UE_WBOL04_Wzm oper-zastos liniowe

advertisement
Wzmacniacz operacyjny
– zastosowania liniowe
Wrocław 2009
1
wzmocnienie różnicowe
Pole wzmocnienia
3dB częstotliwość graniczna
kUD [dB]
-3dB
20dB/dek
0 dB
fcA
fT
2
Tłumienie sygnału wspólnego
+
U OUT =
U inS
CMRR[V / V ]
UinS
3
Wejściowe napięcie niezrównoważenia
Współczynnik temperaturowy wej. nap. niezrównoważenia
U0
U OUT = 0
+
U0=0
U OUT = kuDU 0
+
4
Prąd polaryzacji
Wejściowy prąd niezrównoważenia
Współczynnik temperaturowy wej. prądu. niezrównoważenia
U R = I B1 R
+
U R = I B2 R
U OUT = (I B1 − I B 2 )RkuD = I 0 RkuD
5
Rezystancje wejściowe i wyjściowa
+
rCM
rout
rD
rCM
U OUT = (I B1 − I B 2 )RkuD = I 0 RkuD
6
Zakres napięć wejściowych i wyjściowych
rail-to-rail
+VCC
+
UinS
-VCC
7
Szybkość narastania napięcia wyjściowego (slew-rate)
Szerokość pasma mocy
dU
= 2πfU max
dt
dU
dU out
> SR =
dt
dt
Ck
dU
dU out
< SR =
dt
dt
+
SR =
dU out
= 2πfU out max
dt
SR
= fP
2πU out max
Wzmacniacz operacyjny
Zasilacz 1
N
+
-E
-
Zasilacz 2
+
+E
-E
WY
P
+E
Elementy elektroniczne wykład – wzmacniacze operacyjne
http://qe.ita.pwr.wroc.pl/~zue/elementy_elektroniczne.html
8
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz operacyjny
WO dzięki swej uniwersalności znajdują powszechne zastosowanie do realizacji
różnorodnych układów analogowych szczególnie:
- układów automatyki,
- układów sterowania,
- układów pomiarowych.
Za pomocą WO można realizować liniowe i nieliniowe operacje na sygnałach
analogowych, np.:
sumowanie, całkowanie, różniczkowanie, przesuwanie fazy, przetwarzanie
napięcie-prąd lub prąd-napięcie, precyzyjne prostowanie, filtrowanie sygnałów ...
Wzmacniacz odwracający
R2
R1
Dla idealnego WO:
KUR = ∞
-E
rwer = rwes = ∞
Uwe
+E
Uwy
wtedy:
U we =
I we =
U wy
KUR
=
U wy
∞
=0
U we U we
=
=0
rwer
∞
9
Wzmacniacz odwracający
R2
R1
I we =
Iwy
Iwe
U we
R1
I wy =
U wy
R2
I we = − I wy
Uwe
Uwy
U
U we
= − wy
R1
R2
Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza:
KU =
U wy
U we
=−
R2
R1
Wzmacniacz odwracający
Uwzględniając, że KUR ≠ ∞:
R2
R1
Uwe
KU = −
-E
+E
Uwy


R1
f g = f p1 1 +
KUR 
 R1 + R2

R2
1
R
R1 1 + 1 + R2
KUR R1
Rwe = R1
1
≈ R1
KU
1+
KUR
Rwy = Rwy 0
R1 + R2
K
≈ Rwy 0 U
R1 (1 + KUR ) + R2
KUR
Rwy0 - rezystancja wyjściowa WO,
fp1 – pierwszy biegun częstotliwości górnej WO (fT = fp1KUR – pole wzmocnienia)
10
Wzmacniacz odwracający
Parametry WO – wejściowe napięcie niezrównoważenia
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz odwracający
Parametry WO – wejściowe napięcie niezrównoważenia
Różnica zmian napięć UBE w funkcji
temperatury pomnożona przez KUR wpływa na
wartość Uwy.
U 0 = U BE1 − U BE 2
U0 (ang.input offset voltage) – kilka mV
11
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz odwracający
IB1
Parametry WO – wejściowy prąd polaryzacji
+
IB2
-
R1
β 01 ≠ β 02
Uwy
R2
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz odwracający
R2
R1
Kompensując wejściowy prąd polaryzacji
należy dodać do układu rezystor Rd
o wartości:
-E
+E
Uwe
Uwy
Rd
Rd =
R1 R2
R1 + R2
12
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz nieodwracający
Rd
 R 
1
R
KU = 1 + 2 
≈ 1+ 2
R1
 R1  1 + R1 + R2
KUR R1
+E
-E
Uwe
Uwy
R2
R1
Rwe = Rwe 0
Rwy =
Rwy 0
KUR


