Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

advertisement
Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§ 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej ,,Regulaminem” określa:
1) strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie, zwanego dalej
Ośrodkiem,
2) zasady kierowania Ośrodkiem i kompetencje kierownika,
3) obowiązki i prawa pracowników,
4) zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Ośrodka.
Rozdział II.
Struktura organizacyjna Ośrodka.
§ 2.1 W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie wchodzą następujące stanowiska
pracy:
1) kierownik Ośrodka,
2) 2-ch pracowników socjalnych,
3) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych,
4) opiekunka domowa,
2. Szczegółowy zakres czynności – zadania stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka,
ustala Kierownik Ośrodka.
3. Podział obowiązków w zakresie czynności powinien być dokonany tak, by suma tych zadań
wyczerpała ustalony dla Ośrodka zakres zadań.
Rozdział III.
Zasady kierowania Ośrodkiem.
§ 3.1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Skomlin.
2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Ośrodka. Działa na podstawie upoważnienia
udzielonego mu przez Radę Gminy w Skomlinie oraz upoważnień wydanych przez Wójta Gminy
Skomlin.
4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem wykonuje w
imieniu OPS, pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Skomlin.
Rozdział IV.
Kierownik Ośrodka.
§ 4.1. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka, w szczególności za:
1) ustalenie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
2) ustalenie planów i realizację polityki kadrowej Ośrodka,
3) zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie pracowników Ośrodka, uwzględniając przepisy
Kodeksu Pracy i przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wykwalifikowania pracowników
samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
4) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
5) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń,
6) składanie corocznych sprawozdań radzie Gminy z działalności Ośrodka;
2. W szczególności do zadań Kierownika należy:
1) ogólne kierownictwo Ośrodkiem,
2) kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników,
3) czuwanie nad planowym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka,
4) dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiednią organizację
pracy,
5) decydowanie w sprawach kadrowych,
6) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,
8) ochrona powierzonego mienia komunalnego;
3. W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działania Kierownika należy:
1) stała kontrola i koordynacja pracy podległych pracowników,
2) czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy,
3) sprawdzanie wykonywania przez podległych pracowników własnych poleceń oraz poleceń
organów nadrzędnych,
4) ustalanie zakresów działania oraz kompetencji podległych pracowników,
5) czuwanie nad uzupełnieniem i właściwym doborem kadr pracowniczych,
6) opracowanie planów pracy oraz analiz i sprawozdań z ich wykonania;
4. Kierownik jednostki jest upoważniony do przydzielania zadań pracownikom, wydawania
poleceń zapewniających należyte wykonywanie obowiązków.
5. Kierownik powinien posiadać, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Rozdział V.
Tryb pracy Ośrodka.
§5.1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku włącznie, w godzinach od 7.30 do 15.30
2. W wyjątkowych wypadkach, ze względu na połączenia komunikacyjne lub inne przypadki
losowe Kierownik może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy.
3. Pracowników zatrudnionych na część etatu obowiązuje czas pracy ustalony w indywidualnych
umowach o pracę.
4. Czas pracy należy w pełni wykorzystać na pracę zawodową.
5. Praca w Ośrodku odbywa się bez przerw wypoczynkowych.
6. Każdy z pracowników ma prawo spożywać posiłek w godzinach pracy, co nie może zakłócić
normalnego toku pracy i sprawnej obsługi petentów.
7. Wynagrodzenie za pracę pracownikom Ośrodka określa Kierownik zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymogów
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 61, poz. 708).
8. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu w dniu 28-ego każdego miesiąca. Jeżeli dzień 28
przypada w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się dzień wcześniej.
9. W miesiącu grudniu ze względu na koniec roku i rozliczenia z tym związane, wynagrodzenie
wypłaca się w okresie przedświątecznym.
10. Trzynasta pensja pracownika winna być wypłacona do końca marca następnego roku
kalendarzowego.
11. Przybycie do pracy każdy pracownik, pracujący w Ośrodku potwierdza złożeniem podpisu na
liście obecności.
12. Na wyjście z pracy w celu załatwienia spraw służbowych lub ważnych spraw osobistych
pracownik powinien posiadać zezwolenie Kierownika, odnotować to w książce wyjść.
13. Czas wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych, pracownik obowiązany jest
odpracować w dniu, w którym korzystał z wyjścia z pracy lub w innym terminie uzgodnionym z
Kierownikiem.
14. Opuszczając pomieszczenie biurowe pracownik obowiązany jest każdorazowo poinformować
współpracowników z pomieszczenia o miejscu swojego pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. W
przypadku, gdy sam zajmuje pomieszczenie biurowe, obowiązany jest odpowiednia informację
pozostawić pracownikom z sąsiednich pomieszczeń.
