Instrukcja obsługi regulatorów RAY R-20...R-50B

advertisement
`
do bezszczotkowych silników elektrycznych
Tłumaczenie i opracowanie: Ludomir Rogalski
2013-01-20 Piotrków Trybunalski
E-Mail: [email protected]
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Spis treści
Strona
■ Wstęp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
■ Funkcje i opis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………………………….……….
■ Funkcje programowalne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…….…
■ Podstawowe dane techniczne ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………
■ Podłączanie regulatora …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....……..
○ Schemat podłączania regulatora RAY …………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
■ Eksploatacja regulatora ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….
○ Zabezpieczenia regulatora ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
○ Pierwsze włączenie regulatora i automatyczna kalibracja drąŜka gazu …………..………………………….…...……
○ Postępowanie przy włączaniu regulatora ……………………………………………………………………………………….…………………………………………
■ Zasady bezpiecznej eksploatacji …………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….…….….……
■ Programowalne funkcje regulatorów RAY ………………………………………………………………………………………………………………………….…………
1. Hamulec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
2. Typ akumulatora ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
3. PCO – napięcie odcięcia silnika napędowego ………………………………………………………………………………………………………………….
4. Reset ustawień własnych/Powrót do ustawień domyślnych …………………………………………………………….…....……….
5. Komutacja (Kąt wyprzedzenia) ………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….………….
6. Rozruch silnika napędowego ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………….……
7. Tryb GOVERNOR ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………..….…………..………
8. Kierunek obrotów wału silnika napędowego …………………………………………………….……………………………………………………….………
9. Częstotliwość ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……….
10. Sposób odcięcia silnika napędowego ………………………………………………………………………………………………...……………………..…………..….
■ Programowanie regulatora drąŜkiem gazu w nadajniku RC ……………………………………..………………………..…..….………..…..
■ Programowanie regulatora kartą programującą RAY CARD ………………………………………………………………..……..……….…
■ Rozwiązywanie problemów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………….
3
3
4
4
4
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
11
13
15
Zdjęcie: www.pelikandaniel.com
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
2/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Bardzo prosta obsługa, wysoki komfort uŜytkowania, delikatne sterowanie i łagodny
rozruch silnika napędowego, niskie straty mocy, funkcjonalność, wysoka jakość i nie zawodność to podstawowe zalety regulatorów nowej linii RAY… I to wszystko w bardzo
przystępnej cenie!
Regulatory RAY przeznaczone są do sterowania i regulacji bezszczotkowych silników
elektrycznych napędzających rekreacyjne modele latające (samoloty i śmigłowce), zasilane z 2
– 3 ogniw Li – Pol lub 5 – 10 ogniw NiCd/NiMH.
Regulatory RAY posiadają zintegrowany stabilizator napięcia (BEC liniowy) do zasilania
odbiornika RC i 2 – 4 serwomechanizmów z akumulatora napędowego.
Wszystkie regulatory moŜesz programować drąŜkiem sterowania silnikiem napędowym
w nadajniku RC (dalej w tekście nazywanym równieŜ „drąŜkiem gazu”) lub przy pomocy karty
programującej RAY CARD (kartę naleŜy dokupić osobno).
Przed uruchomieniem regulatora zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją. Instrukcja ta, jest
nieodłączną częścią wyrobu i zawiera wszystkie niezbędne informacje o bezpiecznym
i prawidłowym uŜytkowaniu regulatora. Instrukcję przechowuj w dostępnym miejscu tak, aby
podczas programowania wybranych parametrów mieć ją zawsze po ręką…
Symbol informujący uŜytkownika, Ŝe produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
EKOLOGICZNY SPOSÓB LIKWIDACJI ODPADÓW.
Ten symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi, w uwagach lub/oraz na opakowaniu oznacza, Ŝe
zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Muszą być
usunięte zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 roku, dotyczącej zuŜytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Urządzenie naleŜy oddać do odpowiedniego punktu w celu recyklingu.
RoHS
Symbol informujący uŜytkownika, Ŝe produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa
2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku i 2008/35/WE z dnia 11 marca 2008 roku).
Symbol informujący uŜytkownika o akapitach, w których znajdują się istotne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji sprzętu..
Symbol ręki z palcem wskazującym zwraca uwagę na informacje, które są szczególnie waŜne dla
uŜytkowników regulatorów RAY R-20B/30B/40B/50B oraz karty programującej RAY CARD.
