Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY / wzór – nie wypełniać

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
/ wzór – nie wypełniać/
zawarta w dniu ..... ..... 2016 r. pomiędzy;
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz,
ul. Pijarska 3, NIP: 734-16-33-313 Regon 000322815, reprezentowanym przez:
Panią Barbarę Sułkowską-Sromek - Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………………………………………………..…………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Niniejszą umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo
zamówień publicznych” /Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm./.
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu
Rejonowego Nowym Sączu, przy ul. Strzeleckiej 1a, ul. Mickiewicza 1 oraz Wydziałów
Zamiejscowych w Muszynie przy ul. Kity 18 i ul. Kity 18A w tj. sprzątanie i utrzymanie w należytej
czystości: pokoi biurowych, sal rozpraw, korytarzy, holi, klatek schodowych, windy, sanitariatów,
pokoi gościnnych, archiwów, piwnic w budynku oraz terenu wokół budynku.
2. Szczegółowy zakres sprzątania określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
będący integralną częścią umowy.
§ 2 Okres obowiązywania umowy
Strony zawierają umowę na czas określony od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Termin wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym złożono wypowiedzenie.
1.
2.
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1.
2.
3.
4.
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………).
Miesięczne wynagrodzenie wynosi:
1) za sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynku przy ul. Strzeleckiej 1a brutto: …………………………… zł,
2) za sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynku przy ul. Mickiewicza 1 brutto: …………………………… zł,
3) za sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Wydziałów Zamiejscowych w Muszynie przy
ul. Kity 18 i ul. Kity 18A - brutto: …………………………… zł,
Należność za usługę będzie płatna z dołu w ratach miesięcznych w terminie do 30 dni
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.
Strony ustalają, że w okresie trwania umowy ceny brutto nie ulegną zmianie.
§ 4 Świadczenie usług
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku
z wykonywaną umową jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógłby się zetknąć.
1
2. W celu zapewnienia nadzoru nad należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca powołał osobę pełniącą funkcję koordynatora prac osób sprzątających.
Obecność koordynatora, podczas realizacji przedmiotowego zamówienia zapewnić ma nie tylko
prawidłową organizację pracy, ale także codzienny nadzór nad jakością wykonywanych prac.
3. Wykonawca, prace wymienione w §1 niniejszej Umowy, wykonywać będzie z należytą
starannością, zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz złożonej oferty, a także z ogólnie przyjętymi
standardami i zasadami wykonywania prac sprzątających i porządkowych.
4. Wykonawca na bieżąco informuje na piśmie (faks lub e-mail) Zamawiającego o problemach
i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość wykonania przedmiotu umowy.
5. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy dokonuje Zamawiający.
6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy zgłaszane
będą Wykonawcy na bieżąco drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub
telefonicznie – osobie pełniącej funkcję koordynatora.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas,
w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy na terenie
budynków i terenu zewnętrznego, o których mowa w §1, należyty ład, porządek oraz
przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz innych przepisów, procedur i instrukcji dotyczących
wykonania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla
prawidłowej realizacji umowy.
10. Szkody powstałe na skutek niewłaściwego użycia środków czystości lub inne szkody
spowodowane w mieniu zamawiającego oraz osób trzecich przez pracowników Wykonawcy
podczas wykonywania prac zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane prace będące przedmiotem
zamówienia.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody i krzywdy
wyrządzone Zamawiającemu, a także jakimkolwiek osobom i podmiotom trzecim także na
zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.
§ 5 Środki czystości i środki higieniczne
oraz narzędzia i urządzenia techniczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, materiałów oraz
własnych środków czystości i środków higieny - zapewniając w sposób ciągły następujące środki
higieniczne: mydło w płynie (o właściwościach nawilżających i pielęgnacyjnych, o przyjemnym
zapachu, pH neutralne dla skóry), ręczniki papierowe (minimum 2 – warstwowe, wykonane w
100% z celulozy, o niskim stopniu pylności, białe, miękkie), biały papier toaletowy (minimum 2 –
warstwowe, wykonane w 100% z celulozy, o niskim stopniu pylności, białe, miękkie), kostki
zapachowo-dezynfekujące do wc,
Sprzęt, narzędzia i urządzenia techniczne muszą być sprawne technicznie i bezpieczne, zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami i przepisami.
Sprzęt i materiały oraz środki czystości i środki higieny, do wykonania przedmiotu umowy będzie
dostarczał Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
Środki czyszczące, myjące, konserwujące używane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej
umowy winny posiadać atesty higieniczne, spełniać normy sanitarno - epidemiologiczne
i wymagania bezpieczeństwa użytkowania, nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia
i życia człowieka oraz mienia i środowiska naturalnego oraz muszą posiadać aktualny termin
ważności. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestawiać ww.
atesty.
Wykonawca ma obowiązek uwzględniać na bieżąco uwagi Zamawiającego, co do jakości
stosowanych środków higienicznych i czystości.
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi spowodowanego stosowaniem
nieodpowiednich środków czystości, narzędzi lub urządzeń technicznych Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany środków czystości (w tym na wskazane przez
Zamawiającego), narzędzi lub urządzeń technicznych.
2
§ 6 Personel Wykonawcy
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przez osoby, które będą zatrudnione
wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Wykonawca dopasuje ilość zatrudnionych
pracowników do zakresu prac określonych w Opisie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem godzin przewidzianych na wykonanie czynności w poszczególnych
zadaniach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonywania przedmiotu umowy osób:
- posiadających aktualne badania lekarskie i dopuszczenie do wykonywania określonych prac,
- posiadających aktualne przeszkolenie pod względem BHP i ppoż.
