Systemy MIS

advertisement
W. Bartkiewicz
Systemy informatyczne
zarządzania
Wykład 7. Systemy MIS
Pojęcie systemu MIS
• Podstawowym celem Systemu Informacyjnego Zarządzania (MIS – ang.
Management Information System) jest wspomaganie organizacji w
osiąganiu jej celów, poprzez dostarczenie kadrze menedżerskiej wglądu
w regularne operacje organizacji, tak by mogli oni na ich podstawie
efektywniej kierować, organizować i planować.
• Systemy transakcyjne są w stanie zaspokoić jedynie najbardziej
podstawowe potrzeby kadry menedżerskiej, w tym zakresie.
Pojęcie systemu MIS
• Przy wielu różnych systemach transakcyjnych działających w
organizacji trudno o wgląd w szczegółowe dane w nich przechowywane.
• Systemy transakcyjne są mocno zorientowane na realizowane przez nie
zadanie. Tak więc ich możliwości raportowania są bardzo uproszczone.
Tworzą one przede wszystkim różnego rodzaju dokumenty i jedynie
najważniejsze raporty związane z konkretną funkcją.
• Systemy transakcyjne nie oferują w zasadzie niemal żadnych
możliwości analitycznych. Dla przykładu poza nielicznymi określonymi
z góry raportami, nie tworzą informacji o wysokim stopniu agregacji.
Nie są wyposażone w procedury analizy statystycznej, pozwalające np.
określić skupienia danych, trendy w czasie, itp.
• Systemy transakcyjne mają charakter dziedzinowy. Nie są więc w stanie
tworzyć np. zestawień porównawczych z różnych dziedzin (np.
niemożliwe jest porównanie informacji z systemu magazynowego i
księgowego).
Pojęcie systemu MIS
System
informatyczny
zarządzania
marketingiem
System
informatyczny
zarządzania
finansami
System
informatyczny
zarządzania
produkcją
Wspólna
baza
danych
Inne
informatyczne
systemy
zarządzania
TPS
Charakterystyka systemów MIS
• MIS jest zintegrowaną kolekcją podsystemów, zwykle zorganizowanych
wzdłuż linii funkcjonalnych wewnątrz organizacji (finanse, marketing,
wytwarzanie, itp.), których podstawowym zadaniem jest dostarczanie
menedżerom
wszechstronnej
informacji
na
temat
stanu
przedsiębiorstwa. Informacje te stanowią podstawę dla procesów
decyzyjnych w planowaniu, prowadzeniu i rozwoju organizacji.
• Integracja ta realizowana jest zwykle poprzez oparcie tych podsystemów
na wspólnej bazie danych, tak więc dotyczy przede wszystkim sfery
informacyjnej, a nie operacyjnej zarządzania.
• MIS może pobierać i zestawiać dane z wielu źródeł, organizując
informacje w sposób bardziej użyteczny dla menedżerów.
• Podstawowym jednak źródłem zasilania dla MIS są bazy danych
systemów transakcyjnych, wchodzących w skład poszczególnych
podsystemów. Jednym z najważniejszych zadań MIS jest więc integracja
dostępu do danych transakcyjnych.
Charakterystyka systemów MIS
• Wyjściem systemu MIS są zestawy raportów kierowanych do
menedżerów. Możliwości raportowania w stosunku do systemów
transakcyjnych są przy tym znacznie szersze i bardziej wyrafinowane,
wspomagając decyzje menedżerów na wyższym poziomie zarządzania.
• W praktyce systemy te obsługują przede wszystkim kadrę zarządzającą
szczebla średniego. Dostarczają informacji niezbędnych do
operacyjnego i taktycznego zarządzania organizacją, gdzie podejmuje
się decyzje dobrze i częściowo ustrukturalizowane.
• Na tym szczeblu korzysta się przede wszystkim z danych
zagregowanych pochodzących z systemów dziedzinowych. Systemy
klasy MIS dostarczają więc informacji syntetycznych, opisujących
zarówno bieżące działanie obiektu, jak i porównują te dane z okresami
poprzednimi. Dotyczy to zwłaszcza problemów związanych z
usprawnieniem procesów regulacji i sterowania, planowania
krótkookresowego (w okresie 1-2 lat), analizy i kontroli bieżącej.