FUNKCJE I OPIS
○ Ekstremalnie niski opór wewnętrzny dzięki nowej generacji tranzystorów mocy MOSFET
○ Doskonałe do większości „trójfazowych” silników elektrycznych zasilanych z 2-3 ogniw Li-Pol
lub 5-10 ogniw NiCd/NiMH
○ Zasilane z akumulatorów NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion
○ 3A liniowy stabilizator napięcia BEC
○ Ustawiany optymalny kąt wyprzedzenia dla określonego typu silnika napędowego
○ Bezpieczne załączanie (nie pozwala na nagły rozruch silnika po załączeniu!)
○ Zabezpieczenie przeciąŜeniowe(regulator po osiągnięciu temperatury 110°C ogranicza moc
silnika napędowego)
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
3/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
○ Automatyczne ograniczenie mocy silnika napędowego po utracie sygnału sterującego
○ Liniowa charakterystyka krzywej gazu
○ Proste programowanie i ustawianie wymaganych parametrów drąŜkiem sterowania silnikiem
napędowym w nadajniku RC lub kartą programującą RAY CARD
○ MoŜliwość programowania i ustawiania kartą programującą RAY CARD
○ Kalibracja zakresu drąŜka gazu doskonale przystosowana do szerokości sygnału z Twojej
aparatury RC
FUNKCJE PROGRAMOWALNE
1. Programowanie hamulca (zalecane tylko w przypadku stosowania śmigieł składanych)
2. Wybór typu akumulatorów (Li-Pol lub NiCd/NiMH)
3. Ustawianie napięciowego poziomu odcięcia silnika napędowego. PCO – doskonałe zabez pieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora zasilającego
4. Reset ustawień regulatora – powrót do ustawień domyślnych (fabrycznych)
5. Ustawianie kąta wyprzedzenia (komutacja) – optymalna sprawność układu napędowego
6. Ustawiany łagodny rozruch – soft start (dla silników z reduktorami i silników napędzających
modele śmigłowców)
7. Ustawiany tryb GOVERNOR (dla modeli śmigłowców)
8. Wybór kierunku obrotów wału silnika napędowego (lewe lub prawe)
9. Wybór częstotliwości (8kHz/16kHz)
10. Wybór sposobu odcięcia silnika napędowego po spadku napięcia zasilającego
(ograniczanie mocy lub natychmiastowe odcięcie silnika napędowego)
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
TYP
REGULATORA
Prąd [A]
Typ BEC Ciągły/
Chwilowy
Zasilanie
Liczba ogniw
Masa
BEC
[g] (Napięcie/Prąd)
Gabaryty
[mm]
RAY R – 20B
BEC
20/30
5-10NC/2-3LiPo
26
5V/2A
24x38x8
RAY R – 30B
RAY R – 40B
BEC
30/40
5-10NC/2-3LiPo
26
5V/2A
24x38x8
BEC
40/50
5-10NC/2-3LiPo
27
5V/3A
28x52x8
RAY R – 50B
BEC
50/60
5-10NC/2-3LiPo
39
5V/3A
30x66x8
PODŁĄCZANIE REGULATORA
Przed podłączeniem i uruchomieniem regulatora zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją.
Instrukcja ta jest nieodłączną częścią wyrobu i zawiera wszystkie niezbędne informacje
o bezpiecznym i prawidłowym uŜytkowaniu regulatorów. Instrukcję przechowuj w dostępnym
miejscu tak, aby podczas programowania wymaganych parametrów mieć ją zawsze pod
ręką…
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
4/17
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
5/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Zabezpieczenia regulatora
1. Zabezpieczenie termiczne. Gdy temperatura regulatora osiągnie 110°C nast ąpi automatyczne ograniczanie mocy. Po wystudzeniu regulatora moc przywracana jest automatycznie.
2. Tłumienie zakłóceń. Skutecznie tłumi zakłócenia (utratę sygnału) w czasie dwóch sekund,
potem automatycznie odcina silnik napędowy.
Pierwsze włączenie regulatorair
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
6/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Pamiętaj! Nagły rozruch silnika (spowodowany innym nadajnikiem, zakłóceniami,
nierozwaŜnym obchodzeniem się z własnym nadajnikiem) moŜe spowodować powaŜne
obraŜenia ciała! Regulator naleŜy uŜytkować z rozwagą i z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczeństwa, aby nie doszło do obraŜenia ciała uŜytkownika lub osób towarzyszących!
