Wytyczne ustalania daty nabywania przez pracowników

advertisement
Załącznik do decyzji nr 15
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dn.7.02.2001r
Wytyczne ustalania daty nabywania przez pracowników
jednostek organizacyjnych LP uprawnienia do nagrody
jubileuszowej oraz obliczania jej wysokości
1. Okresy pracy i sposób ich ustalania, o których mowa w § 33
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (tekst jednolity z 29 stycznia 1998r)µ
którego integralną częścią są protokoły dodatkowe do PUZP nr 1,2,3 i 4, odnoszą się
wyłącznie do spraw związanych z problematyką nagród jubileuszowych.
2. Dla wprowadzenia w życie protokołu nr 4 do PUZP, dla każdego
pracownika należy:
1) Ustalić okres pracy, kształtujący czas jego pracy na "rzecz" nagrody
jubileuszowej w rozumieniu stanu prawnego przed datą wejścia w życie protokołu
nr 4, tj.przed 1 lutego 2001 r
( Przyjmijmy dla przykładu, że według przepisów obowiązujących przed datą wejścia
w życie ww. protokołu nr 4 do PUZP, tj. na dzień 31.01.2001 r
a) pracownik "A" z mocy § 33 ust.1 oraz ust.3 powinien mieć zaliczony na "poczet"
nagrody jubileuszowej okres obejmujący 9 lat i 3 miesiące;
b) pracownik "B" z mocy ww.przepisów powinien mieć zaliczony okres 14 lat i
11 miesięcy;
c) pracownik "C" - powinien mieć zaliczony okres 25 lat )
2) Ustalić okres pracy w rozumieniu ustępu 3a, wprowadzonego do § 33 z mocy
protokołu nr 4 do PUZP.
Za normę generalną należy przyjąć, że każdorazowo kierownik jednostki
organizacyjnej będzie uzgadniał z lokalnymi organizacjami związkowymi ( a przy ich
braku bezpośrednio z zainteresowanymi pracownikami) przypadki uznania nabycia
przez poszczególnych pracowników uprawnień do zaliczenia im lat pracy poza
Lasami Państwowymi do stażu pracy w Lasach Państwowych z punktu widzenia
należnej im nagrody jubileuszowej.
Kierownik jednostki organizacyjnej, niezależnie od pracy, jaką wykona na
dokumentach pracowniczych pozostających w jego posiadaniu, powinien zwrócić się
do poszczególnych pracowników, aby w określonym czasie podali przypadki, które
ich zdaniem wyczerpują warunki, podane w ww.ust.3a.
W razie braku możliwości ww. porozumienia się kierownika jednostki
organizacyjnej powinien on zwrócić do zwierzchnika służbowego, który, po
wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy we własnym zakresie, powinien
występować w konkretnych sprawach do Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych, aby dokonał on z partnerami związkowymi oficjalnej interpretacji
protokołu nr 4 do PUZP.
Dla uniknięcia problemów interpretacyjnych, w aneksie nr 1 do niniejszych
wytycznych podano szczegółową aktualną listę organów i jednostek organizacyjnych,
które będą zaliczane do administracji rządowej w rozumieniu protokołu nr 4 do
PUZP.
Ewentualne uzupełnienie tej listy wymaga uzgodnienia stron PUZP.
Przypadki pracy w administracji państwowej w okresie poprzedzającym
wprowadzenie pojęcia administracji rządowej należy rozpatrywać indywidualnie
w trybie powyżej przywołanym.
(Przyjmijmy dla przykładu, że pracownik "A" pracował 3 lata i 5 miesięcy w
Urzędzie Wojewódzkim, gdzie przez 1 rok zajmował się sprawami nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, a przez 1 rok i 3 miesiące prowadził
sprawy związane z ochroną przyrody, zaś przez pozostały czas pracy w tym urzędzie
zajmował się sprawami mieszkaniowymi. Przyjmijmy dalej, że ten sam pracownik
przez 1 rok i 2 miesiące zajmował się zagadnieniami ochrony środowiska w urzędzie
rejonowym.
Pracownikowi "A" z punktu widzenia uprawnień do nagrody jubileuszowej
należy zatem zaliczyć : 2 lata i 3 miesiące pracy w urzędzie wojewódzkim oraz 1 rok i
2 miesiące pracy w urzędzie rejonowym, tj. łącznie 3 lata i 5 miesięcy.
Przyjmijmy dalej, że pracownik "B" z mocy ust.3 a nabył prawo do przypisu 2
lat i 11 miesięcy do okresu pracy, uwzględnianego przy wypłacaniu nagrody
jubileuszowej.
Pracownik "C" nie mógł skorzystać z przywilejów zawartych w ww.ust.3a § 33
PUZP)
3) Ustalić okres pracy w rozumieniu ust.3b, wprowadzonego z mocy protokołu
nr 4 do PUZP.
Zalecenia dotyczące pobrania informacji od pracowników, dokonywania
uzgodnień z partnerami związkowymi lub bezpośrednio z pracownikami, a także
korzystania z pomocniczości zwierzchników służbowych, o których mowa w pkt.2)
należy tu stosować odpowiednio.