R1
f g = f p1 1 +
KUR 
 R1 + R2

W celu kompensacji wejściowych prądów polaryzacji:
Rd =
R1 R2
R1 + R2
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz nieodwracający
Wtórnik napięciowy
Rd
 R 
1
R
KU = 1 + 2 
≈ 1+ 2
R1
 R1  1 + R1 + R2
KUR R1
+E
-E
Uwe
Uwy
R2
R1
Kiedy KU = 1 ??
Rd
Uwe
+E
-E
Uwy
R2
f g = fT
13
Komparator
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Sumator odwracający
R1N
R13
R2
R12
-E
R11
UweN
Uwe3
Uwe2
+E
Uwe1
Uwy
Rd

U wek
R
R
R
R 
= −U we1 2 + U we 2 2 + U we 3 2 + ... + U weN 2 
R11
R12
R13
R1N 
k =1 R1k

N
U wy = − R2 ∑
14
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Sumator odwracający

U wek
R
R
R
R 
= −U we1 2 + U we 2 2 + U we 3 2 + ... + U weN 2 
R11
R12
R13
R1N 
k =1 R1k

N
U wy = − R2 ∑
R11 = R12 = R13 = .... = R1N = R1
dla:
Napięcie wyjściowe przybiera postać:
U wy = −
R2
(U we1 + U we 2 + U we 3 + ... + U weN )
R1
Rezystor Rd minimalizujący wpływ wejściowych prądów polaryzacji:
Rd = R2 R11 R12 R13 ... R1N
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz różnicowy
Wyjście niesymetryczne
 R + R2  R4
R
 − U we1 2
U wy = U we 2  1
R1
 R3 + R4  R1
R2
-E
R1
gdy: R1 = R3 a
R3
+E
Uwe1
Uwy
Uwe2
R4
U wy =
R2 = R4 to:
R2
(U we 2 − U we1 )
R1
Rwe1 ≈ R1
Rwe 2 = R3 + R4


R
f g = f p1 1 + 1 KUR 
 R2

Wpływ wejściowego prądu polaryzacji jest zminimalizowany gdy:
R1 R2 = R3 R4
15
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz różnicowy
Wyjście symetryczne
+E

R 
U wyr = 1 + 2 2 U wer
R1 

-E
R2
Uwer
R1
Uwyr
Rwe = 2 Rwe 0
R2
-E
+E
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Wzmacniacz różnicowy – precyzyjny
Wzmacniacz pomiarowy

