Zarządzenie Nr 5/07

advertisement
Zarządzenie Nr 5/07
Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie służby przygotowawczej dla pracowników Drugiego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Bielsku-Białej
Na podstawie § 10 Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 25/05 Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia
2005 r.(zm.: zarz.nr 25/06 z 6.12.2006 r.), w związku z przepisami art. 17 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz.1218 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania „Założenia służby przygotowawczej w Drugim Śląskim Urzędzie
Skarbowym Bielsku-Białej”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§2
„Założenia służby przygotowawczej w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym
w Bielsku-Białej” obowiązują w stosunku do pracowników, którzy rozpoczęli służbę
przygotowawczą po 26 października 2006 r.
§3
Traci moc zarządzenie nr 17/04 Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w BielskuBiałej z dnia 18.06.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny umiejętności
praktycznego stosowania, przez kandydata zatrudnionego w Drugim Śląskim Urzędzie
Skarbowym w Bielsku-Białej, wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie po
zakończeniu służby przygotowawczej przez pracowników, którzy ją rozpoczęli przed
27 października 2006 r.
W oryginale podpisał:
Naczelnik Urzędu
(Dariusz Piecuch)
2
załącznik
do zarz. NDŚUS Nr 7/07
z dnia 28. 02.2007r.
ZAŁOŻENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej
I Cel służby przygotowawczej
Celem służby przygotowawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika
podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej (zwanego dalej pracownikiem)
do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
II Czas trwania służby przygotowawczej
Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż trzy miesiące. Okres trzech miesięcy liczy się
od daty rozpoczęcia zajęć teoretycznych w ROKK.
III Skierowanie na służbę przygotowawczą
Do odbycia służby przygotowawczej kieruje pracownika bezpośredni przełożony po
półrocznej pracy w Urzędzie (do okresu pracy nie wlicza się zatrudnienia na zastępstwo).
IV Zwolnienia ze służby przygotowawczej
Naczelnik
Urzędu
zwalnia,
na
wniosek
bezpośredniego
przełożonego,
z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, który wykaże się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym wymaganymi do należytego wykonywania obowiązków
służbowych.
V Szkolenie teoretyczne w służbie przygotowawczej
1. Służba przygotowawcza składa się z zajęć teoretycznych organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą
w Będzinie (ROKK) w oparciu o wprowadzony zarządzeniem nr 27/06 Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2006 r. program kursu ”Służba
przygotowawcza dla pracowników Izby Skarbowej i Urzędów Skarbowych woj.
śląskiego”.
2. Zajęcia teoretyczne obejmują 68 godzin lekcyjnych i zostały podzielone na bloki
tematyczne:
- PODSTAWY
WIEDZY
O
PAŃSTWIE
I
PRAWIE,
W
TYM
O FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – część uniwersalna dla
wszystkich pracowników służby cywilnej (22 godz.),
- ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE MACIERZYSTEGO URZĘDU (5 godz.)
- PODSTAWY WIEDZY PODATKOWEJ (41 godz.)
3. Po zakończeniu zajęć teoretycznych przeprowadzany jest egzamin sprawdzający
opanowanie wiedzy teoretycznej z każdego bloku. Nieuzyskanie na egzaminie 70%
wymaganej ilości punktów skutkuje niezaliczeniem egzaminu i negatywną oceną
końcową z części teoretycznej służby. Powtórny egzamin może odbyć się w terminie nie
dłuższym niż miesiąc od poprzedniego egzaminu, na wniosek bezpośredniego
przełożonego pracownika, po wyrażeniu zgody przez naczelnika Urzędu.
Podczas egzaminu poprawkowego pracownik obowiązany jest zaliczyć materiał z tych
podbloków, z których nie uzyskał wymaganej ilości punktów.
VI Powoływanie i zakres obowiązków opiekunów pracowników
1. Opiekunów dla pracowników służby cywilnej – na pisemny wniosek bezpośredniego
przełożonego uzgodniony z zastępcą naczelnika Urzędu (w przypadku komórek
podległych zastępcom naczelnika) – wyznacza, w ciągu miesiąca od zatrudnienia
kandydata naczelnik Urzędu.
3
2. Dyrektor wyznacza jednego opiekuna
dla nie więcej niż dwóch pracowników.
Opiekunem powinien być członek korpusu służby cywilnej o wysokich kwalifikacjach
zawodowych, zatrudniony co najmniej na stanowisku specjalistycznym: starszego
specjalisty, starszego informatyka, starszego komisarza skarbowego, komisarza
skarbowego, starszego inspektora, starszego kontrolera rozliczeń, o minimum
czteroletnim stażu pracy w administracji publicznej.
3. Opiekun w stosunku do pracownika podejmuje m.in. następujące czynności: zapoznaje
pracownika z zasadami funkcjonowania urzędu oraz specyfiką pracy w administracji
rządowej, wspomaga go w wykonywaniu bieżących obowiązków, udziela wskazówek
pomagających rozwijać kompetencje i umiejętności, pomaga utrwalać pierwsze
doświadczenia kandydata przez: obserwację, udzielanie informacji zwrotnych,
trenowanie nowych zachowań.
4. Opiekun udostępnia pracownikowi materiały zawierające wiadomości ogólne o pracy
komórki, m.in.: jej umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, powiązania funkcjonalne
z innymi komórkami (przepływ informacji, dokumentów, powiązanie pracy danej
jednostki z czynnościami innych komórek organizacyjnych), szczegółowe sprecyzowanie
zadań wykonywanych w komórce, wyszczególnienie i opis dokumentów dotyczących
pracy w komórce.
5. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
- ustalenie harmonogramu i kontrola realizacji programu służby przygotowawczej
w komórce macierzystej pracownika,
- bieżące kontrolowanie wiedzy kandydata w zakresie wykonywanej pracy,
- sporządzenie opinii o kandydacie i przekazanie jej bezpośredniemu przełożonemu.
VII Zadania pracownika komórki kadrowej związane z realizacją służby przygotowawczej
Do obowiązków pracownika komórki kadrowej należy w szczególności:
- prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracowników objętych obowiązkiem odbywania
służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
- załatwianie spraw formalnych związanych z organizacją zajęć teoretycznych.
VIII Zakończenie służby przygotowawczej
Po odbyciu służby przygotowawczej i po zdanym przez pracownika egzaminie
bezpośredni
przełożony,
na
podstawie
opinii
opiekuna,
wnioskuje
do
naczelnika Urzędu o zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas
nieokreślony – lub o rozwiązanie umowy o pracę.
4
HARMONOGRAM PROGRAMU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W DRUGIM ŚLĄSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ
REALIZOWANY W KOMÓRCE MACIERZYSTEJ KANDYDATA
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)
................................................................................................................................................
(pełna nazwa komórki organizacyjnej)
................................................................................................................................................
(stanowisko)
................................................................................................................................................
(data zatrudnienia)
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna)
Wyszczególnienie zagadnień do zapoznania
..............................................
(podpis opiekuna)
Download