Pracujący silnik w połączeniu z elementami napędu (śmigłem lub wirnikiem) jest bardzo
niebezpieczny!
■ Nie zakładaj śmigła na piastę (modele samolotów) lub zębnika na wał silnika (modele
śmigłowców), jeŜeli nie jesteś pewny, czy wszystkie ustawienia modelu i regulatora są
prawidłowe! Dopiero po dokładnym sprawdzeniu wszystkich ustawień moŜesz załoŜyć śmigło
na piastę i zamontować zębnik na wale silnika napędowego.
■ Musisz wyeliminować moŜliwość przebiegunowania regulatora lub podłączenia akumulatora
napędowego do przewodów siłowych (zastosuj róŜne typy złączy).
■ Nigdy nie podłączaj regulatora do innych źródeł zasilania (np. stabilizowane zasilacze sieciowe) niŜ dozwolone typy akumulatorów. Do regulatora podłączaj tylko akumulator o określonym
napięciu znamionowym (o dozwolonej liczbie ogniw). Akumulator podłączaj szybkim,
zdecydowanym połączeniem złączy, wystrzegaj się kilkakrotnego łączenia (łączenie rozłączanie) złączy! Pamiętaj, Ŝe podłączenie napięcia zasilającego z odwrotną polaryzacją
spowoduje uszkodzenie lub całkowite zniszczenie regulatora! UŜywaj tylko dobrze
naładowanych akumulatorów (wtedy regulator bez problemu oszacuje liczbę ogniw), nie naleŜy
doładowywać akumulatora zasilającego, jeśli jest podłączony do regulatora!
■ Zadbaj o to, aby wszystkie przewody były oddalone od odbiornika RC i anteny.
■ Akumulator napędowy podłączaj przed lotem a odłączaj zaraz po wylądowaniu.
■ JeŜeli model nie jest uŜytkowany, zawsze odłączaj akumulator napędowy!
Wyłączony (przełącznikiem) regulator pobiera z akumulatora zasilającego mały prąd (prąd
spoczynkowy), co moŜe spowodować całkowite rozładowanie i zniszczenie akumulatora!
Nigdy nie pozostawiaj bez dozoru modelu z podłączonym zasilaniem! Nie rozłączaj lub nie
odłączaj (przełącznikiem) akumulatora zasilającego, jeśli silnik napędowy jest na obrotach
– spowoduje to uszkodzenie lub zniszczenie regulatora!
■ Regulator musi mieć zapewnione dobre chłodzenie przepływającym strumieniem powietrza.
JeŜeli zaistnieje sytuacja, Ŝe musisz odprowadzać więcej ciepła (przeciąŜony układ BEC),
zalecamy stosować specjalne kołpaki „turbo” firmy Pelikan lub MP JET (z wymuszonym
przepływam powietrza), ewentualnie moŜesz wyciąć dodatkowe otwory w kadłubie modelu
zapewniające szybszy przepływ powietrza.
■ Chroń regulator przed nagłymi zmianami temperatury! Przeniesienie regulatora z zimnego
otoczenia do dobrze nagrzanego pomieszczenia moŜe spowodować osadzanie się rosy w jego
wnętrzu – 20 minut to minimalny czas aklimatyzacji!
■ Nigdy nie wyłączaj nadajnika RC, jeśli akumulator napędowy podłączony jest do regulatora!
■ Nie dopuszczaj do kontaktu śmigła lub wirnika z niewielkimi przedmiotami wolnostojącymi
lub luźno leŜącymi, które mogą być „wkręcone” w łopatki śmigła lub wirnika i wyrzucone z duŜą
prędkością – np. luźne części odzieŜy lub z małymi przedmiotami tj. ołówki, nakrętki itp. Dbaj
oto, aby wirujące łopatki (śmigła lub wirnika) były zawsze w bezpiecznej odległości od twarzy
i palców rąk – Twoich i osób towarzyszących (oraz zwierząt).
■ Modelem lataj tylko w bezpiecznych miejscach, najlepiej w miejscach wyznaczonych dla
modelarzy. Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
7/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
PROGRAMOWALNE FUNKCJE REGULATORÓW RAY
1. HAMULEC: Wyłączony/Aktywny.
● Aktywny - po ściągnięciu drąŜka gazu silnik zostanie zahamowany. Funkcja ta zalecana jest
dla modeli motoszybowców ze śmigłami składanymi o duŜej średnicy. Po wyłączeniu silnika
napędowego łopatki śmigła składanego złoŜą się wzdłuŜ kadłuba modelu.