15. Wyjazdy służbowe odnotowuje się w książce ewidencji wyjazdów służbowych. Do książki
należy wpisać: imię i nazwisko pracownika, miejsce i cel wyjazdu, czas trwania podróży.
16. Pracownik, który spóźnił się do pracy, natychmiast po przybyciu zobowiązany jest poinformować
Kierownika o przyczynach spóźnienia.
17. O niemożliwości stawienia się do pracy z uzasadnionej i z góry wiadomej przyczyny, pracownik
powinien powiadomić odpowiednio wcześniej Kierownika.
18. W razie niestawienia się do pracy, pracownik obowiązany jest zawiadomić Kierownika o
przyczynie tej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w
pracy, nie dłużej jednak, niż w dniu następnym: osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby,
względnie za pośrednictwem poczty.
19. Zaświadczenie lekarskie lub inny dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy, pracownik
obowiązany jest dostarczyć w ciągu trzech dni, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach,
najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
20. Nie dotrzymanie terminów, o których mowa powyżej jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze
względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
21. Uznanie nieobecności w pracy (nie przybycie do pracy, wcześniejsze opuszczenie pracy) za
usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione należy do Kierownika Ośrodka.
22. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
- pracownik obowiązany jest do przejścia badań lekarskich (art. 229 k.p.);
- pracownik winien być przeszkolony w zakresie podstawowych przepisów BHP i p/poż.
23. Załatwianie spraw osobistych i społecznych, nie związanych z pracą zawodową powinno
odbywać się poza czasem pracy.
24. Pracownicy obowiązani są przestrzegać porządku i czystości pomieszczeń biurowych oraz dbać o
należyty stan urządzeń i sprzętu.
25. Pracownikom zabrania się wnoszenia na teren Ośrodka alkoholu i spożywania lub przebywania w
stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
26. Po zakończeniu pracy, przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych pracownicy powinni:
- uporządkować stanowiska pracy poprzez zamknięcie akt w biurkach lub szafach,
- pozamykać okna w pomieszczeniach,
- sprawdzić zabezpieczenie p/poż. Pomieszczeń,
- pogasić światła,
- zamknąć drzwi.
Rozdział VI.
Pracownicy ośrodka.
§ 6.1. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1) kierować się zasadami etyki zawodowej,
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa
tych osób do samostanowienia,
3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i
dostępnych formach pomocy,
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu
zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
6) rzetelnie, prawidłowo i terminowo załatwiać przydzielone mu sprawy, zgodne z
obowiązującymi przepisami, okolicznościami i stanem faktycznym,
7) dokładnie znać obowiązujące zasady, normy i przepisy w zakresie powierzonych czynności,
8) pilnować biegu załatwianych spraw, aż do ich ostatecznego zakończenia,
9) przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów innych ustaw oraz zachować tajemnicę służbową;
2. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego
w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub
ukończone studia wyższe specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
§ 7. Nagrody i wyróżnienia.
1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie
inicjatywy w pracy i podnoszeniu jej wydajności, mogą być przyznawane nagrody i
wyróżnienia.
2. Nagrody przyznaje Kierownik Ośrodka.
3. Pracownik może otrzymać premię, według zasad określonych w Regulaminie premiowania,
wydanym przez Kierownika Ośrodka.
§ 8. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika Ośrodka ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż. Stosuje się:
- karę upomnienia,
- karę nagany;
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, p/poż., opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
spożywanie alkoholu w zakładzie pracy, stosuje się karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak również za każdy dzień nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy jest równa jednodniowemu wynagrodzeniu za pracę.
4. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5. Karę stosuje Kierownik Ośrodka i zawiadamia o tym pracownika pisemnie. Odpis pisma składa
się do akt osobowych pracownika.
Rozdział VII.
Zakres działania Ośrodka.
§ 9.1. Ośrodek realizuje własne i zlecone zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające w
szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań, wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb;
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone, wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz.U. 2003r. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.) oraz ustawy z 22 kwietnia
2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.
z 2005r. Nr 86, poz. 723 z póź. zm.), finansowane przez budżet państwa.
Zadania własne, wynikające z przepisów w/w ustawy o pomocy społecznej są finansowane
przez gminę.
Ośrodek realizuje również zadania, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z póź. zm.). Wypłata dodatków
mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.
§ 10. Do zadań pracowników socjalnych należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
1) rozpatrywanie i analizowanie potrzeb i sytuacji mieszkańców z terenu gminy Skomlin,
2) podejmowanie działań, zmierzających do zaspokojenia potrzeb podopiecznych,
3) prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie stanom powodującym
konieczność udzielania pomocy,
4) organizowanie i prowadzenie pomocy socjalnej, zmierzającej do poprawy sytuacji
mieszkańców gminy,
5) współdziałanie w kształtowaniu zasad i potrzeb społecznych,
6) ocena realizacji skuteczności planów pomocy społecznej;
2. Propagowanie wzorów, dotyczących życia rodzinnego, pracy zawodowej, zachowań prorodzinnych,
wzmacnianie dążeń do samodzielności jednostek, rodzin i grup społecznych.