Charakterystyka systemów MIS
• Systemy MIS zawierają przyjazne procedury obsługi użytkownika,
bibliotekę procedur statystyczno - ekonometrycznych oraz zestaw
danych historycznych. Użytkownik nie tylko może dotrzeć do
wyselekcjonowanych
informacji.
Procedury
statystyczno
ekonometryczne pozwalają przeprowadzać analizę danych o
funkcjonowaniu obiektu na podstawie określonych kryteriów, a zestaw
danych historycznych daje możliwość przewidywania pewnych zjawisk,
ich analizę i wyciąganie odpowiednich wniosków.
System informacyjny zarządzania
finansami
• Podsystem finansowy MIS dostarcza informacji dla menedżerów
finansowych organizacji. Obejmuje on zestaw złożonych programów i
modeli finansowych realizujących zadania takie jak:
– Analiza historycznej i bieżącej aktywności finansowej.
– Projektowanie przyszłych potrzeb finansowych.
– Monitorowanie i kontrola zużycia funduszy w czasie.
• Można bez przesady powiedzieć, że systemy informatyczne MIS
zmieniły radykalnie funkcje finansów i rachunkowości w organizacji.
Pracownicy działów finansów i księgowości nie muszą już dalej
przygotowywać raportów finansowych, które generowane są przez
finansowy MIS.
• W zamian zajmują się oni analizą i audytem zestawień finansowych i
problemów gospodarczych, w celu znalezienia sposobów ich
rozwiązania oraz określenia możliwości na przyszłość. Nie należy się
więc dziwić, że najwięcej systemów tej klasy funkcjonuje właśnie w
różnego rodzaju instytucjach finansowych.
System informacyjny zarządzania
finansami
• Do głównych źródeł informacji finansowego MIS należy plan
strategiczny lub polityka przedsiębiorstwa, zawierający główne cele
finansowe, dla przykładu współczynniki poziomu zadłużenia i
oczekiwanych zwrotów.
• Ważne informacje finansowe pobierane są również niemal ze wszystkich
systemów przetwarzania transakcyjnego – płacowego, kontroli
inwestycji, przetwarzania zamówień, kont płatności i księgi głównej.
• Istotną rolę pełnią również źródła zewnętrzne, takie jak informacja o
konkurencji, dane dotyczące inflacji i innych najistotniejszych
wskaźników ekonomicznych z agencji rządowych, wymagania prawa
podatkowego i raportowania finansowego.
System informacyjny zarządzania
finansami
• System informacyjny zarządzania finansami może zawierać zarówno
wewnętrzne jak i zewnętrzne systemy wspomagające pozyskiwanie,
wykorzystanie i kontrolowanie gotówki, funduszy i innych zasobów
finansowych. Do najważniejszych podsystemów współdziałających z
systemami transakcyjnymi, we wspomaganiu podejmowania decyzji
finansowych zaliczyć możemy:
– Prognozowanie finansowe – dotyczące przyszłego rozwoju organizacji i
wytwarzanych przez nią produktów. Pozwala ono oszacować przyszłe
strumienie pieniężne, co jest podstawą dalszego zarządzania strumieniem
pieniędzy. Estymatory kosztów stałych, takich jak składki ubezpieczeniowe,
czynsze, nakłady biurowe wykorzystywane są do określenia oczekiwanych
zysków netto w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.
Prognozowanie finansowe oparte jest zwykle na analizie poprzednio
prowadzonej działalności gospodarczej.
System informacyjny zarządzania
finansami
– Systemy zysku i straty oraz kosztów. Są to wyspecjalizowane systemy
finansowe, pozwalające organizować dane o wydatkach oraz kosztach
organizacji. Dane o wpływach i wydatkach gromadzone są w różnych
działach przedsiębiorstwa przez systemy transakcyjne. Wewnętrzna analiza
wpływów i wydatków generowanych przez poszczególne działy
wykorzystywana jest np. do kontroli wydatków czy planowania dalszego
rozwoju.