Pamiętaj o tym, Ŝe gwałtowne hamowanie z wysokich obrotów moŜe
całkowicie zniszczyć regulator (zaleŜy to od silnika, stanu akumulatora
zasilającego i masy modelu)!
● Wyłączony – po ściągnięciu drąŜka gazu (drąŜek przesunięty w pozycję „gaz min”) wał
silnika ze śmigłem obracają się (śmigło działa jak hamulec aerodynamiczny) powodując
utratę wysokości modelu. Funkcja ta zalecana jest dla klasycznych modeli latających
ze śmigłami stałymi lub składanymi o niewielkiej średnicy.
2. TYP AKUMULATORA: Li – Pol/NiCd/NiMH
● Akumulatory NiCd/NiMH – po wyborze NiCd/NiMH automatycznie ustawi się wymagany
dla tego typu akumulatorów poziom napięcia odcinającego silnik napędowy.
● Akumulatory Li – Pol - po wyborze Li-Pol automatycznie ustawi się wymagany, dla tego
typu akumulatorów poziom napięcia odcięcia silnika napędowego i detekcja liczby ogniw.
Uwaga. Jeśli wybierzesz akumulatory NiCd/NiMH, regulator automatycznie ustawi wartość
napięcia odcięcia na poziomie 60%, początkowej wartości napięcia znamionowego
podłączonego akumulatora. Po przekroczeniu tej wartości nastąpi natychmiastowe odcięcie
silnika napędowego. Jeśli jest taka potrzeba, to wartość napięcia odcięcia moŜesz ustawiać
korzystając z funkcji PCO. W momencie podłączania akumulatora napędowego regulator
dokona pomiaru napięcia a zmierzona wartość będzie uŜyta do automatycznego ustawienia
poziomu napięcia dla PCO.
3. PCO – napięcie odcięcia silnika napędowego: Niskie/Średnie/Wysokie
Inteligentny system zabezpieczający akumulatory przed ekstremalnym rozładowaniem - jest to
bardzo waŜne zwłaszcza dla akumulatorów litowych. Zabezpiecza równieŜ słabsze ogniwa
NiCd/NiMH przed moŜliwością przebiegunowania.
UŜywaj tylko dobrze naładowanych akumulatorów! Tylko wtedy regulator bez problemu
oszacuje liczbę ogniw! Nie naleŜy doładowywać akumulatora zasilającego, jeśli jest
podłączony do regulatora
● Liczba ogniw akumulatora LI-Pol jest automatycznie szacowana przez regulator i nie
wymaga Ŝadnego ustawiania. Masz do wyboru trzy moŜliwości ustawienia zabezpieczenia
napięciowego (poziomu napięcia odcinającego silnik napędowy):
○ Niskie – 2,8V/ogniwo
○ Średnie – 3,0V/ogniwo
○ Wysokie – 3,2V/ogniwo
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
8/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Np. Jeśli ustawisz zabezpieczenie niskie dla akumulatora o napięciu znamionowym 11,1V
(trzy ogniwa) to odcięcie silnika napędowego nastąpi przy napięciu 8,4V.
Jeśli ustawisz zabezpieczenie średnie dla akumulatora o napięciu znamionowym 11,1V (trzy
ogniwa) to odcięcie silnika napędowego nastąpi przy napięciu 9,0V.
A jeŜeli ustawisz zabezpieczenie wysokie dla akumulatora o napięciu znamionowym 11,1V
(trzy ogniwa) to odcięcie silnika napędowego nastąpi przy napięciu 9,6V.
● Dla akumulatorów NiCd/NiMH będzie to:
○ Niskie – 50% początkowego napięcia akumulatora
○ Średnie – 60% początkowego napięcia akumulatora
○ Wysokie – 65% początkowego napięcia akumulatora
Np. Napięcie dobrze naładowanego, sześcioogniwowego akumulatora NiMH wynosi 8,64V
(1,44V x 6 = 8,64V), jeśli ustawisz zabezpieczenie niskie (8,64V x 50% = 4,32V), to odcięcie
silnika napędowego nastąpi przy napięciu 4,32V. Przy ustawionym zabezpieczeniu średnim
(8,64V x 60% = 5,18V), odcięcie silnika nastąpi przy napięciu 5,18V. Jeśli ustawisz zabez pieczenie wysokie (8,64V x 65% = 5,61V), odcięcie silnika nastąpi przy napięciu 5,61V.
