PA*STWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul

advertisement
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE
ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa
Jednostka chorobowa
Liczba zachorowań w powiecie nyskim
2010r.
2011r.
2012r.
Salmonellozy-zatrucia pokarmowe
22
16
25
Biegunka u dzieci do lat 2
76
72
105
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe nieokreślone
207
303
148
Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy
93
204
121
Płonica
24
46
102
Róża
23
30
19
Ospa wietrzna
686
757
1034
Różyczka
36
14
12
WZW typ A
-
-
-
WZW typ B (ostre)
1
1
-
WZW typ B (przewlekłe)
35
41
15
WZW typ C wg def. – 2009
6
7
13
WZW typ C wg def. – 2005
8
16
17
WZW typ B + C
-
-
-
WZW inne i nieokreślone
4
5
3
Świnka
10
15
6
Choroba z Lyme (borelioza)
24
38
59
Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień/
33
35
37
1220
1505
778
-
1
-
Grypa i grypopodobne
Tężec


Wszystkie zachorowania i zakażenia szerzące
się drogą pokarmową dotyczyły pojedynczych
osób ze środowisk domowych.
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt
niewystępowania zbiorowych zatruć
pokarmowych zarówno w środowiskach
domowych, jak i placówkach zbiorowego
żywienia.
Szczepienie przeciw
Grypa sezonowa
Kleszczowe zapalenie mózgu
Wirusowe zapalenie wątroby typ B
Wirusowe zapalenie wątroby typ A
Biegunka rotawirusowa
Neiseria meningitidis
Zakażenia wirusem brodawczaka
ludzkiego
Liczba
zaszczepionych
2397
26
1523
15
186
48
13





wystarczająca była ilość sprzętu oraz materiałów
jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, roztwory
sporządzano zgodnie z zaleceniami producenta
asortyment preparatów dezynfekcyjnych uwzględniał
specyfikę placówek oraz zapobieganie zakażeniom
krwiopochodnym HBV i HIV
znajomość zasad i sposobu wykonywania procesów
dezynfekcji została oceniona pozytywnie.
procesy sterylizacji, postępowania z brudną bielizną
i odzieżą roboczą nie budziły zastrzeżeń,
spełnione były zasady w zakresie obrotu żywnością
Orzeczenia o przydatności wody do spożycia:
http://www.pssenysa.pl
Gmina
Kamiennik
Miejscowości niezwodociągowane
Liczba ludności
Zurzyce
67
Głuchołazy
Biskupów
752
Burgrabice
658
Podlesie
202
Skowronków
66
Sucha Kamienica
191
Sławniowice
484
Wilamowice
Otmuchów
Starowice
282
174






niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian, sufitów
niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń,
sprzętu stanowiącego wyposażenie
brak orzeczeń lekarskich pracowników
niewłaściwa jakość żywności (artykuły po upływie
terminu przydatności do spożycia)
niewłaściwe warunki przechowywania łatwo psujących
się artykułów
niezachowana ciągłość łańcucha chłodniczego
Systemy zabezpieczeń pracowników przed
działaniem czynników szkodliwych dla
zdrowia:





monitoring środowiska pracy montażu ekranów
przeciwhałasowych,
modernizacji systemu wentylacyjnego,
wymianie urządzeń w parku maszynowym,
zmniejszeniu czasu pracy w narażeniu na czynnik
szkodliwy,
specjalistyczne badania lekarskie,

W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nysie wydał 1 decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej (astmy
oskrzelowej) oraz w 2 decyzje o braku
podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.
Obserwuje się spadek stwierdzanych chorób
zawodowych w porównaniu do lat ubiegłych.






stwierdzono występowanie w 11 zakładach
w narażeniu pracowało 59 osób, w tym 9 kobiet.
Wśród czynników rakotwórczych lub
mutagennych, pracujących w kontakcie z nimi
dominowały:
promieniowanie jonizujące (41 osób, w tym 9
kobiet),
benzyna ciężka hydroodsiarczona (5 osób, w tym
0 kobiet),
azbest (13 osób, w tym 0 kobiet).
276 osób było zatrudnionych w warunkach
narażenia na działanie szkodliwego czynnika
biologicznego
Stan sanitarno obiektów ulega poprawie
poprzez odnawianie sal lekcyjnych,
dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad
ergonomii oraz poprawę natężenia
oświetlenia sztucznego
• W zakresie higienicznej ocenie rozkładów zajęć lekcyjnych
nie stwierdzono nieprawidłowości.
• Badania natężenia oświetlenia światłem sztucznym
przeprowadzono w 35 pomieszczeniach
8 placówek, niezgodność w stosunku do obowiązującej
normy stwierdzono w 22 pomieszczeniach 5 placówek, co
stanowiło 63%.
• Wypoczynek.
Ze 166 zgłoszonych do bazy Ministerstwa Edukacji
Narodowej turnusów, skontrolowano 105.
Z różnego rodzaju form wypoczynku skorzystało 4128
dzieci i młodzieży (o 1040 mniej niż w roku ubiegłym),
w tym 2468 z wypoczynku letniego i 1660 z wypoczynku
zimowego.







opiniowanie wniosków o określenie zakresu raportów dla
przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
zakresy raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnienia
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięć
opiniowanie wniosków dotyczących strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko na etapie sporządzania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięć
opiniowanie dokumentacji projektowej
uczestniczenie w dopuszczeniu obiektów do użytkowania
opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego








Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w
Polsce. Cele i zadania na lata 2009 – 2013”,
Projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free
Cites)”,
„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program edukacji antytytoniowej
dla przedszkolaków,
„Nie pal przy mnie, proszę” – program edukacji antytytoniowej
dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – program edukacji antytytoniowej
dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjalistów,
„Trzymaj Formę” – program edukacji zasad zbilansowanej diety i
aktywności fizycznej dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych
oraz gimnazjów,
„Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania
AIDS opracowany na lata 2012 – 2016”,
„Moje dziecko idzie do szkoły” – program dla najstarszych grup
przedszkolaków i ich rodziców/opiekunów.
obiekty
oznaczenia
będące pod
218
nadzorem
mandaty 38
kontrole
3215
2449
decyzje I
instancji 899
próbki 677
Lp.
Działalność kontrolna
Lata
2010
2011
2012
1
Liczba nadzorowanych obiektów
2445
2443
2449
2
Liczba przeprowadzonych kontroli
3090
3018
3215
3
Liczba wydanych decyzji w I instancji
815
902
899
4
Liczba nałożonych mandatów
41
57
38
5
Na kwotę (zł)
9600,00
12300,00
8750,00
Lp.
Działalność kontrolna
2011r.
2012r.
1
Liczba nadzorowanych obiektów
44
36
44
2
Liczba przeprowadzonych kontroli
28
25
26
3
Liczba wydanych decyzji w I instancji
11
16
18
4
Liczba nałożonych mandatów
2
1
0
5
Na kwotę (zł)
250,00
100,00
0
2010r.
Download