– Auditing. Związany jest on z analizą kondycji finansowej organizacji i
określeniem czy zestawienia finansowe i raporty generowane przez
podsystem finansowy MIS są wiarygodne.
– Wykorzystanie i zarządzanie środkami. Wewnętrzne wykorzystanie
środków wiąże się z dodatkowymi inwestycjami, nowym lub odnowionym
wyposażeniem i urządzeniami, dodatkową siłą roboczą, nowymi systemami
komputerowymi, reklamami, inwestycjami w nowe produkty i projekty
naukowo badawcze, itd. Zewnętrzne wykorzystanie środków związane jest
typowo z inwestycjami, zarówno materialnymi, jak i czasami w instrumenty
finansowe.
System informacyjny zarządzania
wytwarzaniem
• Istotnymi źródłami danych są: systemy transakcyjne zaopatrzenia i
gospodarki magazynowej, przetwarzania zamówień, obsługi procesów
produkcyjnych, dostarczające przede wszystkim informacji o
zapotrzebowaniu, alokacji, dostawach i kosztach wszystkich składników
produkcji, systemy kadrowe i płacowe np. oszacowanie kosztów pracy
w zadaniach wytwórczych, budowa harmonogramów wykonywania
zadań (obsady gniazd produkcyjnych w świetle planów urlopowych,
zwolnień, itp.).
• Kolejne ważne źródło to plan strategiczny lub polityka korporacji:
wielkość i jakość produkcji, cele i ograniczenia na poziomie usług,
problematyka ekspansji lub redukcji nowych fabryk, urządzeń lub siły
roboczej.
System informacyjny zarządzania
wytwarzaniem
• Podsystemy wytwórcze MIS wykorzystują również dane z wielu źródeł
zewnętrznych. Nowe procesy wytwórcze i techniki projektowe
pozyskiwane mogą być z przedsiębiorstw zewnętrznych, czasopism i
innych publikacji. Ogólne dane ekonomiczne, dotyczące bezrobocia i
inflacji mogą być przydatne w przewidywaniu kosztów pracy i
surowców.
• Do najważniejszych podsystemów MIS zarządzania wytwarzaniem
należą:
– Projektowanie i systemy obliczeń inżynieryjnych. Projektowanie wyrobu
wiąże się to z koniecznością podjęcia całego szeregu decyzji, dotyczących
rozmiaru i kształtu części, czy sposobu i kolejności ich montażu. Proces ten
wspomagają systemy projektowania sterowanego komputerem (CAD –
Computer Aided Design).
System informacyjny zarządzania
wytwarzaniem
– Harmonogramowanie produkcji. Celem tego podsystemu jest
dostarczenie szczegółowych planów zarówno krótko jak i
długoterminowego harmonogramowania urządzeń wytwórczych. Pakiety
oprogramowania harmonogramowania produkcji mogą obejmować również
systemy prognostyczne, wspomagające menedżerów w określeniu
bieżącego i przyszłego popytu na wyroby i usługi.
– Sterowanie zapasami. Oprogramowanie wchodzące w skład tego
podsystemu MIS wytwarzania pozwala na automatyczne generowanie
zamówień, prognozowanie, generowanie dokumentów i raportów
magazynowych określanie kosztów wytwarzania, analizę kosztów
budżetowych w porównaniu z rzeczywistymi, itp. Przede wszystkim
próbują one odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: jak wiele zamówić
i kiedy zamówić.
System informacyjny zarządzania
wytwarzaniem
– Kontrola jakości i testowanie. Przy narastającej presji rynku i ogólnym
zwracaniu uwagi na produktywności i wysokiej jakości, dzisiejsze
przedsiębiorstwa wytwórcze kładą coraz większy nacisk na kontrolę jakości.
Istnieje cała gama złożonego oprogramowania, pozwalająca na analizę
istotnych cech wyrobów i wspomaganie procesów testowania jakości.
