerosis. Mult. Scler. 2011; 17(10): 1231-1237
55. Vore M.E., Staffan Elgeid S., Bolger S., i wsp.: Impact of a 10-Week Individualized Exercise
Program on Physical Function and Fatique of People with Multiple Sclerosis. A pilot Study. Int
J MS Care 2011; 13: 121-126.
56. Fisk J.D., Pontefract A., Ritvo P.G., i wsp.: The impact of fatigue on patients with multiple
sclerosis. Can J Neurol Sci. 1994 Feb;21(1): 9-14.
57. Frzovic D., Morris M.E., Vowels L.: Clinical tests of standing balance: performance of persons
with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2000, 81(2): 215-221
58. Cameron M.H., Horak F.B., Herndon R.R., i wsp.: Imbalance in multiple sclerosis: a result of
slowed sinal somatosensory conduction. Somatosens Mot Res 2008, 25(2): 113-122.
59. Burina A., Sinanovic O., Smajlovic D., i wsp.: Same aspects of balance disorder in patients with
multiple sclerosis. Bosn J Basic Med Sci, 2008, 8(1): 80-85.
60. Cattaneo D., De Nuzzo C., Fascia T., i wsp.: Risk of falls in subjects with multiple sclerosis.
Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(6): 864-867.
61. Skalska A., Walczewska J., Ocetkiewicz T.: Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających
upadki oraz okoliczności ich występowania. Rehabil Med 2003; 7:49-53.
62. Barnes D.G., Shaw P.J.R., Timoney A.G., Tsokos N.: Management of the neuropathic bladder by
suprapubic catherization. BR. J. Urol. 1993; 72: 169.
63. Derda – Ledzion L., Zaborski J., Członkowska A.: Lower Urinary Tract Dysfunction in Patients
with Multiple Sclerosis. Case – controlled Study. A Mult Scler 2004; 10, 183.
142
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na...
64. Koppa P., Losy J., Kozubski W.: Zaburzenia snu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16(3): 251-255.
65. Clark C.M., Fleming J.A., Li Di, i wsp.: Sleep disturbance, depression and lesion site in patients
with multiple sclerosis. Arch Neurol 1992; 49 (6): 641-643.
66. Tachibana N., Howard R.S., Hirsch N.P., i wsp.: Sleep problems in multiple sclerosis. Eur
Neurol 1994; 34 (6): 320-323.
67. Alarcia R., Ara J.R., Martin J., i wsp.: Sleep disordes in multiple sclerosis. Neurologia 2004; 19
(10): 704-709.
68. Fleming W.E., Pollak C.P.: Sleep disordes in multiple sclerosis. Semin Neurol 2005; 25(1): 64-68.
69. Attarian H.P., Brown K.M., Duntley S.P., i wsp.: The relationship of sleep disturbances and
fatigue in multiple sclerosis. Arch Neurol 2004; 61(4): 525–528.
70. Fry J.M. Zaburzenia snu. [w]: Kwieciński H, Kamińska AM, red. Neurologia Merritta. Wrocław:
Wyd Med Urban & Partner; 2004: 84451.
71. Aeur R.N., Rowlands C.G., Perry S.F., i wsp.: Multiple sclerosis with medullary plaques and
fatal sleep apnea (Ondine`s curse). Clin Neuropathol 1996; 15(2): 101-105.
72. Kwolek A., Piewak D.: Ból w stwardnieniu rozsianym - badania własne. Post. Reh. 1998; 12,1,
173-183.
73. Clifford D.B., Trotter J.L.: Pain in multiple sclerosis. Arch. Neurol. 1984; 41, 1270-1272.
74. Svedsen K.B., Jensen T.S., Overvald K., i wsp.: Pain in patients with multiple sclerosis. Arch
Neurol. 2003, 60: 1089-1094.
75. Fryze W., Zaborski J., Członkowska A.: Ból w przebiegu stwardnienie rozsianego. Neur.
Neurochir. Pol. 2002; 36: 275-284.
76. Potemkowski A.: Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, Termedia Wydawnictwa
Medyczne, Poznań 2010.
77. Brown R.F., Tennant C.C., Dunn S.M., i wsp.: A review of stress-relapse interactions in multiple sclerosis: important features and stress-mediating and -moderating variables. Mult Scler.
2005 Aug;11(4):477-84.
78. Camp S.J., Stevenson V.L., Thompson A.J., i wsp.: A longitudinal study of cognition in primary
progressive multiple sclerosis. Brain 2005; 128: 2891-2898.
79. Albrecht H., Schwecht M., Pollmann W., i wsp.: Lokale Eisapplikation in der Therapie der
gliedkinestischen Ataxie – Klinischer Nachweis von Behandlungseffekten. Nervenarzt 1998;
69(12): 1066-1073.
80. Miller E.: Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, Pol. Merk. Lek. 2009, XXVI,
153: 205-207.
81. Sieroń A. (red.), Cieślar G., Kawczyk – Krupka A., i wsp.: Zastosowanie pól magnetycznych
w medycynie. Wyd. Alfa-medica press, Bielsko-Biała 2000.
82. Mraz M., Skrzypek A., Gruszka E., i wsp.: Wpływ fizjoterapii z wykorzystaniem krioterapii
ogólnoustrojowej na stabilność i równowagę w pozycji stojącej pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. Fizjo Pol 2001; 9(1): 26-29.
143
Horyzonty współczesnej fizjoterapii
Download