4. Reset ustawień własnych, czyli powrót do ustawień domyślnych.
Producent programuje regulatory (ustawienia domyślne) w sposób następujący:
Hamulec:
Wyłączony
Typ akumulatora:
Li - Pol z automatyczną detekcją liczby ogniw
PCO – napięcie odcięcia silnika:
(Zabezpieczenie napięciowe)
Średnie (3,0V/ogniwo / 60%)
Kąt wyprzedzenia:
Automatyczny
Rozruch silnika napędowego:
Tryb GOVERNOR:
Łagodny
Wyłączony (RPM Off)
Częstotliwość:
8kHz
Sposób odcięcia silnika:
Ograniczanie mocy
5. KOMUTACJA – kąt wyprzedzenia: automatyczny/mały/duŜy
○ Automatycznie ustawiany kąt wyprzedzenia
- regulator automatycznie zapewnia optymalną wartość kąta wyprzedzenia dla określonego
silnika napędowego.
○ Mały kąt wyprzedzenia ( 7° - 22°)
- zalecany dla większości klasycznych silników typu „inrunner”.
○ DuŜy kąt wyprzedzenia (22° - 30°)
- zalecany dla silników posiadających sześć i więcej biegunów.
Dla silników dwubiegunowych typu „inrunner” zalecamy małe kąty wyprzedzenia 2° lub 8°
- uzyskasz wyŜszą sprawność. Większe kąty ustawiaj dla silników posiadających sześć
biegunów i więcej. Kąty wyprzedzenia 22° lub 30° zalecane s ą dla silników z wirującym
płaszczem tzw. „outrunnery”, zwykle czternastobiegunowe. Pamiętaj, Ŝe niektóre typy silników
wymagają nietypowego ustawienia komutacji, zalecamy stosować się do zaleceń producenta
silników.
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
9/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Pamiętaj! Po zmianie kąta wyprzedzenia, ze względu na bezpieczeństwo własne
i osób towarzyszących, pierwsze próby silnika przeprowadzaj zawsze na ziemi!
6. Rozruch silnika napędowego: Bardzo łagodny / Łagodny / Natychmiastowy
○ Rozruch bardzo łagodny.
Początkowy rozruch silnika powolny, z 0 do pełnej prędkości w czasie 1,5
(przyspieszenie 1,5 sekundy) – zalecany dla modeli latających napędzanych
elektrycznym z reduktorem lub modeli śmigłowców.
○ Rozruch łagodny.
Początkowy rozruch silnika powolny, z 0 do pełnej prędkości w czasie 1,0
(przyspieszenie 1,0 sekunda) – zalecany dla modeli latających napędzanych
elektrycznym z reduktorem lub modeli śmigłowców.
○ Rozruch natychmiastowy (liniowa charakterystyka drąŜka gazu)
– zalecany dla modeli latających z napędem bezpośrednim.
sekundy
silnikiem
sekundy
silnikiem
7. TRYB GOVERNOR: Wyłączony / Zakres 1 / Zakres 2
○ Tryb GOVERNOR wyłączony.
Zalecany dla modeli latających i modeli śmigłowców napędzanych silnikiem elektrycznym
sterowanym krzywą gazu.
○ Tryb GOVERNOR - zakres 1.
Zalecany dla modeli śmigłowców. Pierwszy (po załączeniu) rozruch silnika powolny z 0 do
pełnej prędkości w czasie 5 sekund (przyspieszenie 5 sekund).
○ Tryb GOVERNOR - zakres 2.
Zalecany dla modeli śmigłowców. Pierwszy (po załączeniu) rozruch silnika powolny z 0 do
pełnej prędkości w czasie 15 sekund (przyspieszenie 15 sekund).
Po przesunięciu drąŜka gazu w pozycje „gaz max”, dalszy rozruch silnika będzie
normalny. Jeśli tryb GOVERNOR jest aktywny, to hamulec wyłącza się automatycznie
a regulator (funkcja „Sposób odcięcia silnika napędowego po spadku napięcia”) będzie
stopniowo ograniczał moc silnika, bez względu na to, jakie były wcześniejsze ustawienia.