R R
U wy = 1 + 2 2  4 U wer
R1  R3

Rwe = 2 Rwe 0
Regulacja wzmocnienia układu odbywa się zazwyczaj przez zmianę wartości
rezystora R1.
ep01/2010s57
16
Wzmacniacz różnicowy – precyzyjny
Wzmacniacz pomiarowy
zamiast masy można przyłączyć
korekcyjne napięcie
niezrównoważenia
 R 2R 
U out = (U in 2 − U in1 )1 + 1 + 1 
 R2 RG 
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator
Analiza w dziedzinie czasu
Iwy
R
C
I we =
-E
Iwe
U we (t )
R
I wy = I C = C
dU wy (t )
dt
I we = − I wy
+E
Uwe
Uwy
Rd=R
U wy (t ) = −
gdzie U0 jest warunkiem początkowym dla t = 0:
1
U we (t )dt + U 0
RC ∫
U 0 = U wy (t = 0) =
Q0
C
a Q0 jest ładunkiem zgromadzonym w kondensatorze C w czasie t = 0.
17
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator
Analiza w dziedzinie czasu
Iwy
R
C
I we =
-E
Iwe
U we (t )
R
I wy = I C = C
dU wy (t )
dt
I we = − I wy
+E
Uwe
Uwy
Rd=R
U wy (t ) = −
1
U we (t )dt + U 0
RC ∫
Ostatecznie napięcie wyjściowe dane jest równaniem:
U wy = −
U we
t + U0
R1C
Napięcie wyjściowe jest liniową funkcją czasu.
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator
Analiza w dziedzinie częstotliwości
Iwy
R
C
K U (s ) = −
-E
Iwe
1
sRC
+E
Uwe
Uwy
Rd=R
Jeżeli uwzględnimy skończone wzmocnienie
i skończoną częstotliwość górną WO:
KU ( s ) =
− KUR

s 
s
1 + 1 + 
 s1  s2 
18
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator
Analiza w dziedzinie częstotliwości
|Ku(jω)|
(log)
idealny integrator
ω1 = − s1 =
wzmacniacz operacyjny
1
KUR RC
KUR
1
ω1
ω2
rzeczywisty układ
całkujący
ω2 = 2πf p1
ω4
ω3 =
ω3
ω
1
RC
(log)
ω4 = − s2 = 2πKUR f p1
-20dB/dek
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator
Zakres poprawnego całkowania
Zakres poprawnego całkowania w dziedzinie częstotliwości:
ωmin =
1
<< ω << 2πKUR f p1 = ω max
KUR RC
co odpowiada w dziedzinie czasu warunkowi:
ti min =
1
<< ti << 2πRCKUR = ti max
f p1 KUR
19
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator stratny
R2
C
R1
-E
K U (s ) = −
+E
Uwe
R2
1
R1 1 + sR2C
Uwy
Rd=R1||R2
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator stratny
|Ku(jω)|
(log)
ω1= 2πf p1
KUR
wzmacniacz operacyjny
K'UR
ω2 =
1
R2C
ω3 =
1
R1C
integrator stratny
ω4
1
ω1 ω2
ω3
ω
(log)
ω4 = 2πKUR f p1
-20dB/dek
20
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ całkujący – integrator stratny
Zakres poprawnego całkowania
Zakres poprawnego całkowania w dziedzinie częstotliwości:
ωmin =
1
<< ω << 2πKUR f p1 = ωmax
R2C
co odpowiada w dziedzinie czasu warunkowi:
ti min =
1
KUR f p1
<< t1 << 2πR2C = ti max
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący
Analiza w dziedzinie czasu
Iwy
C
R
I we = C
-E
Iwe
+E
Uwe
Uwy
dU we (t )
dt
I wy =
U wy (t )
R
I we = − I wy
Rd=R
U wy (t ) = − RC
dU we (t )
dt
21
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący
Analiza w dziedzinie częstotliwości
R
Iwy
C
KU ( s ) = − sR1C
-E
Iwe
+E
Uwe
Uwy
Rd=R
Jeżeli uwzględnimy skończone wzmocnienie
i skończoną częstotliwość górną WO:
KU ( s ) = − s
KURω p1ωd
s 2 + s (ω p1 + ωd ) + (KUR + 1)ω p1ωd
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący
Analiza w dziedzinie częstotliwości
|Ku(jω)|
(log)
ω1 = ωd =
wzmacniacz operacyjny
KUR
idealny układ
różniczkujący
rzeczywisty układ
różniczkujący
+20dB/dek
ω2 = ω p1 = 2πf p1
ω3 = ωmax =
