Perspektywy finansowania lecznictwa uzdrowiskowego przez

advertisement
Perspektywy finansowania
lecznictwa uzdrowiskowego
przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
386 001 000
526 928 000
736 980 000
90,93%
Plan finansowy NFZ i wartości
kontraktów w latach 2007 - 2009
Plan finansowy
Wartość kontraktów
Udział %
2007
386 001 000
385 184 403
99,79%
2008
526 928 000
498 455 716
94,60%
2009
736 980 000
668 783 250
90,75%
Procentowy wzrost
planu finansowego
wartości kontraktów
2008/2007
36,51%
29,41%
2009/2007
90,93%
73,63%
2009/2008
39,86%
34,17%
Realizacja postanowień
„Porozumienie Trójstronnego”
NFZ zrealizował postanowienia zawarte w przedmiotowym porozumieniu zawartym w dniu
1 lutego 2007 roku, a mianowicie:
• wyrównane zostały stawki osobodnia w zakładach podległych MSP do wysokości stawek
w resortowych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
• środki przekazane na podwyżki płac zostały włączone do cen osobodnia;
• na 2008 rok środki na lecznictwo uzdrowiskowe zostały zwiększone do poziomu 1,2%,
a w 2009 roku – do 1,4%;
• umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zostały zawarte na okres 3 lat;
• wprowadzono nowe produkty kontraktowe: rehabilitację uzdrowiskową w warunkach
szpitala i sanatorium uzdrowiskowego.
Lecznictwo uzdrowiskowe
w 2010 roku - finansowanie
Zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Minister
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza
plan finansowy Funduszu w terminie do dnia 14 sierpnia
roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan”
Lecznictwo uzdrowiskowe
w 2010 roku - zasady
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze
środków publicznych (druk 1590), jednym ze świadczeń gwarantowanych jest lecznictwo
uzdrowiskowe (art. 1 ust. 4 projektu ustawy).
Natomiast na podstawie art. 31d. 1. projektu ustawy „Minister właściwy do spraw
zdrowia określać będzie, w drodze rozporządzeń, wykazy gwarantowanych
świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach, o których mowa w
art. 15 ust. 2 pkt 1 – 13, oraz poziom lub sposób finansowania danego
świadczenia opieki zdrowotnej, lub warunki jego realizacji …”
Projekt RMZ w sprawie wykazu
świadczeń gwarantowanych w
zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
Rozporządzenie określa:
1. wykazy świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej „świadczeniami
gwarantowanymi”, przysługujących świadczeniobiorcom;
2. poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych;
3. warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym:
• wymagania minimalne jakie powinien spełniać świadczeniodawca przy udzielaniu tych świadczeń;
• zabiegi w profilach leczniczych, spośród których świadczeniodawca ustala program leczenia
balneologicznego dla dzieci;
• zabiegi w profilach leczniczych, spośród których świadczeniodawca ustala program leczenia
balneologicznego dla dorosłych;
• zabiegi w profilach leczniczych, spośród których świadczeniodawca ustala program leczenia
balneologicznego dla dorosłych w ramach rehabilitacji, z uwzględnieniem jednostek chorobowych wg ICD
10;
• wysokość częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.
DZIĘKUJĘ
Download