8. Kierunek obrotów wału silnika napędowego.
Zwykle zmiana kierunku obrotów wału polega na wzajemnej zamianie dwóch (z trzech)
przewodów siłowych (łączące regulator z silnikiem). JeŜeli przewody siłowe są
przylutowane do wyprowadzeń silnika wtedy kierunek obrotów naleŜy zmienić w programie
regulatora.
9. Częstotliwość: 8kHz / 16KHz
○ Częstotliwość 8kHz. Zalecana jest dla większości silników BLDC.
○ Częstotliwość 16kHz. Przy tej częstotliwości silnik napędowy ma wyŜszą sprawność.
Jednak zalecamy stosowanie częstotliwości 8kHz, poniewaŜ przy tej częstotliwości silnik
i regulator generują znacznie mniejsze zakłócenia Wi-Fi.
10. Sposób odcięcia silnika napędowego po wykryciu spadku napięcia :
○ Ograniczanie mocy / Natychmiastowe odcięcie silnika
○ Ograniczanie mocy (ustawienie domyślne). Kiedy napięcie zasilania osiągnie zaprogra
-mowny poziom (ustawiony w funkcji PCO), regulator będzie powoli ograniczał moc silnika.
○ Odcięcie natychmiastowe. Kiedy napięcie zasilania osiągnie zaprogramowany poziom
(ustawiony w funkcji PCO), regulator natychmiast odetnie silnik napędowy.
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
10/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Sygnalizacja dźwiękowa
Parametry
Kalibracja drąŜka gazu
(w ciągu pierwszych 4 sekund) ** ** ** **
Funkcja1. Hamulec
_*_*_*_*
Hamulec wyłączony/Aktywny
Funkcja 2. Typ akumulatorów
NiCd/NiMH
~~~~
~~ ~~ ~~ ~~
Li-Pol
Funkcja 3. PCO – napięcie odcięcia silnika napędowego
*_ _* *_ _* * _ _ * * _ _ *
Napięcie niskie 2,8V / 50%
*_ _ _ * * _ _ _ * * _ _ _ * * _ _ _ *
Napięcie średnie 3,0V / 60%
*_ _ _ _* * _ _ _ _* * _ _ _ _* * _ _ _ _*
Napięcie wysokie 3,2V / 65%
Funkcja 4. Reset
__ __ __ __
Powrót do ustawień domyślnych
Funkcja 5. Komutacja – kąt wyprzedzenia
____
Automatycznie ustawiany kąt wyprzedzenia (7-30°)
__ __ ____
Mały kąt wyprzedzenia (7-22°)
___ ___ ___ ___
DuŜy kąt wyprzedzenia (22-30°)
Funkcja 6. Rozruch silnika napędowego
VV VV VV VV
Rozruch bardzo łagodny
VVVV
Rozruch łagodny
VVV VVV VVV VVV
Rozruch natychmiastowy
Funkcja 7. Governor
_*_ _*_ _*_ _*_
Governor wyłączny (tryb pracy dla modeli latających)
_**_ _**_ _**_ _**_
Model śmigłowca, Zakres 1
_***_ _***_ _***_ _***_
Model śmigłowca, Zakres 2
Funkcja 8. Kierunek obrotów wału silnika napędowego
WWWW
Lewy / Prawy
Funkcja 9. Częstotliwość
// // // //
8kHz
\\ \\ \\ \\
16kHz
Funkcja 10. Sposób odcięcia silnika napędowego po wykrycia spadku napięcia
_ _ _ _
__ __ __ __
_ _ _ _
__ __ __ __
© 2013 Ludomir Rogalski
Ograniczanie mocy
Odcięcie natychmiastowe
Regulatory RAY R-20B… R-50B
12/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
PROGRAMOWANIE REGULATORA
KARTĄ PROGRAMUJĄCĄ RAY CARD
Zdjęcie: www.pelikandaniel.com
Karta programująca RAY CARD przeznaczona jest do prostego i szybkiego
programowania (niebieskimi zworkami) regulatorów serii RAY R-20B…R-50B
Podstawowe dane techniczne
Zasilanie
5,0V – 6,3V DC
(BEC/SBEC regulatora lub z akumulatora Rx - NiCd/NiMH 4,8V – 6,0V)
Gabaryty
Masa
55 x 42,5 x 3,5mm
6,5 grama
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
13/17
Zdję
Regulátory RAY R-20B…R-50B
1.Podłącz regulator do silnika.
