Kodeks etyki

advertisement
Zarządzenie Nr 17/13
Burmistrza Żabna
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego
w Żabnie.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), uwzględniając również zalecenia
Parlamentu Europejskiego zawarte w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej
z dnia 6 września 2001 roku, zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Pracownicy zobowiązani są przestrzegać zapisów Kodeksu i kierować się jego
zasadami.
§3
Oświadczenie pracownika Urzędu o zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień
Kodeksu etyki stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Podpisane
oświadczenie przechowywane jest w aktach personalnych pracownika.
§4
Wprowadza się procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania
Kodeksu, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów i samodzielnemu
stanowisku ds. Kadr, Szkolenia i Kultury.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/13
Burmistrza Żabna
z dnia 25 marca 2013r.
KODE KS ETYKI
PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO
W ŻABNIE
2
Rozdział I
PREAMBUŁA
§1
1. Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie jest zbiorem wartości
etycznych i zasad wyznaczających standardy postępowania pracowników
Urzędu, w związku z wykonywaniem przez nich służby publicznej.
2. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu przyjaznej
administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji
pracowników Urzędu Miejskiego ze społecznością lokalną i innymi klientami.
3. Postanowienia Kodeksu etyki opierają się na fundamentalnych wartościach
takich jak: uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, prawda, godność, lojalność i
rzetelność.
Rozdział II
Postanowienia wstępne
§2
Ilekroć w Kodeksie etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie jest mowa
o:
a. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Żabnie,
b. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w
Żabnie;
c. etyce – należy przez to rozumieć zbiór norm i reguł, które stanowią,
jakie są moralne powinności pracowników Urzędu, jakie sankcje mogą
być zastosowane w sytuacji niewłaściwego zachowania, jakie metody
podejmowane są w celu zapobiegania zjawiskom podważenia zaufania
do realizowanej służby publicznej;
d. Kodeksie etyki – należy przez to rozumieć Kodeks etyki pracowników
Urzędu Miejskiego w Żabnie; traktowany jako uporządkowany zbiór
reguł wyznaczających obowiązki moralne związanych z czynnościami
zawodowymi.
3
Rozdział III
Funkcja i cele Kodeksu etyki
§3
Naczelną funkcją przyjętego Kodeksu etyki jest doskonalenie w Urzędzie zasad
przyjaznej administracji oraz rozwój etosu urzędnika administracji samorządowej.
§4
Postawa pracownika administracji samorządowej:
1. pracownik Urzędu ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej
wobec społeczności lokalnej,
2. przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Urzędu ma zawsze na
względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy
każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:
a) działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i
prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Gminy do Urzędu,
b) wykonuje pracę z dbałością o zachowanie poczucia godności własnej,
lecz z zachowaniem szczególnej staranności o poszanowanie godności
innych, w szczególności klientów Urzędu,
c) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Żabno i jej
organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,
d) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
§5
Celem Kodeksu etyki jest:
1. ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać
pracownicy Urzędu, wypełniając swoje obowiązki,
2. wspieranie pracowników Urzędu Miejskiego w prawidłowym
wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności
lokalnej,
3. informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich
mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu,
4. doskonalenie właściwych postaw społecznych opartych na budowie
zaufania do państwa prawa.
4
§6
Kodeks etyki opracowany został z uwzględnieniem, w szczególności:
a) ogólno przyjętych i stosowanych uniwersalnych wartości etycznych,
b) przyjętych standardów etyki urzędniczej,
c) przepisów zawartych w: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , ze zm.); ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458
ze zm.),
d) zaleceń zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji, uchwalonym
przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 r.
Rozdział IV
Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu
Miejskiego w Żabnie przy realizacji obowiązków służbowych
§7
Pracownik Urzędu Miejskiego w Żabnie przy wykonywaniu swoich obowiązków
służbowych kieruje się następującymi zasadami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
zasada
zasada
zasada
zasada
zasada
zasada
zasada
zasada
zasada
praworządności,
rzetelności,
bezstronności i bezinteresowności,
profesjonalizmu,
jawności,
neutralności,
odpowiedzialności,
obiektywności,
uprzejmości i godnego zachowania,
10)zasada ochrony danych osobowych.
§8
Zasada praworządności
Zasada praworządności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności,
przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes
publiczny i słuszny interes mieszkańców,
5
2) zwraca w szczególności uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub
interesów jednostek posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z
obowiązującym porządkiem prawnym,
3) przy załatwianiu spraw stosuje zasady zawarte w kodeksie postępowania
administracyjnego,
właściwych
przepisach
prawa
powszechnego
oraz
miejscowego, przestrzega procedur wewnętrznych, przepisów Uchwał Rady
Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza i innych dokumentów.