Do najczęstszych przypadków, w których będzie miało zastosowanie przypisu
okresu pracy dla potrzeb nagród jubileuszowych z mocy ww.ust.3b, zaliczyć należy
przedeszystkim okresy pracy w komórkach organizacyjnych różnych jednostek
organizacyjnych, zewnętrznych w stosunku do LP, w których obecni pracownicy LP
wykonywali zadania, związane z aktualnie wykonywanymi w LP zadaniami w
zakresie:
a) finansów, księgowości, planowania,
b) komputeryzacji i informatyki,
c) kadr, płac i szkoleń,
d) ochrony przeciwpożarowej lasu,
e) ochrony mienia,
f) obronności,
g) bezpieczeństwa i higieny pracy,
h) obsługi prawnej,
i) kontroli (w Inspekcji LP i komórkach kontroli wewnętrznej w LP),
j) obsługi geodezyjnej nadleśnictwa,
k) spraw dotyczących stanu posiadania,
l) spraw dotyczących budownictwa inwestycyjnego w LP (w tym dot. nadzoru
budowlanego),
m) zaopatrzenia,
n) prowadzenia magazynów,
o) prowadzenia kas,
p) prowadzenia środków transportowych,
q) r) kontaktów z mediami publicznymi.
Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego. Poszczególne przypadki
przypisu okresu zatrudnienia należy rozpatrywać indywidualnie z zachowaniem trybu
powyżej przywołanego.
Jest oczywiste, że w razie zbiegu uprawnień z ust.3a i 3b, przyjmuje się
uprawnienie tylko z jednego tytułu (tzn. jeśli ktoś był księgowym w Instytucie Ochrony
Roślin, a obecnie pracuje w księgowości jednostki organizacyjnej LP, to przypis do
okresu pracy, uwzględnianego przy wypłacie nagrody jubileuszowej, może nastąpić
tylko z jednego tytułu).
Za normę generalną należy przyjmować, że przypis do okresu pracy następuje
według stanowiska zajmowanego przez pracownika w dacie 1 lutego 2001 r.
Oznacza to, że jeżeli ktoś w przeszłości pracował w księgowości jednostki
organizacyjnej LP, a w dniu 1 lutego 2001 roku zajmował stanowisko
zaopatrzeniowca, to przypis do okresu pracy z racji np. pracy w sekcji księgowości
upadłego PGR-u nie jest mu należny.
Wyżej wymieniona norma generalna nie powinna działać w drugą stronę: jeśli ktoś
nabył w dniu 1 lutego 2001 przypis okresu pracy jako pracownik księgowości
jednostki organizacyjnej LP z racji pracy w sekcji księgowości upadłego PGR-u, a
później, np.5 lutego 2001 został przesunięty do pracy w zaopatrzeniu, przypis ten
trwale obowiązuje.(Przyjmijmy dla przykładu, że pracownik "A" ma wykształcenie
leśne, jednak w dniu 1 lutego 2001 roku pracował w Lasach Państwowych na
stanowisku nie wymagającym wykształcenia leśnego, a w przeszłości pracował przez
2 lata i 2 miesiące przy wykonywaniu zadań, odpowiadających zadaniom, związanym
ze stanowiskiem pracy, zajmowanym w LP w dniu 1 lutego 2001 roku; w takim
przypadku przypis do okresu pracy dla potrzeb nagrody jubileuszowej z mocy ww.
ust.3 b § 33 PUZP wyniesie dla niego właśnie 2 lata i 2 miesiące. Przyjmijmy dalej,
że pracownicy "B" i "C" pracują na stanowiskach, które wymagają wykształcenia
leśnego. Z mocy protokołu 4 przypis okresu zatrudnienia nie należy im się, choćby w
przeszłości pracowali poza Lasami Państwowymi w jednostkach organizacyjnych,
zajmując tam stanowiska, ewidentnie związane z obecnym stanowiskiem,
zajmowanym w Lasach Państwowych).
4) Ustalić okres pracy w rozumieniu ust.3c, wprowadzonego z mocy protokołu
nr 4. Związek między wyższym wykształceniem a zajmowanym stanowiskiem
należy ustalać w trybie uzgodnień i pomocniczości zwierzchników służbowych, o
których mowa w pkt.1)
(Przyjmijmy, że pracownicy "A", "B" i "C" ukończyli wyższe uczelnie, a ich
wykształcenie ma związek z wykonywanymi aktualnie zadaniami w Lasach
Państwowych.
W przypadku pracownika "A" studia trwały 10 semestrów. Przypis okresu
zatrudnienia do pracownika "A: powinien wynieść: 10 semestrów * 0,5 roku/semestr
= 5 lat, pomimo iż pracownik "A" nie był najlepszym studentem i powtarzał jeden rok.
W przypadku pracownika "B" studia trwały aż 12 semestrów, co wprawdzie
odpowiada okresowi, obejmującemu 12*0,5= 6 lat, jednak z mocy protokołu nr 4 do
PUZP można do jego okresu pracy dopisać jedynie 5 lat. Studia pracownika "C"
zajmowały tylko 9 semestrów, a zatem w odniesieniu do niego przypis okresu
zatrudnienia wyniesie 9 semestrów * 0,5 = 4 lata i sześć miesięcy).