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia przy sprzątaniu pomieszczeń sądu wyłącznie
osób, które nie były karane.
4. Potwierdzeniem realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 i 3, będzie dostarczenie, nie
później niż 3 dni przed rozpoczęciem sprzątania, listy pracowników wyznaczonych do
świadczenia tej usługi, zawierającej ich dane osobowe (imię i nazwisko, seria i nr dowodu
osobistego, PESEL) - załącznik nr 3 do umowy wraz z zaświadczeniami z KRK
wystawionymi nie później niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w składzie pracowników realizujących umowę
Wykonawca, najpóźniej 2 dni przed dokonaniem zmian powiadomi Zamawiającego pisemnie
o tym fakcie, podając jednocześnie dane określone w załączniku nr 3 do umowy wraz
z zaświadczeniami z KRK wystawionymi nie później niż 6 miesięcy przed podpisaniem
umowy.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
świadczącymi usługi.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
8. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie formy zatrudnienia w/w pracowników,
Zamawiający może zwrócić się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli w zakresie podstawy zatrudnienia tych pracowników.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia deklaracji ZUS DRA potwierdzających
odprowadzanie składek za zatrudnionych pracowników:
- najpóźniej do 30.04.2017 r.- za miesiąc styczeń, luty i marzec 2017 r.
- najpóźniej do 31.07.2017 r.- za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2017 r.
- najpóźniej do 31.10.2017 r.- za lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.
- najpóźniej do 20.12.2017 r.- za październik i listopad 2017 r.
10. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić pracownikom
wykonującym przedmiot umowy:
1)jednolitą, estetyczną, czystą odzież ochronną umożliwiającą ich identyfikację,
2)indywidualne identyfikatory zwierające imię, nazwisko i nazwę Wykonawcy,
3)niezbędne środki ochrony indywidualnej.
11. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić pranie
i dezynfekcję odzieży roboczej, w tym ochronnej, pracowników realizujących przedmiot
umowy.
12. Pracownicy świadczący usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących
u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
3.
§ 7 Podwykonawstwo
1.
2.
3.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących usług/czynności/prac
stanowiących część przedmiotu umowy: …………………………………………………….
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy, w tym
dotyczących personelu Wykonawcy.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy, nowemu
podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części
przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,
wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
3
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy będzie następowała za uprzednim
poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 5 dni przed
dokonaniem zmiany podwykonawcy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków umowy
zawartej z Wykonawcą oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą
niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma
ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu
NBP na dzień zawarcia umowy.
§ 9 Odpowiedzialność Wykonawcy
1.
2.
3.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających
z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania
pracowników świadczących usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu
wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio
z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy.
W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli
pracownicy świadczący usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności
zdarzenia.
§ 10 Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się:
1) w okresie wykonywania umowy umożliwić pracownikom świadczącym usługi wstęp na teren
budynków, o których mowa w § 1 ust. 1;
2) zapewnić pracownikom świadczącym usługi odpowiednie warunki wykonywania pracy,
w tym w zakresie wymagań BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także udostępnienia dla
ich potrzeb pomieszczeń socjalnych i urządzeń sanitarno-higienicznych;
3) udostępnić Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy miejsce, w którym będą mogły być
przechowywane środki czystości i środki higieniczne, narzędzia i urządzenia niezbędne do
wykonywania przedmiotu umowy.
§ 11 Kary umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,
2) za opóźnienie/zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usług, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia/zwłoki,
3) za przerwę w świadczeniu usług, z winy/przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,
4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,
warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki - w wysokości
1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
5) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę deklaracji ZUS DRA w terminach
określonych w § 6 ust. 9 - w wysokości 1 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za każde
zdarzenie.
4
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec Wykonawcy,
na co przez podpisanie umowy wyraża zgodę Wykonawca.
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur – odsetki ustawowe od
należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień niniejszej umowy lub stwierdzenia nie wykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający sporządzi protokół zawierający w
szczególności: rodzaj i opis naruszenia, wysokość kar umownych oraz dostarczy kopię protokołu
Wykonawcy.
§ 12 Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych:
1)
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu
prawnego lub faktycznego,
2)
siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane
będą dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu
swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez
obie strony.
3. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
§ 13 Odstąpienie od umowy
1.
2.
1)
2)
3)
3.
Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, stronom umowy
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania ich
wykonywania na okres dłuższy niż 3 dni robocze,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie
z § 4 ust. 7 umowy;
w przypadku trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 11 umowy.
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na
przyszłość, w dniu wskazanym przez stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając
stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego
przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
§ 14 Zasady współpracy i kontaktowania się stron
1.
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
o zaistniałych w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także
ustnie lub drogą telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania
wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest
……….. tel. …, email …
Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest …, tel. …,
email … .
Osobą pełniącą funkcję stałego koordynatora, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, jest … tel.
……………………..
Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 – 4.
Zmiany osób, o których mowa w ust. 2 - 4, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony. Zmiana ta, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie wszelkich danych, które
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy stronami.
§ 15 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z wykonaniem umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie
poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Zmiana lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Lista osób wykonujących usługę sprzątania
6
Załącznik nr 3 do umowy
Lista osób wykonujących usługę sprzątania.
Lp.
Imię i nazwisko osoby
wykonującej usługę
sprzątania
Seria i Numer
Dowodu
Osobistego
PESEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…………………………………………
podpis Wykonawcy (pieczęć)
7
Download