– Sterowanie procesami wytwórczymi. Istnieje cały szereg technologii
pozwalających menedżerom sterować strumieniami procesów wytwórczych:
• Na przykład komputer może być wykorzystany bezpośrednio do
sterowania maszynami wytwórczymi, przy wykorzystaniu systemów
zwanych komputerowo wspomaganym wytwarzaniem (CAM –
Computer Aided Manufacturing). Systemy CAM obejmują między
innymi zagadnienie jak planowanie wykonania produkcji, projektowanie
procesów produkcyjnych, oprogramowanie urządzeń i maszyn
produkcyjnych.
System informacyjny zarządzania
wytwarzaniem
• Elastyczne systemy wytwarzania (FMS – Flexible Manufacturing
Systems) są podejściem pozwalającym na szybkie i efektywne przejście
od produkcji jednego wyrobu do drugiego. Obejmują między innymi:
obróbkę mechaniczną, montaż, magazynowanie, transport, podawanie
materiałów i prefabrykatów, sterowanie jakością w czasie rzeczywistym,
kontrolę jakości.
• Komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM – Computer
Integrated Manufacturing) wiąże się z użyciem komputerów do
powiązania wszystkich elementów procesu produkcyjnego w jeden
efektywny system. Celem zastosowań CIM jest połączenie wszystkich
aspektów produkcji, włączając przetwarzanie zamówień, projektowanie
wyrobu, wytwarzanie, kontrolę jakości i dostawę do klientów.
System informacyjny zarządzania
marketingiem
• Podsystem marketingu MIS wspomaga działalność menedżerską w
obszarze budowy wyrobów, dystrybucji, decyzji cenowych,
przygotowywania promocji i prognozowania sprzedaży.
• MIS marketingu zależy od planu strategicznego w obszarze celów i
przewidywanych kierunków sprzedaży. Zawierać może on również
informacje dotyczące projektowanych potrzeb dla sił zajmujących się
sprzedażą, określaniem cen produktów i usług i projektowaniem cech
nowych wyrobów. Plan strategiczny może dostarczać metodologie dla
analizy sprzedaży i podejmowania decyzji marketingowych.
• Dane źródłowe z systemów transakcyjnych dotyczą przede wszystkim
produktów, sprzedaży, klientów i pracowników zajmujących się
sprzedażą.
System informacyjny zarządzania
marketingiem
• Dane zewnętrzne dotyczą przede wszystkim konkurentów, takie jak
nowe wyroby i usługi, strategie cenowe, silne i słabe punkty istniejących
linii wyrobów konkurentów, marketingi i dystrybucji towarów.
• Dodatkowym źródłem użytecznej informacji dla marketingowego MIS
jest rynek wyrobów firmy. Informacje o rynku już obsługiwanym przez
przedsiębiorstwo mogą w dużej mierze pochodzić z systemów
transakcyjnych. Jednak wejrzenia w zachowanie i preferencje klientów
na nowych rynkach mogą być otrzymane tylko ze źródeł zewnętrznych.
• Podsystemy marketingowego MIS, wspomagają menedżerów w
działaniach związanych ze zwiększaniem sprzedaży, redukcją wydatków
marketingowych i tworzeniem planów dla nowych wyrobów i usług, w
celu wychodzenia naprzeciw potrzebom konsumentów. Do
podstawowych podsystemów, możemy tutaj zaliczyć:
System informacyjny zarządzania
marketingiem
– Badania marketingowe. Ich celem jest dostarczenie formalnego obrazu
preferencji rynku i klienta. Popularnymi narzędziami badań
marketingowych są ankiety, kwestionariusze, studia pilotażowe i wywiady.
Wprowadzone do MIS dane zebrane w projektach badań marketingowych
przetwarzane są w celu uzyskania raportów i kluczowych wskaźników,
takich jak satysfakcja klienta lub ogólna jakość usług.
– Tworzenie nowego produktu. Tworzenie produktu związane jest z
konwersją surowców w wyroby gotowe lub usługi, i skupione jest przede
wszystkim na jego fizycznych atrybutach. W tego typu decyzjach istotnych
jest szereg czynników, takich jak zdolności produkcyjne, umiejętności
pracowników, czynniki inżynierskie i materiały. Programy komputerowe
wykorzystywane są do analizy tych czynników i wyboru odpowiednich ich
kombinacji. Wspomagają one również decyzje typu budowy-zakupu.