1
ω1
ω2
ω3
ω4
1
RC
2πKUR f p1
R1C
ω
(log)
ω4 = KURω2
Warunek poprawnego różniczkowania:
ω << ωmax
22
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący
Zastosowania: głownie automatyka – regulatory D, PD PID.
Wady układu:
- długie czasy narastania
- skłonność do oscylacji
- mała impedancja wejściowa dla w. cz.
- duże wyjściowe napięcie szumów
Dlatego bardzo często stosuje się zmodyfikowaną strukturę wzmacniacza
różniczkującego.
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący – zmodyfikowany
R
C1
C
R1
-E
+E
Uwe
Uwy
Rd=R
23
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Układ różniczkujący – zmodyfikowany
|Ku(jω)|
(log)
wzmacniacz operacyjny
ω1 =
1
RC
ω2 =
1
R1C
ω3 =
1
RC1
KUR
zmodyfikowany układ
różniczkujący
+20dB/dek
ω
1
ω1
ω2
ω3
(log)
Warunek poprawnego całkowania:
ω << ω 2
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Przesuwnik fazy
R2
R1
-E
U wy
U we
C
=−
1 − sCR3
1 + sCR3
+E
Uwe
Uwy
R3
Dla zmian wartości rezystancji R3 od 0 do ∝ można regulować przesunięcie
fazowe od 1800 do 0.
24
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Przetwornik prąd – napięcie (I/U)
R
-E
U wy = − I we R
+E
Iwe
Uwy
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Przetwornik napięcie – prąd(U/I)
+UCC
R
IL =
U cc − U we
R
-E
+E
Uwe
RL
-UCC
25
Politechnika Wrocławska
Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Przetwornik napięcie – prąd(U/I)
RL
R
Uwe
-E
IL =
+E
U we
R
Przetwornik napięcie – prąd(U/I)
U in
R1
IL =
U in R2 − R3
U
+
U out = in
R2 = R3 R
R1
R1 R3
1
26
Tradycyjny wzmacniacz operacyjny
napięciowo - napięciowy
 R 
U out = U in 1 + 2 
 R1 
Zastosowanie:
•wzmacniacze sygnałowe m.cz.
Wady:
•mała częstotliwość,
•kłopoty ze stabilnością przy
obciążeniu reaktancyjnym,
Zalety:
•małe niezrównoważenie,
•duża dokładność,
•mały dryft
Wzmacniacz transimpendacyjny
prądowo - napięciowy
 R 
U out = U in 1 + 2 
 R1 
Zastosowanie:
•sterowniki linii transmisyjnych
Wady:
•kłopoty ze stabilnością przy
obciążeniu reaktancyjnym,
Zalety:
•szerokie pasmo (500MHz),
•duży SR.
27
Wzmacniacz transkonduktacyjny
napięciowo - prądowy
 R 
U out = U in 1 + 2 
 R1 
Zastosowanie:
•sterownie obciążeń pojemnościowych
Wady:
•dopasowanie do konkretnego
obciążenia,
Zalety:
•małe niezrównoważenie,
•mały dryft
•dobra odpowiedź impulsowa przy
obciążeniu pojemnościowym,
Wzmacniacz prądowy
prądowo - prądowy
+

R 
U out = U in 1 + 2 
 2 R1 
Uin
-
R2
R1
Zastosowanie:
•filtry aktywne w.cz.
•wzmacniacze diod laserowych,
•sterowniki linii
Wady:
•dopasowanie do konkretnego
obciążenia,
Zalety:
•duża szerokość pasma,
•duży SR,
28
Wzmacniacz z autozerowaniem
prądowo - prądowy
Zastosowanie:
•wzmacniacze małych sygnałów,
•przedwzmacniacze czujnikowe
Wady:
•b. mała częstotliwość pracy,
Zalety:
•b. małe napięcie niezrównoważenia.
Podsumowanie
•parametry idealnego wzmacniacza operacyjnego,
•parametry wzmacniacza rzeczywistego (definicje, wartości typowe),
•zastosowanie (schemat i zasada działania):
•wzm. odwracający i nieodwracający,
•wzm. pomiarowy,
•układ różniczkujący i całkujący,
•przesuwnik fazy
•przetwornik U/I
•Inne wzmacniacze (rodzaje, zastosowanie, wady, zalety):
•napięciowo-napięciowy,
•napięciowo-prądowy,
•prądowo-napięciowy,
•prądowo-prądowy,
•z autozerowaniem
29
Download