3. Propagowanie rozwiązań problemów osób, rodzin i grup poprzez poradnictwo i wskazywanie
instytucji i organizacji, powołanych do pomocy w rozwiązywaniu danych problemów.
4. Zbieranie i ewidencjonowanie potrzeb socjalnych i opiekuńczych.
5. Organizowanie i koordynowanie działalności środowiskowej wolontariuszy.
6. Prowadzenie okresowych ocen realizacji i skuteczności planów pomocy.
7. Ścisła współpraca z lekarzem rejonowym i pielęgniarką środowiskową.
8. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznawanie zasiłków z pomocy społecznej,
przeprowadzenie w terminach przewidzianych prawem wywiadów środowiskowych i dokumentacji
podopiecznych.
9. Kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym się służy, poszanowania ich godności i prawa
tych osób do samostanowienia.
10. Przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
11. Udzielanie osobom, którym się służy, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i
dostępnych formach pomocy.
12. Zachowanie tajemnicy służbowej, także po ustaniu zatrudnienia.
13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
14. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
15. Obsługa systemu informatycznego do pomocy społecznej.
§ 11.1. Do zadań stanowiska ds. świadczeń rodzinnych należy:
1) przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie do procesu decyzyjnego wniosków o
świadczenia rodzinne,
2) przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie do procesu decyzyjnego wniosków o zaliczkę
alimentacyjną,
3) prowadzenie postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych,
4) prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które pobrały nienależne świadczenia
rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
5) prowadzenie dokumentacji poszczególnych osób, otrzymujących świadczenia rodzinne i
zaliczkę alimentacyjną,
6) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
7) przygotowanie materiałów do sporządzania sprawozdań i informacji z zakresu świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
8) obsługa systemu informatycznego do Świadczeń Rodzinnych;
2. Pracownik wykonujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jest obowiązany do:
1) współpracy z Komornikiem Sądowym w zakresie prowadzonych postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych i wierzycieli, z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej,
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym się służy, poszanowaniem ich godności i praw tych
osób do samostanowienia,
3) udzielać osobom zgłaszającym się, pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i
dostępnych formach świadczeń rodzinnych;
§ 12. Do zadań opiekunki domowej należy w szczególności:
1) zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych (zaspokojenie codziennych potrzeb
życiowych, opieka higieniczna, zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom, wymagającym pomocy, a jej pozbawionych).
Rozdział VIII.
Podpisywanie pism i udzielanie informacji.
§ 13.1. Plany oraz sprawozdania podpisuje Kierownik Ośrodka.
2. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Kierownik Ośrodka oraz pracownik, opracowujący
daną sprawę.
3. Informacje w sprawach podstawowych z zakresu działalności Ośrodka udziela Kierownik
Ośrodka.
4. Pracownicy Ośrodka udzielają informacji z zakresu przekazanych im obowiązków pod
warunkiem, że informacje te nie naruszają przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i ochronie
danych osobowych.
5. Informacje udzielane przez pracowników Ośrodka mogą dotyczyć tylko spraw, wynikających z
normalnej działalności Ośrodka, a przekazywane mogą być jedynie pracownikom jednostki
nadrzędnej, względnie osobom upoważnionym przez organy i instytucje.
Rozdział IX.
Zasady obsługi interesantów oraz załatwianie skarg i wniosków.
§ 14.1. Przyjęcia interesantów, odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisami ustaw szczegółowych.
3. Nadzór nad przebiegiem załatwiania spraw indywidualnych sprawuje Kierownik Ośrodka.
4. W sprawach skarg i wniosków, interesantów przyjmuje Kierownik Ośrodka w godzinach
urzędowania.
5. Ośrodek prowadzi rejestr skarg i wniosków, wpływających do Ośrodka.
Rozdział X.
Obsługa finansowo – księgowa.
§ 15.1. Obsługę finansowo – księgową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy w Skomlinie.
2. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, dokumenty o
charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę otrzymania środków pieniężnych
podpisuje Kierownik Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba oraz księgowa lub Skarbnik Gminy.
3. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem, Ośrodek
kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości wykorzystania.
4. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować i dysponować
darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które przeznaczone są na cele wskazane przez
ofiarodawcę.
Rozdział XI.
Postanowienia końcowe.
§ 16.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych, niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin podaje się do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Z regulaminem zapoznaje się nowo poznanych pracowników.
4. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
Kierownik GOPS w Skomlinie
mgr Aneta Chadryś
Wójt Gminy Skomlin
Grzegorz Maras
Download