System informacyjny zarządzania
marketingiem
– Planowanie umiejscowienia. Wiąże się ono z umiejscowieniem urządzeń
produkcyjnych i dystrybucyjnych. Podstawowe problemy tego podsystemu
to gdzie dostarczyć produkt użytkownikowi i w jak i sposób to zrobić.
Gdzie jest najlepsze miejsce do umiejscowienia fabryki, rynków hurtowych
i punktów dystrybucji detalicznej? Czynniki takie jak koszty wytwarzania,
transportu, siły roboczej i zlokalizowane poziomy popytu mają istotne
znaczenie dla odpowiedzi na to pytanie. Podsystem marketingowy MIS
może analizować te czynniki, określając warianty o najniższych kosztach,
przy warunku zaspokojenia popytu na dany towar.
– Promocja i reklama. Sukces produktu jest bezpośrednią funkcją typu
wykorzystanych działań reklamowych i promocyjnych. Programy
komputerowe w MIS wykorzystywane są przede wszystkim do ustalania
celów, planów i budżetów kampanii promocyjnych, oraz do monitorowania
wydatków z nimi związanych i ich efektywności.
System informacyjny zarządzania
marketingiem
– Określanie ceny produktu (cenotwórstwo). Podstawowym czynnikiem w
określaniu polityki cenowej jest analiza krzywej popytu odzwierciedlającej
zależność między ceną i wielkością sprzedaży. Istnieją programy
komputerowe, pomagające w określeniu elastyczności cenowych i wyborze
różnych wariantów polityki cenowej. Mają one zwykle charakter
symulacyjny. Menedżer może w systemie komputerowym dokonywać
zmian w cenach produktów, obserwując symulowane wyniki swoich
decyzji cenowych.
– Analiza sprzedaży. Analiza sprzedaży ma na celu wyodrębnienie
pracowników, produktów i klientów wnoszących największy i najmniejszy
wkład do zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo. Typowymi raportami
generowanymi przez MIS są tu:
• Sprzedaż według produktów – listujący wszystkie ważniejsze
produkty i ich sprzedaż w pewnym okresie czasu, np. w miesiącu.
• Sprzedaż według sprzedawców – listujący łączną sprzedaż każdego ze
sprzedawców, w pewnym okresie czasu.
System informacyjny zarządzania
marketingiem
• Sprzedaż według klientów – listujący ważniejszych klientów i
wielkość sprzedaży.
• Kolejnym istotnym elementem tego podsystemu są prognozy sprzedaży.
Wymagają one wykorzystania skomplikowanych programów
komputerowych, analizujących dane historyczne dotyczące sprzedaży w
poprzednich okresach.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
• Źródłem danych, są przede wszystkim systemy transakcyjne. Obszar
zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje cały szereg zagadnień
wymagających danych z systemu płacowego, np. analiza kosztów pracy,
plany opieki zdrowotnej, itp.
• Ponadto dane takie jak liczba przepracowanych godzin, płace
poszczególnych pracowników, informacje o zwolnieniach lekarskich
wykorzystywane są zarówno do analizy kosztów pracy w
poszczególnych działach i całej organizacji, jak też do zarządzania
inwestycjami w opiekę zdrowotną, planów emerytalnych i rentowych,
itp.
• Kolejnym ważnym źródłem jest system kadrowy. Dane osobowe
wykorzystane mogą być do przydziału pracowników do określonych
prac lub projektów. Zawierają one zwykle informacje o zawodzie i
umiejętnościach danego pracownika, poprzednich doświadczeniach
zawodowych, ocenach jego pracy, itp.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
• Istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi pełnią również dane
dotyczące zamówień sprzedaży, stanowiące istotną przesłankę do
zagadnień planowania zatrudnienia.
• Obok systemów transakcyjnych źródłem informacji dla tego podsystemu
MIS jest plan strategiczny który często obejmuje również cele i politykę
zarządzania zasobami ludzkimi.
• Istnieje również cały szereg źródeł zewnętrznych. Dla przykładu dane
statystyczne o płacach i zatrudnieniu w danej branży mogą wspomagać
decyzje dotyczące płac pracowników w organizacji. Istnieje ponadto
cały szereg regulacji prawnych, które organizacja musi dotrzymać.