2.Ustaw (naleŜy odpowiednio wpiąć) osiem niebieskich zworek w wybranych przez Ciebie
pozycjach. Opis pojedynczych funkcji znajdziesz na 8, 9 i 10 stronie tej instrukcji.
3.Teraz podłącz czarną wtyczkę JR regulatora do gniazdka (trzech pinów) na karcie RAY
Card oznaczonego „
4.Podłącz akumulator napędowy do regulatora.
Pamiętaj o właściwej polaryzacji! Zawsze podłączaj dobrze naładowany akumulator!
Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa!
Pracujący silnik w połączeniu z elementami napędu (np. śmigłem) jest bardzo niebezpieczny
i moŜe spowodować obraŜenia osoby obsługującej lub uszkodzenie i zniszczenie regulatora
(utrata uprawnień gwarancyjnych).
5.Po około jednej sekundzie uzwojenie silnika wygeneruje sygnał dźwiękowy „bip”. Jest to
potwierdzenie, ze wymagane parametry zostały zapisane w pamięci regulatora.
JeŜeli po około 10 sekundach uzwojenie silnika wygeneruje drugi sygnał dźwiękowy „bip”, to
oznacza, Ŝe zworki (lub zworka) zostały źle wpięte i wymagane parametry nie zostały
zapisane w pamięci regulatora. W tym przypadku odłącz akumulator od regulatora,
skontroluj ustawienia zworek na karcie programującej i powtórz procedurę programowania
od punktu 4.
6.Odłącz akumulator napędowy. Odłącz kartę programującą.
7.Twój regulator został zaprogramowany i przygotowany do eksploatacji.
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
14/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
MoŜliwa przyczyna
Wyeliminowanie problemu
Silnik nie pracuje, ale po
włączeniu regulatora, uzwojenie
silnika generuje dźwięki
sygnalizujące liczbę ogniw
akumulatora napędowego.
Nie skalibrowałeś drąŜka gazu
Musisz skalibrować drąŜek gazu
Silnik nie pracuje, po włączeniu
regulatora uzwojenie silnika nie
generuje dźwięków, które
sygnalizują liczbę ogniw
akumulatora napędowego.
Serwomechanizmy równieŜ nie
działają.
Zły kontakt złączy pomiędzy
akumulatorem napędowym
a regulatorem.
Musisz sprawdzić złącza, jeŜeli są zuŜyte lub
uszkodzone, wymień na nowe.
Nie jest podłączony akumulator
napędowy.
Do regulatora podłącz dobrze naładowany
akumulator.
Źle polutowane złącza
(tzw. „zimny lut”).
Dokładnie polutuj złącza (kalafonia i dobrej jakości
cyna).
Polutowane złącza musisz dobrze zaizolować np.
koszulkami termokurczliwymi, aby nie doszło do
zwarcia.
Niewłaściwa polaryzacja
przewodów.
Skontroluj polaryzację, jeśli jest taka potrzeba to
zmień sposób połączenia.
Odwrotnie włączona wtyczka JR
w gniazdko odbiornika RC.
Skontroluj połączenie – dokładnie sprawdź, czy
wtyczka jest prawidłowo włączona w gniazdko
odbiornika RC.
Uszkodzony regulator.
Wymień regulator na nowy.
Zły kontakt złączy pomiędzy
akumulatorem napędowym
a regulatorem.
Musisz sprawdzić złącza, jeŜeli są zuŜyte lub
uszkodzone, wymień na nowe.
Silnik nie pracuje, po włączeniu
regulatora uzwojenie silnika nie
generuje dźwięków, które
sygnalizują liczbę ogniw
akumulatora napędowego.
Serwomechanizmy równieŜ nie
działają.
Po włączeniu regulatora silnik nie
pracuje. Uzwojenie silnika
generuje sygnał ostrzegawczy
- krótkie „pipniecia” przerywane
krótką przerwą (* * * *).
Spalone uzwojenia silnika.
Musisz wymienić silnik napędowy w modelu.
Źle polutowane złącza
(tzw. „zimny lut”).
Dokładnie polutuj złącza (kalafonia i dobrej jakości
cyna).
Polutowane złącza musisz dobrze zaizolować np.
koszulkami termokurczliwymi, aby nie doszło do
zwarcia.
