I nstrukcjaobs ł ugi MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WZMACNIACZA MOCY
MIK0068
Instrukcja
MIK0068
obsługi
MIK0068
SHOW 2009
MIK0068
Symbole ostrzegawcze
Symbol w miejscu gdzie został
użyty ostrzega użytkownika o
nieizolowanym wysokim napięciu
wewnątrz obudowy. Napięcie to może
stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i
życia.
Symbol w miejscu gdzie został
użyty przypomina użytkownikowi o
istotnych czynnościach opisanych w
instrukcji.
Uziemienie
Prąd zmienny
Wysokie napięcie
ON: oznacza że urządzenie jest włączone
OFF: oznacza że urządzenie jest
wyłączone
Ostrzeżenia
Uwagi, na które użytkownik powinien
zwrócić szczególną uwagę aby nie
narazić się na niebezpieczeństwo.
Uwagi:
Uwagi, na które użytkownik powinien
zwrócić szczególną uwagę aby uniknąć
uszkodzenia urządzenia.
Uwaga:
-Zasilane
Upewnij się czy napięcie w gniazdku jest
odpowiednie do zasilania tego
urządzenia. W przypadku niewłaściwego
napięcia urządzenie może ulec
zniszczeniu.
W przypadku burzy wyłącz urządzenie z
gniazdka zasilającego. Gdy nie używasz
urządzenia przez dłuższy czas również
odłącz go od zasilania.
- Przewody
Do podłączenia zasilania używaj zawsze
przewodu dobrej jakości z nieuszkodzoną
izolacją zewnętrzną. Uszkodzony
przewód zasilający stanowi poważne
niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
- Obudowa
Wewnątrz obudowy znajdują się
niezaizolowane elementy gdzie występuje
wysokie napięcie. Aby uniknąć zagrożenia
porażenia prądem nie zdejmuj obudowy,
gdy przewód zasilający jest podłączony
do gniazdka.
Wewnątrz obudowy nie ma elementów
wymagających serwisu przez
użytkownika.
- Bezpieczniki
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
uszkodzenia urządzenia, zawsze stosuj
bezpieczniki zalecane przez producenta
sprzętu. Nie zwieraj gniazd bezpiecznika.
Przed wymianą bezpieczników upewnij
sie, że urządzenie jest odłączone od sieci
zasilającej.
- Uziemienie
SHOW 2009
MIK0068
Zanim włączysz urządzenie upewnij się
czy jest ono poprawnie uziemione. Brak
podłączonego uziemienia grozi
porażeniem prądem.
Nie odcinaj przewodów uziemiający ani
w urządzeniu ani w kablu zasilającym.
Zalecenia bezpieczeństwa:
- przed użyciem zapoznaj się z
instrukcją obsługi
- postępuj zgodnie z zaleceniami w
instrukcji
- zwróć szczególną uwagę na
ostrzeżenia zawarte w instrukcji
- Przewód zasilający i wtyk
Wtyk przewodu zasilającego jest
wyposażony w gniazdo uziemienia.
Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazdka
sieciowego, wymień gniazdko.
Nie dopuść do uszkodzenia przewodu
zasilającego, nie depcz przewodu, nie
ciągnij za przewód.
- Czyszczenie
Do czyszczenia urządzenia możesz
użyć sprężonego powietrza lub
wilgotnej ściereczki.
Do czyszczenia nie używaj alkoholi,
rozpuszczalników lub silnych środków
czyszczących.
- Serwis
Wszelkie naprawy zleć
wykwalifikowanemu serwisowi.
SHOW 2009
MIK0068
Panel frontowy
1 Otwory montażowe
8 Kontrolka trybu mostkowego
2 Uchwyty
9 Kontrolka sygnału kanału A
3 Włącznik
10 Kontrolka sygnału kanału B
4 Kontrolka zasilania
11 Kontrolka clip kanał A
5 Otwory wentylacyjne
12 Kontrolka clip kanał B
6 Regulacja poziomu dźwięku kanału A
13 Kontrolka zabezpieczenia kanał A
7 Regulacja poziomu dźwięku kanału B
14 Kontrolka zabezpieczenia kanał B
Panel tylni
15 Wentylator
16 Gniazdo wejściowe 1/4'' kanału A
22 Breaker
17 Gniazdo wejściowe XLR kanału A
23 Wyjście kanału B
18 Binding pos kanał A
24 Binding pos kanał B
19 Wyjście kanału A
25 Gniazdo wejściowe XLR' kanału B
20 Uziemienie
26 Gniazdo wejściowe 1/4'' kanału B
21 Gniazdo zasilania
27 Przełącznik trybu
SHOW 2009
MIK0068
Wstęp
Zanim włączysz urządzenie
Upewnij się czy napięcie w sieci odpowiada parametrom z tabliczki
znamionowej z tyłu urządzenia. Niewłaściwe zasilanie może uszkodzić
sprzęt i wywołać pożar. Gdy podłączasz urządzenie do sieci zasilającej
włącznik w urządzeniu powinien być w pozycji OFF. Przed włączeniem
urządzenia regulatory poziomu dźwięku obu kanałów należy ustawić na
minimalny poziom, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia
głośników.