5) Ustalić okres pracy w rozumieniu § 33 ust.2 PUZP.
Wielu pracowników Lasów Państwowych, zanim znaleźli oni zatrudnienie w
Lasach Państwowych, pracowało w jednostkach organizacyjnych, wykonując
zadania, wykluczające zastosowanie przypisu okresu pracy z mocy ww. ust.3a i 3b §
33 PUZP.
(Przyjmijmy, że w takich jednostkach pracownik "C" przepracował 3 lata i 2
miesiące, zaś pracownicy "A" i "B" w takich jednostkach nie pracowali).
6) Ustalić okres pracy dla pracowników według stanu na dzień 1 lutego 2001
roku, łącznie z mocy § 33 ust.1 i 3, § 33 ust.3a, 3b i 3c oraz § 33 ust.2 PUZP
(Łączny okres pracy, mający znaczenie z punktu widzenia prawa do nagrody
jubileuszowej
pracowników "A", "B" i "C" podaje załączona tabela, będąca aneksem nr 2 do
niniejszego załącznika )
7) Ustalić datę (daty) nabycia (nabywania) uprawnień do nagrody jubileuszowej z
uwzględnieniem unormowań protokołu nr 4. Z chwilą wejścia w życie protokołu
nr 4, do każdego pracownika można przywiązać dwie daty najbliższej nagrody
jubileuszowej:
 datę najbliższej nagrody jubileuszowej z mocy przepisów PUZP,
obowiązujących do chwili wejścia w życie protokołu nr 4;
 datę najbliższej nagrody jubileuszowej, po doliczeniu przypisu okresu pracy z
mocy ust.3a, 3b i 3 c § 33 PUZP
Za normę generalną należy przyjmować, że w odniesieniu do danego
pracownika obowiązywać będzie data bliższa.
(Jak wynika z tabeli, będącej aneksem nr 2 do niniejszego załącznika,
pracownik "A" na najbliższą nagrodę jubileuszową musiałby oczekiwać 69 miesięcy,
gdyby nie wszedł w życie protokół nr 4 do PUZP; po wejściu w życie tego protokołu czas oczekiwania pracownika na najbliższą nagrodę jubileuszową będzie wynosił
tylko 2 miesiące. Pracownik "A" powinien zatem nagrodę jubileuszową otrzymać w
kwietniu 2001 /luty 2001 + 2 miesiące = kwiecień 2001/; Szczegółowy sposób
ustalania daty najbliższej nagrody jubileuszowej podano w ww. aneksie nr 2 do
niniejszego załącznika)
8) Ustalić kwotę najbliższej nagrody jubileuszowej
(Jak podano przykładowo w tabeli, będącej aneksem nr 2 do niniejszych
wytycznych, w dacie nabycia przez pracownika B prawa do najbliższej nagrody
jubileuszowej będzie on miał zaliczone 22,92 lat pracy w leśnictwie. Pracownik
otrzyma nagrodę za 20 lat pracy w leśnictwie (z należnym dodatkiem za pracę poza
"leśnictwem") oraz proporcjonalną część nagrody za 2,92 lata pracy na "rzecz"
nagrody za 25 lat pracy w leśnictwie. Ta część nagrody zostanie mu potrącona przy
najbliższej, następnej nagrodzie jubileuszowej.
Szczegółowy sposób ustalania kwoty nagrody jubileuszowej podano w
aneksie nr 2 do niniejszych wytycznych.)
Za normę generalną należy przyjmować, że część nagrody jubileuszowej,
która ma być pracownikowi potrącana przy następnej nagrodzie jubileuszowej nie
podlega roszczeniom ze strony pracodawcy, jeśli pracownik nie dopracuje do daty tej
następnej nagrody w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy lub
wygaśnięciem stosunku pracy z przyczyn innych niż renta lub emerytura.
3. Ustalenia wyjściowego okresu pracy dla potrzeb nagród jubileuszowych
dla pracowników nowo zatrudnianych powinno następować według stanu na datę ich
zatrudnienia (po odbyciu stażu pracy, jeśli ten ma miejsce).
4. Sposób obliczania wysokości należnej kwoty nagrody jubileuszowej przy
przechodzeniu przez pracownika na rentę lub emeryturę podano na przykładach
zamieszczonych w aneksie nr 2 do niniejszych wytycznych.
5. Sposób postępowania w stosunku do pracowników, którzy z mocy
protokołu nr 2 do PUZP nabyli prawo do tzw. dopłaty, będzie przedmiotem
odrębnego uregulowania wewnętrznego.
6. Sposób postępowania w stosunku do pracowników, którzy po dacie 1
lutego 2001 roku zmienią stanowisko pracy w sposób, skutkujący uzyskaniem prawa
do przypisu okresu zatrudnienia ze względu na pracę w zewnętrznych jednostkach
organizacyjnych, będzie przedmiotem odrębnego uregulowania.
Download