Zarządzenie nr 2/09 Kierownika Miejsko

advertisement
Zarządzenie nr 2/09
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego
tę służbę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie
Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr
223, poz.1458) zarządzam, co następuje:
§1.
Wprowadzam w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie regulamin przeprowadzania
służby przygotowawczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie
(-) Izabela Domaszewska
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009
Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie
z dnia 10 czerwca 2009 r.
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ SŁUŻBĘ
§ 1.
1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do
należytego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:
1) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylinie, zwanego dalej Ośrodkiem,
2) zapoznanie z rodzajem spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) zapoznanie ze sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
4) zapoznanie z podstawową terminologią zawodową,
5) nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych,
6) poznanie zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
7) zapoznanie z obowiązującymi przepisami niezbędnymi do samodzielnego wykonywania
obowiązków służbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego stosowania tych
przepisów, w tym w szczególności:
a) Statutem Ośrodka,
b) Regulaminem organizacyjnym,
c) Regulaminem pracy,
d) Ustawą o pomocy społecznej,
e) Ustawą o świadczeniach rodzinnych,
f) Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
g) Ustawą o ochronie danych osobowych,
h) Ustawą o dostępie do informacji niejawnych,
i) Ustawą o dostępie do informacji publicznej,
j) Kodeksem postępowania administracyjnego,
k) Ustawą o pracownikach samorządowych,
l) Kodeksem pracy,
m) Podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
n) Podstawowymi zagadnieniami z ustawy Prawo zamówień publicznych,
o) Podstawowymi procedurami obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych,
p) Instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
q) Polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
2. Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników
Ośrodka sprawuje Kierownik.
3. Kierownik może wyznaczyć pracownikowi odbywającemu służbę przygotowawczą opiekuna
spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
4. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej sprawuje opiekun.
Przebieg służby przygotowawczej
§ 2.
1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po upływie 1
miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 2 miesiąca od zatrudnienia.
2. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i kończy się egzaminem.
3. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji
pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku
urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
5. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy.
Czasu nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.
6. Praca na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony w okresie służby
przygotowawczej, polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i
przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych na danym stanowisku i prowadzenia dla nich
niezbędnej dokumentacji.
7. Podczas służby przygotowawczej pracownik zaznajamia się z podstawowymi czynnościami na
innych stanowiskach pracy, w szczególności pod kątem współpracy.
8. Pracownik odbywa służbę przygotowawczą zgodnie z planem służby przygotowawczej ustalonym
przez opiekuna i zatwierdzonym przez Kierownika.
§ 3.
Czas trwania służby przygotowawczej jest ustalany indywidualnie przez Kierownika Ośrodka, w którym
aplikant jest zatrudniony.
§ 4.
1. Aplikant odbywa służbę przygotowawczą zgodnie z programem ustalonym przez opiekuna,
zatwierdzonym przez Kierownika.
2. Z przebiegu służby przygotowawczej aplikant sporządza sprawozdanie.
§ 5.
1. Służbą przygotowawczą kieruje opiekun wyznaczony przez Kierownika.
2. Opiekun sporządza pisemną opinię o wynikach służby przygotowawczej, odnoszącą się w
szczególności do:
1) wiedzy zawodowej aplikanta oraz umiejętności jej stosowania w praktyce,
2) obowiązkowości, pracowitości, inicjatywy i punktualności,
3) zdolności zawodowych,
4) stosunku aplikanta do współpracowników i interesantów.
3. Opiekun przedstawia swoją opinię wraz ze sprawozdaniem aplikanta, o jakim mowa w § 4 ust.2
Egzaminatorowi.
§ 6.
Kończący służbę przygotowawczą egzamin aplikanta przeprowadza wyznaczony przez Kierownika
doświadczony urzędnik, zwany dalej Egzaminatorem.
§ 7.
1. Egzamin odbywa się w formie ustnej i pisemnej, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Egzaminatora, w obecności opiekuna aplikanta.
2. Przedmiotem egzaminu jest całość zagadnień wchodzących w zakres programu służby
przygotowawczej, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Egzaminator określa wynik egzaminu stopniami: „bardzo dobry”, „dobry”, „dostateczny” albo
„niedostateczny”.
4. Ustalając wynik egzaminu, Egzaminator bierze pod uwagę opinię opiekuna aplikanta.
5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, podpisany przez Egzaminatora oraz opiekuna.
6. Wynik egzaminu Egzaminator podaje do wiadomości aplikantowi bezpośrednio po zakończeniu
egzaminu.
7. Od przebiegu lub wyniku egzaminu aplikantowi służy prawo do złożenia w ciągu siedmiu dni od
uzyskania wiadomości o wyniku egzaminu odwołania do Kierownika. Orzeczenie Kierownika jest
ostateczne.
§ 8.
Na podstawie protokółu, o którym mowa w § 7 ust.5 Kierownik wydaje zaświadczenie o ukończeniu
służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia określa załącznik do Regulaminu.
§ 9.
Postanowienia § 6-8 stosuje się odpowiednio do pracowników zwolnionych z obowiązku odbywania służby
przygotowawczej.
Załącznik do
Regulaminu przeprowadzania
służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę
Zaświadczenie
o ukończeniu służby przygotowawczej
Pan/i …..………….…………………………………………… urodzony/a w dniu ….……………………………….………. r.
w ……………………………………….……………… odbył/a w okresie ……………….…….………….……………….………….
służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kobylinie i ukończył/a ją dnia ………..……………..…………… r. z wynikiem …………………………………….…………
………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby zarządzającej
samorządowym zakładem pracy)
Download