Musisz sprawdzić napięcie akumulatora. Podłącz
dobrze naładowany akumulator z właściwą liczbą
ogniw.
Po włączeniu regulatora silnik nie
pracuje. Uzwojenie silnika
generuje sygnał ostrzegawczy
- krótkie „pipnięcia” (****)
Po włączeniu nadajnika RC drąŜek
sterowania silnikiem napędowym
nie znajdował się w pozycji „gaz
min”.
Przesuń drąŜek gazu w pozycję „gaz min”.
Po włączeniu regulatora silnik nie
pracuje. Uzwojenie silnika
generuje sygnał ostrzegawczy
- dwa długie dźwięki poprzedzone
dwoma krótkimi „pipnięciami”
( _ _** ).
Odwrotny kierunek wychyleń
drąŜka sterowania silnikiem
napędowym w nadajniku RC
i regulator automatycznie przeszedł
do trybu programowania.
Musisz zmienić kierunek wychyleń drąŜka w
nadajniku RC (przełącznikiem lub w programie)
Uwaga! W nadajnikach firmy Futaba ustaw kanał
gazu na „Reverse”.
Wał silnika obraca się
w kierunku przeciwnym
Złe połączenie przewodów
łączących silnik napędowy
z regulatorem.
Przeprogramuj regulator lub zamień nawzajem
dwa z trzech przewodów siłowych.
Napięcie akumulatora jest poza
określonym zakresem
.
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
15/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
Problem
Silnik wyłączył się w locie
MoŜliwa przyczyna
Wyeliminowanie problemu
Utrata lub zakłócenia sygnału
Dokładnie skontroluj nadajnik RC. Sprawdź, czy
regulator i odbiornik RC są właściwie
zamontowane w kadłubie modelu, Sprawdź, czy
antena odbiornika RC i przewody regulatora są
właściwie rozmieszczone. Na trójŜyłowym
przewodzie sygnałowym regulatora zamontuj
specjalny pierścień ferrytowy.
Napięcie akumulatora napędowego
spadło poniŜej ustawionego
(w funkcji PCO) poziomu.
Regulator odciął silnik.
Natychmiast ląduj. Zmień akumulator.
UŜywaj tylko dobrze naładowanych akumulatorów
– tylko wtedy regulator bez problemu oszacuje
liczbę ogniw!
Przerwa w obwodzie spowodowana
brakiem styku w złączach.
Uszkodzone przewody.
Sprawdź wszystkie złącza i przewody. JeŜeli
złącza lub przewody są uszkodzone musisz je
wymienić na nowe.
Silnik przerywa pracę
w czasie lotu
Prawdopodobnie zakłócenia Wi-Fi
w czasie lotu.
Prawdopodobnie niedostateczne
odkłócenie systemu napędowego
w modelu, występujące zakłócenia
przy większej odległości modelu od
nadajnika RC – do odbiornika
dociera słabszy sygnał lub
zewnętrzne zakłócenia .
Musisz sprawdzić zasięg z wyłączony silnikiem
a potem z silnikiem na „pełnym gazie” – zasięg
moŜe zmniejszyć się najwyŜej o około 10%.
JeŜeli róŜnica jest większa postępuj podobnie jak
w punkcje poprzednim. Przed kaŜdym lotem
musisz sprawdzić na ziemi, czy nadajnik RC nie
jest zakłócany przez urządzenia zewnętrzne.
JeŜeli problem zakłóceń powtarza się, musisz
zmienić częstotliwość nadajnika lub przejść na
inne „lotnisko”.
Regulator przegrzewa się
Niedostateczne chłodzenie.
Regulator musi mieć zapewnione dobre
chłodzenie przepływającym strumieniem
powietrza.
PrzeciąŜony regulator. Pracujące
serwomechanizmy pobierają bardzo
duŜy prąd.
Zastosuj inny typ serwomechanizmów. Sprawdź
liczbę serwomechanizmów – czy odpowiada
liczbie wymienionej w specyfikacji regulatora.
Za duŜa moc silnika lub za duŜa
średnica/skok śmigła.
Musisz zmienić silnik. Zmień śmigło – mniejsza
średnica/skok.
Zdjęcie: www.pelikandaniel.com
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
16/17
Regulátory RAY R-20B…R-50B
© 2013 Ludomir Rogalski
Regulatory RAY R-20B… R-50B
17/17
Download