Przewody połączeniowe
Sygnał audio możesz podłączyć za pomocą gniazd XLR lub 1 / 4'': z
balansem rys1 lub bez balansu rys2. Zaleca się użycia kabli z balansem
zwłaszcza gdy przewód audio jest długi, ten typ kabla jest mniej wrażliwy
na zakłócenia powstałe przez zasilacz.
SHOW 2009
MIK0068
Podłączenie głośników
Głośniki możesz podłączyć po przez złącza typu spikon lub po przez
zaciski. Średnicę kabla głośnikowego należy dobrać w zależności od
mocy głośników i długości przewodów.
Podłączenie do zasilania
W zależności od mocy różne modele posiadają różne wymagania
odnośnie zasilania.
Urządzenie nie posiada przełącznika napięcia, podłączenie do
niewłaściwego źródła zasilania może uszkodzić urządzenie. Aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem nie zdejmuj obudowy urządzenia. Wszelkie
naprawy dokonuj w wyspecjalizowanym serwisie.
Tryb stereo
Gdy przełącznik trybu jest ustawiony w pozycji „STEREO” kanały A i B
pracują niezależnie jak w typowym trybie stereo. Kanały posiadają
niezależne regulatory poziomu dźwięku, sygnał wejściowy kanału A jest
wyprowadzany na wyjście A, analogicznie jest z kanałem B.
SHOW 2009
MIK0068
Tryb mostka
Gdy przełącznik trybu jest ustawiony w pozycji „BRIDGE” oba kanały
pracują jako jeden kanał o większej mocy. W tym trybie sygnał wejściowy
kanału A jest wysyłany na specjalne wyjście mostkowe, poziom dźwięku
w tym trybie reguluje się pokrętłem kanału A.
Uwagi odnośnie trybu mostkowego
Gdy urządzenie pracuje w trybie mostka nie podłączaj żadnych
głośników do gniazd spikon. Podczas pracy urządzenia nie przełączaj
trybów stereo – bridge.
Uwaga: Nie zwieraj terminali wyjściowych z masą lub z innymi
terminalami wyjściowymi.
Poziom dźwięku
Na panelu czołowym znajdują się dwa pokrętła poziomu dźwięku. W
trybie stereo służą do regulacji poziomu dźwięku niezależnie dla obu
kanałów. W trybie mostkowym aktywne jest tylko pokrętło kanału A.
Przełącznik trybów
Przełącznik do zmiany trybu pracy: stereo => mostek
Kontrolki
Zasilania
Niebieska kontrolka Power świeci się gdy zasilanie jest włączone.
Mostek
Zielona kontrolka świeci się gdy urządzenie pracuje w trybie mostkowym.
SHOW 2009
MIK0068
Sygnałowe
Gdy sygnał audio jest podłączony zielone kontroli pokazują poziom
sygnału dla obu kanałów.
Clip
Podczas normalnej pracy kontrolki świecą słabym światłem. Jeżeli
kontrolki świecą mocnym światłem oznacza to przeciążenie. Musisz
zmniejszyć poziom dźwięku aby nie uszkodzić głośników.
Zabezpieczenie
Kontrolki zapalają się gdy aktywują się zabezpieczenia. Kilka możliwych
przyczyn tego stanu:
- system zabezpieczający głośniki przy włączaniu urządzenia (wyłączy
się po 3s)
- przebicie na kanale
- przegrzanie kanału
Zabezpieczenia
Urządzenie jest wyposażone w szereg obwodów zabezpieczających, co
czyni go bezpiecznym i łatwym w użyciu. Posiada zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, przeciw napięciowe, termiczne, przeciw
przeciążeniowe.
Jeżeli któreś z zabezpieczeń zostanie aktywowane zapali się kontrolka
przy danym kanale. Po aktywacji zabezpieczenia dany kanał zostanie
wyłączony do czasu aż urządzenie przestygnie lub dany problem
zostanie usunięty.
Zabezpieczenie termiczne
Urządzenie jest wyposażone w wentylatory, które pomagają utrzymać
bezpieczną temperaturę wewnątrz urządzenia. Jeżeli temperatura
wzrośnie powyżej 85C, włączy się zabezpieczenie termiczne, kanał
zostanie odłączony, zapali się kontrolka zabezpieczenia. Zabezpieczenie
wyłączy się gdy temperatura spadnie do 75C.
SHOW 2009
MIK0068
Zabezpieczenie DC
Gdy na terminalach głośnika pojawi się napięcie DC, uruchomi się
zabezpieczenie i kanał zostanie wyłączony.
ON/OFF
Zabezpieczenie włącza się na 3-5s przy uruchamianiu wzmacniacza,
zapobiega uszkodzeniu głośników.
Zabezpieczenie przeciw zwarciowe
Po wykryciu zwarcia uruchamia się zabezpieczenie, włącza się
kontrolka. Po usunięciu zwarcia urządzenie automatycznie powraca do
normalnej pracy.
Użytkowanie
Podczas pracy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Otwory
wentylacyjne należy utrzymać w czystości, zaleca się co jakiś czas min
raz na rok wydmuchanie kurzu z otworów. Podczas czyszczenia
urządzenia odłącz go od sieci.
Tryb stereo
SHOW 2009
MIK0068
Tryb mostkowy
Pasmo przenoszenia
SHOW 2009
MIK0068
Szumy
Zniekształcenia
SHOW 2009
MIK0068
Przewody
SHOW 2009
MIK0068
SHOW 2009
Download