§9
Zasada rzetelności
1. Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy
swoją wiedzę i umiejętności,
2) podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a
uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
3) wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i
realizowanych w sposób zdecydowany,
4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia
krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem
działania,
6) jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń
służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo
lub popełniona pomyłka.
2 Osoby na stanowiskach kierowniczych mają szczególny obowiązek dbałości o
przestrzeganie najwyższych norm uczciwości i rzetelności, a w szczególności:
a) stanowią wzór etycznego zachowania,
b) stwarzają i podtrzymują klimat otwartych kontaktów, przejrzystości
postępowania oraz wzajemnego szacunku,
c) zapewniają właściwe zrozumienie i przestrzeganie postanowień
Kodeksu,
d) dokonują ocen personalnych wyłącznie na podstawie kryteriów
merytorycznych, w tym posiadanych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, gwarantując równość szans kobiet i mężczyzn,
e) nie demonstrują swoich przekonań politycznych oraz nie uzależniają
od nich swoich decyzji, w tym w zakresie doboru i awansu kadr,
6
f) kierunkują działania w sytuacjach wymagających szczególnego
procesu naprawczego lub decyzyjnego.
§ 10
Zasada bezstronności i bezinteresowności
Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) działa bezstronnie i niezależnie,
2) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez
uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie
etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję
społeczną; nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa,
znajomości, pracy lub przynależności,
3) w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza
się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
4) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z
obowiązkami służbowymi,
5) w związku ze swoją pracą, a w szczególności przy podejmowaniu rozstrzygnięć
kieruje się wyłącznie obowiązującym porządkiem prawnym nie ulegając
naciskom oraz nie przyjmując żadnych (pozapłacowych) korzyści materialnych
ani osobistych,
6) dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby jego działania były jawne,
przejrzyste, jednoznacznie zrozumiałe, niekolidujące z interesem wspólnoty
lokalnej,
7) unika wszelkich zachowań mogących wywoływać podejrzenia popełnienia
przestępstwa urzędniczego,
8) nie podejmuje pracy ani innych zajęć pozostających w sprzeczności lub
związanych z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
służbowych, które mogłyby wywoływać uzasadnione podejrzenie o
stronniczości lub interesowność,
9) nie podejmuje także zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
o pracownikach samorządowych,
10)składa w odpowiednim terminie stosowne oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej oraz o wszelkich zmianach z nią związanych,
11)nie uczestniczy w spotkaniach i przy podejmowaniu decyzji w sprawach, w
których ma interes osobisty.
7
§ 11
Zasada profesjonalizmu
Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Urzędu:
1) zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego
uzasadnienia własnych decyzji oraz trybu i sposobu postępowania,
2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i
prawnych okoliczności prowadzonych lub opiniowanych spraw,
3) dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
4) jest życzliwy, stara się zapobiegać napięciom w pracy i rozładowywać je,
przestrzega zasad poprawnego zachowania,
5) odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę
elektroniczną, stara się być pomocnym i udzielać wyczerpujących oraz
dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania,
6) przy wykonywaniu swoich obowiązków dąży do samodzielnego załatwienia
sprawy, nie przekazuje ich do realizacji innej osobie. W sytuacjach złożonych z
przełożonym ustala dalszy tok postępowania,
7) realizując swoje obowiązki służbowe w sposób twórczy, z zaangażowaniem
dąży do sprawnego rozpatrzenia sprawy, bez zbędnej zwłoki,
8) w relacjach wewnętrznych, w ramach obowiązującej hierarchii i zależności
służbowej udziela przełożonym bieżącej i obiektywnej informacji na temat
podejmowanych działań.
§ 12
Zasada jawności
Zasada jawności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
2) szanuje prawo obywateli do informacji, w szczególności do informacji
publicznej, lecz przy tym bezwzględnie dochowuje tajemnicy prawnie
chronionej,
3) w trakcie realizacji powierzonych spraw klientów traktuje z poufnością
informacje od nich pozyskane i wykorzystuje je tylko w takim zakresie, w
jakim wymaga realizacja danej sprawy.