Kolejnym istotnym źródłem informacji mogą być lokalne i krajowe
centrale związków zawodowych.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
• Podsystemy zarządzania zasobami ludzkimi obsługują zagadnienia
począwszy od potrzeb w zakresie siły roboczej, kończąc na zwalnianiu i
emerytowaniu pracowników:
– Planowanie zasobów ludzkich.
• Celem tego podsystemu jest skierowanie do właściwych prac,
właściwej liczby właściwych pracowników, wtedy gdy zachodzi taka
potrzeba.
• Efektywne planowanie zasobów ludzkich wymaga prognozowania
przyszłego popytu na pracowników, oraz przewidywania przyszłych
zasobów ludzi do tych prac. Typowym raportem jest tu raport potrzeb
i planowania zasobów ludzkich, określający ilu pracowników z każdej
dziedziny potrzebnych będzie w kolejnych okresach czasu.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
– Rekrutacja i selekcja personelu.
• Jeśli plan zasobów ludzkich przewiduje potrzebę zatrudnienia
dodatkowego personelu, następnym logicznym krokiem jest rekrutacja i
wybór nowych pracowników.
• Oprogramowanie komputerowe wykorzystywane jest często do
harmonogramowania akcji rekrutacyjnych i testowania potencjalnych
pracowników. MIS wykorzystany może być do rankingowania i
końcowego wyboru personelu.
• Dla każdego kandydata system może ponadto gromadzić i analizować
wyniki wywiadów, testów i rozmów.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
– Kształcenie i doskonalenie zawodowe.
• Niektóre stanowiska i zawody, takie jak programiści, monterzy
elektronicy, doradcy podatkowi, wymagają, itp. specyficznego i
nieustannego uczenia się. Inne stanowiska mogą wymagać ogólnego
kształcenia w zakresie organizacyjnej kultury, standardu ubioru i
oczekiwań organizacji.
• Programy komputerowe wykorzystywane są często do testowania
umiejętności pracowników, oraz jako materiały szkoleniowe.
• System informacyjny MIS ma za zadanie przechowywać informacje o
wynikach szkoleń, oraz generować raporty pozwalające na ocenę
pracownika, oraz jego potencjału dotyczącego zajmowanego lub
proponowanego stanowiska.
• Informacje o wynikach doskonalenia zawodowego mogą być również
potrzebne w celu określenia ewentualnych nagród lub premii.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
– Harmonogramowanie pracy i przydział do zadań. Harmonogramowanie
ludzi i zadań może być relatywnie proste, lub bardzo skomplikowane.
• W niektórych przypadkach wymaga ono jedynie prostych zapisów (np.
spotkań prezesa), oraz codziennego wyświetlenia planu zajęć.
• W innych (np. plan zajęć nauczyciela, rozkład jazdy kierowcy autobusu,
itp.)
wymagać
może
ono
skomplikowanych
programów
komputerowych.
• Niejednokrotnie równie wymaga ono również wygenerowania szeregu
raportów. Harmonogramy tworzone mogą być dla poszczególnych
pracowników, wskazując czas i miejsce ich przydziału do pracy w
następnym tygodniu i miesiącu (np. przydział do brygad roboczych),
uwzględniających jego umiejętności zawodowe i raporty z doskonalenia
zawodowego.
System informacyjny zarządzania
zasobami ludzkimi
– Administracja płacami.
• Ostatni z podstawowych podsystemów MIS zarządzania zasobami
ludzkimi związany jest z określaniem i analizą płac i innych kosztów
osobowych, włączając również płatności na ubezpieczenia emerytalne,
podatki, kasy chorych.
• Dane dotyczące tych elementów pobierane są z korporacyjnej bazy
danych lub systemu płacowego i przetwarzane w celu opracowania
informacji i raportów dla zarządzania wyższego szczebla.
• Raporty te zwane analizami płac, mogą być wykorzystane do
porównywania płac z planami budżetowymi, obliczania kosztów płac w
porównaniu z płacami, analizy kosztów osobowych w poszczególnych
działach.
Download