8
§ 13
Zasada neutralności
Zasada neutralności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych
lub sprzecznych z interesem publicznym,
2) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje
publiczne,
3) lojalnie i rzetelnie wykonuje zgodne z porządkiem prawnym polecenia
zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
4) nie manifestuje publicznie swoich poglądów i sympatii publicznych. Nie
prowadzi, w szczególności na terenie Urzędu i z wykorzystaniem mienia
Urzędu działań o charakterze politycznym, takich jak m.in. udział w
kampaniach wyborczych, spotkaniach partyjnych lub mających wymiar
polityczny,
5) przy wykonywaniu powierzonych zadań zachowuje postawę neutralną
politycznie i światopoglądową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń,
6) podejmując działania, jak i też w kontaktach służbowych, kieruje się
poszanowaniem poglądów i przynależności innych osób, zwłaszcza, jeśli są
one odmienne od zasad przez niego wyznawanych,
7) przy rozpatrywaniu spraw wszystkich obywateli traktuje jednakowo. Nie
podejmuje arbitralnych decyzji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na
sytuację stron. Nikogo nie faworyzuje.
§ 14
Zasada odpowiedzialności
Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Urzędu:
1) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności
za swoje postępowanie,
2) relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku,
pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
3) zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
4) postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Urzędu,
5) obowiązki służbowe i polecenia przełożonych wykonuje w sposób
odpowiedzialny dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy.
9
6) w szczególności ponosi odpowiedzialność za podjęte działania i decyzje,
przygotowanie dokumentów, przekazanie informacji, a także za brak podjęcia
działań,
7) dotrzymuje podjętych zobowiązań, terminów, kolejności rozpatrywanych
spraw działając zgodnie z przewidywanym trybem postępowania, wynikającym
z przepisów prawa takich, jak m.in. kodeks postępowania administracyjnego i
innych regulacji,
8) zarządzając powierzonym mieniem i środkami publicznymi wykazuje się
należytą starannością i gospodarnością,
9) ma obowiązek ujawniać informacje dotyczące ewentualnych prób
marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub
korupcji, jeśli posiada wiedzę, że takie fakty miały lub mogły mieć miejsce,
10)ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy niezależnie od zajmowanego
stanowiska w hierarchii służbowej.
§ 15
Zasada obiektywności
Zasada obiektywności oznacza, ze pracownik Urzędu:
1) przy rozstrzyganiu danej sprawy nie może sugerować się okolicznościami nie
związanymi z tą sprawą,
2) prowadząc postępowanie bezwzględnie dąży do poznania stanu faktycznego
sprawy, starając się zgromadzić wiedzę pozwalającą oddzielić osądy i oceny
fałszywe od racjonalnych i prawdziwych, tj. zgodnych z rzeczywistością.
§ 16
Zasada uprzejmości i godnego zachowania
Zasada uprzejmości i godnego zachowania oznacza, że pracownik Urzędu:
1) w swoich kontaktach z klientem zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi
zasadami dobrego wychowania, nie wywyższa się pozostając dostępnym dla
interesantów,
2) w przypadku gdy okaże się, że w danej sprawie pracownik nie jest właściwy,
kieruje klienta do odpowiedniego urzędnika,
3) w kontaktach z klientami Urzędu cechuje się wyrozumiałością, cierpliwością,
taktem oraz wysoką kulturą osobistą,
10
4) w czasie spotkania z klientem winien prezentować wizerunek godnego
5)
6)
7)
8)
zaufania i kompetentnego urzędnika administracji samorządowej,
w relacjach z klientem winien przyczyniać się do wzrostu zaufania obywateli
do Państwa i do Urzędu,
zobowiązany jest do rzetelnego informowania klientów o przysługujących im
prawach, skutkach decyzji oraz wszelkich uwarunkowaniach mogących
negatywnie wpływać na ich sytuację,
przestrzegając zasad współżycia społecznego dba o właściwą atmosferę w
miejscu pracy,
w stosunku do pracodawcy, przełożonych i współpracowników cechuje się
lojalnością i życzliwością,
9) relacje służbowe buduje na współdziałaniu, szacunku, koleżeństwie, udzielaniu
pomocy i dzieleniu się wiedzą,
10)zobowiązany jest do godnego reprezentowania Urzędu także poza miejscem
pracy i poza czasem wykonywania obowiązków służbowych,
11)zobowiązany jest do stonowanego i schludnego ubioru, czym wyraża szacunek
dla urzędu i obsługiwanych interesantów. Ubiór pracownika powinien
harmonizować z powagą Urzędu. Niedopuszczalne jest noszenie
niestosownych strojów,
12)postępuje w sposób, który wzmacnia autorytet Urzędu,
13)wyrażając opinię o Urzędzie i współpracownikach unika sformułowań
nieprawdziwych, obraźliwych; powinien wykazywać się powściągliwością i
rozwagą,
14)niewłaściwe zachowując się może narazić Urząd na utratę dobrej opinii.
§ 17
Zasada ochrony danych osobowych
Zasada ochrony danych osobowych oznacza, że pracownik Urzędu:
1) wykorzystując w pracy dane osobowe klienta, bezwzględnie chroni jego sferę
prywatności, nietykalność osobistą zgodnie z przepisami prawa,
2) nie przetwarza bądź nie przekazuje danych osobowych, które nie są konieczne
dla prowadzonych spraw, a w szczególności bezwzględnie nie przekazuje
danych osobowych osobom nieuprawnionym.
11
§ 18
Postanowienia końcowe
1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania norm i zasad zawartych
w Kodeksie etyki.
2. Każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznać się z
postanowieniami Kodeksu etyki i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Pracownik potwierdza fakt zapoznania się i zobowiązanie do przestrzegania
Kodeksu etyki poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu etyki powoduje
odpowiedzialność porządkową oraz odpowiedzialność prawną.
5. Przestrzeganie przepisów Kodeksu etyki jest przedmiotem okresowej oceny
pracownika, dokonywanej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu upowszechniają i egzekwują
zasady zawarte w Kodeksie Etyki.
7. Właściwi pracownicy Urzędu propagują wśród społeczności lokalnej wartości i
zasady Kodeksu poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej.
12
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
17/13
Burmistrza Żabna z dnia 25 marca 2013r.
URZĄD MIEJSKI W ŻABNIE
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ
I PRZESTRZEGANIU POSTANOWIEŃ
Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie
Żabno, dnia ……………………………
Ja, ......................................................, pracownik
............................................................
(imię i nazwisko)
(nazwa komórki organizacyjnej)
………………………………………………………………………………………………………
oświadczam,
iż zapoznałem/am się z postanowieniami Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego
w Żabnie przyjętego Zarządzeniem Nr 17/13 Burmistrza Żabna z dnia 25.03.2013
i zobowiązuję się do ich przestrzegania w miejscu pracy i poza nim.
………………………………………
(data i podpis pracownika)
13
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/13
Burmistrza Żabna z dnia 25 marca 2013r.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRZESTRZEGANIA
KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻABNIE
1. Za naruszenie postanowień Kodeksu etyki pracownik ponosi odpowiedzialność
porządkową.
2. Obowiązkiem każdego pracownika jest reagowanie na każdy przejaw
naruszenia lub zagrożenia naruszenia postanowień Kodeksu etyki.
3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze mają szczególny obowiązek
bieżącego czuwania nad przestrzeganiem norm zawartych w Kodeksie etyki
oraz podejmowania działań zapobiegających ich naruszania, a w przypadku
stwierdzenia naruszenia – działań je eliminujących.
4. Osoby zajmujące mają obowiązek wszechstronnego i wnikliwego rozpatrzenia
każdej informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia norm etycznych
zawartych w Kodeksie.
5. Każdy pracownik powinien zwrócić koleżeńską uwagę innemu pracownikowi, w
przypadku zachowania nieetycznego, naruszającego dobre obyczaje i stosunki
międzyludzkie
zarówno
w
odniesieniu
do
interesantów,
jak
i
współpracowników. O powtarzających się przypadkach naruszeń pracownik
zawiadamia bezpośredniego przełożonego.
6. Pracownik, który powziął informacje o naruszeniu lub realnej możliwości
naruszenia postanowień Kodeksu, stanowiących jednocześnie naruszenie
prawa powszechnie obowiązującego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
o tym fakcie bezpośredniego przełożonego lub Sekretarza. Bezpośredni
przełożony lub Sekretarz, po przeprowadzeniu wstępnych wyjaśnień,
przekazuje pozyskane informacje Burmistrzowi celem podjęcia działań
wskazanych w ust. 8.
7. W przypadku naruszenia norm etycznych dotyczących dobrych obyczajów i
stosunków międzyludzkich, nienoszącego znamion naruszenia prawa
powszechnie obowiązującego, bezpośredni przełożony, po powzięciu
informacji o naruszeniu, przeprowadza z pracownikiem rozmowę, w której
14
wskazuje zakres
nieprawidłowych zachowań oraz wyraża dezaprobatę dla
takich zachowań. W przypadku powtórzenia się podobnych zachowań
okoliczność ta powinna zostać uwzględniona przy okresowej ocenie
pracownika.
8. W przypadku naruszenia norm etycznych, będącego jednocześnie naruszeniem
powszechnie obowiązującego prawa:
a. Pracodawca podejmuje czynności określone w art. 109–113 Kodeksu
pracy, jeżeli nieetyczne zachowanie wypełnia przesłanki określone w
art. 108 Kodeksu pracy;
b. Pracodawca zawiadamia właściwe organy, jeżeli nieetyczne zachowanie
wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia określone w
przepisach prawa.
15
Download